Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė
5 (100%) 1 vote

Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė

TURINYS

ĮVADAS

1. VALDYMO SAMPRATOS ESMĖ

1.1. Valdymo samprata Romos teisėje

1.2. Valdymo samprata LR civilinėje teisėje

1.3. Sąlygos valdymo gynimui atsirasti LR CK

2. VALDYMO GYNIMAS

2.1. Valdymo gynimo teisinė prigimtis ir esmė

2.2. Valdymo teisės gynimo būdai

2.2.1. Daiktiniai gynimo teisių gynimo būdai

2.1.2. Daiktinis gynimo būdas – ieškinys dėl valdymo pažeidimų pašalinimo (posesorinis ieškinys)

IŠVADOS

ĮVADAS

Valdymo institutas susiformavo senovės Romoje, o vėliau recepcijos būdu įsitvirtino ir išliko iki šių dienų beveik visų Europos šalių teisinėse sistemose. Tačiau Lietuvos civilinei teisei, kol Lietuva buvo TSRS okupuota, nei daiktinė teisė, nei valdymas nebuvo žinomi. Po Antrojo Pasaulinio karo kelis dešimtmečius Lietuvos teisė ir civilinės teisės doktrina buvo veikiama socialistinės ideologijos, kuri buvo nuosekliai propaguojama buvusioje SSSR. Skirtingai nei Vakarų Europos ar kitose demokratinėse valstybėse, kuriose civilinės teisės ir nuosavybės teisės doktrinos raida organiškai buvo susijusi su laisvos rinkos ekoknomikos ir demokratijos plėtra, buvusios SSSR teisės doktrinai buvo keliamas ne mokslinis, o ideologinis uždavinys – užtikrinti marksizmo-leninizmo idėjų įgyvendinimą, neatsižvelgiant į tai kad daugelis jų buvo ne tik neteisingos, bet ir žalingos. Kitų demokratinių valstybių ekonomikos ir teisės doktrinos bei praktikos plėtra SSSR leidžiamoje teisinėje literatūroje buvo vakarietiška nuosavybės teisės doktrina. Propagandos aparatas buvo nukreiptas kapitalizmo ir jos pamato – privačios nuosavybės neigimui ir socialistinės santvarkos, pagrįstos visuomenine nuosavybe, išaukštinimui, siekiant pagrįsti, kad jokios alternatyvios socializmui ir socialistinei nuosavybei nėra ir būti negali .

Pradedant kalbėti apie “Valdymo teisės gynimą”, reikėtų prisiminti istoriją, naujasis Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas buvo rengiamas ir priimamas ypatingomis istorinėmis sąlygomis – atkurtos nepriklausomomos Lietuvos valstybės ekonominės sistemos pertvarkymas, įsitvirtinusios socialistinės idėjos bei stereotipai teisės, politikos, ekonomikos sistemose ir gyvenimo praktikoje reikalavo be galo daug pastangų pradėti naują valstybės atkūrimo etapą, kurio metu reikėjo priimti be galo daug svarbių sprendimų atsikuriančioje Lietuvos valstybėje, įtvirtinti daug naujų, vakarietiškų ir demokratiškų institutų visoje teisės sistemoje.

2001 m. liepos 1 dieną įsigaliojo naujasis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – LR CK) ir šis institutas buvo įdiegtas ir mūsų valstybėje. Tačiau per daugelį metų Lietuvos teisinė sistema, teisininkai, teisės mokslas ir teisės studijų programos prisitaikė prie „apkarpytos“ socialistinės civilinės teisės požiūrio į valdymą tik kaip nuosavybės teisės turinio elementą. Todėl įgyvendinant naująją LR CK, pirmiausia kyla poreikis suvokti tiek daiktinės teisės kaip civilinės teisės pošakės, tiek jos sudėtinės dalies – valdymo paskirtį ir reikšmę civilinės teisės sandarai apskritai.

Šio darbo tikslas išanalizuoti valdymą kaip savarankišką daiktinę teisę ir valdymo gynimo sampratą.

