Socialinio aprūpinimo teisė labaratorinis
5 (100%) 1 vote

Socialinio aprūpinimo teisė labaratorinis

112131

Šalpos (socialinių) pensijų samprata, asmenys, turintys teisę į šios rūšies pensijinį aprūpinimą. Šių pensijų skyrimas ir mokėjimas.

1. Šalpos (socialinių) pensijų samprata.

Lietuvos Respublikos pensijinio aprūpinimo sistemą sudaro:

1. Valstybinio socialinio draudimo pensijos;

2. Valstybinės pensijos;

3. Šalpos pensijos.

Kiekvieną šios sistemos elementą reguliuoja atskiras įstatymas, atitinkamai Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas, Valstybinių pensijų įstatymas ir Šalpos (socialinių) pensijų įstatymas.

Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo normos konstatuoja, kad Šalpos (socialinių) pensijų pagrindinis tikslas yra remti negalios ištiktus asmenis.

Šalpos (socialine) pensija pasižymi tokiomis savybėmis:

tai alimentarinė išmoka,

ji mokama iš valstybės biudžeto,

ji skirta remti asmenims, kurie dėl objektyvių, teisės aktais įtvirtintų priežasčių negalėjo įgyti teisės gauti valstybinę socialinio draudimo invalidumo pensiją.

Šalpos pensija nuo valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensijos, kuria taip pat siekiama panašių tikslų, skiriasi tokiais pagrindiniais bruožais:

1. valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensija yra skiriama tik tiems asmenims kurie yra dirbę ir įgiję bent minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, o šalpos pensija skiriama asmenims negalėjusiems dirbti ir todėl neįgijusiems teisės gauti valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensiją,

2. valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensijos yra skiriamos iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, o šalpos pensijos yra mokamos iš valstybės biudžeto.

2. Asmenys, turintys teisę į šios rūšies pensijinį aprūpinimą.

LR Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo 1 straipsnyje išvardytas baigtinis sąrašas asmenų, turinčių teisę į šalpos pensiją. Šiuos asmenis galima suskirstyti į 3 grupes:

1. asmenys, kurie yra invalidais:

1) vaikai invalidai,

2) I, II, III grupės invalidai nuo vaikystės,

3) I, II, III grupės invalidai, tapę invalidais nesulaukę 18 metų,

4) asmenys, kurie tapo invalidais mokydamiesi nustatyta tvarka įregistruotų vidurinių, profesinių, aukštesniųjų ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, ar būdami doktorantais, bet ne vyresni negu 24 metai,

5) nustatyta tvarka įregistruotų vidurinių, profesinių, aukštesniųjų ar aukštųjų mokyklų dieninių skyrių absolventai, kurie tapo invalidais prasidėjus naujiems mokslo metams (nuo einamųjų metų rugsėjo pirmos dienos arba, jeigu stoja mokytis ir neįstoja, nuo tos datos, nuo kurios toje mokykloje prasideda nauji mokslo metai), nustatyta tvarka užsiregistravę valstybinėje darbo biržoje bedarbiais, bet nevėliau kaip pirmaisiais metais po šių mokyklų dieninių skyrių baigimo.

2. grupė asmenų, slaugančių tokius neįgaliuosius:

1) tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai, nepaisant amžiaus ir darbingumo, slaugantys namuose vaikus (įvaikius) invalidus, ar I grupės invalidus nuo vaikystės, ar tapusius I grupės invalidais iki 18 metų; (Tėvai (įtėviai) savo vaikus (įvaikius).

2) tėvai (įtėviai), globėjai ir rūpintojai, sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus, kurie ne mažiau 15 metų namuose slaugė vaikus (įvaikius) invalidus, ar I ar II grupės invalidus nuo vaikystės, ar tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų; (Tėvai (įtėviai) savo vaikus (įvaikius).

3) tėvai (įtėviai), globėjai ir rūpintojai patys pripažinti I ar II grupės invalidais, kurie ne mažiau 15 metų namuose slaugė vaikus (įvaikius) invalidus, ar I ar II grupės invalidus nuo vaikystės, ar tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų. (Tėvai (įtėviai) savo vaikus (įvaikius).

