Valstybinio valdymo esmė ir pargindinės funkcijos
5 (100%) 1 vote

Valstybinio valdymo esmė ir pargindinės funkcijos

Darbo planas:

I. Įvadas

II. Destomoji dalis:

1. Valstybinio valdymo esmė

• Valdymo samprata

• Socialinis valdymas

• Valstybinis ir visuomeninis valdymas

• Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai bruožai

• Valstybinis valdymas ir vykdomoji valdžia

• Valstybinis valdymas ir viešasis administravimas.

2. Valstybinio valdymo pagrindinės funkcijos

III. Išvados

Įvadas

Šio metu Lietuvoje vartojama labai nevienoda terminija: valstybinis valdymas, viešasis valdymas, viešasis administravimas, vykdomoji valdžia, administracinis reglamentavimas, administracinė valdžia, administracinė priežiūra ir kt. Reikiamos literatūros trūkumas gerokai apsunkina administracinės teisės teorinių klausimų studijas.

Dažniausiai yra vartojamos „valstybinio valdymo“, „viešojo administravimo“, „ viešasis valdymas“ sąvokos. “Valstybino valdymo„ terminas dažnai naudojamas teisinėje mokslinėje literatūroje, ypač TSRS laikų. Šitą terminą ir dabar naudoja rusų mokslininkai.1 Tačiau , po nepriklausomybės atkūrimo, prasidėjus Lietuvos integracijos procesui į Europos Sąjungą, atsirado poreikis senas mokslo kategorijas keisti naujomis. Ypač dažnai imta vartoti sąvoką “viešasis administravimas“. Šiuo metu šią sąvoką dažnai galima išgirsti politikų ir valstybės valdžios atstovų kalbose bei sutikti teisės aktuose, taip pat ir žiniasklaidoje. Pradėjus vartoti šią kategoriją, pamažu bandoma atsisakyti ilgus dešimtmečius vartotos „valstybinio valdymo“ sąvokos. Tačiau, yra nuomonių, kad tiksliausia būtu vadinti ši reiškinį „viešasis valdymas“.2

Mano manymų, svarbiausia yra nustatyti, kokį šių sąvokų turinį įžvelgia mokslininkai. Nors, be abejo, vieningos nuomones nebuvimas šiuo klausimu apsunkina temos nagrinėjimą ir analizavimą.

Valstybinio valdymo esmė

Valdymo samprata

Norint gerai suprasti valstybinio valdymo turinį ir ypatumus, aš manau būtina, pirmiausia, tiksliai apibrėžti valstybinio valdymo sąvoką. Pačia plačiausia prasme valdymas reiškia vadovavimą kam nors ir yra bet kokios kilmės ir sudėtingumo organizuotų sistemų funkcija. Pagal rusų mokslininką B.V.Rosinskį “valdymo veiksmais yra siekiama, kad valdomasis (valdymo objektas) paklustų valdančiojo (valdymo subjekto) valiai ir poveikiui, tuo būdu yra sukuriama bei palaikoma sistemos tvarka ir pasiekiami atitinkami tikslai„…3

Sistema – tai organizuota aibė tarpusavyje susijusių ir atliekančių tam tikras funkcijas struktūrinių elementų. Sistemos pagal vidinę darną yra skirstomos į valdomas ir nevaldomas. Valdomos sistemos yra tokios, kuriose objektas paklūsta subjekto valdymui, o

_________________________________________________________

1. Б.В.Россинский. ,,Административное право. Вопросы и ответы.,,. Москва, 2000

2. A.Andruškevičius, „Administracinė teisė: kai kurie metodologiniai aspektai“; Teisė, 2001 (40)

3. Б.В.Россинский. ,,Административное право. Вопросы и ответы.,,. Москва, 2000, стр.8

nevaldomos – kuriose nepaklūsta. Tai yra vidinė sistemų savybė. Valdomos sistemos yra skirstomos į mechanines (poveikis daromas technikai), biologines ( kai poveikis vyksta gamtoje) ir socialines ( kai tiek objektu, tiek subjektu yra žmonių grupės ar jų atliekami veiksmai, elgesys). Nežiūrint daugelio esminių skirtumu tarp tokių sistemų, valdymas jomis įgyvendinamas pagal tuos pačius dėsnius. Pagal fundamentalius kibernetikos nuostatus, valdant įvairiomis sistemomis vyksta tokie patys informacijos gavimo, perdirbimo ir perdavimo procesai.

Pirmiausia, valdymo subjektas visada gauna informaciją apie valdymo objekto elgesį ir visos sistemos funkcionavimą, o taip pat informaciją apie procesus už sistemos ribų.

Antra, jis (valdymo subjektas) šitą informaciją interpretuoja, atsižvelgiant į atitinkamus tikslus (kurių siekia sistema), vertina, analizuoja ir viso to pagrindu priima valdymo sprendimą, t.y. sprendimą apie įtakos valdymo objektui charakterį.

Ir, pagaliau, trečia: valdymo subjektas perduoda informaciją susijusią su priimtu sprendimu vadovaujamam objektui.

