Dokumentai jų rekvizitai
5 (100%) 1 vote

Dokumentai jų rekvizitai

Turinys

Įvadas………………………………………………………………………..2

Dokumentai, jų

rekvizitai…………………………………………………….………….

..3

Pirminiai apskaitos dokumentai……………………………………………..3

Specialieji apskaitos dokumentai………………………………….…………3

Pavyzdiniai (patvirtinti) apskaitos dokumentai………………………………6

Laisvos formos dokumentai…………………………………………………6

Apskaitos dokumentų saugojimas……………………………………………7

Inventorizacijos atlikimas įmonėje………………………………………….9

Kasos knyga…………………………………………………………………10

Kasos knygos pildymas…………………………………………………….10

Kasos dokumentai………………………………………………………….10

Buhalterinių sąskaitų planas………………………………………………..13

Ūkinių operacijų atvaizdavimas sąskaitose…………………………………13

Sintetinė ir analitinė apskaita……………………………………………….13

Darbo užmokesčio apskaita…………………………………………………14

Darbo užmokesčio apskaitos dokumentas………………………………….15

Kasmetinių atostogų apskaita………………………………………………17

Įmonės turto apskaita……………………………………………………….18

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita……………………………………….18

Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita…………………………………….20

Trumpalaikio turto apskaita…………………………………………………21

Bendrasis žurnalas………………………………………………………….22

Didžioji knyga………………………………………………………………22

Įvairių ūkinių operacijų korespondencijos…………………………………23

Sąskaitų korespondencijos koregavimai……………………………………23

Darbinės atskaitomybės lentelės parengimo sudarymas……………………23

Įmonės veiklos apskaita…………………………………………………….25

Prekinė apyskaita…………………………………………………………..25

Piniginiai atsiskaitymai…………………………………………………….26

Įmonės veiklos sąnaudos……………………………………………………28

Įmonės metinė finansinė ataskaita………………………………………….29

Balansas…………………………………………………………………….31

Pelno (nuostolio) ataskaita…………………………………………………33

Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita……………………………………34

Pinigų srautų ataskaita………………………………………………………35

Paaiškinamasis raštas………………………………………………………36

Išvados……………………………………………………………………..37

Naudota literatūra………………………………………………………….38

Įvadas

Dokumentai, jų rekvizitai

Pirminiai apskaitos dokumentai

Kad ūkines operacijas būtų galima užregistruoti apskaitoje, jos turi

būti pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais. Apskaitos dokumentui

juridinę galią suteikia Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės

nutarimuose nustatyti privalomi rekvizitai. Ūkinės operacijos, kurių

dokumentais įforminti neįmanoma, apskaitoje turi būti užregistruotos

remiantis su jomis susijusių operacijų dokumentais.

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatyme numatyta,

kad atliktos ūkinės operacijos turi būti grindžiamos specialiais apskaitos

dokumentais, pavyzdiniais ar laisvos formos dokumentais.

Specialieji apskaitos dokumentai

Specialiųjų apskaitos dokumentų sąrašą ir privalomus rekvizitus juose

nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Šiuo metu specialiesiems apskaitos

dokumentams priskiriama:

1. Kasos pajamų orderis.

2. Sąskaita – faktūra.

3. PVM sąskaita – faktūra.

Specialusis dokumentas – kasos pajamų orderis – naudojamas pinigų

priėmimui į kasą įforminti. Jam privalomi šie rekvizitai:

– įmonės išrašiusios kasos pajamų orderį, pavadinimas,

– orderio surašymo data,

– įmonės, mokančios pinigus, pavadinimas,

– pinigus mokančio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas,

– mokėjimo pagrindas,

– įmokamų pinigų suma skaičiais ir žodžiais,

– pinigus mokančio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, paso

duomenys,

– pinigus gavusio kasininko vardas, pavardė ir parašas,

– įmonės vyr. finansininko ( buhalterio ) vardas, pavardė ir
parašas.

Specialiaisiais dokumentais – sąskaita-faktūra ir PVM sąskaita-faktūra –

įforminami paslaugų, prekių ir kito turto pardavimai tretiesiems asmenims.

Sąskaitos-faktūros ir PVM sąskaitos-faktūros blankų komplektą

priklausomai nuo poreikio gali sudaryti 2 ar 3 egzemplioriai:

– pirmasis turi būti atiduodamas pirkėjui,

– antrasis lieka prekių, paslaugų pardavėjui,

– trečiasis, esant reikalui, naudojimas vežant prekes per Lietuvos

Respublikos teritorija ir lieka prekių pirkėjui.

