Vedybų sutarčių sudarymo specifika
5 (100%) 1 vote

Vedybų sutarčių sudarymo specifika

1121

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

SOCIOLOGIJOS KATEDRA

Vedybų sutarčių sudarymo specifika Klaipėdos mieste

Sociologinio tyrimo anketa

Darbą atliko:

Darbą tikrino:

Klaipėda, 2004

Vedybų sutarčių sudarymo specifika

Klaipėdos mieste

Tyrimo planas

Problemos pristatymas. Vedybų sutarties institutas – tai nauja šeimos teisinių santykių reguliavimo sritis. Šis institutas numato galimybę sutuoktiniams savo turtinius santykius, tai yra teises ir pareigas, nustatyti sutartimi. Sutartį sutuoktinių turto teisinį režimą reglamentuoja naujojo Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Civiliniame kodekse pateikiama „vedybų sutarties“ samprata, nustatyti reikalavimai vedybų sutarties sudarymui. Kadangi su vedybų sutartimi susijusios teisės normos Lietuvoje tik pradėtos taikyti, šiuo metu būtų sudėtinga analizuoti ir vertinti įvairius su vedybų sutartimis susijusius praktinius klausimus. Kol kas Lietuvoje vedybų sutartys nėra labai populiarios, jas dažniau sudaro labai turtingi žmonės, turintys daug nekilnojamojo turto, savo verslą ir taip toliau .

Kažin ar „šiais“ laikais dažnai sudarinėjamos vedybinės sutartys? Ar reikalinga sudaryti sutartis tarp vedusių žmonių ir kokią ji turi reikšmę sutuoktiniams, ar vedybų sutartis egzistuoja dėl santuokos, o ne atvirkščiai?

Tyrimo hipotezė Šias „vedybų sutartys“ daugiau sudaro turtingi žmonės, turintys savo verslą, daug nekilnojamojo turto, taip pat žmonės, kurie nori „vedybų sutartimi“ užsitikrinti savo teises ir pareigas.

Tyrimo tikslas Ištirti Klaipėdos žmonių požiūrį į „vedybines sutartys“. Kokią ji turi reikšmę sutuoktiniams.

Tyrimo objektas Klaipėdos gyventojų nuomonė apie „vedybinių sutarčių“ sudarymą.

Tyrimo uždaviniai

1. Ar „vedybinės sutartys“ yra sudaromos tik tarp turtingų žmonių.

2. Kokią reikšmę „vedybinės sutartys“ turi sutuoktiniams.

3. Ar vedybų sutartys egzistuoja dėl santuokos, o ne atvirkščiai.

4. Ar reikalinga sudaryti vedybines sutartys.

Praktiniai uždaviniai – suformuoti anketą.

Sąvokų apibrėžimas Vedybų sutartis – tai sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium.

Tyrimo metodas Anketinė apklausa

Tiriamojo visuma – generalinė visuma Įvairaus amžiaus, įvairios socialinės padėties Klaipėdos gyventojai.

ANKETA

Socialinių tyrimų centras atlieka tyrimą, kuriame siekiama sužinoti respondentų požiūri į vedybines sutartis, jų sudarymo specifiką Klaipėdos mieste. Maloniai kviečiame dalyvauti ir Jus. Labai prašome užpildyti šią anketą. Apklausa yra anoniminė. Jos duomenys bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

