Senoji lietuvių literatūra
5 (100%) 1 vote

Senoji lietuvių literatūra

Senoji Lietuvos literatūra (SLL)

1990 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (LLTI) buvo suorganizuotas Senosios literatūros seminaras, kurio tikslas – nauji senosios literatūros tyrinėjimai, siekiant formuoti ir ugdyti naują tyrinėtojų kartą. Seminario iniciatyvinė grupė – L. Gineitis, J. Girdzijauskas, A. Jovaišas, D. Kuolys, I. Lukšaitė, A. Samulionis, E. Ulčinaitė, V. Vanagas, S. Žukas.

Šiame seminare skaitytomi pranešimai, taip pat LLTI atliekami darbai ir yra šio tęstinio leidinio pamatas. Pagrindinis leidinio objektas – senoji Lietuvos literatūra, tiek lietuviška, tiek kitakalbė. Neatsiribota ir nuo XIX a. literatūros reiškinių, kurie vienaip ar kitaip siejasi su ankstesnių amžių literatūrine tradicija. Leidinyje spausdinamos studijos, straipsniai, senųjų tekstų publikacijos. Kiekviena knyga orientuota į kurią nors bendriasnę senosios literatūros problemą, nors atskiri straipsniai su ja gali būti tiesiogiai nesusiję. Pirmoji knyga išleista 1992 metais.

* * *

Senoji Lietuvos literatūra / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; red. komis: A. Samulionis (ats. red.)… et al. – Vilnius: Mokslo ir encikl. l-kla, 1992 –

Kn. 1: Senosios literatūros žanrai: [str. rink.] / red. komis.: J. Girdzijauskas, I. Lukšaitė, A. Samulionis (ats. red.); red. R. Jurgelėnaitė. – 1992. – 240 p. – Bibliogr. išnašose. – R-klės: p. 69-71. – ISBN 5-420-01228-6.

Leidinyje gilinamasi į XVI-XVIII a. Lietuvos raštijos žanrus: bandoma nusakyti dalies jų (pamokslų, lotyniškosios „įmantriosios poezijos“ ir kt.) kūrybos principus, specifiką ir paplitimą Lietuvoje. Turinys: Pratarmė; XVI-XVII a. Prūsų Lietuvos bažnytinių giesmių kilmė ir pobūdis / D. Pociūtė; XVI-XVII a. bažnytinių giesmių sąrašas / D. Pociūtė; „Įmantrioji poezija“ XVI-XVII a. Lietuvos spaudiniuose / E. Patiejūnienė; Stiliaus ir žanro problemos M. Alšausko ir K. Lukausko pamoksluose / A. Tereškinas; Literatūros istorijos rašymo specifika XVIII a. (pagal J. Reimmano ir G. Ch. Pisanskio literatūros istorijas) / L. Žukienė; Baroko retorika: normatyvizmas ir novatoriškumas / E. Ulčinaitė; Trėnų tradicija LDK XVI a. pabaigoje / R. Jurgelėnaitė; P. Roizijaus makaronikas „Apie kelionę per Lietuvą“ / E. Patiejūnienė; Senosios literatūros seminaro dienoraštis: (1990 balandis – 1991 birželis).

Kn. 2: Mikalojaus Kazimiero Šemetos „Reliacija“: [str. ir publikacijų rink.] / red. komis.: J. Girdzijauskas, A. Samulionis (ats. red.), V. Vanagas; red. R. Jurgelėnaitė. – 1994. – 288 p. – Santr. angl., lenk. – Bibliogr. išnašose. – R-klės: p. 210-215, 284-287. – ISBN 5-420-01254-5.

Knygoje spausdinama poema „Reliacija apie Žemaitijos patekimą ir išėjimą iš švedų globos“. Sukurta lenkų k. XVII a. ji iki šiol nebuvo spausdinta. Taip pat skelbiamas poemos vertimas į lietuvių k. (E. Ulčinaitė) ir straipsniai apie poemą. Turinys: Pratarmė; M. K. Šemetos „Reliacija“ – istorijos realijų šaltinis / A. Tyla; „Reliacija apie Žemaitijos patekimą ir išėjimą iš švedų globos“: literatūriniai poemos aspektai / E. Ulčinaitė; „Relatia Zmudzkiego weyscia y wyiscia ze Szwedzkiey Opieki“ = „Reliacija apie Žemaitijos patekimą ir išėjimą iš švedų globos“ / spaudai parengė ir vertė E. Ulčinaitė; L. Gineičio veikalo „Kristijonas Donelaitis ir jo epocha“ antrasis leidimas / A. Jovaišas; Senosios literatūros seminaro dienoraštis: (1991 rugsėjis – 1994 gegužė).