3.daugiavaikės motinos:

1) sukakusios senatvės pensijos amžių, kurios pagimdė ir išaugino iki 8 metų 5 ar daugiau vaikų,

2) arba pripažintos I ar II grupės invalidėmis, kurios pagimdė ir išaugino iki 8 metų 5 ar daugiau vaikų;

4. mirusio šalpos pensijos gavėjo vaikai iki 18 metų bei vyresni vaikai, jei yra tapę invalidais iki 18 metų; jie šias pensijas gauna iki baigia mokslus nustatyta tvarka įregistruotose vidurinėse, profesinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose (dieniniuose skyriuose) bet ne ilgiau iki jiems sukaks 24 metai. Vaikams ši teisė išlieka net ir juos įvaikinus.

Aukščiau išvardyti asmenys šalpos pensiją gali gauti, jeigu atitinka šiuos reikalavimus:

1. nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje;

2. atvykusiesiems iš kitų valstybių asmenims, tenkinantiems įstatyminius reikalavimus, šalpos pensija skiriama ne anksčiau kaip nuo tos dienos, kurią jie tampa nuolatiniais Lietuvos Respublikos gyventojais;

3. neturėti teisės gauti didesnės ar tokio pat dydžio valstybinės socialinio draudimo pensijos ar valstybinės pensijos (išskyrus tam tikras išimtis, nurodytas LR Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo 1 straipsnio 5 dalyje).

Šalpos pensijų įstatymo 1 str. 5 dalyje numatyta atskirų asmenų grupių teisė kartu su šalpos pensija gauti ir kitas pensijas.Tokią teisę turi:

1) vaikai invalidai, asmenys, kurie tapo I, II ar III grupės invalidais iki 18 metų arba vyresni, jeigu jie pripažinti invalidais nuo vaikystės, kol jie yra invalidai, kartu su šalpos pensija turi teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją ir
valstybinę našlaičių pensiją.

2) visi šalpos pensijų gavėjai kartu su šalpos pensija turi teisę gauti jiems priklausančią valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją.

3) tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai, neatsižvelgiant į jų amžių ir darbingumą, slaugantys namuose vaiką (įvaikį) invalidą ar I grupės invalidą nuo vaikystės arba tapusį I grupės invalidu iki 18 metų, kartu su šalpos pensija turi teisę gauti jiems patiems priklausančias valstybines socialinio draudimo pensijas ir valstybines pensijas.

3. Šalpos (socialines) pensijų skyrimas.

Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo 3 straipsnis nurodo, kad šalpos (socialinės) pensijos yra mokamos iš valstybės biudžeto. Taip pat šio įstatymo 4 straipsnis nurodo, kad šalpos (socialines) pensijas skiria ir moka miestų (rajonų) savivaldybių globos ir rūpybos institucijos, vadovaudavosi Šalpos (socialinių) pensijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais Šalpos (socialinių) pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais.

Dažniausiai šalpos pensija skiriama ir mokama nuo teisės ją gauti atsiradimo dienos. Tačiau ji gali būti mokama ir už praeitą laikotarpį, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių nuo kreipimosi dėl šalpos pensijos paskyrimo dienos.

Teisės gauti pensiją atsiradimo diena laikoma diena, kurią asmuo pripažįstamas invalidu arba sukanka senatvės pensijos amžių, o atitinkamais atvejais – nuo mirties liudijimo išdavimo dienos. Vaikų (įvaikių) invalidų, I ar II grupės invalidų nuo vaikystės arba tapusių I ar II grupės invalidais iki 18 metų ar visiškos negalios invalido slaugos namuose laikas, suteikiantis teisę gauti šalpos pensiją, skaičiuojamas nuo tos dienos, kai jie tapo invalidais, jų globėjams ir rūpintojams – nuo tos dienos, kuria asmuo nustatyta tvarka buvo paskirtas globėju ar rūpintoju.

