Vartotojų teisių gynimas
5 (100%) 1 vote

Vartotojų teisių gynimas

1121

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………………2

1. VARTOTOJŲ TEISĖS IR JŲ GYNIMAS………………………………………………………….3

1.1. Vartotojų teisės ir jų apsaugos įgyvendinimas……………………………………………3

1.2. Prekių ir paslaugų kokybė bei sauga………………………………………………………..4

1.3. Vartotojų teisių gynimo būdai…………………………………………………………………4

1.4. Ginčus nagrinėjančios institucijos…………………………………………………………..5

1.5. Finansinių paslaugų teikimas pagal sutartį, sudaromą ryšio priemonėmis…….6

IŠVADOS……………………………………………………………………………………………………………………….8

INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS………………………………………………………………………….9

ĮVADAS

Šiandien Lietuvoje vertinamos ir ginamos vartotojo teisės ir jų interesų atstovavimas įauga į mūsų kasdienybę. Vartotojo teises palaikančios priemonės nebėra tik valstybės uždavinys. Tai tampa ir nevyriausybinių vartotojų organizacijų iniciatyvų rūpesčiu. Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Bendrijų komisijos komunikato „2002 – 2006 m. vartotojų politikos strategijos“ nuostatomis vartotojų interesus atstovaujančioms NVO deleguotos svarbios funkcijos: ginti vartotojų teises, jų ekonominius ir socialinius interesus valstybės ir savivaldybių institucijose; teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms pasiūlymus dėl prekių ir paslaugų kokybės gerinimo, tirti vartotojų nuomonę bei viešai skelbti vartotojų nuomonės tyrimų rezultatus, vykdyti vartotojų švietimą, rengiant ir įgyvendinant vartotojų švietimo bei mokymo programas.

Vartotojo teisių ir pareigų nepaisymas visdėlto dar dažnai pasitaikanti problema. Verslininkai nepaiso pirkėjų (vartotojų) pareigų, parduoda nekokybiškas prekes ir teikia netinkamos kokybės paslaugas. Labai sunku su tokia problema kovoti, nes dauguma vartotojų nežino kad jie gali kreiptis pagalbos dėl kilusių problemų, susijusių su prekių kokybe, informacijos apie prekes pateikimu.

Šiuos teiginius nagrinėsiu savo darbe plačiau. Visa analizuojama medžiaga remiasi įstatymais. Rašto darbe analizuojamos vartotojų teisės ir pareigos siauraja prasme, neanalizavau konkrečių atvejų, t.y neskirsčiau maisto ir buitinių prekių kokybės reikalavimų, neįvardijau konkrečių paslaugų teikimo ypatumų.

Darbo tikslas: išanalizuoti vartotojų teises ir pareigas Lietuvos Respublikoje.

Darbo uždaviniai:

 aptarti vartotojų teises ir jų apsaugos įgyvendinimą;

 išanalizuoti informacijos apie prekes ir paslaugas pateikimo kokybę;

 aptarti vartotojų teisių gynimo tvarką.

1. VARTOTOJŲ TEISĖS IR JŲ GYNIMAS

1.1. Vartotojų teisės ir jų apsaugos įgyvendinimas

Vartotojas – fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

Vartotojai turi teisę:

 savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją);

 įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas;

 gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas;

 gauti informaciją apie savo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką;

 į pažeistų teisių gynimą ir į nuostolių (žalos), atsiradusių vartojant netinkamos kokybės produktus (paslaugas) atlyginimą. Vartotojai taip pat turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą;

 kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą;

 jungtis į vartotojų asociacijas;

 į švietimą vartojimo srityje.

Gamintojas, pardavėjas, paslaugos teikėjas vartotojams privalo valstybine kalba suteikti Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytą informaciją ir teisės aktų nustatyta tvarka ženklinti prekes. Valstybinė kalba privaloma visuose vartotojams skirtuose viešuosiuose išoriniuose ir vidiniuose prekybos bei paslaugų teikimo vietų užrašuose, įskaitant prekybos ir paslaugų teikimo vietų pavadinimus.

Pardavėjai ir paslaugų teikėjai, siūlydami įsigyti ir teikdami prekes ir paslaugas vartotojams, privalo laikytis sąžiningos verslo praktikos. Prekės ir paslaugos turi būti siūlomos taip, jog vartotojui būtų aiškus tokio pasiūlymo komercinis pobūdis.

