Verslo ekonomika
5 (100%) 1 vote

Verslo ekonomika

VERSLO EKONOMIKA

Parengė dėstytoja A. Markauskienė

KAUNAS, 2003

EKONOMIKA- TAI MENAS

PASIEKTI GYVENIME KIEK GALIMA DAUGIAU.

DŽORDŽAS BERNARDAS ŠO

EKONOMIKOS PAGRINDAI

Ekonomikos pagrindai- verslo ekonomikos modulio, skirto verslo organizatoriaus mokymui, sudėtinė dalis. Verslo organizatorius privalo turėti pakankamai ekonominių žinių, kurios padėtų suvokti ekonomikos būklę, jos priežastis, nurodytų būdus, kaip, naudojant turimus išteklius ir savo išgales, geriau tenkinti visuomenės poreikius ir pasiekti užsibrėžtų tikslų.

Ekonomikos pagrindų mokymosi trukmė 20 val. Bazinis išsilavinimas- vidurinė mokykla. Mokymo- mokymosi paketas parengtas šios programos pagrindu.

Šis paketas padeda suprasti pagrindines ekonomikos sąvokas, supažindina su mokymu apie rinkos ūkio principus, suteikia esmines žinias apie ūkį šių dienų sąlygomis. Ekonomika tampa mūsų gyvenimo kasdieniniu veiksniu, o ekonominės problemos yra iš tų opiausių problemų, su kuriomis susiduria šių dienų visuomenė, todėl reikia žinoti ekonomikos pagrindus, tuomet bus lengviau daryti tinkamus politinius ir ekonomonius sprendimus. Ekonomikos pagrindų išdėstymas leis atskleisti jų praktinę reikšmę ir padės aiškiau suvokti daugelį problemų, su kuriomis jie susiduria- ir kaip verslo organizatoriai, ir kaip piliečiai.

PAGRINDINĖS EKONOMIKOS SĄVOKOS

Rinkos sąlygomis vis daugiau Lietuvos gyventojų savo darbinę veiklą sieja su verslu. Verslą vystyti ir plėtoti gali tik gerai pasiruošę, turintys žinių apie verslo ekonomiką ir verslo organizavimą.

EKONOMINĖ VEIKLA- gaminamos prekės ar paslaugos ir užsidirbama pragyvenimui.

EKONOMINĖ SISTEMA- ekonominės veiklos rūšių visuma, veikianti pagal savo, ekonominius dėsnius.

EKONOMIKOS DĖSNIS- teiginys, rodantis, kad esant atitinkamoms ekonominėms priežastims, tikėtini tam tikri rezultatai.

Ekonominiai dėsniai skiriasi nuo tiksliųjų mokslų dėsnių, nes juos veikia ekonominė aplinka, kuri nėra pastovi, o nuolat kinta.

Ekonominiai dėsniai nusako reiškinio plėtros kryptį. Pasikeitus aplinkybėms, būtina keisti veksmus. Jei taip nedaroma, sutriks ekonominės sistemos pusiauvyra, atsiras disproporcijos ekonomikoje.

Ekonomikos disproporcijų nebūtų, jei žmonių poreikiams tenkinti pakaktų turimų išteklių.

IŠTEKLIAI- visa, ko reikia prekėms (naudingumui) kurti. Tai- potencialūs gamybos veiksniai.

GAMYBOS VEIKSNIAI- ištekliai naudojami gamyboje. Skiriamos trys veiksnių grupės:

· ŽEMĖ

· DARBAS

· KAPITALASEKONOMIKOS MOKSLAS- mokslas, nagrinėjantis, kaip paskirstomi ir naudojami riboti ištekliai, siekiant patenkinti visuomenės poreikius.

Žmonių pasirinkimą riboja ištekliai (lėšos) ir laikas:

-poreikai yra begaliniai, o ištekliai- riboti,

-ribotas lėšas išleisti su didžiausia nauda ir geriausiai patenkinti poreikius (naudos maksimizavimas).

PAGRINDINIAI EKONOMIKOS KLAUSIMAI:

· KĄ GAMINTI ?

· KAIP GAMINTI ?

· KAM GAMINTI ?