Kn. 3: Devynioliktan amžiun įžengus: [str. rink.] / red. komis.: J. Girdzijauskas, A. Samulionis (ats. red.), V. Vanagas; red. V. Rakauskas. – V.: Pradai, 1994. – 352 p. – Bibliogr. išnašose. – Santr. angl. – Pavardžių r-klė: p. 343-351. – ISBN 9986-405-32-7.

Leidinyje spausdinami studijiniai straipsniai apie bendrąsias Lietuvos literatūrinio gyvenimo tendencijas XIX a. pr., to meto rašytojus (S. Daukantą, J. A. Pabrėžą). Publikacijų skyriuje – medžiaga apie G. ir Z. Ostermejerius, J. A. Giedraičio susirašinėjimą su Rusijos Biblijos draugija dėl Naujojo Testamento vertimo bei leidimo. Turinys: Pratarmė; Tautinės savimonės ir pagoniškosios kultūros sąsajos XIX a. pradžioje / I. Skurdenienė; Jurgis Ambraziejus Pabrėža: „Prie mylimo švento…“ / A. Tereškinas; Romantinės literatūros pirmtakai Lietuvoje / J. Lebionka; Rusų literatų reakcija į 1830-1831 m. sukilimą Lenkijoje ir Lietuvoje / J. Šlekys; Daukanto istoriografinių darbų rankraščiai / R. Bončkutė; Gotfrido ir Zigfrido Ostermejerių biografijos / R. Šlaitaitė; Žemaičių vyskupas J. A. Giedraitis – Naujojo Testamento vertėjas / A. Prašmantaitė.

Kn. 4: Metraščiai ir kunigaikščių laiškai: [str. ir publikacijų rink.] / red. komis.: A. Jovaišas, A. Samulionis, I. Lukšaitė, E. Ulčinaitė; red. D. Linčiuvienė; ats. red. M. Vaicekauskas. – V.: Pradai, 1997. – 392 p. – Bibliogr. išnašose. – Santr. angl. – Asmenvardžių r-klė: p. 348-358. – Pavardžių r-klė / sudarė M. Vaicekauskas, p. 385-391. – ISBN 9986-405-32-7.

Leidinys skiriamas pačiam seniausiam Lietuvos raštijos laikotarpiui. Spausdinami straipsniai apie pirmuosius rašytinius tekstus (Gedimino, Algirdo, Vytauto laiškus). Publikuojamas „Lietuvos metraščių trumpasis sąvadas“. Turinys: Pratarmė; Kuo pradėti lietuvių literatūros istoriją? / A. Jovaišas; Žodžio ir papročio kultūros pėdsakai Gedimino laiškuose
/ E. Banionis; Gedimino miestų politika jo laiškų fone / E. Gudavičius; Vytauto laiškai kaip Viduramžių epistolinio žanro pavyzdys / R. Čapaitė; Gedimio laiškų konferencija: Pratarmės; Trys Gedimino 1323 metų gegužės 26 dienos laiškai; Trijų Gedimino laiškų leidimo klausimu / S. Narbutas; 1323 m. gegužės 26 d. Gedimino laiškai Vokietijos miestams ir dominikonų bei pranciškonų ordinų vienuoliams: ekonominiai ir politiniai laiškų parašymo motyvai / A. Nikžentaitis; Gedimino laiškai miestams: diplomatikos aspektas / S. Rowell; Tekstas ir potekstė Gedimino laiškuose Vokietijos miestams bei vienuoliams / R. Mažeikaitė; Gedimino laiškų teksto dvilypumas: senameldis ir katalikas raštininkas / A. Jovaišas; Gedimino laiškų semiotinė analizė / S. Žukas; Algirdo laiškas Konstantinopolio patriarchui, Vytauto laiškai: [publikacijos] / M. Ročka; Trumpojo Lietuvos metraščio sąvado literatūrinės ypatybės ir paslaptys / A. Jovaišas; Lietuvos metraščių trumpasis sąvadas: Metraščių rinkinys, išdėstytas trumpai, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių metraštis; Senosios literatūros seminaro dienoraštis: (1994 rugsėjis – 1995 gegužė); In memoriam: Algis Samulionis (1936-1994) / I. Lukšaitė.

