Teismas civiliniu procesiniu santykiu subjektas
5 (100%) 1 vote

Teismas civiliniu procesiniu santykiu subjektas

Turinys

Įvadas

I. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai

II. Civilinių procesinių teisinių santykių subjektai ir jų klasifikacija

III. Proceso dalyviai: byloje dalyvaujantys asmenys, kiti proceso dalyviai

IV. Teismas – privalomas civilinių procesinių teisinių santykių subjektas

IV.I. Teismuo vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje

IV.II. Teismų ir teisėjų atsakomybė

IV.III. Teismo vaidmuo civiliniame procese

IV.IV. Teismo išaiškinimo pareiga

IV.V. Teismo sudėtis

IV.VI. Teisėjo ir kitų civilinio proceso dalyvių nušalinimo pagrindai ir tvarka

Išvados

Literatūra

Įvadas

Šio darbo tikslas – išsiaiškinti, nagrinėti, teismo, kaip civilino procesinio teisinio subjekto, sampratą. Tačiau, visų pirma, nagrinėsiu civilinius procesinius teisinius santykius, jų subjektus bei klasifikaciją. Tada jau galėsiu pradėti nagrinėti teismą, kaip privalomą civilinių procesinių teisinių santykių subjektą; jo vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje bei civiliniame procese. Taip pat svarbi yra teismo ir teisėjų atskomybė bei teismo išaiškinimo pareiga, kurią taip pat nagrinėsiu.

Tyrimo objektą iš esmės apibūdina temo pavadinimas – teismas civilinių procesinių teisinių santykių subjektas. Bendrasis tyrimo objektas skaidomas. Į tris sudėtines dalis: 1) civiliniai procesiniai teisiniai santykiai, 2) civilinių procesinių teisinių santykių subjektai, 3) teismo koncepcija.

Daugiausiai naudojausi civilinio proceso teisės vadovėilais, žinoma, civilinio proceso kodeksu bei internetu.

I. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai

Civilinio proceso teisė reguliuoja santykius, susiklosčiusius civilinių bylų nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo bei jo vykdymo metu. Taigi ,,civiliniai procesiniai teisiniai santykiai yra civilinio proceso teisės normomis sureguliuoti santykiai tarp teismo, dalyvaujančių byloje asmenų ir kitų proceso dalyvių, kylantys civilinio proceso metu”.# Būdami viena iš teisinių santykių rūšių, šie teisiniai santykiai turi bruožus, kurie yra būdingi teisiniams santykiams apskritai. Tačiau kartu šie santykiai turi ir specifinių, tik jiems būdingų bruožų. Pirma, specifiniai yra šių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai atsiranda, keičiasi ir pasibaigia, kai yra šie pagrindai: 1) atitinkamos civilinio proceso normos buvimas; 2) civilinių procesinių teisinių santykių subjektų civilinis procesinis teisnumas, t.y. kad asmenys galėtų tapti šių santykių subjektais, jie turi turėti civilinį procesinį teisnumą; 3) juridinių faktų buvimas. Civilinių procesinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir nutrūkimo pagrindais yra ne bet kokie juridiniai faktai, o tik civilinio proceso teisės normų numatyti procesiniai veiksmai. Įvykiai, kaip juridinai faktai įtakos šiems santykiams nedaro, jie yra tik pagrindas atlikti tam tikrus procesinius veiksmus. Pavyzdžiui, mirus vienai iš šalių, procesiniai teisiniai santykiai pasikeis arba nutrūks, kai teismas priims nutartį nutraukti bylą arba nutartį sustabdyti bylą.

Antras šiu santykių bruožas yra jų sistemingumas ir nuoseklumas. Civilinis procesas vyksta nuosekliai, vieną stadiją keičia kita. Todėl ir teismo veikloje susiklosto tam tikra nuosekli procesinių teisinių santykiu sistema.

Trečias civilinis procesinių teisinių santykių bruožas yra ypatinga jų subjektinė sudėtis. Vienu šiu santykių subjektu visada yra teismas, nes pagal galiojančius civilinio proceso įstatymus teismas yra būtinas proceso dalyvis. Todėl visi procesiniai teisiniai santykiai susiklosto, pvz, tarp teismo ir ieškovo, teismo ir atsakovo, nors galima ir tokia šiu santykiu struktūra: ieškovas – teismas – atsakovas, atsakovas – teismas – ieškovas.