Ekonomikoje žinomi du mechanizmai, kuriais remiantis galima atsakyti į šiuos klausimus:

-rinkos mechanizmas,

-valstybės mechanizmas.

RINKA – ekonominė sistema , kuri savaime garantuoja ekvivalentinius mainus. Tai – savireguliacijos mechanizmas.

VALSTYBĖS EKONOMIKA – planas , ‘matoma ranka’.

EKONOMIKOS MOKSLO RŪŠYS:

· ISTORIŠKAI BESIVYSTANČIOS FORMOS,

· MIKROEKONOMIKA IR MAKROEKONOMIKA,

· MAKROEKONOMIKA- EKONOMIKOS MOKSLO IR EKONOMINĖS POLITIKOS DERINYS

EKONOMIKOS MOKSLO TIKSLAI

· DIDINTI EKONOMINĖS VEIKLOS EFEKTYVUMĄ,

· TINKAMAI PASKIRSTYTI PAJAMAS,

· GARANTUOTI EKONOMIKOS AUGIMĄ,

· UŽTIKRINTI UŽIMTUMO IR KAINŲ PASTOVUMO PUSIAUSVYRĄ,

· SPRĘSTI SOCIALINES PROBLEMAS.

EKONOMIKOS MOKSLO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO BŪDAI:

-didžiausios naudos gamintojui ir vartotojui- maksimizavimo principas,

-mažiausių sąnaudų- minimizavimo principas,

-optimalaus sąnaudų ir pajamų santykio- optimizavimo principas.

VERSLAS- ekonominė veikla, kuria užsidirbama pragyvenimui ir gaminamos prekės arba paslaugos.

PREKĖ- darbo produktas, skirtas mainams ir tenkinantis poreikius. Verslas kuria naudą.

VERSLO FUNKCIJOS :

· GAMINA PREKES,

·
SKATINA KONKURENCIJĄ,

· TEIKIA PASLAUGAS,

· KURIA TURTĄ,

· KURIA NAUJAS DARBO VIETAS.

VERSLININKAS- asmuo savo lėšomis ir iniciatyva kuriantis įmonę.

VERSLO APLINKA- sąlygos verslininkystei plėtoti, skatinti arba, priešingai, apsunkinti jo plėtrą.

VERSLO SĄLYGOS:

· PRIVATI NUOSAVYBĖ,

· ŪKININKAVIMO LAISVĖ,

· SVEIKA KONKURENCIJA,

· TEISINĖ VERSLO APSAUGA,

· VERSLO SKATINIMAS,

· ADMINISTRACINĖ APLINKA.

Verslininkai siekdami naudos sau, daug naudos duoda visuomenei:

-galimybes tenkinti poreikius,

-konkurencija skatina pažangą,

-Naujos verslo formos kuria naujas darbo vietas.

VERSLO RŪŠIŲ STRUKTŪRĄ lemia ekonominės veiklos sudėtinės dalys:

-gamyba,

-mainai,

-pakirstymas,

-vartojoma

VERSLININKYSTĖS RŪŠYS:

· GAMYBINĖ VERSLININKYSTĖ,

· KOMERCINĖ VERSLININKYSTĖ,

· FINANSINĖ VERSLININKYSTĖ.

Visos verslo rūšys yra:

-savarankiškos,

-tarpusavyje susijusios,

-viena kitą papildančios.

BENDROJI VERSLININKYSTĖS SCHEMA

Gamybos veiksnių savininkai verslininkas vartotojai

kur: P – pradinė pinigų suma; P’ > P, o P’ – padidėję pinigai iš apyvartos; gv – gamybos veiksniai; Pr – prekė.

Arba taip: P→ gamybos veiksniai → prekė → P’.VERSLO KŪRIMO BŪDAI:

· VERSLO KAIP NAUJOVĖS KŪRIMAS,

· VERSLO PIRKIMAS,

· FRANČIZĖS BŪDAS.

Frančizė – teisė naudotis kitos įmonės prekės ženklu, technologija, reklama,

prekių pardavimo kanalais ir pan.

VERSLO KŪRIMO FORMOS:

· INDIVIDUALI (arba personalinė) ĮMONĖ,

· ŪKINĖ BENDRIJA,

· AKCINĖ BENDROVĖ. Pastarosios būna tokių formų:

– atviros AB,

– uždaros ,

– investicinės.

