Sutarciu teise
5 (100%) 1 vote

Sutarciu teise

Turinys:

ĮVADAS 2

BENDROJI DALIS 5

Bendrijos Veiklos pobūdis 5

Bendrijos teisės ir pareigos 5

Bendrijos kapitalas 6

Bendrijos registravimas 7

Bendrosios jungtinės veiklos sutartis 8

BENDRIJOS KAPITALAS, PAJAMŲ IR NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMAS 13

PASKIRSTYMAS 13

IŠVADOS 22

Naudota literatūra 23

ĮVADAS

Klasikinė sutarčių teisė susiformavo 18-19 amžiuje, kodifikavus Prancūzijos, Vokietijos ir kitų valstybių civilinę teisę. Pagrindinė sutarties paskirtis yra reguliuoti žmonių tarpusavio santykius, nurodant galimą ir leistiną elgesį, o taip pat pasekmes, pažeidus elgesio normas.

Sutartys daugiausiai paplitusi sandorių rūšis. Ja įforminami turtiniai ir kai kurie neturtiniai teisiniai santykiai tarp fizinių asmenų, tarp ūkio subjektų ( įmonių) bei tarp fizinių asmenų ir juridinių organizacijų.

Dažniausiai sutartys sudaromos civilinėms teisėms ir pareigoms nustatyti, rečiau joms pakeisti arba nutraukti. Dauguma sutarčių, sudaromų tarp ūkio subjektų ir fizinių asmenų, skirtos fizinių asmenų materialiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti.

Sutartys- tai dviejų ar daugiau asmenų įstatymo reikalaujama tvarka ir forma išreikštas susitarimas dėl civilinių teisių ir pareigų sukūrimo, pakeitimo ar panaikinimo.

Sutarties sąvoka daugiareikšmė. Ji įstatymuose, mokslinėje literatūroje suprantama kaip:

1. rašytinis dokumentas, kuris nustato šalių teises ir pareigas;

2. teisinis santykis, kuris atsiranda iš šalių susitarimo;

3. juridinis faktas, kuris yra šalių susitarimas.

Tema pasirinkta neatsitiktinai, mat “ Jungtinės veiklos sutartys” yra labai mažai nagrinėta tema.

Pavadinimas “ Jungtinės veiklos sutartys, Partnerių tarpusavio santykių teisinis kvalifikavimas” iš esmės apibūdina tyrimo objektą. Darbe nagrinėjami klausimai, kuriais siekiama atskleisti sutarčių raida bei samprata, subjektus kurie dalyvauja sutartyse, jų teises bei pareigas.

Pagrindinis šio darbo tikslas – išnagrinėti kas tai yra “ Jungtinės veiklos sutartys”.

Darbo tikslo siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius:

● atskleisti sutarčių samprata ir istorinį vystymąsi;

● apibrėžti sutarčių dalyvių teises ir pareigas;

● suformuoti ir pateikti pasiūlymus nustatytoms problemoms spręsti.

Tyrimo šaltiniai. Vadovaujantis darbo tikslais ir siekiant nustatytų uždavinių panaudoti ne tik oficialūs šaltiniai – galiojantys teisės aktai, bet ir teoriniai darbai. Pagrindinis tyrimo šaltinis- sutartis reglamentuojanti teisinė bazė, Lietuvos autorių vadovėliai, bei teoriniai darbai.

Tiriant pasirinktą objektą labai svarbu pasirinkti tinkamą tyrimo metodiką, tai leidžia kiek įmanoma preciziškiau įgyvendinti nustatytus uždavinius ir pasiekti darbo tikslą.

BENDROJI DALIS

Bendrija yra dviejų fizinių ir vieno juridinio asmens bendrosios jungtinės veiklos sutartimi įsteigta įmonė komercinei-ūkinei ir kitokiai įstatymų nedraudžiamai veiklai bendru – tikrosios ūkinės bendrijos Marytės firmos „KRIENAS“ – vardu, sujungus jų turtą į bendrąją dalinę nuosavybę.