Ketvirtas nagrinėjamų santykių bruožas yra jų glaudus ryšys su materialiniais teisiniais santykiais. Pastarasis ryšys paaiškinamas glaudaus ryšio tarp materialinės bei procesinės teisės buvimu.

II. Civilinių procesinių teisinių santykių subjektai ir jų klasifikacija

Teismui nagrinėjant civilines bylas, civiliniame procese tarp proceso dalyvių (pvz., ieškovo ir teismo, teismo ir atsakovo ir t.t.) kyla civiliniai procesiniai teisiniai santykiai. Šiu santykių dalyviai turi procesines teises ir pareigas ir yra vadinami civilinių procesinių teisinių santykių subjektais. Juos galima įvairiai klasifikuoti:

pagal subjektų vaidmenį:

Nagrinėjantys ir sprendžiantys civilines bylas (teisėjas, teismas).

Dalyvaujantys nagrinėjant ir sprendžiant civilines bylas (šalys ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys, proceso dalyviai).

Pagal suinteresuotumą bylos baigtimi:

Dalyvaujantys byloje asmenys.

CPK 37 str. 2d. nurodo, kad dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi: šalys, tretieji asmenys, asmenys, pareiškę ieškinį šio kodekso 49 straipsnio numatyta tvarka, pareiškėjai, suinteresuoti asmenys šio kodekso 442 straipsnyje išvardytose bylose, šio kodekso 431 straipsnyje numatyti kreditoriai ir skolininkai, taip pat šiu asmenų atstovai.

Kiti proceso dalyviai (liudytojai, ekspertai, vertėjai).

Šie proceso dalyviai nėra betarpiškai suinteresuoti bylos baigtimi, jų uždavinys
padėti teismui teisingai išspręsti bylą.

Pagal intereso pobūdį byloje:

Turintys privatų interesą (šalys, retie asmenys).

Turintys viešajį interesą (prokuroras, valstybinio valdymo institucijos).

Arba pagal intereso pobūdį bykloje:

Turintys asmeninį, materialinį – teisinį interesą (šalys, retie asmnys).

Turintys oficialų, tarnybinį interesą (prokuroras).

Turntys visuomeninio pobūdžio interesą (įmonės, įstaigos, organizacijos ir piliečiai, kreipęsi į teismą, kad būtų apgintos valstybės ar kitų asmenų teisės bei interesai).

Svarbu ir tai, kad proceso dalyviais gali tapti ir pašaliniai asmenys, neturintys su byla nieko bendra, pvz., asmenys pažeidžiantys teismo posėdžio tvarką, asmenys, įpareigoti pateikti. Trumpai aptarsiu kiekieną išskirtą subjektų grupę.

III. Proceso dalyviai: dalyvaujantys byloje asmenys, kiti proceso dalyviai.

Dalyvaujantys byloje asmenys – tai tie proceso dalyviai, kuriuos sieja bendras visiems jiems būdingas bruožas – teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi. Jais pagal CPK 37 str. 2d. yra šalys, tretieji asmenys, asmenys, pareiškę ieškinį šio kodekso 49 straipsnio numatyta tvarka, pareiškėjai, suinteresuoti asmenys šio kodekso 442 straipsnyje išvardytose bylose, šio kodekso 431 straipsnyje numatyti kreditoriai ir skolininkai, taip pat šiu asmenų atstovai. Dalyvaujančiais byloje asmenimis taip pat laikomi pareiškėjai, suinteresuoti asmenys, valstybinio valdymo institucijos, pareigūnai, įmonės, įstaigos ir organizacijos, dalyvaujantys bylų, kylančių iš administracinių, konstitucinių, finansinių santykių nagrinėjime.

Bendras visų dalyvaujančių byloje asmenų požymis, leidžiantis juos apjungti į vieną grupę, yra šiu asmenų teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi. Vieni jų turi ir materialinį teisinį, ir procesinį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Materialinis teisinis suinteresuotumas pasireiškia tuo, kad teismo sprendimas, kuris bus priimtas konkrečioje byloje, turės tiesioginės įtakos tų asmenų materialinėms teisėms ir paeigoms. Procesinis teisinis suinteresuotumas reiškia dalyvaujančių byloje asmenų siekimą, kad teismas priimtų sprendimą, atitinkantį jų interests bei užimamą procesinę padėtį byloje.

