Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės registracija
5 (100%) 1 vote

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės registracija

TURINYS

Įvadas—————————————————————————————3

Įmonės įregistravimo padariniai——————————————————–5

Įmonės registruojančios institucijos—————————————————-5

Savivaldybės registruoja—————————————————————–6

Pasirengimas įmonės įregistravimui savivaldybėje———————————–6

Įmonės įregistravimas savivaldybėje—————————————————7

Įmonės filialo ar atstovybės įregistravimas vietos savivaldos institucijoje——-13

Įmonės įregistravimo mokesčiai——————————————————–14

Firmų vardų registravimas valstybiniame patentų biure—————————-15

Įmonės registravimas teritorinėje Valstybinėje mokesčių inspekcijoje————17

Įmonės registravimas Valstybinio socialinio draudimo skyriuje——————-19

Išvados————————————————————————————-22

ĮVADAS

Pradedant verslą reikės pasirinkti kokią nors organizacinę įmonės (firmos) formą. Visa tai reglamentuoja įstatymai.

Jei verslą norėsite pradėti vienas (arba su savo šeimos nariais), tai geriausiai tiktų individuali (personalinė) įmonė. Jos savininku ir vadovu būsite Jūs pats. Už visą ūkinę-finansinę veiklą, už pelną ir nuostolius atsakysite visu turimu asmeniniu turtu.

Nebloga forma yra ūkinės bendrijos – tai dažniausiai pasirenkama norint apjungti kelių žmonių turimą turtą. Jos nariai sudaro sutartį dėl bendro turto tvarkymo ir gautų pajamų bei nuostolių paskirstymo. Tokio susitarimo pagrindu paruošiami bendrijos įstatai. Jei ūkinė bendrija įsiskolina, tai turtinės atsakomybės bendrijoje nuostolius gali padengti bet kuris bendrijos narys. Ribotos turtinės atsakomybės bendrijoje patys partneriai sutartyje numato atsakomybės paskirstymą. Bent vienas bendrijos narys privalo būti atsakingas įstatymų nustatyta tvarka.

Įmonė privalo turėti savo antspaudą, kuriame įrašomi žodžiai “Lietuvos Respublika” ir pavadinimas (firmos vardas). Todėl prieš registruojant įmonę, būtina atlikti ekspertizę. Vienok šį darbą negali kvalifikuotai atlikti kiekvienos įmonės specialistai, todėl naudinga pasinaudoti specializuotų organizacijų paslaugomis. Kol kas Lietuvos Respublikoje tokias paslaugas už nedidelį mokestį atlieka Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) “Patentų paslaugų centras”.

Pagal veikiančius Lietuvos Respublikos įstatymus kiekviena įmonė turi būti registruojama. Įregistruoti įmonei išduodamas nustatytos formos pažymėjimas ir suteikiamas rejestro numeris (kodas). Tik tada įmonė gali užsiimti ūkine-komercine veikla. Tačiau prieš registruojant savo firmą būtina susipažinti su Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu.

Įmonė yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymo numatyta tvarka tam tikrai ūkinei-komercinei veiklai.

Įmonių rūšys yra:

1.individualios (personalinės);

2.tikrosios ūkinės bendrijos;

3.komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos;

4. akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės;

5.valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės;

6.specifinės paskirties valstybinės įmonės;

7.kooperatinės bendrovės (kooperatyvai).

Darbo tikslas: Išsiaiškinti ir sužinoti kaip reikia įregistruoti smulkaus ir vidutinio verslo įmones, kokie bus reikalingi dokumentai, mokesčiai .

Darbo uždaviniai: 1. Sužinoti įmonės įregistravimo padarinius.

2. Kokias įmones registruojančios institucijos ?

3. Ką registruoja savivaldybės ir kokie reikalingi dokumentai ?

4. Įmonės filialo ar atstovybės įregistravimas vietos savivaldos institucijoje.

5. Kokie yra įmonės įregistravimo mokesčiai ?

6. Sužinoti apie firmų vardų registravimą valstybiniame patentų biure.

7. Koks yra įmonės registravimas teritorinėje Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir Valstybinio socialinio draudimo skyriuje ?Įmonių įregistravimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymas, Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas, atskirų teisinių formų (rūšių) įmonių įstatymai ir kiti teisės aktai.

Įmonės įregistravimo padariniai

Jeigu Jūs nusprendėte įsteigti įmonę ir pasirinkote tam tinkamiausią įmonės teisinę formą (rūšį), įmonę turite įregistruoti Lietuvos Respublikos įmonių rejestre. Įmonė nuo jos įregistravimo dienos tampa juridiniu asmeniu, savo vardu įgyja teises bei pareigas ir gali būti ieškovu ar atsakovu teisme. Vadinasi, įmonė nuo savo įregistravimo momento gali pradėti vykdyti ūkinę komercinę veiklą, sudarinėti sandorius ir panašiai. Įmonių rejestre įregistruotai įmonei yra suteikiamas rejestro numeris (kodas) ir išduodamas įmonės įregistravimo pažymėjimas.

Įmones registruojančios institucijos

Įmones registruoja Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė ir savivaldybės.

Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė registruoja:

1. Įmones, į kurias yra investuotas užsienio kapitalas individualias (personalines) įmones, tikrąsias ir komanditines ūkines bendrijas, akcines ir uždarąsias akcines bendroves.

