Verslo planas modernaus ekologiško ūkio steigimas
5 (100%) 1 vote

Verslo planas modernaus ekologiško ūkio steigimas

TURINYS

1. 1. Verlo plano santrauka……………………………………………………………………….3

2. 2. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra…………………………………………………………8

3. 3. Rinka……………………………………………………………………………………………….14

4. 4. Produkcija……………………………………………………………………………………….19

5. 5 . Valdymas ir darbuotoja…………………………………………………………………..25

6 .6 Investicijos ir finansavimas………………………………………………………………..26

7. 7. Finansinės prognozės………………………………………………………………………..31

8. 8. Projekto įvertinimas………………………………………………………………………..41

9 . 9. Išvados……………………………………………………………………………………………44

1. Verslo plano santrauka

Vienas svarbiausių žemės ūkio plėtros uždavinių – skatinti žemės ūkio restruktūrizavimą, ekologišką gamybą, padidinti žemės ūkio gamybos konkurencingumą. Šiuo verslo planu Algirdas Grotuzas, ūkininkaujantis Diržonių kaime, Elektrėnų sav., siekia supažindinti su planuojamu įgyvendinti investiciniu projektu bei šio projekto naudingumu ūkiui.

Algirdo Grotuzo ūkis buvo įregistruotas 2004 metų gegužės 4d., nors ūkininkauti jis pradėjo dar 1994 metais tėvo ūkyje. Ūkininkas A. Grotuzas užsiima ekologiškų vasarinių ir žieminių grūdinių kultūrų auginimu, planuoja auginti rapsą. Bendras ūkininko žemės plotas susideda iš nuomojamos iš privačių asmenų žemės (47.40 ha).

Algirdo Grotuzo ūkis yra mažo nepalankumo grūdų ir kitos augalininkystės produkcijos auginimui geografiniame Lietuvos regione. A. Grotuzo ūkio rajone auginamų žieminių ir vasarinių javų, bei rapsų vidutinis derlingumas 2004 metais buvo tokie pat ar mažesni už šalies vidurkį. Pagrindinei A. Grotuzo ūkio pirkėjai yra stambios Lietuvos grūdų supirkimo įmonės: UAB “Litagros chemija”, AB “Malsena”, UAB “Kesko Agro Lietuva”, pabaigus ūkį sertifikuoti kaip ekologišką, pagrindiniu pirkėju taps UAB “Ukmergės biofabrikas”.

Dauguma ūkininko A. Grotuzo naudojamos žemės ūkio technikos yra pasenusi tiek fiziškai, tiek ir morališkai, neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Technika yra imli kurui, dažnai genda ir ją tenka remontuoti. Prastovos dėl technikos gedimų trukdo laiku atlikti atskirų žemės dirbimo, pasėlių priežiūros ir derliaus nuėmimo darbus, to pasekoje išauga rizika, kad derlius bus nuimtas nelaiku ir gauta nekokybiška produkcija.

Pagrindiniai projekto tikslai:

 sukurti ekologišką produkciją gaminantį ūkį;

 plėsti nuosavos ir nuomojamos dirbamos žemės plotą;

 didinti žemės ūkio darbo efektyvumą, mažinant produkcijos kaštus ir keliant konkurencingumą;

 naudojant technologinę įrangą, didinti auginamos produkcijos kokybę.

Algirdas Grotuzas siekdamas efektyviau ūkininkauti ir plėsti ūkinės veiklos apimtis, nusprendė įsigyti šiuolaikišką traktorių New Holland TL100A 4WD, pakabinamą apverčiamą plūgą Overum CX 3975 H, pakabinamą skutiką Terrano 3 FX ir mechaninę sėjamąją AMAZONE D9-30 Special.

Įvardinęs veiklos tikslus ir įvertinęs prielaidas šiems tikslams siekti, ūkininkas A. Grotuzas kreipiasi dėl paramos iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (toliau – EŽŪOGF) pagal Lietuvos Bendrojo programavimo dokumento (toliau BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto pirmosios ir antrosios priemonių paramos kryptis „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ir „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Pagal pirmą paramos kryptį ūkininkas tikisi, kad jam bus kompensuota 65 proc. (jauniesiems ūkininkams, ūkininkaujantiems mažesnio palankummo žemėse) investicijų sumos, o pagal antrąją – jis gaus vienkartinę 1 000 tūkst. eurų (3 452,8 Lt) paramos išmoką už nuosavos ir nuomojamos žemės ūkio paskirties žemės hektarą. 1.1. lentelėje pateikiama informacija apie projekte numatytų investicijų sumas, įgyvendinimo terminus ir EŽŪOGF paramos sumą.