Bendrijos nariai:

(vardas, pavardė, adresas)

Bendrijos nariu negali būti valstybiniai valdžios ir valdymo organai, valstybinės ir valstybinės-akcinės įmonės, išskyrus tuos atvejus, kai jos yra konsorciumų, steigiamų kaip tikrosios ūkinės bendrijos, nariai.

Bendrija nėra juridinis asmuo.

Stebėtojų taryba nesudaroma.

Valdyba sudaroma.

TŪB yra visiškos turtinės atsakomybės įmonė, jos turtas neatskiriamas nuo jos narių turto.

Pagal TŪB prievoles jos nariai atsako solidariai visu savo turtu. TŪB neatsako pagal savo narių prievoles, nesusijusias su bendrijos veikla.

BENDRIJOS VEIKLOS POBŪDIS

( Bendrijos veiklos pobūdis)

BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

Bendrija turi teisę:

užsiimti savo firmos vardu bendrosios jungtinės veiklos sutartyje numatyta komercine-ūkine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose bankų įstaigose, taip pat savo antspaudą;

turėti savo padalinius, filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip disponuoti;

bendrosios jungtinės veiklos sutartyje numatytais atvejais sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus skolinti (tik nuosavo kapitalo lėšas) ir skolintis piniginių lėšų už palūkanas nustatomas sutartimi;

nustatyti savo produkcijos, reikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė;

bendrosios jungtinės veiklos sutarties nustatyta tvarka likviduotis ar reorganizuotis.

Bendrija taip pat gali turėti ir kitokias , šio įstatymo nenumatytas turtines ir asmenines neturtines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir bendrosios jungtinės veiklos sutarčiai.

Bendrija neturi teisės išleisti vertybinių popierių.

Komercinėje-ūkinėje veikloje bendrija turi laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir bendrosios jungtinės veiklos sutarties nuostatų.

Bendrijos prievolės visų pirma turi būti įvykdytos iš bendrijos turto. Jeigu bendrijos turto nepakanka, tai išreikalauti galima
iš tikriesiems nariams priklausančio turto pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas, reglamentuojančias solidarių prievolių įvykdymą.

Ieškiniai bendrijai arba jos nariams gali būti pareiškiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais terminais. Bendrijos veiklą nutraukus, taip pat nariui išstojus (jį pašalinus) iš bendrijos, ieškinį galima pareikšti ne vėliau kaip per 3 metus nuo bendrijos likvidavimo ar bendrosios jungtinės veiklos sutarties pakeitimo bei atnaujinimo įregistravimo vietos savivaldybėje.

BENDRIJOS KAPITALAS

Bendrijos kapitalo sudėtis:

bendrijos kapitalą sudaro (įrašoma suma skaičiais ir žodžiais);

bendrijos minimalus nuosavas kapitalas įstatymu nereglamentuojamas;

bendrijos turtas apskaitomas buhalteriniame balanse.

BENDROSIOS JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

Bendrijos steigimo ir veiklos pagrindas yra bendrosios jungtinės veiklos sutartis, kurią gali sudaryti veiksnūs fiziniai asmenys, taip pat juridiniai asmenys.

Bendrosios jungtinės veiklos sutartį pasirašo kiekvienas steigiamos bendrijos narys. Sutartis tvirtinama notariškai.

Bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo dienos.

Priėmus į bendriją naują tikrąjį narį vietoj pašalinto arba išstojusio iš bendrijos tikrojo nario, turi būti parengta ir notariškai patvirtinta nauja bendrosios jungtinės veiklos sutartis, o bendrija perregistruota.

Bendrosios jungtinės veiklos sutartis gali būti pripažinta negaliojančia tik teismine tvarka, jeigu yra sandorių negaliojimo pagrindai, numatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso.