Įstatymais taip pat reglamentuojami ir šalpos pensijos mokėjimo ypatumai dėl šios pensijos pratęsimo kreipiantis pavėluotai. Rūpybos institucijos vadovas ar jo pavaduotojas sprendžia ar pavėlavimo priežastys yra pateisinamos, jei jos pripažįstamos tokiomis ir šalpos pensijos gavėjui išlieka teisė gauti šią pensiją – pensija yra išmokama ir už tą laikotarpį, kurį jos mokėjimas buvo nutrauktas. Atskirai reglamentuojami ir šalpos pensijų skyrimo invalidams praleidus pakartotinio tikrinimo laiką, nutraukus šalpos pensijos mokėjimą dėl atgauto darbingumo ir vėl jį praradus.

Asmenims, kurie turi teisę gauti kelias šalpos pensijas, skiriama didesnioji arba jų pasirinkimu – viena iš pensijų. Tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai, nepaisant amžiaus ir darbingumo, slaugantys namuose vaikus (įvaikius) invalidus, ar I grupės invalidus nuo vaikystės, ar tapusius I grupės invalidais iki 18 metų, gali gauti ne tik šią šalpos pensiją, bet ir dar kurią nors šalpos pensiją, kurios reikalavimus atitinka (šalpos pensijų įstatymo 1 str. 1 d 1-6 ar 8 punktus).

Kreiptis dėl šalpos pensijos paskyrimo galima:

1) prieš tris mėnesius iki teisės gauti šią pensiją atsiradimo;

2) bet kuriuo metu po teisės gauti šią pensiją atsiradimo.

Nuolatinės gyvenamosios vietos (miesto (rajono)) savivaldybės globos ir rūpybos institucijai yra paduodamas prašymas skirti šalpos pensiją, pridedami visi reikiami dokumentai (įvardyti Šalpos (socialinių) pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 17 punkte). Globos ir rūpybos institucija, priėmusi tokį prašymą, išduoda atitinkamą pažymą apie prašymo ir dokumentų priėmimą. Sprendimą dėl šalpos pensijos skyrimo priima globos ir rūpybos institucijos vadovas. Toks sprendimas turi būti priimamas per 10 dienų nuo kreipimosi. Globos ir rūpybos institucijos apie šalpos pensijos skyrimą konkrečiam asmeniui informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atitinkamą teritorinį skyrių.

Asmeniui, kuriam paskirta šalpos pensija yra išduodamas pensininko pažymėjimas.

4. Šalpos (socialines) pensijų mokėjimas.

Šalpos pensija yra mokama asmeniui gyvenančiam Lietuvoje šiais atvejais:

1. iki gyvos galvos,

2. laikotarpį, kurį šios pensijos gavėjui išlieka teisė gauti paskirtąją šalpos pensiją.

Šalpos pensija mokama tol, kol asmuo gyvena Lietuvoje.

Šalpos pensija yra nemokama, kai yra mokama kompensacija ne mažiau 10 metų invalidus vaikus ar įvaikius slaugiusiems asmenims ir daugiavaikėms motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms 5 ir daugiau vaikų iki 8 metų amžiaus, iki 1995 01 01, tai yra iki įstatymo įsigaliojimo. Numatyta išimtis: tėvai (įtėviai), globėjai ir rūpintojai, nepaisantį amžiaus ir darbingumo, slaugantys namuose vaikus (įvaikius) invalidus ar I grupės invalidus nuo vaikystės arba tapusius I grupės invalidais iki 18 metų.

Įstatyminiais aktais yra numatyti atvejai, kada šalpos pensijos yra nemokamos jas turintiems teisę gauti asmenims:

1) vaikams, gyvenantiems globos įstaigose ir gaunantiems visišką išlaikymą, skiriamą iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės biudžeto;

2) šalpos pensijos gavėjui, nuteistam laisvės atėmimu šios bausmės atlikimo laikotarpiu.

Šalpos pensijos mokamos iš Lietuvos valstybės biudžeto.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1526 žodžiai iš 3042 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.