KITOS VERSLO ORGANIZAVIMO FORMOS:

· VALSTYBINĖ ĮMONĖ,

· PELNO NESIEKIANČIOS ORGANIZACIJOS,

· KOOPERATYVAI,

· LICENCINĖS ĮMONĖS,

· UŽSIENIO KAPITALO ĮMONĖS.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Ekonomikos pagrindų mokymo- mokymosi paketas turi padėti:

-įsisavinti žinias apie rinkos ekonomiką, apie ekonomikos dalyvių elgseną, apie -optimalų -išteklių naudojimą, apie vyriausybės ekonominį vaidmenį,

-suprasti pagrindines ekonomikos sąvokas, tinkamai jomis naudotis,

-suvokti ir įvertinti šalies bei atskirų individų ūkinę veiklą,

-įgyti praktinių įgūdžių, sprendžiant ekonomines problemas,

-sėkmingai dalyvauti ūkiniuose procesuose.

Ekonomikos pagrindų teorinės žinios ir praktiniai bei savarankiški darbai sudaro sąlygas išmokti:

-apibūdinti pagrindines ekonomikos sąvokas: stygius, kaštai, pelnas ir kt.,

-parodyti, kaip stygius verčia rinkos dalyvius rinktis iš esamų išteklių,

-analizuoti, kaip skirtingos ekonominės sistemos sprendžia pagrindines ekonomines problemas,

-pademonstruoti rinkos ekonominės sistemos privalumus, gamybos išteklių skirstymo principus,

-paaiškinti valstybės vaidmenį rinkos ekonomikos sąlygomos,

-apibūdinti bendrą nacionalinį produktą,

-suprasti rinkos dėsnius, tame tarpe pklausos ir pasiūlos,bei jų veikimą,

-apibūdinti paklausos ir pasiūlos pusiausvyrą, rinkos kainos susidarymo mechanizmą, kainų vaidmenį ekonomikoje,

-suprasti vartotojo pajamų susidarymą, jų šaltinius,

-paaiškinti pirkimo kreditan pranašumus ir trūkumus, žinoti kredito rūšis,

-žinoti verslo finansavomo vidaus ir išorės šaltinius,

-suprasti balansą ir pajamų ataskaitą,

-žinoti pelno rūšis, jo gavimo ir didinimo kelius,

-suprasti gamybos kaštus, jų rūšis bei jų mažinimo būdus,

-įvertinti markertingo vaidmenį verslo sistemoje,

-suprasti tarptautinės prekybos priežastis ir naudą, žinoti jos ribojimo priemones, valiutų kursų poveikį .

EKONOMIKOS PAGRINDŲ TURINYS

Eil.nr. Temos

1. Pagrindinės ekonomikos problemos.Ekonominės sistemos ir jų pagrindiniai subjektai.

2. Rinkos ekonominė sistema: išteklių paskirstymas,pinigai ir pinigų srautų apytaka, prekės ir paslaugosbendras nacionalinis produktas.

3. Rinkos pusiausvyra: pasiūlos ir paklausos dėsniai,kainų sistema, rinkos kainos susidarymas.

4. Vartotojas rinkos ekonomikoje: asmeninis biudžetas ir jo sudarymas, pajamų šaltiniai, kreditas, reklama.

5. Verslo finansavimas: lėšų gavimo šaltiniai, paskolos ir palūkanos, akcijos ir obligacijos, balanso struktūra,pajamų ataskaita.

6. Gamyba ir prekyba: gamybos kaštai ir pelnas, jo paskirstymas, marketingas, tarptautinė prekyba, myitai, kvotos, subsidijos, užsienio valiuta, valiutų kursai.

MOKYMO PRIEMONĖS IR MOKYMO METODAI

Mokymo priemonės:

– Siūlomos literatūros sąrašas,

– LR įstatymai ir vyriausybės nutarimai nagrinėjamais klausimais,

– Ekonominės krypties periodinė literatūra: Verslo žinios, Litas, Argumentai
(‘Kauno dienos’ priedas), Statistikos departamento darbai ir kt.,

– Mokymo ir mokymosi paketas ‘Ekonomikos pagrindai’,

– Savarankiško darbo užduotys,

– Kontroliniai klausimai žinių vertinimui ir kontrolei,

– Vaizdumo priemonės: lentelės, schemos, diagramos ir pan.