1. lentelė

Investicijų suma, įgyvendinimo terminai ir planuojama gauti EŽŪOGF parama

Investicijos pavadinimas Įgyvendinimo terminas Suma, Lt EŽŪOGF paramos suma, Lt

su PVM be PVM

Projekto valdymas ir administravimas 2006 03 – 04 18,880.00 16,000.00 10,400.00

Technika: 281,498.56 238,558.10 155,062.77

1. Traktorius New Holland TL100 A4WD 2006 03 – 04 152,786.40 129,480.00 84,162.00

2. Apverčiamas plūgas Overum C 3975 H 2006 03 – 04 46,818.65 39,676.82 25,789.93

3. Pakabinamas skutikas Terrano 3 FX 2006 03 – 04 46,039.64 39,016.64 25,360.82

4. Mechaninė sėjamoji AMAZONE D9-30 Special 2006 03 – 04 35,853.88 30,384.64 19,750.02

Iš viso: XXX 300,378.56 254,558.10 165,462.77

Ūkininko prašoma EŽŪOGF paramos suma pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ – 165 462.77 Lt, pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ – 86 320 Lt. Išviso numatoma gauti 251 782.77 Lt paramos.

Projekte numatytos investicijos bus įgyvendinamos vienu etapu (2006 m. kovas – 2006 m. balandis). Projekto administravimo ir valdymo paslaugos bus teikiamos tuo pačiu laikotarpiu. 2006
m. kovo viduryje, jei ūkininkas gauna teigiamą atsakymą dėl EŽŪOGF paramos jam suteikimo jis padarys avansinius mokėjimus už žemės ūkio techniką (5 proc. technikos vertės) numatoma atlikti 2006 metų kovo viduryje, likusią dalį (95 proc.) – atsiimant techniką (balandžio mėnesį). Mokėjimo prašymo paraišką numatoma pateikti iki gegužės pabaigos, iškart, kai tik galutinai atsiskaitoma už techniką.

Tikimasi, kad EŽŪOGF parama ūkininkui A. Grotuzui (251 782.77 Lt) bus išmokėta rugpjūčio pabaigoje.

Investicijų finansavimui reikalingom lėšom suformuoti 2006 metais numatoma paimti 285 360 Lt (95 proc. visų reikalingų lėšų) kreditą iš AB “Lytagra” su 7,5 proc. metinių palūkanų bei iš nuosavų lėšų 15 019 Lt (5 proc.) – šiuo metu sukauptų kasoje ir planuojamų uždirbti per 2005 metus.

Parengtas finansinis planas bei atlikti projekto naudingumo skaičiavimai rodo, kad projektas efektyvus:

 pasirinktos plėtoti veiklos srities vidinė grąžos norma 10 proc.;

 grynoji esamoji vertė, esant 6,37 proc. diskonto normai, 31 262 Lt.

Ūkio gyvybingumą bei projekto rezultatyvumą patvirtina pagrindiniai finansiniai rodikliai (žr. 1.2. lentelę).

2. lentelė

Ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliaiRodikliai Prognozė Rodiklių kritinės reikšmės

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pelningumo rodikliai

1.Grynasis pelningumas 223.8% 170.8% 168.7% 167.7% 169.4% 170.6% 168.4% => 3 proc.

2.Vidutinio turto pelningumas -7.1% 5.0% 9.4% 7.8% 7.4% 6.2% 5.0% => 7proc.

Kapitalo struktūros rodikliai

Skolos rodiklis, neįskaitant EŽŪOGF paramos į skolas 0.024 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 =< 0,5

Paskolų aptarnavimo rodikliai

Paskolų padengimo rodiklis – 1.17 – – – – – => 1,25

Likvidumo rodikliai

Bendrojo likvidumo rodiklis 23.469 58.032 124.769 163.475 206.417 267.023 325.809 => 1,3

Projektas atitinka abejų priemonių tinkamumo kriterijus:

 pareiškėjas yra ūkininkas, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre;

 ūkis įregistruotas ir projektas yra įgyvendinamas kaimo gyvenamoje vietovėje;

 įgyvendintas projektas atitiks ES aplinkosaugos reikalavimus ir standartus;

 pareiškėjas turi atitinkamą kvalifikaciją užsiimti produkcijos, į kurią bus investuojama, gamyba;

 ūkis po projekto įgyvendinimo bus ekonomiškai gyvybingas;

 projektas nėra finansuojamas pagal kitas nacionalines programas ir Europos Sąjungos struktūrines priemones;

 numatomos investicijos atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus;

 pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

 pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui;

 ūkininkas nenumato keisti veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo vietos bei sąlygų.

 pareiškėjas yra 34 metų ūkininkas ir pats imasi ūkio valdos vadovo veiklos („Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“);

 naujai įkurtas ūkis įregistruotas prieš 6 mėnesius („Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“);

 ūkininko nuosavų ir išsinuomotų netrumpiau nei 10 metų žemės ūkio naudmenų plotas yra 47.40 ha („Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“).

