Veterinarinių receptų rašymo taisyklės
5 (100%) 1 vote

Veterinarinių receptų rašymo taisyklės

Turinys:

Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklės…………………………3psl.

I. Bendrosios nuostatos……………………………………………………..3psl.

II. Receptai, paraiškos, jų blankai ir išdavimo tvarka…………………………..….4 psl.

III. Receptų ir paraiškų rašymas……………………..……………………………6 psl.

IV. Receptų ir paraiškų naikinimo tvarka…………………………………….….13 psl.

V. Atsakomybė…………………………………………………………………..14 psl.

Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklės

Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo tasyklės parengtos vadovaujantis Veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2 – 15), Farmacinės veiklos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 6 – 161), Vaistų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 116 – 2701), Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu (Žin., 1998, Nr. 8 – 161), veterinarinių vaistų gamybos, registravimo ir tiekimo į rinką Lietuvos Respublikos reikalavimais (Žin., 2002, Nr. 41 – 1554).

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja veterinarinių vaistų ir paraiškų paskirtį, jų rašymo tvarką, blankų formas, išdavimą, saugojimą išdavus veterinarinius vaistus.

2. Receptai ir paraiškos vaistiniams premiksams, veterinariniams homeopatiniams, veterinariniams imunologiniams preparatams (vakcinoms, imuniniams serumams, diagnostikumams in vivo) įsigyti rašomi pagal Taisykles.

3. Taisyklės nereglamentuoja vaistinių pašarų, biocidų, kūno priežiūros priemonių, pašarų priedų ir papildų, premiksų, taip pat žmonėms skirtų vaistų išrašymo ir išdavimo (pardavimo), išskyrus atvejus, kai jie naudojami gyvūnams gydyti.

4. Vartojamos sąvokos :

Dispensinis receptas – sudėtinio magistrinio ar oficinio vaisto recepto, kuriame veikliosios (-iųjų) ir pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų) kiekiai išvardijamojoje dalyje rašoma, kiek tokių dozių pagaminti (D.t.d.N.), rūšis.

Divizinis receptas – sudėtinio magistrinio ar oficinio vaisto recepto, kurio išvardijamojoje dalyje pateikiami viso gydymo kurso veikliosios (- iųjų) ir pagalbinės ( -ių) medžiagos (- ų) kiekiai, o nurodymų vaistininkui dalyje rašoma, kiek iš šio viso kiekio pagaminti vienkartinių dozių ar į kiek dalių padalyti ( Div. in p. aeq.), rūšis.

Firminis vaistas – iš anksto paruoštas ir teikiamas į rinką specialiu pavadinimu ir specialia pakuote vaistas.

Magistrinis vaistas – veterinarijos gydytojo sudarytas vaistas, paruoštas vaistinėje pagal receptą arba paties veterinarijos gydytojo, skirtas konkrečiam gyvūnui.

Nereceptinis vaistas – vaistas, kuris gali būti įsigyjamas be recepto.

Oficinis vaistas – vaistas, paruoštas vaistinėje pagal farmokopėjos nuostatas ir skirtas tiesiogiai pacientams, aprūpinamiems iš šios vaistinės.

Receptinis vaistas – vaistas, kuris dėl apribojimų, saugaus naudojimo gyvūnui gydyti ar profilaktiškai turi būti įsigyjamas tik pateikus veterinarijos gyditojo receptą.

Sudėtinis receptas – magistrinio ar ofocinio vaisto susidedančio iš kelių veikliųjų ar pagalbinių medžiagų, receptas.

Veterinarinis receptas (toliau – receptas) – nustatytos formos dokumentas, kurį išrašo turintis tam teisę veterinarijos gydytojas, skirdamas vaistus ar medicinos pagalbos priemones gyvūnui.

Veterinarinių vaistų paraiška (toliau – paraiška) – nustatytos formos dokumentas, kurį surašo turintis tam teisę veterinarijos gydytojas, įsigydamas receptinius vaistus savo veiklos reikmėms.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos nurodytos Veterinarijos įstatyme, Farmacinės veiklos įstatyme, Vaistų įstatyme, Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme, Veterinarinių vaistų gamybos, registravimo ir tiekimo į rinką Lietuvos Respublikoje reikalavimuose.

6. Veterinariniai vaistai receptinių kategorijai priskiriami jų registravimo metu.

7. Informacija apie veterinarinio vaisto priskyrimą receptinių kategorijoje pateikiama aprobuotoje vaisto naudojimo instrukcijoje ir Valstybiniame veterinarinių vaistų registre (Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos (toliau – LVVPI) tinklalapyje (http://www.lvvpi.lt)).