Mokymo metodai:

– teorinės paskaitos,

– praktiniai užsiėmimai, kurių metu nagrinėjamos situacijos,

– aptariami statistiniai duomenys ir faktinė medžiaga,

– savarankiškas darbas, apimantis literatūros studijavimą, pasirengimą praktiniams užsiėmimams, pranešimo rengimą, pasiruošimą atsiskaitymui.

Literatūra:

1. Junior Achierement. Taikomoji ekonomika.- V.: Atviros Lietuvos fondas.- 1993.

2. Junior Achierement. Rinkos ekonomikos principai ir praktika,- V., 1996.

3. Lukoševičius V. Stankevičius P. Mikroekonomika (metodinė priemonė).- V., 1997

4. Tomas I. S. Ekonomikos teorija.- V., 1991.

5. Vitkauskas V. J. Verslo ABC.- V.: Progresas.- 1996.

6. Epping R. Ch. Pasaulio ekonomikos ABC. K.: Litterae universitatis.- 1995.

7. Glaveckas K. Rinkos ekonomika ir valstybės reguliavimas.- V.: Balticon.- 1990.

8. Mikroekonomika.-K.: Technologija.- 2001.

9. Makroekonomika.- K.: Technologija.- 2000.

10. Urbonavičius S. Marketingas,- V.: Pačiolis.- 1995.

Ekonominės srities periodinė literatūra:

1. Mėnesinis žurnalas “ Lietuvos ūkis”.

2. Laikraštis “ Verslo žinios”.

3. LR Statistikos departamento darbai.

4. ‘Kauno dienos’ ekonominis priedas ‘Argumentai’.

5. Laikraštis “Litas”.

MOKOMOJI MEDŽIAGA

1. Pagrindinės ekonomikos problemos. Ekonominės sistemos ir jų pagrindiniai subjektai

Bet kuriame ūkyje iškyla pasirinkimo problema: ką gaminti, kaip gaminti iš ribotų išteklių, kam paskirstyti pagamintus produktus. Žmogaus poreikiai yra yra begaliniai, oekonominiai ištekliai, kurių reikia tiems poreikiams patenkinti yra riboti. Tad kiekviena visuomenė susiduria su ta pačia ekonomine problema – išteklių trūkumo problema. Trūkumas reikalauja pasirinkimo. Pagrindinių ekonomikos klausimų sprendimas (ką, kaip, kam gaminti) priklauso nuo ekonomikos sistemos.

Ekonomikos sistema – tai būdas, kaip skirstyti išteklius tarp pasirenkamų objektų, kaip spręsti trūkumo ir pasirinkimo klausimus. Skiriami tokie pagrindiniai išteklių sikrstymo būdai:

privačios įmonės ekonomika, į kurią ištekliai patenka per rinką,

iš centro panuojama ekonomika, kurioje išteklius skirstovalstybė,

mišri ekonomika, kurioje išteklius skirsto ir valstybė, ir rinka.

Individai ir firmos , ir vyriausybė savo veikloje siekia ekonomiškumo (ekonomijos), tai yra gauti kuo daugiau naudos iš to, ką jie turi. Kitaip tariant, surasti geriausią išteklių pakirstymo ir panaudojimo sprendimą. Ekonomija – tai bandymas sumažinti išlaidas, siekiant tam tikro tikslo. Ekonomika – mokslas, padedantis iš ribotų visuomenės išteklių panaudojimo alternatyvų pasirinkti geriausią.

Laisvosios verslininkystės ramsčiai: privati nuosavybė, kainos ir jų sistema, konkurencija rinkoje, verslumas.