Sąskaitą- faktūrą išrašo prekių, paslaugų pardavėjas, kuris nėra PVM

mokėtojas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose nenumatyta

kitaip.

PVM sąskaita-faktūrą išrašo prekės, paslaugos pardavėjas, kuris yra PVM

mokėtojas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose nenumatyta

kitaip.

Sąskaitos- faktūros rekvizitai

Privalomieji rekvizitai:

– dokumento pavadinimas,

– įmonės, surašiusios dokumentą, pavadinimas,

– surašymo data,

– ūkinės operacijos turinys,

– ūkinės operacijos matavimo rodikliai,

– ūkinės operacijos rezultato kiekinė ir piniginė išraiška,

– asmens, atlikusio ūkinę operaciją, pareigos, vardas, pavardė ir

parašas,

– asmens, atsakingo už ūkinės operacijos atlikimą ir teisingą

įforminimą, pareigos, vardas, pavardė ir parašas,

– fiziniams asmenims išrašomame dokumente nurodomas fizinio asmens,

vardas, pavardė, asmens kodas, paso numeris ir gyvenamoji vieta.

Papildomi privalomieji rekvizitai:

– dokumento serija ir numeris,

– pardavėjo įmonės kodas ir adresas,

– pirkėjo įmonės pavadinimas ir kodas,

– prekės pavadinimas,

– prekės kaina,

– pardavėjo įmonės PVM mokėtojo kodas,

– PVM tarifas ir suma pagal PVM įstatymą,

– trečiajame egzemplioriuje, kuris naudojamas gabenant prekes pirkėjui,

prie gabenimo dokumentų turi būti nurodyta:

a) prekių krovinio data,

b) atsakingo už prekių išsiuntimą asmens pareigos, vardas, pavardė

ir parašas.

PVM sąskaitos- faktūros rekvizitai

Privalomieji rekvizitai:

– dokumento pavadinimas,

– įmonės, surašiusios dokumentą, pavadinimas,

– surašymo data,

– ūkinės operacijos turinys,

– ūkinės operacijos matavimo rodikliai,

– ūkinės operacijos rezultato kiekinė ir piniginė išraiška,

– asmens, atlikusio ūkinę operaciją, pareigos, vardas, pavardė ir

parašas,

– asmens, atsakingo už ūkinės operacijos atlikimą ir teisingą

įforminimą, pareigos, vardas, pavardė ir parašas,

– fiziniams asmenims išrašomame dokumente nurodomas fizinio asmens,

vardas, pavardė, asmens kodas, paso numeris ir gyvenamoji vieta.

Papildomi privalomieji rekvizitai:

– dokumento serija ir numeris,

– pardavėjo įmonės kodas ir adresas,

– pirkėjo įmonės pavadinimas ir kodas,

– prekės pavadinimas,

– prekės kaina,

– pardavėjo įmonės PVM mokėtojo kodas,

– PVM tarifas ir suma pagal PVM įstatymą,

– trečiajame egzemplioriuje, kuris naudojamas gabenant prekes pirkėjui,

prie gabenimo dokumentų turi būti nurodyta:

a) prekių krovinio data,

b) atsakingo už prekių išsiuntimą asmens pareigos, vardas, pavardė

ir parašas.

Pavyzdinės (patvirtintos) formos dokumentai

Pavyzdinės (patvirtintosios) formos dokumentai ir jų naudojimas

įteisintas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1992 10 15 raštu Nr.

96.Šiame rašte išvardyti apskaitos dokumentai dar vadinami griežtos

apskaitos dokumentais ir turi būti numeruojami, būtinai nurodant serijos ir

eilės numerį.

Materialinių vertybių gavimo įgaliojimų blankai, prekių gabenimo

važtaraščiai, autotransporto kelionės lapai turi būti spausdinami laikantis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos tvarkos.

Sugadinti griežtos apskaitos blankai turi būti anuliuojami užrašu

sugadinta arba anuliuota ant visų sugadinto dokumento egzempliorių.Tokius

užrašus pasirašo asmuo, išrašęs arba užpildęs griežtos apskaitos dokumento

blanką.Visi sugadinti arba anuliuoti griežtos apskaitos egzemplioriai turi

būti saugomi kartu su kitais išrašytais dokumentais.

