Sodros statistinis tyrimas
5 (100%) 1 vote

Sodros statistinis tyrimas

1121

TURINYS

1.SODROS pajamos ir išlaidos…………………………………………….……………………. 3

2.SODROS pajamos pagal rūšis…………………………………………….…………………….4

3.SODROS išlaidos pagal rūšis…………………………………………….……………………..5

4.Baziniai santykiniai dydžiai……………………………………………….…………………….6

5. Grandininiai santykiniai dydžiai………………………………………….…………………….7

6. Pajamų ir išlaidų vidutiniai rodikliai..…………………………………….……………………8

7.Dinamikos eilučių rodikliai……………………….……………………….……………………9

8.Pajamų ir išlaidų prognozavimas………………………………………………………………12

9.Išvados………………………………………………………………………………………….14

ĮVADAS

Statistika – tai mokslas, nagrinėjantis masinius socialinius ekonominius ir kitus reiškinius, kiekybiniu su kokybiniu turiniu vietos ir laiko sąlygomis.

Statistikos objektas – tai masinų socialinių ekonominių reiškinių kiekybinis aspektas su kokybiniu turiniu, kuris yra pavaizduojamas statistinių rodiklių pagalba.

Statistinio tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias sąvybes konkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis.

Pagrindinis statistikos tikslas – gauti įprasmintas išvadas iš nesuderintų duomenų.

Savarankiško darbo tema – SODROS statistinis tyrimas. SODROS statistiniame tyrime objektas – SODRA, o statistiniai vienetai – pajamos ir išlaidos. Duomenys imti iš Valstybinio socialinio draudimo statistinių duomenų 1997 – 2001 metų. Pasirinkau penkerių metų pajamas ir išlaidas ir pateikiau pirmoje lentelėje. Grafiką pirmai lentalei pasirinkau stulpelinį. Braižymui naudojau programinį paketą Microsoft Excel.

Antroje lentelėje suvesti duomenys apie SODROS pajamas pagal rūšis. Grafiko braižymui pasirinkau stulpelinę vaizdavimo formą.

Trečioje lentelėje pateikiami duomenys apie SODROS išlaidas. Grafiko braižymui pasirinkau apskritiminę vaizdavimo formą.

Ketvirtoje lentelėje pateikiami duomenys apie bendras pajamas ir išlaidas. Šią lentelę naudosime santykiniams dydžiams, vidutiniams, variacijoms, padidėjimo – sumažėjimo tempams skaičiuoti. Po kiekvieno paskaičiavimo padariau gautų duomenų lenteles, į kurias surašiau gautus duomenis.


SODROS STATISTINIS TYRIMAS

Tyrimui naudota 1997 – 2001 metų medžiaga iš Valstybinio socialinio draudimo statistinių duomenų.

Analizei panaudojome tik vieną lentelę – tai Valstybinio socialinio draudimo pajamos ir išlaidos pagal rūšis.

1 lentelėje matome, kaip pasiskirsto pajamos ir išlaidos pagal jų rūšis. Visais metais didžiausią pajamų dalį sudaro draudėjų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos , o išlaidų – pensijų draudimas.

1 lentelė

SODROS pajamos ir išlaidos, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

PAJAMOS 3431240,9 4159362,0 4203779,4 4405066,2 4437994,41. Draudėjų privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 3251574,9 3880403,0 3847325,2 3864340,1 3896842,8

2. Apdraustųjų privalomojo socialinio draudimo įmokos 107139,0 130424,0 129047,6 371031,9 373705,9

3. Savarankiškai dirbančiųjų asmenų įmokos 30029,6 31944,0 52295,1 48112,3 73993,1

4. Savanoriškojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 400,6 714,0 764,3 784,1 753,0

5. Baudos ir delspinigiai 48341,0 44591,8 47950,0 44569,3

6. Veiklos pajamos 42096,8 67536,0 69504,9 42737,6 21358,3

7. Atgautinos sumos 60250,5 30110,2 26772,0

IŠLAIDOS 3461036,7 4164023 4537820,2 4580786,2 4451400,7

1. Pensijų draudimas 2461630,6 2997179 3232443,2 3264558,6 3245860,8

2. Ligos ir motinystės (tėvystės) draudimas 350081,5 422243,0 478561,7 458253,0 343479,5

3. Draudimas nuo nedarbo 115466,6 208018,0 180369,6 175472,0 189690,3

4. Lėšos, pervedamos į privalomojo sveikatos draudimo fondą 399562,1 360539,0 363177,1 363314,4 355574,6

5. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos 8464,0 36561,0 125847,9 132977,3 157724,0

6. Veiklos sąnaudos 125831,9 139483,0 157420,7 186210,9 159071,5


Vadovaujantis 1 lentelės duomenis grafiškai pavaizdavome, kaip 1997 – 2001 metais keitėsi bendros pajamos ir išlaidos.