Projektas atitinka prioritetinius priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ tinkamumo kriterijus:

 pareiškėjas yra jaunas ūkininkas (20 balų);

 investicijos į ekologinį žemės ūkį (15 balų);

 ūkininko patirtis veikloje daugiau negu 5 metai (15 balų).

Iš viso – 50 balų.

Projektas atitinka prioritetinius priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ tinkamumo kriterijus:

 ūkininkas nuosavybės teise valdo 14.97 ha žemės ūkio naudmenų (10 balų);

 ūkininkas valdo 32.43 ha žemės ūkio naudmenų (30 balų).

Iš viso – 40 balų.

A. Grotuzo projektas “Modernaus ekologinio ūkio steigimas” atitinka šiuos EŽŪOGF tikslus ir finansavimo sritis:

 naujų technologijų įdiegimas ir produktų kokybės gerinimas. Ūkininkas numato įsigyti naują žemės ūkio technika, kurios pagalba būtų išvengta prastovų, darbai atlikti laiku ir tokiu būdu padidinta produkcijos kokybė.

 darbo ir gyvenimo sąlygoms gerinimas. Šios naujos technikos pagalba ūkininkas galės apdirbti didesnius žemės plotus, taigi galės plėsti nuosavas ir nuomojamas dirbamas žemes, didinti ūkinės veiklos pelną, taigi ir pagerinti darbininkų, savo ir šeimos narių darbo bei gyvenimo sąlygas.

 mažų sąnaudų ūkininkavimo sistemų skatinimas. Numatoma įsigyjama nauja žemės ūkio technika ekonomiškesnė, mažiau gendanti, ją reiktų mažiau remontuoti, taigi ir sumažėtų produkcijos savikaina.

 didelės gamtos vertės bei subalansuoto ir besilaikančio aplinkosaugos reikalavimų žemės ūkio išsaugojimas ir skatinimas. Ūkininkas ketina įsigyti naują, ekonomišką, mažiau teršiančią aplinką žemės ūkio techniką. Visas susidariusias kenksmingas atliekas ūkininkas priduos utilizavimui.

 nelygių moterų ir vyrų teisių panaikinimas ir vienodų galimybių sudarymas. Priimant į ūkį darbininkus, nebus atsižvelgiama į jų
lytį, visi bus vertinami pagal sugebėjimus, o jų darbas bus atlyginamas nepriklausomai nuo lyties.

Numatomas projektas atitinka šį bendrąjį BPD tikslą – ekonomikos dalyvių konkurencingumo didinimas. A. Grotuzas ketina įsigyti naują žemės ūkio techniką, kurios pagalba tikimasi sumažinti ūkininkavimo sąnaudas, taigi ir padidinti ūkio konkurencingumą..

Numatomas projektas prisidėtų prie BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ bendrojo tikslo įgyvendinimo – žemės ūkio valdų restruktūrizavimo spartinimo, ūkininkų pajamų iš žemės ūkio ir su juo susijusių veiklų didinimo, gyvenimo, darbo ir gamybos sąlygų gerinimo. Įgyvendinus projektą plėstųsi ūkininko pasėlių plotai. Dėl šių plotų didėjimo ir ūkininkavimo sąnaudų sumažėjimo padidėtų A. Grotuzo pajamos. Naujos technikos pagalba pagerėtų ūkininko darbo sąlygos – technika mažiau gestų, ją reiktų remontuoti mažiau.

Remiantis BPD priedu ir LR žemės ūkio ministro 2004 metais liepos 16 d. įsakymu patvirtintomis gairėmis pareiškėjams pagal BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemones „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ir „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ projektas yra suderinamas su abejomis priemonėmis.2. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra

3. Bendrieji duomenys

Ūkininko vardas, pavardė: Algirdas Grotuzas

Ūkininko gimimo data: 1970m. kovo 15 d.