Nuosavybė apibrėžia savininko valią ir teises, susijusiai su gamybos priemonių valdymu, naudojimu ir disponavimu. Pagal visuomenės kontrolės pobūdį nuosavybė gali būti privati ir valstybinė, pagal savininkų skaičių – individuali ir grupinė. Kainos glaudžiai siejasi su privačios nuosavybės teise. Jos atlieka svarbias ekonomines funkcijas. Pirma, piniginė kainos išraiška informuoja apie prekes ir jų išteklius rinkose. Antra, jos skatina aktyviai dalyvauti ūkiniuose veiksmuose. Konkurencija rinkoje palankias sąlygas verslui vystytis, kai rinkos dalyviai varžosi dėl ribotų išteklių įsigijimo,dėl vartojimo prekių. Konkurencija gali būti įvairių formų: pagal dalyvių skaičių toje rinkoje, pagal jų galėjimą veikti rinkos kainą, pagal gaminamo produkto ypatybes ir kt. Verslumas apibūdina verslininkams būdingą novatorišką dvasią, norą lyderiauti, konkuruoti tarpusavyje.

Galutinis ekonomikos tikslas – parengti svarbiausių problemų sprendimo politiką, kaip organizuoti gamybą, kad mažėtų gamybos kaštai, kokia turi būti kainą, užtikrinanti firmai maksimalų pelną. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje yra labai svarbus ir ji vykdo tokias ekonomines finkcijas:

· rinkos sistemos apsauga,

· visuomeninių gėrybių teikimas,

· privačios veiklos neigiamų padarinių likvidavimas,

· parama stokojantiems,

· ekonomikos stabilizavimas,

Išskiriami pagrindiniai ekonominės politikos tikslai:

· Žemas nedarbo lygis, tai yra aukštas užimtumas.

· Kainų stabilumas – kai piniginio vieneto perkamoji galia nesikeičia.

· Efektyvumas – tai ekonominės veiklos produktyvumas, užtikrinantis didžiausią naudą.

· Teisingas pajamų paskirstymas.

· Ekonominis augimas – kai didėja ekonominės veiklos rezultatai, teikiantys galimybę kelti gyvenimo lygį.

Ekonomikos mokymasis susijęs su ekonomikos modelių tyrimais. Ekonomikos modelis – tai supaprastintas ekonomikos ar jos dalies tikrovės atvaizdas, supaprastintas išdėstymas, naudojant lenteles, diagramas, formules, ir pan. Ypač plačiai naudojami matematiniai metodai,
atskirų ekonomikos reiškinių priklausomybės aprašomos funkcijų, lygčių pagalba, pateikiami grafikai, lentelės ir diagramos.

Savikontrolės klausimai:

1. Ką nagrinėja ekonomikos mokslas?

2. Kas yra ekonominė ir ūkinė veikla, koks jų vaidmuo visuomenės gyvenime?

3. Apibūdinkite papročių, rinkos, komandinę ir mišriąją ekonomikos sistemas?

4. Išvardinkite pagrindinius rinkos ekonomikos subjektus, apibrėžkite namų ūkio ir verslo firmos vaidmenį ekonomikoje?

5. Kokiais principais remiasi laisvoji verslininkystė, apibūdinkite privačios nuosavybės, kainų sistemos, verslumo ir konkurencijos vaidmenį ?

6. Kokias funkcijas turi atlikti vyriausybė, norėdama užtikrinti efektyvų rinkos ekonomikos funkcionavimą?

7. Kas yra nacionalinės pajamos ir nacionalinis produktas ?

8. Kas yra ekonomikos plėtra?

9. Koks ryšys yra tarp ekonomikos ir politikos ?

10. Kokios yra dabartinės Lietuvos Respublikos ūkio plėtros ekonominės problemos ?

2. Rinkos ekonominė sistema: išteklių paskirstymas, pinigai ir pinigų srautų apytaka, prekės ir paslaugos, bendras nacionalinis produktas

Šioje temoje nagrinėjamas rinkos ekonominė sistema, pinigų, išteklių, prekių apytaka iš namų ūkių į verslo firmas mainais už prekes ir paslaugas.Verslininkai moka užmokestį už darbą, taip pat atlygina už kitus išteklius- už paskolintus pinigus moka palūkanas, už išnuomotą žemę- rentą, už turimas akcijas- dividendus .Nagrinėjant gamybos ir mainų procesus, išskiriamos dvi apytakos. Pirmoji, kai iš namų ūkių firmų link juda pinigų srautas mainais už prekes ir paslaugas. Antroji, kita kryptimi judantys ištekliai, prekės ir paslaugos.

