Svarbesnieji valstybės atstatymo 1990 03 11 – 1992 10 25 įvykiai
5 (100%) 1 vote

Svarbesnieji valstybės atstatymo 1990 03 11 – 1992 10 25 įvykiai

Svarbesnieji valstybės atstatymo 1990 03 11 – 1992 10 25 įvykiai

1990 metai

Kovo 10 d. Prasidėjo naujai išrinktos AT posėdis. Išrinkta Mandatų komisija.

Kovo 11 d. Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos mandatų komisijos išrinkimo”, “Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų pripažinimo”, “Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos reglamento papildymo”, “Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko išrinkimo”(pirmininku išrinktas V.Landsbergis), “Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojų išrinkimo” (pavaduotojais išrinkti B.Kuzmickas, K.Motieka, Č.Stankevičius), “Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sekretoriaus išrinkimo” (sekretoriumi išrinktas L.Sabutis), “Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pareiškimo”, “Dėl buvusių Lietuvos TSR sąjunginio-respublikinio pavaldumo valstybės valdymo organų statuso pakeitimo”, “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos valstybės organų įgaliojimų pratęsimo”, deklaraciją “Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų”, įstatymą “Dėl valstybės pavadinimo ir herbo”, aktą “Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo”, įstatymą “Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos konstitucijos galiojimo atstatymo”, įstatymą Dėl Lietuvos Respublikos laikinojo pagrindinio įstatymo”.

Kovo 12 d. Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą “Dėl 1967 m. spalio 12 d. TSRS visuotinės karinės prievolės įstatymo negaliojimo LR teritorijoje”.

Aukščiausioji Taryba pasiuntė raštą TSRS Aukščiausios Tarybos pirmininkui M.Gorbačiovui. Šiuo raštu buvo pranešama, kad 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė teisinius aktus ir politinius nutarimus, įtvirtinančius Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą. Kartu perduotas pasiūlymas Tarybų Sąjungai pradėti oficialias derybas dėl visų klausimų, susijusių su Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimu, sureguliavimo.

Aukščiausioji Taryba priėmė kreipimus “Lietuvos žmonių kvietimas santaikai”, “Į Lietuvos tautines bendrijas”.

VLIK’o pirmininkas K.Bobelis kreipėsi į JAV prezidentą D.Bušą, prašydamas pripažinti Lietuvos nepriklausomybę.

Kovo 13 d. Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus “Dėl Lietuvos teritorijoje esančių sąjunginio ir sąjunginio-respublikinio pavaldumo įmonių, įstaigų ir organizacijų statuso”, “Dėl TSRS liaudies deputatų iš Lietuvos teisinio statuso”, “Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio herbo”, kreipimąsi į TSRS Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką dėl derybų su TSRS pradžios ir kariuomenės išvedimo iš Lietuvos teritorijos.

Trečiajame TSRS liaudies deputatų suvažiavime V.Antanaitis, TSRS liaudies deputatas, rinktas Lietuvoje, informavo suvažiavimą apie Lietuvoje priimtus sprendimus. TSRS Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas M.Gorbačiovas informavo suvažiavimą, jog dabar iš Lietuvos atvykę TSRS liaudies deputatai suvažiavime dalyvauja kaip stebėtojai. Be to, M.Gorbačiovas savo kalboje pranešė, kad Lietuvos Aukščiausioji Taryba paskelbė neteisėtu Lietuvos įjungimą į TSRS sudėtį 1940 metais, kad paskelbė savo valstybingumo atkūrimą, kad atkūrė 1938 metų “buržuazinės” Lietuvos Konstituciją.

Lietuvos valstybinis Kūno kultūros ir sporto komitetas bei Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas priėmė bendrą nutarimą, jog Lietuvos sportininkai nebedalyvaus oficialiuose TSRS čempionatuose.

Kovo 15 d. TSRS liaudies deputatų suvažiavimas priėmė rezoliuciją, kuria Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas paskelbtas neteisėtu ir negaliojančiu. Už šią rezoliuciją balsavo 1463 deputatai, prieš – 98, susilaikė – 128.

Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą “Dėl TSRS gynybos ministerijos karinių komisariatų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, veiklos nutraukimo, deputatų kreipimąsi į Lietuvos žmones dėl rimties, susikaupimo.

AT Pirmininkas informavo apie Lietuvos priešiškų jėgų bandymus destabilizuoti padėtį.