1. VALDYMO SAMPRATOS ESMĖ

1.1. Valdymo samprata Romos teisėje

Vienas iš civilinės teisės uždavinių visais laikais buvo ir iki šiol išliko įteisinti turtinių vertybių, pirmiausia daiktų, paskirstymą tarp visuomenės narių. Tokio paskirstymo teisinė priemonė yra daiktinių teisių suteikimas konkretiems visuomenės nariams. Istoriškai ilgą laiką svarbiausia ir reikšmingiausia buvo valdymas ir valdymo teisė (kaip daiktinė teisė), nes tik valdydamas daiktą jo valdytojas gali panaudoti daikto vartojamąsias savybes ir tenkinti savo poreikius.

Valdymo sąvoka Romos teisėje buvo daugiaprasmė – pirmiausia ji galėjo reikšti ir faktinį valdytojo fizinį ryšį su daiktu, ir tą ryšį pateisinantį teisiną pagrind (valdytojo teisę), kuris dar vadintas valdymo teisiniu titulu. Svarbus Romos teisės bruožas buvo tai, kad ji gynė ne tik valdymo teisę, bet ir faktinį žmogaus ryšį su daiktu, t. y. nepaisant teisės valdyti buvimo arba tokios teisės neturëjimo. Toks dualistinis valdymo suvokimas lėmė valdymo teisinio reglamentavimo ir valdymo doktrinos senovės Romoje esmę, kurią vėliau perėmė ir ištobulino Vakarų Europos civilinė teisė . Apie esminę Romos teisės įtaką šiuolaikinei Vakarų Europos teisei liudija tai, kad visos naujų laikų civilinės teisės sistemos valdymo gynimo procese neleidžia atsakovui remtis savo valdymo titulu. Tai reiškia, kad ir šiais laikais valdymo faktas ginamas atskirai nuo valdymo teisės.

Tačiau šiuolaikinių ekonominių santykių ir ekonominės apyvartos skirtumai, lyginant su senovės Roma, yra akivaizdūs. Tad ir šiuolaikinės civilinės teisės valdymo instituto turinys, žinoma, atitinkamai yra pakitęs. Valdymo instituto normoms suvokti iki šiol išliko reikšmingas senovės Romos teisėje nustatytas valdymo kaip fakto ir valdymo teisės skirtumas.

Romos teisėje valdymo, valdytojų rūšių ir juos apibūdinančių terminų įvairovė buvo didesnė nei dabar, todėl siekiant suvokti dabartinius teisinius terminus ir sąvokas, reikia įvertinti Romos teisės terminijos pasikeitimo ir išnykimo sąlygas bei jų transformavimosi į šiuolaikinės teisės terminiją
aplinkybes.

Romos teisė netapatino valdymo fakto ir valdymo teisės. Tačiau valdymo faktas buvo teisiškai reikšmingas, nes jo niekas negalėjo savavališkai nutraukti arba kaip kitaip pažeisti. Todėl ir Romos teisės tyrinėtojai (I. Pokrovskis ir kiti) valdymą laikė ne civiline subjektine teise, o faktu, t. y. faktiniu daikto turėjimu. Valdymas – tai subjekto faktinis ryšys su daiktu – daikto turėjimas, o valdymo teisė – tai tam tikro juridinio fakto pagrindu atsiradusi civilinė subjektinė teisė valdyti daiktą. Ši teisė galėjo būti kitos subjektinės teisės – nuosavybės turinio sudedamoji dalis arba savarankiška subjektinė teisė. Valdymas kaip savarankiška subjektinė teisė susiformuoja tada, kai savininkas pagal nuomos, panaudos arba kitas sutartis daiktą perduoda kitiems asmenims, kurie irgi tampa daikto valdytojais.