1 pav. Pajamos ir išlaidos tūkst.lt

Analizuojant 1 paveikslą pastebėsime, kad pajamų ir išlaidų dydis kasmet vis didėja. Jei 1997 metais pajamų buvo surinkta 3431240,9 tūkst.lt, tai 2001 metais išaugo iki 4437994,4 tūkst.lt. Išlaidų suma didžiausia buvo 2000 metais, ji siekė 4580786,2 tūkst.lt, o mažiausia – 1997 metais – 3461036,7 tūkst.lt. Taip pat iš paveikslo matyti , kad kiekvienais metais išlaidos viršija pajamas 1997 m.- 2795,8 tūkst.lt, 1998 m. – 4661 tūkst.lt, 1999 m. – 33040,8 tūkst.lt,
2000 m. – 175720 tūkst.lt, 2001 m. – 13406,3 tūkst.lt.

2 lentelė

Pajamos pagal rūšis, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

PAJAMOS 3431240,9 4159362,0 4203779,4 4405066,2 4437994,41. Draudėjų privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 3251574,9 3880403,0 3847325,2 3864340,1 3896842,8

2. Apdraustųjų privalomojo socialinio draudimo įmokos 107139,0 130424,0 129047,6 371031,9 373705,9

3. Savarankiškai dirbančiųjų asmenų įmokos 30029,6 31944,0 52295,1 48112,3 73993,1

4. Savanoriškojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 400,6 714,0 764,3 784,1 753,0

5. Baudos ir delspinigiai 48341,0 44591,8 47950,0 44569,3

6. Veiklos pajamos 42096,8 67536,0 69504,9 42737,6 21358,3

7. Atgautinos sumos 60250,5 30110,2 26772,0

Vadovaujantis 2 lentele pavaizduosime grafiškai bendras pajamas pagal jų rūšis.

2 pav. Pajamos pagal rūšis

Iš grafiko matyti , kad didžiausią dalį pajamų sudaro draudėjų įmokos 1997 m. – 3251574,9 tūkst.lt, 1998 m. – 3880403,0 tūkst.lt, 1999 m. – 3847325,5 tūkst.lt, 2000 m. – 3864340,1 tūkst.lt, 2001 m. 3896842,8 tūkst.lt ,o mažiausiai pajamų gaunama iš savanoriškojo draudimo 1997 m. – 400,6 tūkst.lt, 1998 m. – 714,0 tūkst.lt, 1999 m. – 764,3 tūkst.lt, 2000 m. – 784,1 tūkst.lt, 2001 m. – 753,0 tūkst.lt.Daugiausia pajamų gauta 2001 metais – 4437994,4 tūkst.lt , o ma˛iausia 1997 metais – 3431240,9 tūkst.lt. Skirtumas didelis, nes kiekvienais metais kūrėsi vis daugiau įmonių, todėl ir surinkimas įmokų didėjo. Palyginus 2001 metus su 1997 metais įmokų surinkimas 2001 metais 1006753,5 tūkst.lt didesnis negu 1997 metais.

3 lentelėje pateiksime išlaidas ir pagal duomenis grafiškai pavaizduosime.

3 lentelė

Išlaidos pagal rūšis, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

IŠLAIDOS 3461036,7 4164023,0 4537820,2 4580786,2 4451400,71. Pensijų draudimas 2461630,6 2997179,0 3232443,2 3264558,6 3245860,8

2. Ligos ir motinystės (tėvystės) draudimas 350081,5 422243,0 478561,7 458253,0 343479,5

3. Draudimas nuo nedarbo 115466,6 208018,0 180369,6 175472,0 189690,3

4. Lėšos, pervedamos į privalomojo sveikatos draudimo fondą 399562,1 360539,0 363177,1 363314,4 355574,6

5. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos 8464,0 36561,0 125847,9 132977,3 157724,0

6. Veiklos sąnaudos 125831,9 139483,0 157420,7 186210,9 159071,5

Vadovaujantis 3 lentelės duomenimis grafiškai pavaizdavome išlaidų kitimą 1997-2001 metais.

3 pav. Išlaidų kitimas 1997 – 2001 metais

Iš paveikslo matyti, kad išlaidos 1998-2001 metais išsidėstę tolygiai 1997 metais sudarė 16%, 1998 m. – 20%, 1999 m. – 21%, 2000 m.- 22%, 2001 m. – 20%.1997 metais išlaidos buvo ma˛iausios.

Vadovaujantis 1 lentele sudarysime bendras pajamas ir išlaidas ir įrašysime į 4 lentelę.

4 lentelė

Pajamos ir išlaidos, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

PAJAMOS 3431240,9 4159362,0 4203779,4 4405066,2 4437994,4

IŠLAIDOS 3461036,7 4164023,0 4537820,2 4580786,2 4451400,7

Baziniai santykiniai dyžiai. Baiziniais metais pasirenkami 1997 metus.