Bendras nacionalinis produktas- per metus pagamintų galutinių prekių ir paslaugų kainų suma. BNP nustatomas sumuojant pridėtines vertes, sumuojant kiekvieno ūkinio vieneto išlaidas, sumuojant gamybos veiksnių gaunamas pajamas.

BNP yra svarbus nacionalinio ūkio rodiklis.Savikontrolės klausimai:

1. Paaiškinkite namų ūkio ir verslo firmų vaidmenį ekonomikoje?

2. Iš kur namų ūkiai gauna pinigų norimiems produktams pirkti?

3. Aprašykite gamybos ir mainų procesų visumą, pavaizduokite jų ryšį diagramoje.

4. Išskirkite šiame paveiksle pinigų, išteklių ir prekių bei paslaugų apytakas,

5. Paaiškinkite pinigų vaidmenį ekonomikoje, pinigų formas, jų atsiradimą ir raidą,

6. Kas yra bendras nacoinalinis produktas, jo skaiciavimo būdai.

3. Rinkos pusiausvyra: paklausos ir pasiūlos dėsniai, kainų sistema, rinkos kainos susidarymas

Šioje temoje nagrinėjamas rinkos paklausos ir pasiūlos pusiausvyros mechanizmas. Tuo tikslu nagrinėjami rinkos elemrntai- paklausa, pasiūla, kaina. Paklauso ir pasiūlos modelis aiškina, kaip ekonomikos sąlygų pasikeitimas veikia kainas ir parduodamų prekių kiekį.

Paklausa- prekės kiekio , kurį vartotojas nori ir gali pirkti, priklausomybė nuo tos prekės kainos.Paklausa – tai polinkis pirkti.Paklausą veikia daugelis veiksnių: perkemos prekės kaina, kitų prekių kainos, pakaitalai vartojime, pirkėjų pajamos ir kt. Remiantis faktine medžiaga, sudaroma paklausos lentelė ir brėžiama paklausos kreivė, formuojama rinkos arba bendra paklausos kreivė, nustatomas elastingumas.

Pasiūla- prekės kiekio, kurį gamintojai nori ir gali parduoti rinkoje, priklausomybė nuo prekės kainos.Pasiūlą veikia prekės kaina, kitų prekių kainos, valstybės reguliavimo sistemos elementai ir kt. veiksniai. Individualių pasiūlų suma sudaro rinkos pasiūlą.

Elastingumas rodo kainų (ir kitų veiksnių) poveikį paklausos ir pasiūlos pokyčiams. Paklausa ir pasiūla elastinga kainai, kai nedideli jos pokyčiai sukelia didelius kiekio pasikeitimus. Jei kainų poveikis mažas,paklausa ir pasiūla neelastingos. Elastingumas veikia gamintojo bendrąsiąs pajamas.

Rinkos pusiausvyra- tai situacija, kai rinkos kaina tenkina gamintojus ir vartotojus, kai rinkoje nuperkamas visas pasiūlytas prekių kiekis. Pusiausvyra nėra pastovi, ji kinta, keičiantis paklausai ir pasiūlai.

Savikontrolės klausimai:

1. Paaiškinkite paklausos dėsnį, kodėl paklausos kreivė turi neigiamą nuolydį?

2. Kaip pasikeis paklausos kreivės padėtis, padidėjus arba sumažėjus prekės kainai?

3. Kokie veiksniai lemia paklausos sumažėjimą arba paklausos padidėjimą?

4. Paaiškinkite pasiūlos dėsnį, kodėl pasiūlos kreivė turi teigiamą nuolydį?

5. Kokie veiksniai didina pasiūlą arba ją mažina?

6. Kaip pasikeis pasiūlos kreivės padėtis, padidėjus arba sumažėjus prekės kainai?

7. Aprašykite rinkos pusiausvyros susidarymo mechanizmą,

8. Kaip pasikeis situacija rinkoje, jei padidės arba sumažės gyventojų pajamos; jei vyriausybė nustatys maksimalią arba minimalią kainų ribas?

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2487 žodžiai iš 8239 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.