Kovo 16 d. TSRS prezidentas M.Gorbačiovas atsiuntė V.Landsbergiui telegramą, kurioje reikalaujama per dvi dienas paskelbti, jog Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas yra atšaukiamas.

Kovo 17 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Ministre Pirmininke paskyrė K.Prunskienę. Jos pavaduotojais buvo paskirti R.Ozolas ir A.Brazauskas.

Aukščiausioji Taryba atmetė TSRS prezidento M.Gorbačiovo reikalavimą atšaukti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą.

Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus “Dėl įgaliojimų atstovauti Lietuvos Respublikos interesams TSRS Aukščiausiojoje Taryboje”, “Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos laikinosios komisijos Lietuvos piliečių, tarnaujančių TSRS ginkluotosiose pajėgose, grąžinimo klausimams spręsti sudarymo” ir kreipimusis į visus Respublikos piliečius dėl vienybės ir rimties, į demokratinių valstybių vyriausybes dėl politinės bei moralinės paramos, pripažįstant 1990 m. kovo 11 d. įstatyminius aktus ir nutarimus ir naująją Lietuvos Vyriausybę, į Lietuvos Respublikos piliečius, tarnaujančius TSRS ginkluotosiose pajėgose.

Prie Aukščiausiosios
Tarybos rūmų įvyko mitingas, palaikantis naująją Vyriausybę.

Kovo 18 d. V.Landsbergis išsiunčia laišką M.Gorbačiovui apie padėtį Lietuvoje, paaiškindamas, kad III-ojo TSRS liaudies deputatų suvažiavimo nutarimas nepripažinti LR Nepriklausomybės aktą neturi teisinio pagrindo.

Susikūrė taip vadinamas “TSRS piliečių komitetas”, kurio tikslas – sąjunginės pilietybės, TSRS piliečių teisių gynimas Lietuvoje. Prie Sporto rūmų jo organizuotame mitinge Vilniuje dalyvavo apie 30 000 žmonių, kurių dauguma – rusakalbiai.

Kovo 19 d. Aukščiausioji Taryba priėmė pareiškimą “Dėl Tarybinių ginkluotųjų pajėgų Lietuvoje statuso”.

Į Maskvą išvyko delegacija, vadovaujama Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko V.Landsbergio, kuri nuvežė TSRS Prezidentui M.Gorbačiovui atsakymą į jo reikalavimą atšaukti Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktą.

TSRS Vyriausybė atsiuntė griežtą įspėjimą Lietuvos Vyriausybei, kuriame sakoma, jog nebus leista įsteigti sienos perėjimo punktų, turėti savo pinigų ir perimti gamyklas, priklausančias TSRS.

TSRS Vyriausybė įspėjo užsienio valstybes nepripažinti Lietuvos Respublikos ir jos Vyriausybės. TSRS užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai pabrėžė, jog Lietuvos pripažinimas būtų kišimasis į TSRS vidaus reikalus.

Lietuvos Vyriausybė nutarė įsteigti 37 sienų perėjimo punktus.

Kovo 20 d. Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus “Dėl Lietuvos valstybės herbo etalono (patvirtintas J.Zikaro Vytis), “Dėl Lietuvos valstybinės sienos ženklinimo”, “Dėl Rytų Lietuvos problemų laikinosios komisijos sudarymo”.

TSRS Prezidentas M.Gorbačiovas susitiko ir kalbėjosi su Lietuvos delegacijos nariais V. Antanaičiu ir E.Bičkausku

TASS pranešimas dėl TSRS Valstybės saugumo komiteto pasienio postų sustiprinimo prie Lietuvos teritorijos. Sugriežtinta TSRS piliečių išvykimo į užsienį iš Respublikos teritorijos kontrolė.

Kovo 21 d. Aukščiausioji Taryba priėmė kreipimąsi į Vidaus reikalų įstaigų darbuotojus. TSRS Vyriausybė atsiuntė pareiškimą, kuriame tvirtinama, kad Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos priimtus įstatymas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo, taip pat dėl Lietuvos TSR Konstitucijos ir TSRS Konstitucijos galiojimo Lietuvos teritorijoje sustabdymo aktus TSRS liaudies deputatų neeilinis III suvažiavimas pripažino negaliojančiais. Pabrėžiama, kad visi sąjunginio pavaldumo objektai Lietuvos teritorijoje yra TSRS nuosavybė. TSRS Vyriausiajai muitinių valdybai, Vidaus reikalų ministerijai ir Valstybės saugumo komitetui pavesta užtikrinti muitų režimą Lietuvos teritorijoje.