1. Kaip Jus manote, ar reikalinga sudaryti „vedybinę sutartį“?

1. manau, kad reikalinga; 53,3 %

2. manau, kad nereikalinga; 20 %

3. neturiu nuomonės. 23,3 %

2. Kokia Jūsų nuomonė, kas pasiūlo sudaryti „vedybinę sutartį“?

1. Vyrai; 60 % 2. Moterys. 30 %

3. Kaip Jums atrodo, kas sudaro „vedybines sutartis“? (Įvertinkite pagal skalę kiekvieną atsakymą atskirai).

Atsakymų variantai Daugiausiai sudaro

1 Sudaro vidutiniškai

2 Nesudaro visiškai

3 Neturiu nuomonės

4

3.1.Bedarbiai Vidurkis – 3,23 %, mediam – 3 %, mode – 3 %

3.2.Samdomi darbuotojai Vidurkis – 2,8 %, mediam – 3 %, mode – 2 %

3.3.Verslininkai Vidurkis – 1,66 %, mediam – 1 %, mode – 1 %

3.4.Vadovai Vidurkis – 1,8 %, mediam – 1 %, mode – 1 %

3.5.Politikai vidurkis – 2,2 %, mediam – 2 %, mode – 1 %

4. Kaip Jus manote, kokią reikšmę sutuoktiniams turi „vedybinė sutartis“ ? (Įvertinkite pagal skalę kiekvieną atsakymą atskirai).

Atsakymų variantai

Turi labai didelę reikšmę

1 Turi, bet tai nesvarbiausia jo gyvenime

2 Neturi jokios reikšmės

3

4.1.“Vedybinės sutartys“ apsaugo Jų nekilnojamą turtą nesėkmės atveju. vidurkis – 1,36 % , mediam – 1 %, mode – 1 %

4.2.“Vedybinės sutarties“ sudarymas sustiprina santuoką. Vidurkis – 2,26 %, mediam – 2 %, mode – 3 %

4.3.“Vedybinės sutartys“ pašalina galimybę atsirasti turtiniams sutuoktinių ginčams. Vidurkis – 1,50 % , mediam – 1 %, mode – 1 %

4.4.“Vedybinės sutartys“ apsaugo jų vaikus skyrybų atveju. vidurkis – 1,46 % , mediam – 1 %, mode – 1 %5. Kaip Jūs manote, dėl ko egzistuoja „vedybų sutartys“? (Įvertinkite pagal skalę kiekvieną atsakymą atskirai).

Atsakymų variantai Manau, kad taip

1 Manau, kad ne

2 Neturiu
nuomonės

3

5.1.Dėl sutuoktinių gerovės. vidurkis – 1,66 % , mediam – 2 %, mode – 2 %

5.2.Dėl vaikų, kad užtikrintų tėvai jų ateitį. vidurkis – 1,46 %, mediam – 1 %, mode – 1 %

5.3.Dėl turto. vidurkis – 1,26 % , mediam – 1 %, mode – 1 %

5.4.Dėl meilės. vidurkis – 2,10 %, mediam – 2 %, mode – 2 %

6. Koks Jūsų požiūris į „vedybines sutartis“?

1.Aš esu prieš „vedybines sutartis“, nes jos suardo šeimas; 13,3 %

2.Aš esu už „vedybines sutartis“, nes jos išsprendžia sutuoktinių finansines problemas skyrybų atveju; 63,3%

3.Aš neturiu nuomonės šituo klausimu. 23,3 %

4.Kita_______________________________________________________________(Įrašykite patys).

7. Kaip Jus manote, dėl kokių priežasčių „vedybinė sutartis“ yra sudaroma iki santuokos? (Įvertinkite pagal skalę kiekvieną atsakymą atskirai).

Atsakymų variantai Taip 1 Ne 2 Nežinau 3

7.1. Kad apsaugotų savo įgytą turtą iki santuokos. vidurkis – 1,06 % , mediam – 1 %, mode – 1 %

7.2. Kad apsaugotų savo verslą, jeigu tokį turi. vidurkis – 1,20 %, mediam – 1 %, mode – 1 %

7.3. Kad būsimo sutuoktinio turimas turtas nekliudytų abipusei meilei. vidurkis – 1,86 %, mediam – 2 %, mode – 2 %

7.4. Kad po santuokos nekiltų jokių turtinių ginčų. vidurkis – 1,06 %, mediam – 1 %, mode – 1 %

8. Kaip Jus manote, dėl kokių priežasčių „vedybinė sutartis“ yra sudaroma po santuokos? (Įvertinkite pagal skalę kiekvieną atsakymą atskirai).