Visi griežtos apskaitos blankų rekvizitai užpildomi pilnai ir

aiškiai.išrašant blankus keliais egzemplioriais naudojamas kalkinis

popierius.Klaidos šiuose apskaitos dokumentuose taisomos išbraukiant

neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad būtų galima jį

pertaisyti, ir įrašant tikrą skaičių ar tekstą.Šalia ištaisyto teksto ar

skaičiaus turi pasirašyti anksčiau šį dokumentą pasirašę pareigūnai bei

nurodyti taisymo datą. Piniginiuose apskaitos dokumentuose taisyti

draudžiama!

Pavyzdiniai (patvirtinti) apskaitos dokumentai

Įgaliojimas, komandiruotės pažymėjimas, grynųjų pinigų priėmimo kvitas,

kasos aparato kvitas, kasos išlaidų
panaudotų griežtos apskaitos

blankų nurašymo aktas.

Laisvos formos apskaitos dokumentai

Laisvos formos pirminiai apskaitos dokumentai naudojami toms ūkinėms

operacijoms fiksuoti, kurioms nereikalaujama specialių specialiųjų arba

pavyzdinės (patvirtintos) formos apskaitos dokumentų.

Laisvos formos pirminiai dokumentai:

– sutartis,

– buhalterinė pažyma,

– nurašymo aktai,

– pajamavimo bei kiti aktai,

– avanso apyskaita

Dokumentai pildomi

Dokumentai pildomi visomis rašymo priemonėmis, išskyrus pieštuką. Jeigu

pildome kelis egzempliorius nededame kalkės, nes sąskaitos yra save

kopijuojančios.

Jeigu iš karto pildome kelis egzempliorius, tai ant kiekvieno dokumento

reikia pasirašyti asmeniškai. Įsigyjus blankus, jie užregistruojami

žurnale ir jie negali niekur dingti. Jeigu dingsta sąskaita – faktūra yra

surašomas aktas ir pranešama mokesčių inspekcijai.

Apskaitos dokumentų saugojimas

Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki ataskaitinių metų

finansinės atskaitomybės patvirtinimo saugomi įmonės vadovo nustatyta

tvarka.

Metinę finansinę atskaitomybę patvirtinus, pirminiai dokumentai ir

apskaitos registrai saugomi pagal Lietuvos archyvų departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalavimus.Įmonės vadovas nustato

dokumentų saugojimo tvarką bei skiria atsakingus asmenis už apskaitos

dokumentų archyvavimą įmonėje.

Lietuvos archyvų fondui priskiriami dokumentai yra nuolatinio, ilgo (nuo

10 iki 100 metų) ir laikino (iki 10 metų) saugojimo.

Individualios (personalinės) įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos,

komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos, akcinės ir uždarosios akcinės

bendrovės, valstybinės ir savivaldybės įmonės bei visos kitos įmonės,

fondai, bendrijos, organizacijos bei jų junginiai, taip pat biudžetinės

įstaigos ir organizacijos ne trumpiau kaip 10 metų privalo saugoti šiuos

dokumentus:

– labdaros ir paramos sutartis,

– depozito sutartis,

– pajamų deklaracijas ir mokesčių ataskaitas,

– valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų finansines ataskaitas,

– audito ataskaitas,

– audito paslaugų sutartis,

– pranešimus apie apdraustųjų socialinio draudimo įmokas,

– dividendų paskaičiavimo žiniaraščius,

– turto įvertinimo ir perkainojimo dokumentus (aktus, pažymas,

ataskaitas),

– prekių muitinės vertės deklaracijas,

– kasos operacijų apskaitos pirminius dokumentus (kasos pajamų ir

išlaidų orderius),

– banko dokumentus (mokėjimo pavedimus ir kt.),

– darbo laiko ir užmokesčio apskaitos dokumentus (darbo užmokesčio

apskaičiavimo žiniaraščius, nedarbingumo lapelius, kompensacijų

apskaičiavimus),

– sąskaitas, įgaliojimus, mokestinių pavedimų registracijos žurnalus,

– komandiruočių pažymėjimus,

– inventorizacijos dokumentus (aktus, tikrinimo žiniaraščius,

inventorinius apyrašus, knygas ir korteles),

– materialinių vertybių kiekinės ir suminės apskaitos knygas,

– materialinių vertybių priėmimo, išdavimo, nurašymo dokumentus(aktus,

kvitus, važtaraščius, sąskaitas-faktūras ir kt.),

– pažymas dėl mokestinių lengvatų,

– čekių knygelių, išduotų įgaliojimų šakneles,

– įgaliojimus,

– visiškos materialinės atsakomybės sutartis,

– perdavimo ir priėmimo aktus, susijusius su materialiai atsakingų

asmenų pasikeitimu,

– ūkinės ir finansinės veiklos tikrinimų dokumentus (aktus, pažymas,

pranešimus),

– mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą tikrinimo dokumentus (aktus,