Paskelbti TSRS Prezidento M.Gorbačiovo įsakai dėl papildomų priemonių, užtikrinančių tarybinių piliečių teises, saugančių TSRS suverenumą Lietuvos teritorijoje, dėl ginklų atidavimo (Lietuvos TSR piliečiams būtina per 7 dienas atiduoti medžioklinius šautuvus ir kitus ginklus).

TSRS Baltijos karinės apygardos vadas generolas-pulkininkas Fiodoras Kuzminas įsakė visiems Lietuvos “dezertyrams sugrįžti į savo dalinius per 4 dienas”. Įsakyme pasakyta, kad nepaklusę įsakymui po 4 dienų bus sugrąžinti jėga.

116 JAV kongresmenų pasirašė laišką JAV prezidentui D.Bušui ir paragino jį atnaujinti Lietuvos valstybės pripažinimą.

Kovo 22 d. Kariškiai ir TSKP platformininkai užgrobė pastatą Vilniuje, Gedimino pr. 36.

Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymą, kreipimąsi į pasaulio tautas, Vyriausybes ir geros valios žmones dėl didėjančios grėsmės Lietuvai, nutarimus “Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio televizijos ir radijo komiteto reorganizavimo”, “Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti, esančios Lietuvoje”.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba išsiuntė raštą TSRS Aukščiausios Tarybos pirmininkui A.Lukjanovui, protestuodama prieš TSRS liaudies deputatų III neeilinio suvažiavimo 1990 m. kovo 15 d. nutarimą dėl Lietuvos Respublikos tarptautinio ir vidaus statuso.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba paskyrė A.Paulauską Lietuvos Respublikos prokuroru.

JAV Senatas vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kurioje remiami Lietuvos žmonės už drąsą ir laisvus rinkimus. Rezoliucijoje teigiama, kad JAV Vyriausybė ir visuomenė labai remia Lietuvos žmonių teisę į nepriklausomybę ir demokratiją. Joje pasisakoma prieš TSRS karinės jėgos panaudojimą ir įspėjama, jog tai būtų rimtas smūgis JAV – TSRS santykiams. JAV Prezidentas raginamas atsižvelgti į išrinktos Lietuvos Vyriausybės prašymą ją pripažinti.

Sąjūdžio būstinėje pradėti registruoti savanoriai krašto apsaugai.

Kovo 23 d. Aukščiausioji Taryba patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė pareiškimą, kuriame sakoma, kad TSRS stengiasi sukurti Lietuvoje įtampą. Tokie TSRS veiksmai įvertinti kaip 1940 m. tarybinės agresijos prieš Lietuvą tąsa.

JAV Prezidentas D.Bušas pareiškė, kad JAV pripažins Lietuvos nepriklausomybę, kai jos Vyriausybė pradės vykdyti valdžią savo teritorijoje.

TSRS Prezidentas M.Gorbačiovas atsiuntė raštą Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininkui V.Landsbergiui. Šiame rašte reikalaujama nutraukti krašto apsaugoje norinčių tarnauti savanorių registraciją.

Ministrė Pirmininkė
nusiuntė TSRS Prezidentui M. Gorbačiovui ir TSRS Ministrui Pirmininkui N.Ryžkovui telegramą, kurioje reiškiamas susirūpinimas tarybinių ginkluotųjų pajėgų kiekio pagausėjimu Lietuvoje ir nerimą keliančiais jų veiksmais.

Pirmasis tarybinių ginkluotųjų pajėgų agresijos aktas prieš Nepriklausomos Lietuvos piliečius – Marijampolėje tarybiniai desantininkai įsiveržė į pedagoginę mokyklą, sumušė vieną mokytoją, o iš karinio kabineto pagrobė mokomuosius ginklus.

Tarybiniai kariniai lėktuvai į Kėdainių karinį aerodromą atgabeno apie tris tūkstančius desantininkų.

TSRS Vyriausybė įsakė užsienio diplomatams apleisti Lietuvą dėl padidėjusios įtampos tarp TSRS ir Lietuvos.

JAV Prezidentas D.Bušas perspėjo, kad tuo atveju, jei TSRS Lietuvoje panaudos jėgą, JAV į tai atitinkamai reaguos.