Kadangi Romos teisė pripažino teisiškai reikšminga ne tik valdymo teisę, bet ir valdymo faktą, susiformavo atskiri valdymo fakto ir valdymo teisės gynimo būdai. Jeigu kildavo ginčas dėl valdymo teisės, tai pažeista valdymo teisė (kaip nuosavybės teisės sudedamoji dalis) buvo ginama nukentėjusiajam pareiškus vindikacinį ieškinį, kurio esmė yra reikalavimas išreikalauti daiktą iš svetimo neteisėto valdymo ir grąžinti ją teisėtam valdytojui. Šiuo atveju ginčijama faktinio valdytojo teisė valdyti daiktą. Ieškovas, įrodinėdamas, kad faktinis valdytojas neturi teisės valdyti daikto, turi įrodyti savo teises į šį daiktą. Tačiau ginčo dėl teisės procesas ir dabar, ir senovės Romoje buvo ilgas. Kol nagrinėjamas ginčas dėl teisės, daikto valdymą praradęs asmuo negalėdavo naudotis tuo daiktu, sutrikdavo nusistovėjusi gyvenimo tėkmė. Todėl praktiškieji romėnai greta valdymo teisės gynimo (vindikacinio ieškinio) sugalvojo operatyvesnį ir efektyvesnį pažeistų teisių atkūrimo būdą – valdymo fakto gynimą, kuris Romos teisėje buvo vadinamas tiesiog valdymo (posesoriniu) gynimu.

Valdymo gynimo institutas Romoje susiformavo kaip pretorių teisės institutas, taikant pretoriaus interdiktus, t. y. pretoriaus potvarkius. Pretorius, naudodamasis savo valdžia (imperium), turėjo teisę įpareigoti asmenį nedelsiant nutraukti veiksmus, kuriais šis pažeidė arba kėsinasi pažeisti kito asmens turtines teises. Kitaip nei vindikacinio ieškinio, kuris buvo naudojamas daiktui išreikalauti iš svetimo neteisėto valdymo, pretorius savo interdiktais gynė ne tik valdytoją, praradusį faktinį valdymą, bet gynė ir nuo kėsinimosi į valdymo pažeidimą. Todėl valdymui ginti buvo naudojami du interdiktai – retinendae possessionis (valdymo išsaugojimo) ir recuperandae possessionis (valdymo atkūrimo). Bet kurio interdikto taikymo atveju valdytojo ir pažeidėjo ginčas dėl valdymo fakto negalėjo peraugti į ginčą dėl valdymo teisės, t. y. atsakovas savo pozicijos negalėjo grįsti savo teise į ginčijamą daiktą.

Valdymui ginti nebuvo svarbu nei daikto valdymo teisinis pagrindas – teisinis titulas (jus possidendi), nei to daikto įsigijimo būdas (causa possessionis). Tam, kad būtų patenkintas posesorinis reikalavimas, pakako įrodyti du faktus: kad valdymo gynimo reikalaujantis subjektas tą daiktą iš tikrųjų valdė ir kad atsakovas šį valdymą pažeidė (daiktą atimdamas arba kitaip trukdydamas jį valdyti ir juo naudotis) . Esant tokioms supaprastintoms reikalavimo patenkinimo sąlygoms, galėjo susidaryti tokia situacija, kai faktinis daikto valdytojas buvo ginamas nuo šio daikto tikrojo savininko pretenzijų atsiimti daiktą iš kito asmens, neteisėtai valdančio jį, arba iš savininko galėjo būti paimtas daiktas ir perduotas faktiniam valdytojui, jei daikto savininkas iš pastarojo daiktą buvo savavališkai paėmęs. Todėl patenkinus posesorinį reikalavimą ir atkūrus pažeistą valdymą (grąžinus daiktą buvusiam valdytojui arba pašalinus trukdymus daiktą valdyti), asmuo, kuriam buvo pritaikytos posesorinės gynybos sankcijos, turėjo galimybę pareikšti ieškinį dėl teisės į daiktą (actio petitoria) ir ginti savo teises (į kurias nebuvo atsižvelgta posesorinės gynybos procese) petitoriniame (ieškinio teisenos) procese. Todėl faktinis valdymas (possessio) nebuvo priskiriamas prie civilinių daiktinių teisių, o valdymo gynimas nebuvo laikomas teisės gynimu.