II. RECEPTAI, PARAIŠKOS, JŲ BLANKAI IR IŠDAVIMO TVARKA

8. Receptą sudaro šios dalys:

8.1. įvardijamoji dalis (inscriptio), kurioje turi būti pateikiama:

8.1.1. veterinarinės gydymo įstaigos pavadinimas, adresas ir telefonas, kuriuo galima susisiekti su receptą išrašiusiu veterinarijos gydytoju,

8.1.2. žodžiai “Veterinarinis receptas”,

8.1.3. recepto išrašymo data ir recepto numeris,

8.1.4. gyvūno savininko vardas, pavardė, adresas, telefonas,

8.1.5. gyvūno duomenys – rūšis, amžius, identifikavimo numeris, spalva, svoris; veterinariniu vaistu gydomų gyvūnų skaičius,

8.1.6. gyvūno registracijos numeris ambulatoriniame žurnale;

8.2. kreipimosi į vaistininką dalis (invocatio), išreiškiama lotyniško žodžio recipe (liet. paimk) santrumpa Rp.:;

8.3. vaistų ar vaistinių medžiagų išvardijamoji dalis (designatio materiarum), kurioje nurodomas firminio vaisto pavadinimas (jei reikia,
registruotojas), stiprumas, kiekis arba išvardijamos sudėtinį magistrinio vaisto receptą sudarančios medžiagos;

8.4. nurodymų vaistininkui dalis (instructio pharmaceuto), kurioje nurodoma, kiek vienkartinių dozių išduoti arba ką daryti su išrašytomis magistrinį vaistą sudarančiomis medžiagomis;

8.5. nurodymų vaisto naudotojui dalis (liet. signatūra), kurioje nurodomas vaistų naudojimo būdas, laikas, vienkartinė dozė, dažnumas ir išlauka (karencijos laikas), jei reikia;

8.6. baigiamoji dalis (subscriptio), kurioje nurodoma:

8.6.1. recepto galiojimo laikas,

8.6.2. išrašiusio vaistą veterinarijos gydytojo vardas, pavardė (gali būti dedamas spaudas) ir licencijos numeris; tvirtinama įmonės antrpaudu ir veterinarijos gydytojo parašu,

8.6.3. vaisto išdavimo data, išduotas kiekis, išdavusio asmens vardas, pavardė (gali būti dedamas spaudas), tvirtinama vaistinės spaudu ir išdavusio asmens parašu.

9. Vaistams išrašyti naudojami šių formų blankai:

9.1. firminiams, magistriniams ir oficiniams vaistams – nustatytos formos recepto blankas (1 priedas), sudarytas iš trijų skirtingų spalvų (gelsvos, žalsvos ir baltos) egzempliorių, kurių antrasis trečiasis spausdinami ant savaiminio kopijavimo popieriaus; recepto blanko pirmasis egzempliorius yra skirtas veterinarijos vaistinei, antrasis – gyvūno savininkui, trečiasis – veterinarijos gydytojui;

9.2. receptiniams vaistams įsigyjamiems veterinarijos gydytojo veiklos poreikiams, – paraiška (2 priedas), kurią sudaro 2 skirtingų spalvų (gelsvos ir baltos) egzemplioriai, kurio antrasis spausdinamas ant savaiminio kopijavimo popieriaus; paraiškos pirmasis egzempliorius yra skirtas vaistų prekybos įmonei, antrasis – veterinarijos gydytojui.

10. Receptų ir paraiškos blankus veterinarijos gydytojai turi įsigyti apskričių, rajonų ir miestų valstybinėse maisto ir veterinarijos tarnybose (toliau – VMVT).

11. Apskrities, rajono ar miesto VMVT viršininko įsakymu turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už receptų ir paraiškų blankų išdavimą ir apskaitą.

12. Veterinarijos gydytojas, norintis įsigyti receptų ar paraiškų blankų turi kreiptis į apskrities, rajono ar miesto VMVT (pagal įmonės registravimo vietą) 11 punkte nurodytą asmenį ir pateikti veterinarinę veiklą patvirtinančius dokumentus:

12.1. galiojančios licencijos verstis veterinarinę praktika kopiją;

12.2. veikiančios veterinarijos gydymo įmonės įregistravimo pažymėjimo ar darbo sutarties su veterinarine gydymo ar gyvūnus laikančia įmone kopiją.

13. Atsižvelgęs į Taisyklių 17 punkto reikalavimus ir kitas nuostatas, apskrities, rajono ar miesto VMVT atsakingas asmuo turi pasirašytinai išduoti prašytą receptų ir paraiškų blankų kiekį, o jei atsisakoma išduoti – raštu pranešti priežastis.

14. Atsiimdamas išduodamų receptų ar paraiškų blankus, veterinarijos gydytojas turi pateikti mokėjimo kvitą, patvirtinantį, jog sumokėta už receptų ar paraiškų blankų įsigijimą.

15. Taisyklių 11 punkte nurodytas asmuo turi tvarkyti gautų ir išduotų blankų apskaitos žurnalus (receptų ir paraiškų), kurių viename skyriuje turi būti nurodyti duomenys apie blankų gavimą, kitame skyriuje – duomenys apie blankų išdavimą (išdavimo data, veterinarijos gydytojo vardas, pavardė, adresas, telefonas, licencijos numeris ir jos išdavimo data; būtini gavėjo ir išdavėjo parašai).

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1089 žodžiai iš 3497 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.