Ūkininko asmens kodas: 3703150214

Ūkininko išsilavinimas: Aukštesnysis

Ūkininko specialybė: Technikas-mechanikas

Ūkio identifikavimo kodas: 1320434

Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo Nr.: ŪP0096227

Ūkio įregistravimo data ir vieta: 2004.05.04

Diržonių k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.

Veiklos pobūdis: Augalininkystė

Ūkininko soc. draudimo pažymėjimo Nr.: SD 0478987

Ūkininko-PVM mokėtojo kodas: LT 100001268818

Ūkininko gyvenamosios vietos ir ūkio adresas: Alesninkų k. Elektrėnų sav.

Telefonas/ faksas: 8 – 687 86597

Banko sąskaita: LT407300010033918975

Asmuo atsakingas už projektą: Ūkininkas A. Grotuzas

Trumpas ūkininko veiklos apibūdinimas

Algirdas Grotuzas nuosavą ūkį įregistravo 2004 m. gegužės 4d. Ūkininkauti pradėjo 1994 m. Kuomet A. Grotuzo tėtis atsiėmė senelių žemę. Šiame ūkyje A. Grotuzas atliko visus žemės dirbimo ir derliaus nuėmimo darbus.

A. Grotuzo ūkio formavimo šaltiniai – nuosavos ūkininko lėšos. Pagrindiniai ūkio steigimo tikslai buvo:sukurti šiuolaikišką ekologišką produkciją gaminantį ūkį;

 užimti grūdų produkcijos rinkos dalį;

 patenkinti vartotojų poreikius, pateikiant aukštos kokybės produkciją.

2004 m. įregistravęs nuosavą ūkį, A. Grotuzas ėmėsi aktyvaus valdų plėtimo, šiais metais iš fizinių asmenų išsinuomojo 32,43 ha, bei įsigijo 14,97 ha žemės. Iš viso ūkininkas turi 47,40 ha.

A. Grotuzo vadovaujamas ūkis gamina ekologinę produkciją. 2005 m. ūkininko pasėlių plotus užima grūdinės kultūros ir grikiai. Ūkyje auginamos kultūros:

 Rugiai

 Vasariniai miežiai

 Avižos

 Žieminiai kvietrugiai

 Grikiai

Ūkio finansinės ataskaitos

A. Grotuzo ūkio buhalterinę apskaitą tvarko Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Elektrėnų rajono konsultavimo biuras. Šiom paslaugom teikti ūkininkas su minėtu biuru yra pasirašęs paslaugų teikimo sutartį.

4. lentelė

Ūkininko ūkio veiklos pelno (nusotolio) ataskaita, Lt

Rodikliai 20051.Pardavimo pajamos 13,135

1.1.Iš augalininkystės 13,135

1.2.Iš gyvulių, paukščių ir žvėrelių pardavimo

1.3.Iš kitos gyvulininkystės pardavimo

2.Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos vertės padidėjimas (sumažėjimas) 750

3.Gyvulių paukščių ir žvėrelių vertės padidėjimas (sumažėjimas)

4.Ūkio ir asmeninėms reikmėms suvartota produkcija

5.Ūkio ir asmeninėms reikmėms sunaudoti gyvuliai, paukščiai ir žvėreliai

6.BENDROJI PRODUKCIJA (1…5 eil.) 13,884

7.Kintamosios ūkio sąnaudos 14,304

8.Gyvulių, paukščių ir žvėrelių pirkimai

9.BENDRASIS GAMYBINIS PELNAS (NUOSTOLIS) (420)

10.Pastoviosios ūkio sąnaudos 3,959

11.PELNAS (NUOSTOLIS) NEATSKAIČIUS NUSIDĖVĖJIMO (4,379)

12.Ilgalaikio turto nusidėvėjimas –

13.GAMYBINĖS – KOMERCINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) (4,379)