Kn. 5: Šešioliktojo amžiaus raštija / LLTI; sudarė A. Samulionis, R. Jurgelėnaitė, D. Kuolys; red. komis.: I. Lukšaitė, E. Ulčinaitė, D. Pociūtė, J. Girdzijauskas, A. Jovaišas, D. Kuolys, S. Narbutas (red.). – V.: Pradai, 2000. – 532 p. – Asmenvardžių r-klė / parengė S. Narbutas, p. 497-523. – ISBN 9986-943-58-2.

Knygoje aptariama XVI a. lietuvių raštija ir kartu pristatomi reikšmingiausi poleminiai, panegiriniai, istoriografiniai to meto autorių tekstai. Turinys: Pratarmė / D. Kuolys; Visuomenės raidos projekcijos XVI a. LDK raštijoje / D. Kuolys. Poleminiai ir panegiriniai Alberto Goštauto bei jo aplinkos raštai: Lietuvos kanclerio Alberto Goštauto memorialas karalienei Bonai / R. Jasas; Albertas Goštautas, Vilniaus vaivada, Bonai Sforcai, Lenkijos karalienei, prieš kunigaikštį Konstantiną Ostrogiškį ir prieš Radvilus (1525); Alberto Goštauto argumentai, kodėl teisėjai Lietuvoje neturi būti skiriami taip kaip Lenkijoje (1536); Alberto Goštauto pagyrimas Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Senajam (1529) / R. Jasas; Žygimanto, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos, Rusios, Prūsijos, Žemaitijos, Mazovijos ir kitų didžiojo kunigaikščio ir pono bei tėvonio, pagyrimai; LDK Ponų Tarybos laiškas karaliui Žygimantui dėl Lietuvos karalystės atkūrimo (1526). Poleminiai ir istoriografiniai Augustino Rotundo raštai: Augustino Rotundo Lietuvos valstybės vizija; Lenko pasikalbėjimas su Lietuviu (1565); Rozmowa Polaka z Litwinem (1565); Augustinas Rotundas. Laiškas Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Steponui (1576); Augustinas Rotundas. Trumpa Lietuvos kunigaikščių istorija; Augustinas Rotundas. Epitome principum Lituaniae a migratione Italorum P. Libone vel, ut Lituanica historia scribit, Palemone duce usque ad Jagellones; Augustinas Rotundas. Sveikinimas Sluckiečiams; A. Rotundo laiškas J. Radvilai (1581) / K. Mikolajevičiūtė; Augustino Rotundo Mieleskio, abiejų teisių daktaro, karališkosios didenybės sekretoriaus ir t.t. laiškas šviesiausiajam ir garbingiausiajam ponui, ponui Jurgiui Radvilai, Olykos kunigaikščiui, Dievo malone Vilniaus vyskupui, kuriuo atsakoma kažkokiam anonimui, peršančiam ereziją minėtam garbingiausiajam ponui (1581); Epistola Augustini Rotundi Mieleski iuris utriusque doctoris Secretarii maiestatis regiae, etc. ad illustrissimum et reverendissimum dominum dominum Georgium Radivilum ducem Olycensem etc. Dei gratia episcopum Vilnensem, qua cuidam anonimo, haeresim eidem reverendissimo persuadenti respondent (1581); Augustinas Rotundas. Apie garbingą Lenkijos karalystės bažnytininkų luomo padėtį (1582); De dignitate ordinis ecclesiastici Regni Poloniae, authore Augustino Rotundo Mieliesio iuris utriusque doctore, praetore Vilnensi, iussu et mandato illiustrissimi ac reverendissimi domini d. archiepiscopi Gnesnensis, etc. (1582); Augustino Rotundo bibliografija / G. Karnuševičius. Įvairenybės: Prokopas Baltramiejavičius. Censura, arba Prokopo Baltramiejevičiaus nuomonė ir pastabos dėl Vilniaus vyskupo nominacijos (1598); Prokopas Baltramiejevičius. Censura albo zdanie uwazenie Prokopa Baltromieiowicza o nominacyey biskupa Wilenskiego (1598); Lietuviai Krokuvoje nuo XVI a. pabaigos iki 1579 m. / W. Urban; Martyno Mažvydo katecketinė veikla / A. Jovaišas; Martyno Mažvydo retorinio teksto kontekstas / R. Koženiauskienė; Renesanso knyga / J. Liškevičienė. Kronika: Senosios literatūros seminaro dienoraštis, 1995 m. lapkritis – 1996 m. spalis: pranešimų ir diskusijų santraukos / parengė M. Vaicekauskas.

Šiuo metu Jūs matote 42% šio straipsnio.
Matomi 1418 žodžiai iš 3357 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.