Sprendimo administracinėje byloje apskundimo stadija
5 (100%) 1 vote

Sprendimo administracinėje byloje apskundimo stadija

112131

T U R I N Y S

1. Įvadas 3

2. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose apskundimo 4

stadijos bruožai

3. Asmenys, turintys nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje 5

apskundimo teisę

4. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimo tvarka ir 5-6

terminai

5. Apygardos administracinio teismo skundų nagrinėjimo tvarka 6

6. Apygardos administracinio teismo spendimų rūšys 6-8

7. Bylos šalių procesinė padėtis 8

8. Apeliacinių skundų padavimo tvarka ir jų priėmimo klausimas 8-10

9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo skundų nagrinėjimo tvarka 10

10. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimamų sprendimų rūšys 11

11. Teismo sprendimų priėmimo pasekmės 11-12

12. Išvados 13

13. Literatūros sąrašas 14

ĮVADAS

Teisena- tai įstatymo nustatyta procesinė pažeidimo bylų iškėlimo , nagrinėjimo, nuobaudų skyrimo, priimtų nutarimų apskundimo ir nutarimų vykdymo tvarka.

Teisena apima daug įvairių giminingų procesų: piliečių skundų nagrinėjimą, aktų priėmimą. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą reglamentuoja įstatymas. Teisena yra savarankiška administracinio proceso rūšis.

Mano rašto darbo tikslas- atskleisti sprendimų administracinėje byloje apskundimo stadijos ypatumus bei esminius bruožus.

Tyrimo uždaviniai:

 aptarti, kas turi nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimo teisę, apskundimo tvarka ir terminai;

 išanalizuoti nutarimo vykdymo sustabdymą, jį apskundus;

 aptarti skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje išnagrinėjimo terminus;

 skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje nagrinėjimas apygardos administraciniame teisme bei Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme ;

 apžvelgti šalių teises ir pareigas nagrinėjant skundą dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje;

 aptarti galimas teismo sprendimų rūšis ir jų priėmimo pasekmes.

Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė.

Tikslus administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos principų laikymasis ir jų reikalavimų vykdymas užtikrina bylose priimtų nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą. Pasitaikančioms klaidoms ištaisyti bylų teisenoje išskiriama stadija- priimtų nutarimų apskundimas administraciniam teismui.

Ši stadija- fakultatyvinė, nes ne visi nutarimai yra skundžiami. Jeigu piliečiai įsitikinę, kad administracinio teisės pažeidimo byla ištirta ir išnagrinėta tinkamai ir priimtas byloje nutarimas yra teisingas, pagrįstas ir teisėtas, jie nutarimo paprastai neapskundžia.

Tačiau praktika rodo, kad tam tikra dalis asmenų, patrauktų administracinėn atsakomybėn, o taip pat nukentėjusiųjų priimtais byloje nutarimais lieka nepatenkinti ir juos įstatymo nustatyta tvarka skundžia administraciniam teismui.

Tokiais atvejais nutarimų apskundimas teismui, p i r m i a u s i a yra efektyvi ir veiksminga priemonė šalinant klaidas ir įstatymų pažeidimus.

A n t r a, nutarimo apskundimas yra labai svarbi traukiamų administracinėn atsakomybėn asmenų, taip pat nukentėjusiųjų teisių apsaugos garantija. Apskųsdami, jų nuomone, nepagrįstus, neteisėtus, neteisingus nutarimus, šie asmenys turi galimybę ginti Konstitucijoje ir kituose įstatymuose garantuojamas jų teises i teisėtus interesus.

T r e č i a, pagal gautą skundą išaiškindamas ir šalindamas bylos tyrimo ir jos nagrinėjimo metu padarytas klaidas, įstatymų pažeidimus, administracinis teismas vykdo institucijų (pareigūnų), tiriančių ir nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų bylas, priežiūrą bei kontrolę, padeda gerinti jų darbo kokybę, siekia užtikrinti, kad vienodai būtų aiškinami ir taikomi įstatymai nurodytose bylose.

Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose apskundimo tvarką reglamentuoja ATPK 291-301 straipsniai ir Administracinių bylų teisenos įstatymo normos.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnis numato, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas ir atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja.Apskundimo objektas yra organo (pareigūno) nutarimas, priimamas išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą, o būtent:

• nutarimas skirti administracinę nuobaudą

• nutarimas nutraukti bylą

• motyvuotas nutarimas perduoti bylos nagrinėjimą kitam įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą organui (pareigūnui) (ATPK 287str.)

Nors įstatymuose nenumatyta, tačiau apskundimo objektu gali būti ir kitas dokumentas, pagal kurį asmeniui paskiriama administracinė nuobauda. Pavyzdžiui, ATPK 262 straipsnio 1 i 2 dalyse numatytais atvejais, kai už Kelių eismo taisyklių pažeidimus bauda skiriama ir paimama vietoje, surašomas ne nutarimas skirti administracinę nuobaudą, o kvitas, kuris pasirašytinai išduodamas pažeidėjui.

Asmenys, galintys apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo (ABTĮ) 122 straipsnį, nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje gali apskųsti:

• asmuo, dėl kurio jis priimtas

• institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą

• nukentėjęs asmuo.

Tačiau šis asmenų, galinčių apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, sąrašas nėra baigtinis. Paduoti skundą taip pat gali administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir nukentėjusiojo juridiniai atstovai, advokatas ar įgaliotas atstovas, taip pat prokuroras, tais atvejais, kai atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą arba nutraukus ikiteisminį tyrimą jis iškelia administracinio teisės pažeidimo bylą.

Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas V. Greičius išaiškina, jog advokatas taip pat turi teisę apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje nepaisant to, kad ATPK 291 str. jis tarp asmenų, turinčių šią teisę, nėra nurodytas. Pagal ATPK 272 str. administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę naudotis teisine advokato pagalba, o advokato teisė apskųsti nutarimą įtvirtinta ATPK 275 str. 1 d.

Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo tvarka

Nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuos priėmė administracinės komisijos prie savivaldybių tarybų, savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai, policija, valstybinės inspekcijos ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymų tam įgalioti organai (pareigūnai), gali būti apskųstas apygardos administraciniam teismui pagal nutarimą priėmusios institucijos (jos pareigūno) buvimo vietą.

Rajono (miesto) apylinkės teismo (teisėjo) nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Jeigu įstatymai nenumato kitaip, skundas gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.

Skundo nustatytu laiku padavimas sustabdo nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymą iki skundo išnagrinėjimo, išskyrus nutarimus skirti įspėjimą ir administracinį areštą, taip pat tais atvejais, kai skiriama bauda paimama administracinio teisės pažeidimo padarymo vietoje.

Skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje paprastai paduodamas per nutarimą priėmusį apylinkės teismą ar atitinkamai kitą valstybės instituciją (jos pareigūną), priėmusią nutarimą byloje. Jie per tris dienas skundą kartu su administracinio teisės pažeidimo byla išsiunčia atitinkamam teismui. Jeigu skundas paduodamas tiesiogiai teismui, šis išreikalauja atitinkamą administracinio teisės pažeidimo bylą iš teismo ar kitos institucijos, kuri nagrinėjo tą bylą, ir išsprendžia skundo priėmimo klausimą.

Jeigu skundas paduotas praleidus skundo padavimo terminą, prašymas dėl termino atnaujinimo nagrinėjamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka.

Skundo nagrinėjimo terminai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kai teismas gauna administracinio teisės pažeidimo bylą. LR ATPK 296 straipsnis numato, kad skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje atitinkamas administracinis teismas išnagrinėja per dvidešimt dienų nuo administracinio teisės pažeidimo bylos gavimo dienos, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

Apygardos administracinio teismo skundų nagrinėjimo tvarka

Apygardos administraciniame teisme bylas pagal skundus nagrinėja vienas teisėjas pirmos instancijos teismo proceso tvarka, vadovaudamasis ATPK ir Administracinių bylų teisenos įstatymu. Tai reiškia, kad byla nagrinėjama iš esmės aiškinant visas svarbiausias jos aplinkybes, į teismo posėdį kviečiant asmenį, kuriam buvo iškelta administracinio teisės pažeidimo byla, nukentėjusįjį, liudytojus ir kitus šios bylos proceso dalyvius, taip pat pranešant institucijai, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą. Šių subjektų ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo pranešta ir nėra pagrindų atidėti bylos nagrinėjimą, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti.

Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

Kartu teismas, nagrinėjantis skundą, turi patikrinti: ar nuobauda paskirta pagal įstatymus ir ar ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, taip pat ar buvo laikomasi nustatytos administracinės nuobaudos skyrimo ar neskyrimo tvarkos.

Apygardos administracinio teismo sprendimų rūšys

Išnagrinėjęs bylą dėl skundo, kuris paduotas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, pirmosios instancijos teismas priima vieną iš šių sprendimų:

• palikti nutarimą nepakeistą ir skundo nepatenkinti;

• panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti;

• panaikinti nutarimą ir paskirti administracinę nuobaudą remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą. Toks sprendimas priimamas tais atvejais, kai teisės pažeidimo įvykis nekelia abejonių, teisės pažeidimo veika įrodyta, tačiau teismas nustato, kad buvo netinkamai pritaikytas įstatymas. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes, turi teisę pakeisti teisės pažeidimo kvalifikavimą ir paskirti
nuobaudą, atitinkančią pažeidimo kvalifikavimą;

• panaikinti nutarimą ir grąžinti bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, įpareigojant ją tinkamai kvalifikuoti padarytą teisės pažeidimą. Toks sprendimas priimamas tais atvejais, kai reikia atlikti papildomą bylos aplinkybių tyrimą ar kai dėl kitų priežasčių teismas nesiima pats keisti veikos kvalifikavimo; Lietuvos Vyriausias Administracinis Teismas išaiškina, kad jei nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą apygardos administraciniame teisme nustatoma, jog veikos kvalifikavimo keisti nereikia, tačiau pažeidimo aplinkybių tyrimas atliktas vienpusiškai ar nepilnai ar konstatuojami esminiai administracinių bylų teisenos pažeidimai: yra atsakomybėn trauktino asmens ar kitų byloje dalyvaujančių asmenų teisių pažeidimai (nepranešama apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, neišsprendžiami jų prašymai ir kt), įrodinėjimą reguliuojančių ATPK normų pažeidimai ir pan. – įgaliotos institucijos (pareigūno) nutarimas nelaikytinas pagrįstu, todėl yra naikintinas ir administracinė byla grąžinama įgaliotai institucijai (pareigūnui) ABTĮ 124 str. 1 d. 4 p. numatytu pagrindu.

• pakeisti nutarimą, paskiriant švelnesnę nuobaudą arba nusprendžiant neskirti administracinės nuobaudos.

Jeigu pirmosios instancijos teismas nustato, kad nutarimą priėmė institucija (pareigūnas), neturinti teisės spręsti tokios bylos, toks nutarimas panaikinamas ir bylą išsprendžia pats teismas.

Tais atvejais, kai teismas panaikina nutarimą ir bylą nutraukia, taip pat, kai panaikina nutarimą ir paskiria administracinę nuobaudą remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, taipogi, kai pirmosios instancijos teismas nustato, kad nutarimą priėmė institucija (pareigūnas), neturinti teisės spręsti tokios bylos, ir tokį nutarimą panaikina bei bylą išsprendžia pats teismas, administracinis teismas priima nutarimą, o tais atvejais, kada paliekamas nutarimas nepakeistas ir skundas nepatenkintas, kai panaikinamas nutarimas ir grąžinama byla institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, įpareigojant ją tinkamai kvalifikuoti padarytą teisės pažeidimą ir kai pakeičiamas nutarimas, paskiriant švelnesnę nuobaudą arba nusprendžiant neskirti administracinės nuobaudos, teismas priima motyvuotą nutartį.

Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 1820 žodžiai iš 3435 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.