14.Finansinės ir investicinės veiklos pelnas (nuostolis) 33,778

15.Kitas pelnas (nuostolis) –

16.GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 29,3995. lentelė

Balansas, Lt

Rodikliai 2005

TURTAS

A. Ilgalaikis turtas 35,170

1. Nematerialus turtas 0

2. Materialus turtas 35,170

2.1. Žemė 17,820

2.2. Miškas 0

2.3. Pastatai ir statiniai 0

2.4. Technika 12,500

2.5. Daugiamečiai sodiniai 0

2.6. Kitas turtas 4,850

2.7. Nebaigta statyba 0

3. Finansinis turtas 0

3.1. Finansinės investicijos 0

3.2. Ilgalaikės skolos ūkiui 0

B. Trumpalaikis turtas 8,074

1. Atsargos 3,074

1.1. Žaliavos ir medžiagos 0

1.2. Nebaigta gamyba 0

1.3. Gyvuliai, paukščiai ir žvėreliai 0

1.4. Pagaminta produkcija 3,074

2. Skolos ūkiui 0

2.1. Pirkėjų skolos 0

2.2. Išankstinių mokėjimų skolos 0

2.3. Kitos skolos ūkiui 0

3. Terminuoti indėliai ir kitos investicijos 0

Lėšos banke ir kasoje 5,000

C. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 0

IŠ VISO TURTO 43,244

6. lentelės tęsinys

KAPITALAS IR SKOLOS

A. Kapitalas 43,244

1. Pagrindinis kapitalas 43,244

2. Perkainojimo rezervas 0

B. Dotacijos ir subsidijos 0

C. Ilgalaikės skolos 0

1. Paskolos 0

2. Išperkamosios nuomos skolos 0

3. Kitos skolos 0

D. Trumpalaikės skolos 0

1. Paskolos 0

2. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 0

3. Skolos tiekėjams 0

4. Pirkėjų avansai 0

5. Kitos ūkio skolos 0

5.1. Mokesčiai 0

5.2. Atlyginimai 0

5.3. Socialinis ir sveikatos draudimas 0

5.4. Kiti kreditoriai 0

E. Ateinančių laikotarpių pajamos 0

IŠ VISO KAPITALO IR SKOLŲ 43,244

7. lentelė

Ūkio efektyvumo rodikliai

Rodiklis 2005

Pelningumo rodikliai

1.Grynasis pelningumas 223.83%

2.Vidutinio turto pelningumas -7.06%

Kapitalo struktūros rodikliai

Skolos rodiklis, neįskaitant EŽŪOGF paramos į skolas 0.024

Paskolų aptarnavimo rodikliai

Paskolų padengimo rodiklis –

Likvidumo rodikliai

Bendrojo likvidumo rodiklis 23.469

2005 metų veiklos grynasis pelningumas, skolos ir bendrojo likvidumo rodikliai atitiko finansiniams rodikliams nustatytus reikalavimus. Taigi bendrovė esamu laikotarpiu buvo ekonomiškai gyvybinga .

Verslo plėtros tikslai ir uždaviniai

Pagrindiniai projekto tikslai:

 sukurti modernų ekologišką produkciją gaminantį ūkį;

 užimti grūdų produkcijos rinkos dalį;

 patenkinti vartotojų poreikius, pateikiant aukštos kokybės produkciją.

Projekto uždaviniai

A. Grotuzas norėdamas efektyviau ūkininkauti ir plėsti ūkininkavimo apimtis, nusprendė įsigyti šiuolaikišką traktorių New Holland TL100A 4WD, pakabinamą apverčiamą plūgą Overum CX 3975 H, pakabinamą skutiką Terrano 3 FX ir mechaninę sėjamąją AMAZONE D9-30 Special.

Šios, naujos žemės ūkio technikos pagalba tikimasi sumažinti eksploatavimo sąnaudas, gauti didesnį derlių ir kokybiškesnę produkciją dėl aukštesnės žemės apdirbimo bei derliaus nuėmimo kokybės, išvengti prastovų dėl žemės ūkio technikos gedimų, spėti laiku atlikti žemės apdirbimo bei derliaus nuėmimo darbus. Įgyvendinus numatytas investicijas, A. Grotuzas planuoja turėti 14,97 ha nuosavos ir nuomojamos 32.43 ha žemės ūkio paskirties žemės.

Bendra projekte numatytų investicijų suma sudaro 254 558 Lt be PVM (300 379 Lt su PVM). Projekte numatytoms investicijoms ūkininkas A. Grotuzas planuoja gauti EŽŪOGF paramą pagal Lietuvos Bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto pirmosios ir antrosios priemonių paramos kryptis „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ir „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas “. Pagal pirmą paramos kryptį ūkininkas tikisi, kad jam bus kompensuota 65 proc. (jauniesiems ūkininkams, ūkininkaujantiems mažo palankumo žemėse) investicijų sumos, o pagal antrąją – jis gaus vienkartinę 1 000 tūkst. eurų (3 452,8 Lt) paramos išmoką už nuosavos ir nuomojamos žemės ūkio paskirties žemės hektarą. . 8 lentelė

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2275 žodžiai iš 7318 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.