Pripažinus bendrosios jungtinės veiklos sutartį negaliojančia, sandėriai su trečiaisiais asmenimis tebegalioja, išskyrus tuos, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą laikomi negaliojančiais.

BENDRIJOS REGISTRAVIMAS

Bendrijos registravimo tvarką be šio įstatymo reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių rejestro įstatymai.6.2. Bendrija savo komercinę-ūkinę veiklą gali pradėti tik nuo jos įregistravimo.

TIKROSIOS ŪKINĖS BENDRIJOS

(PAVADINIMAS)

BENDROSIOS JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

1. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Tikroji ūkinė bendrija (pavadinimas) įsteigta ir veikia pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą, ūkinių bendrijų įstatymą, Vyriausybės norminius aktus ir šią sutartį.

1.2. Bendrijos pavadinimas: (pavadinimas).

1.3. Bendrijos buveinė (adresas).

Bendrijos buveinė narių nutarimu gali būti perkelta į kitą vietą.

1.4. Bendrijos veiklos trukmė neribojama.

1.5. Bendrija savo komercinę – ūkinę veiklą pradeda tik nuo jos įregistravimo datos.

1.6. Bendrija turi antspaudą, kurį naudoja savo nuožiūra, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos bankuose, taip pat po vieną valiutinę sąskaitą bet kurioje užsienio valstybėje.

2. BENDRIJOS VEIKLOS POBŪDIS

2.1. Bendrija užsiima šia veikla:

2.1.1. (bendrijos veiklos pobūdis)

2.2. Bendrija, vykdydama savo veiklą, gali:

2.2.1. užsiimti savo firmos vardu bendrosios jungtinės veiklos sutartyje numatyta komercine-ūkine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

2.2.2. turėti savo padalinius, filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

2.2.3. pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip disponuoti;

2.2.4. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti (tik nuosavo kapitalo lėšas) ir skolintis piniginių lėšų už palūkanas, nustatomas sutartimi, būti ieškovu ir atsakovu teisme, arbitraže ir trečiųjų teisme;

2.2.5. nustatyti savo produkcijos, reikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė;

2.2.6. bendrosios jungtinės veiklos sutarties nustatyta tvarka likviduotis ar reorganizuotis.

2.2.7. turėti ir kitokias, šio įstatymo nenumatytas turtines ir asmenines neturtines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir bendrosios jungtinės veiklos sutarčiai.

2.3. Bendrija neturi teisės išleisti vertybinių popierių.

2.4. Bendrija veda operatyvinę, buhalterinę ir statistinę apskaitą, laikydamasi Lietuvos Respublikoje galiojančios tvarkos.

3. BENDRIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS.

DARBAS BENDRIJOJE IR DARBO APMOKĖJIMAS

3.1. Dalyvavimas bendrijos veikloje grindžiamas naryste ir samdos sutartimi. Asmenims, dirbantiems bendrijoje samdos sutarties pagrindu, taikomi Lietuvos Respublikos darbo įstatymai ir samdos sutarties sąlygos.

3.2. Darbo dienos trukmę ir tvarką bendrijoje, poilsio dienų, atostogų suteikimo tvarką ir kitus darbinės veiklos klausimus reguliuoja bendrijos vidaus tvarkos taisyklės ir ši sutartis.

3.3. Bendrijos nariai:

(vardas, pavardė, adresas, pareigos ir kt.)

3.4. Priėmimo į bendrijos narius, išstojimo ar pašalinimo iš bendrijos klausimus sprendžia valdyba.

3.5. Bendrijos narių darbo bendrijoje apimtį, pareigų paskirstymą, atlyginimo už darbą dydį ir išmokėjimo tvarką nustato bendrijos valdybos susirinkimas.

3.6. Bendrijos narys turi teisę:

3.6.1. gauti bendrijos pajamų dalį priklausomai nuo jo įnašo į bendrijos kapitalą;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1379 žodžiai iš 4561 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.