Bendrosios byloje dalyvaujančių asmenų procesinės teisės ir pareigos įtvirtintos CPK 42 str., ,,šalys turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, daryti išrašus ir nuorašus, pareikšti nušalinimus, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimus kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, liudytojams ir ekspertams, pateikti prašymus, duoti teismui paaiškinimus žodžiu ir raštu, teikti savo argumentus ir samprotavimus visais bylos nagrinėjimo metu kylančiais klausimais, prieštarauti kitų dalyvaujančių byloje asmenų prašymams, argumentams ir samprotavimams, gauti teismo sprendimų, nutria ar nutarimų, kuriais išsprendžiama byla, nuorašus, apskųsti teismo sprendimus bei nutartis ar nutarimus ir naudotis kitomis procesinėmis teisėmis, kurias suteikia šis kodeksas. Ieškovas taip pat turi teisę pakeisti ieškonio pagrindą arba dalyką, padidinti ar sumažinti ieškinio reikalavimus šio kodekso nustatyta tvarka arba atsisakyti ieškinio. Atsakovas turi teisę pripažinti ieškinį. Šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Bendra visų dalyvaujančių byloje asmenų procesinė pareiga yra sąžiningai naudotis savo procesinėmis teisėmis (CPK 42 str. 5d.). Kai kurie byloje dalyvaujantys asmenys turi specifies procesinis pareigas, pvz., įrodinėjimo pareigą, pareigą padengti teismo išlaidas ir t.t.

Trečioji civilinių procesinių teisinių santykiu subjektų grupė yra kiti proceso dalyviai. Šie subjektai nėra teisiškai suinteresuoti bylos baigtimi ir atlieka pangolin vaidmenį procese. Kitais proceso dalyviais yra laikomi liudytojai, ekspertai ir vertėjai. Tapti civilinių procesinių teisinių santykių subjektais gali ir visai pašaliniai asmenys, pvz., asmenys, pažeidžiantys teismo posėdžio tvarką; asmenys, kuriuos teismas įpareigoja pateikti rašytinius ar daiktinius įrodymus; asmenys, kurių atžvilgiu yra priimta teismo nutartis užtikrinti ieškinį ir kt.

,,Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas apibūdina civilinių procesinių teisinių sanykių subjektų procesinį subjektiškumą, t.y. jų galimybę tapti šiu santykių subjaktais bei tokios galimybės realizavimo ribas”.# Civilinis procesinis teisnumas – tai konkretaus subjekto galėjimas turėti civilines procesines teises ir pareigas:

1) fiziniai asmenys civilinį procesinį teisnumą įgyja gimdami, o teisnumas išnyksta fiziniam asmeniui mirus;

2) užsienio valstybių piliečių bei asmenų be pilietybės civilinis procesinis teisnumas toks pat kaip ir LR piliečių;

3) civilinį procesinį teisnumą turi juridiniai asmenys. Juridinio asmens teisnumas atsiranda kartu su veiksnumu paprastai nuo juridinio asmens įregistravimo momento. Juridinio asmens pasibaigimas yra siejamas su jo išregistravimu iš juridinių asmenų registro.

Civilinis procesinis veiksnumas – tai galėjimas savo veiksmais įgyvendinti subjektines procesines teises ir pareigas bei pavesti atstovui vesti bylą (CPK 38 str. l d.). Veiksnumas yra būtina sąlyga tinkamai įgyvendinti teisę kreiptis į teismą. Teismas privalo atsisakyti priimti
asmens ieškinį. Tai yra pareiškimo palikimo nenagrinėto pagrindas, jei ieškinys vis dėlto buvo priimtas. Tačiau asmeniui tapus neveiksniu proceso metu, byla turi būti sustabdoma iki jam bus paskirtas įstatyminis atstovas.

Civilinis procesinis veiksnumas priklauso juridiniams asmenims, taip pat fiziniams asmenims, kurie yra sulaukę pilnametystės arba nepilnamečiams, sudariusiems santuoką arba teismo pripažintiems visiškai veiksniais (emancipuotais).

Nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų, taip pat pripažintų ribotai veiksniais asmenų teises ir įstatymo saugomus interesus gina teisme atitinkamai jų tėvai, įtėviai ar rūpintojai. Tačiau teismas privalo įtraukti dalyvauti tokiose bylose pačius nepilnamečius ar pripažintus ribotai veiksniais asmenis kaip vieną iš šalių arba kitais dalyvaujančiais byloje asmenimis (CPK 38 str. 2 d. ). Nepilnamečiai turi visišką civilinį procesinį veiksnumą, jeigu turi visišką civilinį materialųjį veiksnumą. Nepilnamečių iki 14 metų, taip pat asmenų, pripažintų neveiksniais dėl psichinės ligos ar silpnaprotystės, teises ir įstatymų saugomus interesus teisme gina jų įstatyminiai atstovai – atitinkamai tėvai, įtėviai, globėjai (CPK 38 str. 4 d. ).