pažymas, pranešimus),

– griežtos apskaitos blankų apskaitos žurnalus,

– asmenų, turinčių teisę pasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentus,

parašų pavyzdžius,

– prekių (paslaugų) pirkimo dokumentus – saugoti nuo 10 metų po

sutarties įvykdymo,

– ūkinių darbų bei paslaugų sutartis, atliktų darbų bei paslaugų aktus

– 10 metų po sutarties įvykdymo,

– patalpų nuomos sutartis – 10 metų pasibaigus mokėjimams,

– kasos operacijų apskaitos registrus (kasos knygas, priimtų ir išduotų

pinigų apskaitos knygas ir kitus tipinės formos registrus),

– finansinės apskaitos registrus (didžiąsias knygas, bendruosius

žurnalus ir kitus tipinės ir laisvos finansinės apskaitos formos

registrus).

Nevalstybinės institucijos ir fiziniai asmenys, disponuojantys savo

veiklos dokumentais, turi juos saugoti patys ne trumpiau kaip 75 metus arba

perduoti saugoti pagal sutartį valstybiniams archyvams.Ši tvarka taikoma

tokiems dokumentams:

– akcininkų registracijos knygoms,

– darbuotojų asmens sąskaitų kortelėms,

– darbo sutartims,

– darbo sutarčių registracijos žurnalams,

– darbuotojų asmens byloms.

Įmonių, kurios įstatymų nustatyta tvarka dokumentus perduoda

valstybiniam saugojimui, metinė finansinė atskaitomybė
saugojimui perduodančių dokumentų įmonių metinė

finansinė atskaitomybė turi būti saugoma ne trumpiau kaip 15 metų, o

ketvirtinė finansinė atskaitomybė – ne trumpiau kaip 10 metų.Institucijų

(juridinių ir fizinių asmenų) perdavimo, padalijimo ir likvidavimo balansai

turi būti saugomi ne trumpiau kaip 15 metų.

Visi dokumentai (sugadinti) yra saugomi 10 – 15 metų, 75 metus yra

saugomos darbo užmokesčio asmens kortelės, 15 metų metinės finansinės

ataskaitos, o visi kiti dokumentai saugomi 10 metų.

Inventorizacijos atlikimas įmonėje

Inventorizacija – tai būdas nustatyti faktinis turto likučius ir juos

palyginti, su apskaitos dokumentais. Lyginant duomenis siekiama atskleisti

turto trūkumą arba perteklių.

Inventorizacija gali būti, pilnoji ir dalinė. Pilnoji inventorizacija

– tai viso įmonės turto sutikrinimas su apskaitos dokumentais. Dalinė

inventorizacija – tai vieno skyriaus ar dalies įmonės turto, sutikrinimas

su apskaitos dokumentais.

Įsigijus turto jam yra suteikiamas inventorinis numeris, kuris ant to

daikto užrašomas.

Kiekvienam daiktui yra užvedama inventorinė kortelė, į kurią surašomi

visi duomenys apie tą daiktą t.y.:

• Daikto pilnas pavadinimas.

• Jo inventorinis numeris.

• Įsigijimo data.

• Kas už tą daiktą materialiai atsakingas.

• Per kiek laiko jis nusidėvės.

• Rašomos nusidėvėjimo sumos.

• Pradinė vertė.

• Metinė nusidėvėjimo norma.

• Sukauptas nusidėvėjimas.

Už inventorizacija atsakingas įmonės vadovas ir vyriausiasis

finansininkas. Įmonės vadovo įsakymu sudaroma inventorizacinė komisija.

Atliekant inventorizacija turi dalyvauti materialiai atsakingi asmenys,

tačiau jie negali būti komisijos nariai.

Perteklius arba trūkumas turi būti įrašyti į inventorizavimo rezultatų

žiniaraštį.

Ilgalaikio turto negalima nurašyti, turi būti LR Vyriausybės nustatyta

tvarka skelbiamas aukcionas.

Mažavertis inventorius apskaitomas, inventorizacijos aprašo

įdedamajame lape. Kuriame turi atsispindėti: materialiai atsakingas asmuo,

inventorinis numeris, pavadinimas, kaina, kiekis, suma. Mažavertis turtas

nurašomas kartą per metus. Direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri

patikrina ir nurašo vartojimui netinkamą turtą.