Informacijos perdavimo nuo valdymo objekto valdymo subjektui būtinumas, jos vertinimas ir analizė, valdymo subjektui priimant sprendimą, liudija apie tai, kad valdymas tai ne tik subjekto poveikis objektui, t.y. valdymas nėra vienpusis procesas, o turi grįžtamuosius ryšius.

Socialinis valdymas

Valdymo rūšys – socialinis valdymas – išskirtinis, kadangi vyksta žmonių bendruomenėje. Socialinių mokslų daktaras A.Andruškevičius pabrėžia, kad „bendrumo lygis čia yra įvairus. Galima kalbėti apie visumą valstybėje gyvenančių žmonių (piliečių ir kitų tos valstybės gyventojų visuomenę), taip pat apie didesnes ar mažesnes jų grupes ( savivaldybės teritorijoje gyvenantys žmonės, visuomeninės organizacijos nariai, įmonės įstaigos kolektyvas ir pan.). Visose šiose sistemose sprendžiami atitinkamo lygmens – valstybinio, municipalinio, tarnybinio ir kt. uždaviniai. Tuo tikslu žmonių grupės ir yra valdomos…“4. Socialinė prasme valdymą galima apibrėžti kaip visuomeninių santykių sistemoje atliekamą tikslingą, kryptingą poveikį žmonėms, kai valdymo subjektas atlieka tam tikras teisinės
komandas adresatui. Šių veiksmų tikslas –palaikyti tam tikrą valdymo sistemą reikalingoje organizacinėje būklėje, kai siekiama įgyvendinti nustatytus tikslus ir uždavinius, tai yra atlikti, realizuoti tai sistemai skirtus uždavinius, funkcijas.

__________________________________________________________

4. A.Andruškevičius, „Administracinė teisė: kai kurie metodologiniai aspektai“; Teisė, 2001 (40); p.9

Valstybinis ir visuomeninis valdymas

Administracinės teisės reguliavimo dalykui svarbi ta aplinkybė, kad socialinis valdymas skirstomas pagal valdymo subjektus ir jų naudojimus metodus. Yra skiriamos dvi pagrindinės socialinio valdymo rūšys: a) visuomeninis valdymas; b)valstybinis valdymas. Reikia pabrėžti, kad kai kurie autoriai vartoja kitus terminus. Pavyzdžiui, dr. A.Andruškevičius savo darbuose išskiria vidaus socialinį (privačių interesų valdymą) ir viešąjį socialinį valdymą.5 Tačiau nežiūrint skirtingų pavadinimų, esmė lieka ta pati. Socialinio valdymo pobūdis priklauso nuo to, kokių tikslų siekiama: tenkinti poreikius vieno asmens ar paliginti nedidelės jų grupės, susijungusios pagal užsiėmimo pobūdį, politines pažiūras (tai privatus interesas), ar siekti tikslų, reikšmingų visai valstybei ar didelei ( dažniausiai) jos gyventojų daliai…

Visuomeninis valdymas –

tai savanoriškumo principu susibūrusių žmonių grupių, organizacijų bei kitų nevalstybinio pobūdžio susivienijimų organizacinė veikla.

Taigi pagrindiniai visuomeninio (privataus) valdymo bruožai:

– tai vidaus, daugiausia organizacinė veikla;

– šia veikla tenkinami privatūs interesai;

– šių santykių subjektais paprastai tampama laisva valia;

– visuomeninės organizacijos nariai savanoriškai paklūsta valdymo subjekto valiai;

– valdymo tikslai gali būti pasiekiami nesiremiant valstybės institucijų pagalba;

– visuomeninis valdymas dažniausiai vykdomas neteisinėmis priemonėmis, vyrauja ne prievartos, o įtikinimo metodas, didesnis moralinio autoriteto vaidmuo.

Valstybinį (viešąjį) socialinį valdymą apibūdina iš principo kitokie požymiai:

– valstybinio lygmens veikla;

– šią veikla siekiama tvarkos visoje valstybėje (politinėje, socialinėje, ūkio valdymo srityse) ar didelėje tos valstybės gyventojų grupėje (pavyzdžiui, apskrityje, savivaldybėje);

– viešąjį valdymą atlieka specialios suformuotos valstybės (iš dalies ir savivaldybių) institucijos, turinčios įstatymu suteiktas valdingas galias;

– šioje veikloje valdomieji asmenys organizaciniu požiūriu dažnai yra nepavaldūs valdančiajam subjektui;

___________________________________________________________

5. A.Andruškevičius, „Administracinė teisė: kai kurie metodologiniai aspektai“; Teisė, 2001 (40);

– siekiant valdymo tikslų gali būti taikomos administracinės valstybinio poveikio priemonės.6

Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai bruožai

Valstybinis valdymas yra labai abstrakti ir įvairi kategorija, kuris apima platų veiklos ir subjektų spektrą, todėl mokslininkų jis apibrėžiamas labai miglotai, vartojami skirtingi terminai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1076 žodžiai iš 3525 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.