Tarptautinės prekybos terminų aiškinimo taisyklės incoterms
5 (100%) 1 vote

Tarptautinės prekybos terminų aiškinimo taisyklės incoterms

Turinys

Turinys 2

Įvadas 3

I INCOTERMS AIŠKINIMAS 4

II INCOTERMS TAIKYMAS IR NAUDOJIMAS 5

2.1 INCOTERMS NAUDOJIMAS 5

2.1 KADA INCOTERMS TAIKYMOMA IR KADA NETAIKOMA 5

III INCOTERMS SKIRSTYMAS IR AIŠKINIMAS 6

3.1 GRUPĖ E 7

3.2 GRUPĖ F 8

3.2 GRUPĖ C 11

3.3 GRUPĖ D 14

VI INCOTERMS 1900 IR INCOTERMS 2000 PALYGINIMAS 18

Išvados 20

Literatūra 21

Įvadas

Santrumpa Incoterms (nuo angl. žodžio „International Commercial Terms „) vadinamas visame pasaulyje gerai žinomas ir tarptautinėje prekyboje plačiai vartojamas dokumentas, skirtas prekių tiekimo-transportavimo santykiams reguliuoti. Jame sutelktos, susistemintos, aptartos ir pateiktos taikymui svarbiausios taisyklės, susiformavusios ilgalaikės tarptautinės prekybos praktikoje. Tai iš esmės su prekių tiekimu susijusios paprotinės normos ir reikalavimai, kurie formavosi kartu su besiplečiančia tarptautine prekyba. Stambesniuose jos centruose (didesniuose uostuose, atskirose šalyse ar jų regionuose) natūraliai formavosi nerašytos, viešosios valdžios netvirtinamos (nesankcionuotos), tačiau plačiai pirklių tarpusavio santykius bei prekių apyvartos operacijas reguliuojančios taisyklės (paprotines normos). Dėl ilgalaikio ir dažno taikymo praktikoje jos tapo pirkliams įprastomis, savaime suprantamomis, įgijo nusistovėjusių taisyklių pobūdį

Referato tema – Tarptautinės prekybos terminų aiškinimo taisyklės (INCOTERMS).

Darbo tikslas:

• išsiaiškinti kas yra Incoterms;

• kam Incoterms taikomos ir naudojamos;

• išanalizuoti Incoterms skirstymą ir išnagrinėti jų aiškinimą.

I INCOTERMS AIŠKINIMAS

Komercinio sandorio šalys, siųsdamos prekes iš vienos valstybės į kitą, tam tikru laipsniu rizikuoja. Praradus prekes ar pradanginus, negavus jų dėl kitos priežasties, šalys gali prarasti tarpusavio pasitikėjimą ir tenka kreiptis į teismą. Tuo tarpu ir pardavėjas, ir pirkėjas tarptautiniuose kontraktuose pageidauja sėkmingos sandorio baigties. Siekiant patobulinti šį tarptautinės prekybos aspektą, Tarptautiniai prekybos rūmai (ICC) Paryžiuje sukūrė INCOTERMS (Tarptautinės prekybos sąlygas). INCOTERMS apibendrina tarptautinėje prekyboje susiklosčiusias ir daugumos tarptautinio verslo dalyvių pripažįstamas tarptautinėse pirkimo-pardavimo sutartyse numatomas šalių teises ir pareigas, atsirandančias dėl parduodamų prekių pristatymo. Pirmą kartą INCOTERMS buvo išleistos 1936 m., nuo tada šias taisykles Tarptautiniai prekybos rūmai peržiūrėjo ir atnaujino šešis kartus. Pavyzdžiui, tobulėjant šiuolaikinei ryšio technikai, šalys gali susitarti bendrauti tarpusavyje elektroniniu paštu, – todėl pripažįstama, kad dokumentai gali būti įforminami ne tik popierine forma. Šios naujovės buvo įtvirtintos naujausiose taisyklėse – INCOTERMS 2000. (Euroverslo naujienos)

INCOTERMS 2000 – tarptautinių prekybos taisyklių rinkinys vertingas ir tuo, kad jis pripažįstamas visame pasaulyje kaip vienas autoritetingiausių unifikuotų tarptautinių prekybos taisyklių ir terminų šaltinis.

INCOTERMS-2000 rinkinyje taisyklės išdėstytos nauja tvarka, kuri leidžia pardavėjui ir pirkėjui nuosekliai sekti įsipareigojimus. Jeigu sudarant kontraktą pardavėjas ir pirkėjas vadovaujasi INCOTERMS taisyklėmis, jie gali būti tikri, kad jų teisės ir pareigos bus tiksliai apibrėžtos, o prielaidos kilti konfliktinei situacijai sumažintos iki minimumo.