Pajamos :

Sdinamikos bazinis =Y1998 = 4159362,0 X 100 % = 121,22 %,

Y1997 3431240,9 Sdinamikos bazinis =Y1999 = 4203779,4 X 100 % = 122,51 %,

Y1997 3431240,9

Sdinamikos bazinis =Y2000 = 4405066,2 X 100 % = 128,38 %,

Y1997 3431240,9

Sdinamikos bazinis =Y2001 = 4437994,4 X 100 % = 129,34 %.

Y1997 3431240,9Palyginę gautus duomenis matome , kaip kito pajamos nuo 1997 m. iki 2001 metų. 1998 metus palyginus su baziniais metais pajamos padidėjo 21,22 % , 1999 m. – 22,51 % , 2000 m. – 28,38 % , o 2001 m. jau 29,34 %.

Išlaidos :

Sdinamikos bazinis =Y1998 = 4164023,0 X 100 % = 120,31 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos bazinis =Y1999 = 4537820,2 X 100 % = 131,11 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos bazinis =Y2000 = 4580786,2 X 100 % = 132,35 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos bazinis =Y2001 = 4451400,7 X 100 % = 128,61 %.

Y1997 3461036,7

Iš gautų duomenų matome , kad palyginus 1998 m. su baziniais 1997 m. išlaidos padidėjo 21,31 % , 1999 m. – 31,11 %, 2000 m.- 32,35 %, 2001 m. – 28,61 %.

Vadovaujantis 4 lentelės duomenis apskaičiuosime santykinius dinamikos grandininius dyd˛ius.

Pajamos :

Sdinamikos grandininis =Y1998 = 4159362,0 X 100 % = 120,17 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos grandininis =Y1999 = 4203779,4 X 100 % = 101,07 %,

Y1998
grandininis =Y2000 = 4405066,2 X 100 % = 104,12 %,

Y1999 4203779,4

Sdinamikos grandininis =Y2001 = 4437994,4 X 100 % = 100,74 %.

Y2000 4405066,2Palyginę gautus duomenis pastebėsime, kad pajamos didėja kasmet, tačiau netolygiai. Pajamas 1998 m. palyginus su 1997 m. padidėjo labai stipriai net 20,17 %, o 1999 m. lyginant su 1998 m. padidėjo tik 1,07 %, 2000 m. lyginant su 1999 m. padidėjo 4,12 %, o 2001 m. lyginant su 2000 m. padidėjo nežymiai tik 0,74 %.

Išlaidos:

Sdinamikos grandininis =Y1998 = 4164023,0 X 100 % = 120,31 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos grandininis =Y1999 = 4537820,2 X 100 % = 108,98 %,

Y1998 4164023,0

Sdinamikos grandininis =Y2000 = 4580786,2 X 100 % = 100,94 %,

Y1999 4537820,2

Sdinamikos grandininis =Y2001 = 4451400,7 X 100 % = 97,18 %.

Y2000 4580786,2

Palyginę gautus duomenis pastebime, kad išlaidos taip pat didėja kasmet, tačiau netolygiai. Išlaidas 1998 m. palyginus su 1997 m. padidėjo labai stipriai net 20,31 %, o 1999 m. lyginant su 1998 m. padidėjo 8,98 %, 2000 m. lyginant su 1999 m. tik padidėjo 0,94 %, o 2001 m. lyginant su 2000 m. jau sumažėjo 2,82 %.

Apskaičiuotus santykinius dinamikos dydžius pateiksime 5 lentelėje :

5 lentelė

Dinamikos santykiniai dyd˛iai

Pajamų ir išlaidų vidutinių rodiklių skaičiavimas

Vidutinės pajamos ir išlaidos :

Pajamos:

Xa = Xi = 4127488,58 tūkst.lt,

n

kur Xi – požymio reikšmės ,

n – variantų skaičius.

Išlaidos:

Xa = Xi = 4239013,36 tūkst.lt.

n

kur Xi – požymio reikšmės ,

n – variantų skaičius.

Apskaičiavus šiuos vidurkius galima teigti , kad išlaidos viršija pajamas.

Vadovaujantis šia formule apskaičiuosime vidutines pajamas ir išlaidas pagal rūšis.

6 lentelė

Vidutinės pajamos ir išlaidos pagal rūšis, tūkst.lt

Vidutiniškai per 1997 – 2001 m. didžiausia dalis įmokų surinkta iš draudėjų valstybinio socialinio draudimo t.y. 3748097,20 tūkst.lt , o išlaidų suma didžiausia pensijų draudimui t.y. 3040334,44 tūkst.lt.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1143 žodžiai iš 2251 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.