Romos pretorių teisė laipsniškai suformavo valdymo gynimo pagrindus ir valdymo gynimo doktriną. Šios doktrinos esmę sudarė valdymo ir valdytojų klasifikacija, kuria remiantis buvo diferencijuojamos posesorinio gynimo taikymo ir nuosavybės teisės įgijimo valdymo senaties pagrindu sąlygos. Viena svarbiausiųjų klasifikacijų buvo faktinio valdymo skirstymas į valdymą (possessio) ir turėjimą (detentio).

Faktinis daikto turėjimas nebuvo laikomas valdymu, jei daikto faktinis valdymas nebuvo susietas su turėtojo valia valdyti daiktą kaip savą (pvz., sėdėjimas svečiuose ant kėdė arba išnuomoto daikto valdymas nereiškė tų daiktų valdymo). Toks faktinis valdymas buvo vadinamas turėjimu (detentio), o asmuo, faktiškai valdantis daiktą – daikto turėtoju (detentor). Valdytojo ir turėtojo skirtumas buvo paryškinamas jų valinio ryšio su daikto skirtumais. Valdytojas daiktą valdė kaip savo, todėl toks daikto turėjimas buvo vadinamas „valdymu sau“, o turėtojas daiktą turėdamas žinojo, kad valdo svetimą daiktą, todėl toks faktinis valdymas
vadinamas „valdymu kitam“ . Pagal šios kriterijus prie valdytojų kategorijos galėjo būti priskirti tik patys daikto savininkai, sąžiningi bešeimininkio daikto valdytojai ir sąžiningi daikto įgijėjai pagal sandorius iš asmenų, kurie neturėjo teisės disponuoti šiuo daiktu. Prie turėtojų (detentorių) kategorijos buvo priskiriami daikto nuomininkai, saugotojai ir kiti tituliniai valdytojai, kurie valdymo teisę buvo įgiję pagal sandorius iš daikto savininko arba jo įgalioto asmens, t. y. kurie valdė „ne sau“, o „kitam“. Tokie asmenys neturėjo nei teisės į posesorinį gynimą, nei teisės įgyti nuosavybės teisės į valdomą daiktą įgyjamąja senatimi. Taigi valdymas, kuris galėjo būti pretoriaus ginamas nuo pažeidimų, privalėjo turėti du elementus:

1) faktinį ryšį su daiktu (corpus possessionis) ir

2) valinį ryšį su daiktu (animus posidendi), t. y. valią valdyti (valdžią daikto atžvilgiu) kaip savo.

Nėra vienareikšmio atsakymo, kodėl Romos teisėje susiformavo nuostata, kad galima ginti faktinį valdymą, nekreipiant dėmesio į valdymo teisę. Šis klausimas ypač aktualus buvo XIX amžiuje, kai veikiama Romos teisės formavosi Vakarų Europos šiuolaikinė civilinė teisė ir jos taikymo praktika.

1.2. Valdymo samprata LR civilinėje teisėje

Valdymo objektu yra laikomas toks daiktas, kuris gali būti nuosavybės teisės objektu. Nuosavybės teisės objektu gali būti daiktai ir kitas turtas. Esant šiom keliom sąlygom valdymas laikoma teisėtu. O tokiu atveju jam gali būti garantuota teisė ginti esamą valdymą ir taip pat jį atnaujinti, kai jis atimtas. Asmeniui turi būti užtikrinta teisė ginti savo valdymą prieš trečiuosius asmenis, kurie nėra turto savininkai ir neturi teisės valdyti to turto pagal sutartį ar kitu įstatymuose nustatytu pagrindu . Taip pat valdymo teisėtumą įrodo tai, jog valdymas buvo viešas, nenutrūstamas, kitų asmenų neginčijamas.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1907 žodžiai iš 6180 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.