Iki inventorizacijos pradžios turi būti dokumentuoti visi materialinių

vertybių gavimai bei išdavimai, apskaitos registruose padaryti atitinkami

įrašai bei nustatyti galutiniai likučiai.

Pabaigus inventorizaciją, komisija apsvarsto jos rezultatus, nustato

atsargų trūkumų bei perteklių priežastis. Per 10 dienų po inventorizavimo

visi buhalterinės apskaitos duomenys koreguojami pagal inventorizacijos

duomenis, t.y. perteklius turi būti užpajamuojamas, trūkumas nurašomas į

sąnaudas (arba netekimus), o jeigu yra galimybė, išieškomas iš kaltų

asmenų. Inventorizacija laikoma baigta tik tuomet, kai visi jos metu

nustatyti skirtumai, palyginami su apskaitos duomenimis, užregistruoti

buhalterinėje apskaitoje.

Kasos knyga

Suvestinei grynųjų pinigų judėjimo įmonėje apskaitai skirtas specialus

registras – kasos knyga. Jos forma patvirtina Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos.

Kasos knygos rekvizitai

1. Kasos knygos lapo numeris.

2. Kasos knygos lapo užpildymo data.

3. Įrašomas grynųjų pinigų kasoje likutis, buvęs praėjusios dienos

pabaigoje.

4. Įrašomas kasos pajamų arba išlaidų orderio numeris, trumpai

apibudinamos įmokos (išmokos), įrašoma pajamų (išlaidų) suma.

5. Įrašomas koresponduojamos sąskaitos numeris.

6. Įrašomas pajamų (išlaidų) apyvartų sumos, keliamos į kitą lapo pusę.

7. Įrašoma dienos pajamų (išlaidų) suma.

8. Įrašomas grynųjų pinigų likutis kasoje dienos pabaigoje.

9. Kasininko parašas.

10. Įrašoma per dieną priimtų kasos pajamų orderių skaičius žodžiais.

11. Įrašomas per dieną priimtų kasos išlaidų orderių skaičius žodžiais.

12. Pasirašo iš kasininko priėmęs dokumentus ir juos patikrines

buhalterijos darbuotojas.

Kasos knygos pildymas

Visi taisymai kasos knygoje turi būti daromi laikantis Buhalterinės

apskaitos pagrindų įstatymo 19 straipsnio reikalavimų.

Kasos knyga turi būti pildoma kiekvieną dieną, jeigu dienos operacijų

grynaisiais pinigais suma viršija 50 litų.

Kasos knygoje lapai turi būti sunumeruoti, įrašas apie lapų skaičių

patvirtintas įmonės vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais bei įmonės

antspaudu.

Kasos operacijoms užsienio valiuta turi būti pildoma atskira kasos

knyga.

Kasos knygoje turi būti įrašomas kiekvienas įrašytas kasos pajamų ir

išlaidų orderis.

Kasos dokumentai

Kasos pajamų ir išlaidų orderiai.

Grynųjų pinigų priėmimui į kasą ir išdavimui iš jos, t.y.
kasos

operacijų pirminiam įforminimui, naudojami pirminiai nustatytos formos

apskaitos dokumentai.Tai specialus apskaitos dokumentas – kasos pajamų

orderis, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.

spalio 24 d. nutarimu Nr. 1230, ir pavyzdinis apskaitos dokumentas – kasos

išlaidų orderis, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1994 m. birželio 30 d. raštu Nr. 49N.

Kasos pajamų orderio rekvizitai

1. Įmonės pavadinimas.

2. Kasos pajamų orderio išrašymo data.

3. Į kasą priimama suma skaičiais.

4. Pinigus mokančios įmonės pavadinimas, jos atstovo pareigos, vardas,

pavardė ir parašas.

5. Mokėjimo pagrindas – nurodoma, už ką ir pagal kokį dokumentą mokami

pinigai.

6. Į kasą priimama suma žodžiais.

7. Įrašomas dokumento, kuris pridedamas prie kasos pajamų orderio,

pavadinimas.

8. Vyriausiojo finansininko vardas, pavardė ir parašas.

9. Kasininko vardas, pavardė ir parašas.

Kasos pajamų orderio pildymas

Užpildžius kasos pajamų orderį ir jo kvitą, kvitas turi būti atiduodamas

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2404 žodžiai iš 8007 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.