Vartotojų teisių apsauga įgyvendinama:

 taikant prevencines priemones (ugdant, informuojant, konsultuojant vartotojus, atliekant tyrimus, vykdant rinkos priežiūrą ir kitas priemones);

 taikant administracinę, civilinę, baudžiamąją atsakomybę, ekonomines sankcijas;

 ginant vartotojų teises teisme ir ne teisme.

Nusipirkus nekokybišką prekę, tenka teisybės ieškoti parduotuvėje. Jeigu pardavėjas pirkėją ignoruoja šis gali kreiptis į Valstybinę kokybės inspekciją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vartotojų asociaciją.

1.2. Prekių ir paslaugų kokybė bei sauga

Prekė
– kiekvienas daiktas siūlomas parduoti arba parduodamas vartotojui.

Paslauga – atlygintina veikla, jos rezultatas, kuriuo siūloma tenkinti ar yra tenkinamas konkretus vartotojo poreikis.

Draudžiama parduoti prekes, kurių tinkamumo naudoti terminas yra pasibaigęs, t. y. prekės laikomos visiškai arba iš dalies nebetinkamomis naudoti (vartoti) pagal paskirtį – jų savybės yra arba gali būti blogesnės, nei nustatyta tai prekei taikomame techniniame reglamente ir (ar) gamintojo deklaruojamame norminiame dokumente, ir kurių vartotojas galėjo tikėtis iki šio termino pabaigos.

Jeigu neįrodoma kitaip, prekės trūkumai, išaiškėję per 6 mėnesius nuo prekės perdavimo, laikomi buvusiais perdavimo vartotojui metu, išskyrus kai tai yra nesuderinama su prekės ar jos trūkumo pobūdžiu.

Pardavėjo, paslaugos teikėjo teikiama kokybės garantija negali suvaržyti vartotojų teisių, įsigijus nekokybišką daiktą. Kokybės garantija turi būti suteikiama valstybine kalba. Joje turi būti nurodoma, kad ji negali suvaržyti vartotojų teisių, įsigijus nekokybišką prekę, taip pat joje paprasta, aiškia, suprantama kalba nurodytas garantijos teikėjo pavadinimas (arba vardas, pavardė) ir adresas ir išdėstytos jos sąlygos, įskaitant jos trukmę, taikymo teritoriją.

Kokybės garantija turi būti suteikiama valstybine kalba. Joje turi būti nurodoma, kad ji negali suvaržyti vartotojų teisių, įsigijus nekokybišką prekę, taip pat joje paprasta, aiškia, suprantama kalba nurodytas garantijos teikėjo pavadinimas (arba vardas, pavardė) ir adresas ir išdėstytos jos sąlygos, įskaitant jos trukmę, taikymo teritoriją.

Vartotojo reikalavimu kokybės garantija turi būti pateikiama raštu ar kitoje vartotojui prieinamoje patvarioje laikmenoje.

1.3. Vartotojų teisių gynimo būdai

Vartotojas, manantis, jog pardavėjas, paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, kylančius iš sutartinių vartojimo santykių, turi teisę kreiptis į pardavėją, paslaugų teikėją, Tarnybą ar Inspekciją, ginčus nagrinėjančias institucijas ar į teismą.

Pardavėjas, paslaugų teikėjas, nesutikęs su vartotojo reikalavimu, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo, paslaugų teikėjo atsakymo. Vartotojų prašymus pardavėjas, paslaugų teikėjas nagrinėja nemokamai.

Jeigu pardavėjas, paslaugų teikėjas nevykdo vartotojo reikalavimo dėl įsigytų nesaugių ir netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, dėl prekių grąžinimo, keitimo ir informacijos suteikimo, vartotojas turi teisę kreiptis į Tarnybą ar Inspekciją. Šios institucijos privalo išnagrinėti vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Tarnyba ar Inspekcija, išnagrinėjusi vartotojo prašymą surašo patikrinimo aktą, kuriame nurodoma, ar vartotojo reikalavimas pagrįstas ir, jei pagrįstas, pasiūlo pardavėjui, paslaugų teikėjui per nustatytą terminą įvykdyti vartotojo reikalavimą. Tarnyba ar Inspekcija informuoja vartotoją apie tikrinimo rezultatus, kartu pateikiant patikrinimo akto kopiją, per 3 dienas nuo patikrinimo akto surašymo.

Jei pardavėjas, paslaugų teikėjas Tarnybai ar Inspekcijai pasiūlius tenkinti vartotojo reikalavimą, jo netenkina, šios institucijos patikrinimo akto kopiją pateikia Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri sprendžia klausimą dėl vartotojų viešojo intereso gynimo.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1129 žodžiai iš 2253 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.