INCOTERMS nėra normatyvinis dokumentas ir nesistengia aprėpti visų be išimties tiekimų rūšių sąlygų. Tai neįmanoma ir vargu ar to reikia. INCOTERMS taisyklių nuostatos šalims tampa įstatymu, kai tik pasirašomas kontraktas. Remiantis INCOTERMS nuostatomis, taip pat būtina nurodyti, kokiu metų yra rinkinys (pvz., INCOTERMS-80, INCOTERMS-90) ir pasirinktos bazinės sąlygos kodą (pvz., FOB, DOF). Kai kurie specialistai rekomenduoja vartoti pilną tiekimo sąlygų. (M. Čeikauskienė „INCOTERMS taikymas kontraktų sudarymo praktikoje“ 6psl)

Šiuo metu taikomos Incoterms 2000 taisyklės įsigaliojo 2000 sausio 1 d. Šiame (naujame) jų variante perredaguota įvadinė dalis, patikslinti bei išryškinti kai kurie prekių transportavimo, draudimo ir elektroninės prekybos klausimai. Be to, šiame leidinyje patobulinta anksčiau galiojusių Incoterms’90 atskirų sąlygų redakcija, naujai suformuluoti kai kurie pirkėjui ir pardavėjui taikomi reikalavimai, patikslintos jų pareigos, atsakomybės ribos ir kt. (J. Šatas „Tarptautinės komercinės teisės šaltiniai“ 69 psl.)

II INCOTERMS TAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

2.1 INCOTERMS NAUDOJIMAS

INCOTERMS sąlygos nėra automatiškai įtraukiamos į prekių pardavimo sutartį. Jei jūs norite naudoti INCOTERMS, jūs privalote būtinai įrašyti tai į sutartį. Be to, jūsų sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad jūs naudojatės paskutine INCOTERMS VERSIJA, pavyzdžiui INCOTERMS 2000. Jūs turite garantuoti tinkamą šių sąlygų taikymą, jei reikia įtraukdami į sutartį papildomas sąlygas. Beje, INCOTERMS nėra įstatymas. Jei iškyla ginčas, teismai ir arbitražai atsižvelgs į: 1) pardavimo sutartį, 2.) kam priklauso prekės ir 3.) koks apmokėjimas , jei toks apskritai buvo, jau įvykdytas

2.1 KADA INCOTERMS TAIKYMOMA IR KADA NETAIKOMA

INCORETMS taikoma

INCOTERMS 2000 gali būti įtraukta į pirkimo ir pardavimo sutartį, jei šalys pageidaują: ((Edward G. Hinkelman „Tarptautinis
prekybos žinynas“ 328 psl)

1. Kad jų sutartis būtų išbaigta.

2. Nustatyti kiekvienos iš sutarties šalių įsipareigojimus pristatant prekes pagal tai:

a) kada pristatymas laikomas baigtu?

b) kaip viena šalis apsidraudžia, kad kita šalis elgsis standartiškai?

c) kuri šalis turi gauti reikalaujamas licencijas ir įvykdyti vyriausybės nustatytus formalumus?

d) kokios yra pervežimo priemonės ir sąlygos?

e) kokios yra pristatymo sąlygos ir koks yra pristatymo įrodymas?

f) kada nuostolių rizika pereina iš pardavėjo pirkėjui?

g) kaip transportavimo kaštus pasidalins abi šalys?

h) ką turi pranešti viena šalis kitai apie prekių transportavimą ir perdavimą?

3. Apibrėžti pagrindines transportavimo ir perdavimo sąlygas naudojant sutrumpinimą.

INCOTERMS netaikoma

Vien tik INCOTERMS 2000 neužtenka norint išreikšti visus šalių ketinimus. Jie nėra taikomi:

1. Paslaugų pardavimo sutartims.

2. Apibrėžti šaliŲ teises ir pareigas, išskyrus pristatymą.

3. Apibrėžti perdavimo, transportavimo ir pristatymo detales.

4. Apibrėžti, kaip prekės vardas ar ženklas bus perduoti.

5. Apsaugoti vieną iš šalių nuo jo/jos asmeniškos nuostolių rizikos.

6. Apdrausti prekes prieš ar po pristatymo.

7. Apibrėžti priemonėms, kurias būtų galima taikyti, jei sutartis būtų pažeista ar nutraukta.

INCOTERMS sąlygos gali būti labai naudingos, bet jų naudojimas turi tam tikras ribas. Jei sąlygos bus taikomos neteisingai, sutartis gali tapti neaiški, ar net neįvykdoma. Todėl labai svarbu suprasti INCOTERMS sritį ir paskirtį — kada ir kodėl jos naudojamos — ir prieš rašant jas nustatyti tokias svarbias sąlygas kaip transportavimo būdas, išmuitinimas, nuosavybės teisės perėjimas ir perdavimo rizika.

III INCOTERMS SKIRSTYMAS IR AIŠKINIMAS

INCOTERMS 2000 sudaro trylika terminų, suskirstytų į keturias grupes: (J. Vijeikis, B. Vijeikienė „Tarptautinis marketingas“180 psl)

E grupė – Išsiuntimas,

F grupė — Pagrindinis transportavimas neapmokėtas,

C grupė- Pagrindinis transportavimas apmokėtas,

D grupė – Pristatymas.