Atsakymų variantai Taip 1 Ne 2 Nežinau 3

8.1. Kad sustiprintų šeimą. vidurkis – 1,73 %, mediam – 2 %, mode – 2 %

8.2. Kad apdraustų save ir įgytą turtą skyrybų atveju. vidurkis – 1,13 % , mediam – 1 %, mode – 1 %

8.3. Kad apdraustų savo vaikus skyrybų atveju. vidurkis – 1,43 %, mediam – 1 %, mode – 1 %

9. Ar Jūs esate sudaręs „vedybinę sutartį“?

1.Taip, esu sudaręs; –

2.Ne, nesu, bet ruošiuosi sudaryti „vedybinę sutartį“ artimiausiu laiku; 10 %

3.Ne, nesu, ir nesiruošiu jos sudaryti; 80 %

4.Svarstau šią galimybę. 10 %

10. Jeigu esate sudaręs „vedybinę sutartį“, kada ją sudarėte, o jeigu nesate sudaręs, kada sudarytumėte vedybinę sutartį?

1. Iki santuokos; 50 %

2. Po santuokos. 6,7 %

11. Dėl kokių priežasčių Jus sudarėte (sudarytumėte) „vedybinę sutartį“?

1. Dėl savo saugios ateities; 26,7 %

2. Dėl vaikų gerovės, užtikrinant jų ateitį; 13,3 %

3. Dėl meilės; –

4. Dėl materialinių vertybių (nekilnojamo turto, savo verslo). 36,7 %

5. Kita________________________________________________________(įrašykite patys). 13,3 %

12. Jūsų amžius:

1. 18-25 metų; 36,7 %

2. 26-30 metų; 23,3 %

3. 31-40 metų; 30 %

4. 41-50 metų; 3,3 %

5. 51-60 metų. 6,7 %

13. Jūsų lytis:

1.Vyras; 36,7 %

2.Moteris; 63,3 %

14. Jūsų išsimokslinimas:

1. vidurinis; 6,7 %

2. spec. vidurinis; 6,7 %

3. aukštesnysis; 50 %

4. nebaigtas aukštasis; 10 %

5. aukštasis; 26,7 %

15. Jūsų užimamos pareigos:

1. bedarbis; 3,3 %

2. samdomas darbuotojas; 53,3 %

3. verslininkas; 16,7 %

4. vadovas; 10 %

5. kita______(valst. tarnautojai)______(įrašykite patys). 16,7 %

16. Jūsų šeimyninė padėtis:

1. Vedęs; 53,3 %

2. Nevedęs; 46,7 %

3. Išsiskyręs. –

17. Kokios Jūsų šeimos vidutinės pajamos per mėnesį:

1. nuo 0 iki 800,00 Lt. 16,7 %

2. nuo 801,00 Lt. iki 1500,00 Lt. 40 %

3. nuo 1501,00 Lt. iki 2000,00 Lt. 20 %

4. nuo 2001,00 Lt. iki 4000,00 Lt. 23,3 %

5. nuo 4001,00 Lt. ir daugiau –

Dėkojame už dalyvavimą!

Tyrimo rezultato analizė

Kadangi su vedybų sutartimi susijusios teisės normos Lietuvoje tik pradėtos taikyti, šiuo metu būtų sudėtinga analizuoti ir vertinti įvairius su vedybų sutartimis susijusius praktinius klausimus. Bet mes pabandysime išnagrinėti „vedybinių sutarčių“ sudarymo specifiką Klaipėdos mieste.

Buvo apklausta 30 respondentų, iš jų 63,3 % moterų ir 36,7 % vyrų. Respondentų amžius buvo nuo 18 iki 60 metų. Daugiausiai atsakiusiųjų į anketas amžius buvo nuo 18 iki 40 metų – 90 %, nuo 41 iki 60 metų – 10 %. Dominavo aukštesnysis 50 % respondentų išsilavinimas. Daugiausiai atsakinėjo į anketas samdomi darbuotojai (į šį skaičių įeina ir valstybės tarnautojai) 70 %, verslininkų 16,7 %, vadovų 10 %, bedarbių 3,3 %.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1049 žodžiai iš 2082 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.