Lietuvos Komunistų partijos (TSKP platforma) atstovai, remiami Vilniaus tarybinės komendatūros kariškių, užėmė LKP Vilniaus miesto komiteto rūmus.

Lenkijos Seimas oficialiai priėmė Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininko pavaduotoją K.Motieką ir deputatą V.Čepaitį.

TSRS Vyriausybė uždraudė užsienio žurnalistams vykti į Lietuvą

Naktį į kovo 24 d. apie 60 lengvųjų tankų ir 50 karinių sunkvežimių su 1500-2000 desantininkų važiavo Vilniaus gatvėmis pro Aukščiausios Tarybos rūmus.

Kovo 24 d. Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą “Dėl p. Stasio Lozoraičio įgaliojimų”. S.Lozoraičiui suteikiamas Lietuvos Respublikos ypatingojo pasiuntinio rangas. Toliau formuojama Vyriausybė.

Lietuvos Vyriausybė apkaltino TSRS, jog ši pradėjo psichologinį karą prieš Lietuvą. Pareiškime sakoma, kad karinės jėgos demonstravimas Vilniuje ir prie Parlamento rūmų reiškia prievartą bei siekimą, kad Lietuva atsisakytų paskelbtos nepriklausomybės.

Įvyko Lietuvos vietinių liaudies deputatų tarybų rinkimai.

Kovo 25 d. Vilniuje apie 30 tarybinių desantininkų užėmė Aukštosios partinės mokyklos bei politinio švietimo namų pastatus, o taip pat politinio švietimo namus Kaune bei LKP Zarasų rajono komiteto pastatą.

Popiežius Jonas Paulius II kreipėsi į tikinčiuosius, prašydamas juos melstis Dievo pagalbos, kad Lietuvos reikalai išsispręstų teisingai ir taikingai.

Kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą “Dėl priemonių užtikrinti valstybinių ir visuomeninių įmonių, įstaigų ir organizacijų normalų darbą”.

Prahoje įvyko mitingas Lietuvos siekiams paremti.

Savarankiškos LKP CK IV plenumo dalyviai priėmė kreipimąsi “Atviras laiškas TSRS komunistams”.

Kovo 27 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė pareiškimą dėl Lietuvos žmonių, kuriuos įvairios aplinkybės vertė bendradarbiauti su TSRS Valstybės saugumo komitetu. Pareiškime sakoma, kad dabar toks bendradarbiavimas nei juridiškai, nei morališkai nesaisto, šiai tarnybai duoti pasižadėjimai ar kokie kitokie įsipareigojimai skelbiami nuo šiol netekę galios. Priėmė kreipimąsi “Į valstybių-Helsinkio pasitarimo Baigiamojo akto signatarų – parlamentus ir Vyriausybes”.

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Pirmininkas V.Landsbergis ir Ministrė Pirmininkė K.Prunskienė pasiuntė aukštąją vyriausybinę notą TSRS Prezidentui M.Gorbačiovui ir TSRS Vyriausybei, kurioje griežtai protestavo prieš TSRS kariuomenės veiksmus Lietuvos teritorijoje.

Naktį į kovo 27 d. užgrobta Naujosios Vilnios psichiatrinė ligoninė, kurioje buvo įrengta Raudonojo kryžiaus ligoninė ir patalpinti 38 Lietuvos piliečiai, pasitraukę iš tarybinės armijos. TSRS desantininkai išlaužė duris, nutraukė telefono ryšį, žiauriai sumušė ir prievarta išvežė atsisakiusius tarnauti TSRS ginkluotosiose pajėgose. Analogišku tikslu desantininkai buvo įsiveržę ir į Žiegždrių psichiatrinę ligoninę.

Desantininkai užgrobė LKP CK pastatą.

LKP CK I-asis sekretorius A.Brazauskas pasirašo protesto laišką M.Gorbačiovui dėl pastatų užėmimo Lietuvoje.

Maskvos Tarybos liaudies deputatų laiškas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui V.Landsbergiui dėl lietuvių tautos nepriklausomybės rėmimo ir dėl nepritarimo TSRS Vyriausybės kišimuisi į Lietuvos reikalus. Pasirašė 73 deputatai.

Lenkijos Seimo ir Senato piliečių parlamentinio klubo narių delegacijos viešnagė. Pasirašytas bendras abiejų klubų komunikatas.