2.užsienio įmonių filialus ir
atstovybes;

3. valstybės įmones;

4. draudimo veiklą vykdančias bendroves;

5. prekybos, pramonės ir amatų rūmus bei jų asociaciją;

6. komercinius bankus ir jų filialus (skyrius);

7. kitas kredito įstaigas;

8. užsienio valstybių dukterinius bankus;

9. užsienio valstybių bankų filialus (skyrius);

10. Lietuvos ir užsienio valstybių bankų atstovybes;

11. viešąsias įstaigas ir jų filialus, kurių bent vienas steigėjų (dalininkų) yra užsienio valstybių juridinis ar fizinis asmuo;

12. biudžetines įstaigas.

Savivaldybės registruoja:

1. Individualias (personalines) įmones, tikrąsias ir komanditines ūkines bendrijas, akcines ir uždarąsias akcines bendroves, kooperatines bendroves (kooperatyvus), savivaldybės įmones (kadangi verslininkas negali steigti savivaldybės įmonės, jos įregistravimas toliau neaptariamas).

2. Aukščiau išvardintų įmonių filialus ir atstovybes.

Pasirengimas įmonės įregistravimui savivaldybėje

Labai svarbu yra tinkamai pasirengti įmonės įregistravimui, t.y. iš anksto sutvarkyti šiuos įregistravimo dokumentus:

• kreiptis dėl vardo įmonei suteikimo į Valstybinį patentų biurą ir gauti įmonės vardo liudijimo pažymėjimą;

• parengti visus su tam tikros teisinės formos (rūšies) įmonės steigimu susijusius dokumentus (pvz., jungtinės veiklos sutartį, steigimo sutartį arba steigimo aktą, įmonės įstatus, steigiamojo susirinkimo protokolą ir pan.);

• gauti naudojimosi patalpomis pažymą arba sutvarkyti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teises į patalpas (žr. į konkrečios teisinės formos (rūšies) įmonės įregistravimo dokumentus);

• sumokėti banke įmonės įregistravimo mokestį (žr. į skyrelį “Įmonės įregistravimo mokesčiai”);

• parašyti prašymą įregistruoti įmonę (rašomas laisvos formos prašymas , jame pateikiama informacija, nurodyta prie konkrečios įmonės įregistravimo dokumentų).

Įmonės įregistravimas savivaldybėje

Įmonių registravimo klausimus reglamentuoja Įmonių rejestro įstatymas. Įmonių rejestro vyriausiasis tvarkytojas yra Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Šį rejestrą taip pat tvarko ūkio ministerija, Lietuvos bankas ir vietos savivaldos vykdomos institucijos Parengti įmonės įregistravimo dokumentai yra pateikiami savivaldybės rejestro tarnybai. Rejestro tarnybos darbuotojai patikrina ar pateikti dokumentai yra teisingai užpildyti ir ar jie atitinka teisės aktų reikalavimus. Jei įregistravimo dokumentai užpildyti klaidingai ar prieštarauja teisės aktų nuostatoms, rejestro tarnybos darbuotojas nurodo, ką reikia patikslinti pateiktuose įregistravimo dokumentuose. Patikslinti įregistravimo dokumentai pakartotinai pateikiami savivaldybės rejestro tarnybai.

Savivaldybė sprendimą dėl įmonės, filialo ar atstovybės įregistravimo arba atsisakymo įregistruoti privalo priimti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo visų įregistravimo dokumentų pateikimo.. Šį rejestrą taip pat tvarko ūkio ministerija, Lietuvos bankas ir vietos savivaldos vykdomos institucijos.

Ūkio ministerija registruoja tik iš valstybės lėšų steigiamas įmones, bendras įmones (kurių įstatinio kapitalo dalis priklauso užsienio investuotojams), užsienio kapitalo įmones, draudimo veiklą vykdančias įmones, prekybos, pramonės ir amatų rūmus bei jų asociaciją, užsienio įmonių atstovybes.

Lietuvos bankas registruoja komercinius bankus ir jų padalinius (filialus, skyrius), kitas kredito įstaigas, jų statutus (įstatus), užsienio valstybių dukterinius bankus bei Lietuvos ir užsienio valstybių bankų atstovybes.

Vietos savivaldybių vykdomosios institucijos registruoja įmones, kaupia ir tvarko įmonių, įsteigtų jų teritorijose, registravimo duomenis, išskyrus įmones, registruojamas Ūkio ministerijoje ir Lietuvos banke.

Svarbu atsiminti, kad pas rejestro tvarkytoją reikia apsilankyti ne tik registruojant įmonę, bet ir pasikeitus registravimo duomenims. Tuo atveju savininkas apie pasikeitimus turi pranešti rejestro tvarkytojui per 15 dienų. Įforminant pakeitimus, rašomas laisvos formos pareiškimas rejestro tarnybos viršininkui, nurodant keičiamus duomenis. Pareiškimas turi būti pasirašytas įmonės savininko ( savininkų) ir patvirtintas antspaudu.

Toliau pateikiame smulkesnę informaciją apie konkrečios teisinės formos (rūšies) įmonės įregistravimo dokumentus.

Įmonės įregistravimo dokumentai

Įregistruojant individualią (personalinę) įmonę, pateikiama:

1. Prašymas įregistruoti įmonę, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, buveinė (adresas), veiklos pobūdis, įmonės savininko vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, atstovų (įgaliotinių) vardai, pavardės, adresai, taip pat jų įgalinimai, numatomos ūkinės komercinės veiklos laikotarpis.

2. Negyvenamųjų patalpų savininko pažyma apie patalpų suteikimą įmonės ūkinei komercinei veiklai.

3. Registruojant įmonę gyvenamuosiuose namuose, priklausančiuose savivaldybei, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kooperatyvams ir bendrijoms, pažyma, patvirtinanti, kad butas (namas) priklauso įregistravimo dokumentuose nurodytam savininkui ir kad jis suteikia patalpas įmonės veiklai:

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1297 žodžiai iš 4231 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.