Rekvizitai
5 (100%) 1 vote

Rekvizitai

1121

DOKUMENTŲ REKVIZITAI

Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą nuolatinę vietą.

Dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitai:

1. herbas arba prekių ženklas;

2. dokumento sudarytojo pavadinimas;

3. įstaigos duomenys;

4. specialioji žyma;

5. priedo žyma;

6. dokumento gavimo registracijos žyma;

7. dokumento pavadinimas;

8. dokumento data;

9. dokumento registracijos numeris;

10. gauto dokumento nuoroda;

11. dokumento sudarymo vieta;

12. adresatas;

13. rezoliucija;

14. dokumento tvirtinimo žyma;

15. dokumento tekstas;

16. parašas;

17. dokumento suderinimo žyma;

18. vizos;

19. supažindinimo žyma;

20. rengėjo nuoroda;

21. dokumento paieškos nuoroda;

22. kopijos tikrumo žyma.

DOKUMENTŲ REKVIZITAI

1. Herbas arba prekių ženklas;

Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas spausdinamas popieriaus lapo viduryje, po viršutine parašte.

Prekių ženklas gali būti spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, paliekant paraštes.

Herbas ir prekių ženklas kartu nespausdinami.

2. Dokumento sudarytojo pavadinimas;

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbo arba prekių ženklo rekvizitu, jei šis rekvizitas išspausdintas po viršutine parašte lapo viduryje.

Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas šalia ženklo.

Kai herbas arba prekių ženklas nespausdinamas, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po viršutine parašte.

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis raidėmis, gali būti didesnėmis negu kiti rekvizitai, ir išdėstomas išilginiu centruotu būdu.

Pvz.,

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MĖTA“

VILNIAUS TEISĖS IR VERSLO KOLEGIJOS

DIREKTORIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ LIGONINĖS

VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS

PROFESINIŲ LIGŲ TYRIMO

KOMISIJA

3. Įstaigos duomenys;

Įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje arba išdėstomi stulpeliais po dokumento sudarytojo pavadinimu arba dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje.

Kai įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje, tarp atskirų duomenų paliekamas didesnis intervalas arba dedami atitinkami skyrybos ženklai.

Įstaigos duomenys rašomi mažesnėmis negu kiti rekvizitai raidėmis ir gali būti atskirti linija.

Įstaigos duomenis sudaro: įstaigos kodas, buveinės adresas ir kita reikalinga informacija (telefonų ir faksų numeriai, elektroninio pašto adresas ir kt.).

4. Specialioji žyma;

Specialioji žyma rašoma dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis arba dedamas spaudas,

pvz.: Projektas, Išrašas, Kopija, Faksograma.

5. Priedo žyma;

Priedo žyma rašoma dokumento priedo viršutinės paraštės dešinėje pusėje.

Žymą sudaro: dokumento, kuriam priklauso priedas, pavadinimas, priedo eilės numeris ir žodis ,,priedas“.

Žymos dalys išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, žodis ,,priedas“ kartu su eilės numeriu rašomas iš naujos eilutės, pvz.:

Civilinės aviacijos priešgaisrinės

saugos taisyklių

1 priedas

6. Dokumento gavimo registracijos žyma;

Dokumento gavimo registracijos žyma rašoma arba dedamas spaudas dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės dešiniajame kampe.

Žymą sudaro: dokumentą gavusios įstaigos pavadinimas (gali būti sutrumpintas), žodis ,,Gauta“, dokumento gavimo data ir registracijos numeris, pvz.:

(Įstaigos pavadinimas)

Gauta

____________Nr._______

DOKUMENTŲ REKVIZITAI

7. Dokumento pavadinimas;

Dokumento pavadinimas, išskyrus raštus, rašomas išilginiu centruotu būdu didžiosiomis paryškintomis raidėmis ir atskiriamas nuo anksčiau parašytų rekvizitų ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Dokumento pavadinimas rašomas: po dokumento sudarytojo pavadinimu,

dokumentuose, kuriuose yra adresato rekvizitas, pavadinimas rašomas po šiuo rekvizitu.