Kovo 28 d. NATO vyriausioji būstinė ir daugelio Europos valstybių vadovai įspėjo, jog ligoninių, priglaudusių lietuvių karius, užpuolimas ir tarybinės kariuomenės dalinių išdėstymas strateginėse vietose aplink Lietuvos miestus pristabdys demokratines reformas Rytų Europoje ir pakenks Rytų-Vakarų santykiams.

Kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Pirmininkas V.Landsbergis kreipėsi į JAV kongresą, prašydamas pripažinti Lietuvos Vyriausybę.

TSRS Prezidentas M.Gorbačiovas pareikalavo per tris dienas atšaukti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą ir savo reikalavimą sustiprino tarybinės kariuomenės judėjimais Lietuvoje.

JAV Prezidentas D.Bušas pasiuntė laišką TSRS Prezidentui M.Gorbačiovui. Šiame laiške D.Bušas siūlo TSRS ir Lietuvos ginčą spręsti taikiai ir užtikrina, kad JAV nemėgins apsunkinti reikalų nei vienai, nei kitai pusei.

Čekoslovakijos Prezidentas Vaclavas Havelas parašė laišką Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
Vytautui Landsbergiui ir pasiūlė tarpininko pagalbą

Kovo 30 d. TSRS vidaus kariuomenės padalinys Vilniuje užėmė LKP CK partinį archyvą, spaustuvę.

Didžiosios Britanijos korespondentui E.Lukui išduota pirmoji Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos viza. Ji buvo išduota Vilniaus aerouoste.

Varšuvoje susitiko Lenkijos užsienio reikalų ministras K.Skubiševskis ir Lietuvos užsienio reikalų ministras A.Saudargas. Jie tarėsi dėl tolesnio bendradarbiavimo formų.

TSRS vidaus kariuomenės padalinys užėmė Lietuvos Respublikos prokuratūrą.

Kovo 31 d. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas priėmė pareiškimą dėl neteisėto jaunuolių šaukimo į TSRS ginkluotąsias pajėgas.

Balandžio 1 d. TSRS gynybos ministras D.Jazovas ir TSKP CK Politinio biuro narys J.Ligačiovas užtikrino, kad karinė jėga Lietuvoje nebus naudojama.

Balandžio 2 d. E.Bičkauskas išvyko į Maskvą, kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuolatinis atstovas prie TSRS Ministrų Tarybos.

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pavedimu V.Landsbergis pasiuntė laišką TSRS Prezidentui M.Gorbačiovui, pakartotinai siūlydamas TSRS pradėti derybas su Lietuvos atstovais įvairiais TSRS Vyriausybei ir Lietuvos žmonėms svarbiais klausimais.

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos posėdyje V.Landsbergis perskaitė Islandijos Vyriausybės pareiškimą ir JAV Kongreso Atstovų rūmų rezoliuciją. Tuose dokumentuose išreikštas pritarimas Lietuvai. Suomijos Prezidentas, solidarizuodamasis su Lietuva, atidėjo savo vizitą į TSRS.

Balandžio 3 d. Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą “Dėl kreipimosi pagalbos į Raudonąjį Kryžių ir tarptautines žmogaus teisių organizacijas”

TSRS Prezidentas M.Gorbačiovas pasirašo TSRS įsakymą “Dėl nepaprastosios padėties teisinio režimo”, kuriame kalbama ir apie “prezidentinį valdymą”.

LR AT Pirmininko V.Landsbergio atsakymas TSRS prezidentui M.Gorbačiovui į laišką, kuriame M.Gorbačiovas teigia, kad Nepriklausomybės atstatymas kelia grėsmę ir Lietuvai, ir TSRS ir pertvarkai. Siūloma pradėti derybas su Lietuva įvairiais klausimais.

Estijos TSR Aukščiausioji Taryba priėmė pareiškimą “Dėl Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo”.

Balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė kreipimusis į Estijos TSR Aukščiausiąją Tarybą, į Lietuvos jaunuolius (dėl pavasarinio šaukimo į TSRS ginkluotąsias pajėgas).

Lietuvos Vyriausybė nusiuntė TSRS gynybos ministrui generolui D.Jazovui telegramą, kurioje pranešama, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 12 d. priėmė nutarimą, kuriuo sustabdė Lietuvos Respublikos teritorijoje TSRS visuotinės prievolės (karinės) įstatymo galiojimą.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2622 žodžiai iš 8724 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.