Kiekvienoje iš šių grupių numatyti tam tikri pardavejo įsipareigojimai pristatant prekes. Apibendrinus galima teigti, kad INCOTERMS taisyklės apibrežia, kas ir kaip turi sumokėti už prekes, kokiu būdu prekės pristatomos iš pardavejo pirkejui, kas bus atsakingas už muitinės procedūrų atlikima, kur ir kada atsakomybė už prekių atsitiktinį pražuvimą tenka ne pardavejui, o pirkejui ir pan. Pavyzdžiui, sąvoka ,,Išsiuntimas“ (EXW) apibrėžia, kad pardavėjas gali minimizuoti savo išlaidas, kadangi susitariama prekes perduoti pardavejo gamykloje ar verslo buveinėje. Kadangi kiekvienoje tarptautineje pirkimo-pardavimo sutartyje paprastai susitariama dėl prekių kainos, kiekio, kitų jų savybių, prekių perdavimo būdų, apmokėjimo, rizikos perėjimo ir kitų šalims aktualių dalykų, šie trylika standartizuotų tarptautinės prekybos terminų neabejotinai išsamiau apibrėžia šalių tarpusavio santykius. Kita vertus, INCOTERMS nenumato visų pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų. Pavyzdžiui, šios taisyklės nenagrinėja, kokie yra sutarties pažeidimo padariniai, kokiomis sąlygomis asmuo atleidžiamas nuo atsakomybės ir pan.

Tarptautinės prekybos terminų taisyklės INCOTERMS 2000

Grupė E

išvykimas EXW Iš įmonės (…..vietos pavadinimas)

Grupė F

Pagrindinio vežimo išlaidos neapmokėtos FCA Pristatyta iki vežėjo (……vietos pavadinimas)

FAS Pristatyta iki laivo borto (… išsiuntimo uosto pavadinimas)

FOB Pristatyta iki denio (…išsiuntimo uosto pavadinimas)

Grupė C

Pagrindinio vežimo išlaidos apmokėtos

CFR Kaina ir frachtas (…paskirstymo uosto pavadinimas)

CIF Kaina, draudimas ir frachtas (…paskirstymo uosto pavadinimas)

CPT Transportavimas apmokėtas iki (…paskirstymo vietos pavadinimas)

CIP Transportavimas ir draudimas apmokėtas iki (…paskirstymo vietos pavadinimas)

Grupė D

Atvykimas DAF Perduota pasienyje (… vietos pavadinimas)

DES Perduota laive (…paskirstymo uosto pavadinimas)

DEQ Perduota krantinėje (…paskirstymo uosto pavadinimas)

DDU Perduota, muitas nesumokėtas (… paskirstymo vietos pavadinimas)

DDP Perduota, muitas sumokėtas (… paskirstymo vietos pavadinimas)

1 pav. Pardavimo sąlygos INCOTERMS 2000 (pagal J. Vijeikis, B. Vijeikienė „Tarptautinis marketingas“181 psl)

3.1 GRUPĖ E

Pagal ,,iš įmonės“ (EXW) sąlygą pardavėjas/eksportuotojas/gamintojas viso labo parengia prekes pirkėjui pardavėjo verslo vykdymo ,,nurodytoje vietoje“. Šis prekybos terminas didžiausią atsakomybę užkrauna pirkėjui, tuo tarpu pardavėjo įsipareigojimai yra minimalūs. Pardavėjas neatlieka eksporto formalumų ir nurodytoje išvykimo vietoje nepakrauna prekių į sunkvežimį ar kitą transporto priemonę. Tačiau sandorio šalys gali susitarti, kad pardavėjas prisiims prekių pakrovimo į transporto priemonę kaštus ir bus atsakingas už pakrovimo riziką. Toks susitarimas turi būti įrašytas į pardavimo sutartį.

Ši sąlyga negali būti naudojama, kai pirkėjas negali įvykdyti eksporto formalumų. Tokiais atvejais yra rekomenduojama FCA (Franko transportuotojas) sąlyga. ,,Iš įmonės“ sąlyga dažai naudojama pradiniame prekių pardavimo siūlyme. Taip parodoma prekių kaina be jokių papildomų kaštų. Įprastinis „iš įmonės“ sąlygos sandorių
yra: išankstinis apmokėjimas ir atvira sąskaita.

INCOTERM kategorija EXW yra vienintele ,,E“ grupės sąlyga. ,,E“ sąlyga naudojama tada, kai pardavėjas/eksportuotojas paruošia prekes pirkėjui/importuotojui pardavėjo/eksportuotojo patalpose/gamykloje/sandelyje. Galimi visi transportavimo būdai, tarp jų ir multimodalinis.

PARDAVĖJAS

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1538 žodžiai iš 4987 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.