Organizacinių ir tvirtinamų informacinių dokumentų pavadinimas rašomas po tvirtinimo žymos rekvizitu.

Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas ir teksto antraštė, pvz.:

DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLĖS

arba

PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS

arba

KOLEGIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Dokumento rūšies pavadinimas tvarkomuosiuose dokumentuose rašomas atskiroje eilutėje, pvz.:

ĮSAKYMAS

DĖL PETRO PETRAIČIO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ

Raštuose dokumento rūšies pavadinimas nerašomas. Teksto antraštė pradedama prielinksniu „DĖL“ ir rašoma didžiosiomis neparyškintomis raidėmis nuo kairiosios paraštės.

8. Dokumento data;

Dokumento data rašoma po dokumento pavadinimu ir kartu su dokumento registracijos numeriu dėstoma išilginiu centruotu būdu.

Raštuose data rašoma lapo dešinėje pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu arba po dokumento sudarytojo pavadinimu.

Dokumento data rašoma arabiškų skaitmenų grupėmis arba mišriuoju būdu:

Jei data rašoma skaitmenų grupėmis, pirmoji
skaitmenų grupė, žyminti metus, susideda iš keturių skaitmenų, antroji ir trečioji grupės, žyminčios mėnesį ir dieną, turi po du skaitmenis. Metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais. Jei mėnesį ar dieną reiškia vienaženkliai skaičiai, prieš juos rašomas nulis, pvz.:

2001-05-05

Jei data rašoma mišriuoju būdu, rašomas metų skaitmuo ir žodžio „metai“ sutrumpinimas, mėnesio pavadinimas, dienos skaitmuo ir žodžio „diena“ sutrumpinimas. Vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio,

pvz.:

2001 m. gegužės 5 d.

9. Dokumento registracijos numeris;

Dokumento registracijos numeris rašomas šalia dokumento datos rekvizito dešinėje pusėje.

Dokumento registracijos numerį sudaro simbolis Nr., registracijos žurnalo identifikavimo žymuo ir skaitmeninis dokumento registravimo eilės numeris, pvz.:

Nr. 1-159

arba

Nr. P-25

(1 – registracijos žurnalo pagal patvirtintą sąrašą numeris, 159 – dokumento registravimo eilės numeris).

10. Gauto dokumento nuoroda;

Gauto dokumento nuoroda rašoma atsakomuosiuose raštuose po dokumento datos ir registracijos numerio rekvizitais. Gauto dokumento nuorodą sudaro raidė „Į“, dokumento, į kurį atsakoma, data ir jo registracijos numeris, pvz.:

Į 2001-10-02 Nr. 2-156

11. Dokumento sudarymo vieta;

Dokumento sudarymo vieta rašoma mažosiomis raidėmis po dokumento datos ir dokumento registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu būdu.

Dokumento sudarymo vieta rašoma tvarkomuosiuose dokumentuose ir informaciniuose įstaigos vidaus dokumentuose.

Pvz.:

Vilnius

12. Adresatas;

Adresatas rašomas kairėje lapo pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu. Kai įstaigos duomenys rašomi dokumento apatinėje paraštėje, adresatas rašomas lapo kairėje pusėje po dokumento sudarytojo pavadinimu.

Adresatas rašomas tokia tvarka:

Adresatas rašomas mažosiomis raidėmis, kampiniu vėliaviniu būdu nuo kairiosios paraštės ir atskiriamas nuo anksčiau parašyto rekvizito ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Kai dokumentas adresuojamas įstaigai, jos pavadinimas rašomas naudininko linksniu, pvz.:

Uždarajai akcinei bendrovei „Akmena“

Kai dokumentas adresuojamas įstaigos struktūriniam padaliniui, įstaigos pavadinimas rašomas kilmininko linksniu, įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas – naudininko linksniu, pvz.:

Technikos priežiūros tarnybos

Bendrajam skyriui

Kai dokumentas adresuojamas konkrečiam tarnautojui, rašomas tarnautojo pilnas pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė naudininko linksniu, pvz.:

Uždarosios akcinės bendrovės „Goja“

Teisės skyriaus viršininkui

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1076 žodžiai iš 2145 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.