Egzistuoja tiesioginis materialiojo teisinio teisnumo ir veiksnumo bei civilinio procesinio teisnumo ir veiksnumo ryšys. Dalyvaujančių byloje asmenų teisnumą ir veiksnumą teismas turi patikrinti ex officio.

.

IV. Teismas – privalomas civilinių procesinių teisinių santykių subjektas

IV.I Teismo vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje

Pagal valdžių padalijimo principą įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė valdžios turi būti atskirtos, pakankamai savarankiškos, bet kartu tarp jų turi būti pusiausvyra. Kiekvienai valdžios institucijai suteikiama jos paskirtį atitinkanti kompetencija. Kiekviena valstybės valdžios institucija privalo atlikti tik jai patikėtas funkcijas ir negali vykdyti kitoms institucijoms pavestų funkcijų.

Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisminė valdžia privalo būti savarankiška ir visavertiška. Tai neatskiriama nuo teismų nepriklausomumo principo.

Funkcinis valdžių padalijimas reiškia atskirų valdžios šakų išskyrimą valstybės valdžios viduje. Pagal Ch. L. Montesqieu spręsdamas ginčus teisėjas turi vadovautis įstatymu. Bet taikydamas įstatymus teisėjas turi būti nepriklausomas. Taigi būtina teisingumo vykdymo prielaida yra tai, kad teismo sprendimą priimtų nešališkas ir neutralus trečiasis asmuo – teisėjas.

Teismo veikla nėra ir negali būti susijusi su politika, kuri skaldo visuomenę. Teismai turi likti neutralūs, kad žmonės gerbtų teismų sprendimus.

Apibūdindamas teismo paskirtį visuomenėje prof. V. Mikelėnas atkreipė dėmesį į keletą pagrindinių aspektų:

1) Istoriškai teismo funkcijos pasikeitė. Ch. L. Montesqieu laikais teismas atliko vieną funkciją – nagrinėjo privačių asmenų ginčus, o valstybės imuniteto doktrina buvo kliūtis patekti į teismą byloms, kuriose privatūs asmenys bylinėtųsi su valstybe. XVIII a. atsirado nauja teismų funkcija – vykdomosios valdžios veiksmų teisėtumo kontrolė. XX a. teismai pradėjo vykdyti ir įstatymų leidžiamosios valdžios kontrolės funkciją – konstitucinę priežiūrą. Valstybėje įtvirtinus įstatymo viršenybės, teisinės valstybės principus, jiems turi paklusti visos valstybės valdžios, taip pat ir pati įstatymų leidžiamoji valdžia. Taigi teismas ne tik sprendžia ginčus dėl teisės, bet ir tapo teisėtumo visoje valstybėje garantu.

2) Žymiai padidėjo valstybės kišimasis į visas visuomenės gyvenimo sritis. Įstatymai reguliuoja vis daugiau sričių, kurios anksčiau iš viso nebuvo reglamentuojamos, plečiasi vykdomosios valdžios įtakos sfera. Teismai turi nagrinėti kokybiškai naujas bylas. Teismai sprendžia ir grynai politines bylas. Taigi teismai savo sprendimais gali veikti visuomenės ekonominius, socialinius, politinius procesus.

3) Padidėjo teismo vaidmuo aiškinant teisę (teismo teisės aiškinimo ir spragų užpildymo funkcija). Aiškindamas ir taikydamas teisės normas ir prievartą teismas pratęsia įstatymų leidžiamosios valdžios ar vykdomosios valdžios politiką. Aiškindamas teisę teismas kartu ją kuria ir plėtoja; kartais teisės normos veikimo sferą išplečia, kartais susiaurina, o kartais netgi bylą išsprendžia contra legem – vadovaudamasis bendraisiais principais. Aiškindamas ir taikydamas įstatymus teismas turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Taigi, aktyvus ir kvalifikuotas teismas atsveria pasyvų ir nekvalifikuotą įstatymų leidėją, siekiant visuomenės pažangos ir stabilumo.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2122 žodžiai iš 6861 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.