Draudimo bendrovių reklamos būdai ir efektyvumas
5 (100%) 1 vote

Draudimo bendrovių reklamos būdai ir efektyvumas

VILNIAUS UNIVERSITETAS

EKONOMIKOS FAKULTETAS

DRAUDIMO BENDROVIŲ REKLAMOS BŪDAI IR EFEKTYVUMAS

Referatas

Vilnius, 2005

TURINYS

1. DRAUDIMO PASLAUGŲ REKLAMA 2

2. REKLAMOS TIPAI 4

3. REKLAMOS PRINCIPAI IR UŽDAVINIAI 5

4. REKLAMOS PRIEMONĖS 6

5. REKLAMOS PERTEIKIMO PRIEMONIŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI 7

6. RĖMIMAS 8

7. GYVYBES DRAUDIMO PRODUKTŲ REKLAMA 9

8. UAB “ERGO LIETUVA” REKLAMA 13

9. DRAUDIMO ĮMONIŲ REKLAMA INTERNETE 15

LITERATŪROS SĄRAŠAS 16

1. DRAUDIMO PASLAUGŲ REKLAMA

Išsivysčiusiose pasaulio šalyse draudimo kompanijos siūlo daug draudimo paslaugų produktų, kurie atkreipia būsimų klientų dėmesį, tačiau draudėjams sunku išsirinkti konkrečius draudimo produktus. Šiai problemai spręsti pasitelkiama reklama, kuri leidžia atskleisti įvairių draudimo rūšių pagrindines sąlygas. “Reklama yra geriausiai pritaikyta, – pabrėžia Richardas Kūhnas ir Rogeris Fasnachtas, – pasiekti kuo didesnį tikslinių asmenų skaičių ir perteikti jiems teigiamą informaciją, pavyzdžiui, firmos įvaizdį. Perteikiant dalykinę informaciją kartu pažadinami tikslinių grupių emocijos, poreikiai, motyvai, susiję su siūlomu produktu“. Iš tikrųjų reklamos rūšys ir priemonės leidžia atsižvelgti į įvairių klientų segmentų (grupių) interesus, į gyventojų grupių, turinčių nevienodas pajamas, pageidavimus, į šalies atskirų regionų gyventojų nacionalinius ypatumus ir pan.

Reklama draudimo versle atlieka kelias funkcijas. Visų pirma ji padeda užkariauti rinką, pristatydama visuomenės dėmesiui draudimo paslaugų produktus, kurie gali būti labai naudingi vartotojams. Antroji reklamos funkcija atsiranda iš jos sugebėjimo įrodyti visuomenei, kad vienos draudimo įmonės paslaugų produktai yra geresni nei kitos ir būtent tą įmonę reikėtų pasirinkti, taip padėti jai plėsti veiklą. Draudimo įmonės gali pasitelkti reklamą suteikti žinių apie draudimo paslaugų “ryšulių“ svarbą ir apie paskirus draudimo paslaugų produktus. Tačiau prieš reklamuodama įmonė turi nustatyti vartotojo pageidavimus, įpročius, elgesį, pažiūras ir sprendimus, susijusius su draudimo produktais. Tada nustatomi vartotojo poreikiai ir randama būdų pasiekti, kad vartotojas suprastų patį draudimo paslaugų produktą ir jo nauda.

Draudimo reklamai keliami tam tikri reikalavimai:

· Teisingumas. Reklama turėtų būti dalykinė, atitikti objektyvią tikrovę, jos turinys ir forma turi atitikti bei informuoti apie realias situacijas.

· Konkretumas. Reklamos tekstas turėtų būti paprastas, priimtinas ir įtikinamas, argumentai apgalvoti ir duomenys konkretūs.

· Adresuotumas. Jis parodo, kiek reklamos priemonės skiriamos tikslinėms klientų grupėms (pagal amžių, pajamas ir pan.).

· Planingumas. Reklama yra marketingo priemonių plano sudedamoji dalis kiekvienoje draudimo įmonėje.

Draudimo paslaugų reklama turėtų padėti įveikti draudimo paslaugų teikimo dideliuose ir mažuose miestuose, šalies regionuose skirtumus. Reklama laiduoja pagrindinių draudimo paslaugų rūšių prieinamumą įvairioms gyventojų socialinėms grupėms. Informuodama gyventojus apie teikiamas draudimo paslaugas, reklama turėtų suinteresuoti pirkti draudimo paslaugas, pateikti argumentus, kodėl turėtų būti sudaromos arba atnaujinamos draudimo sutartys.

2. REKLAMOS TIPAI

Reklamos idėją galima išreikšti teksto pranešimu, vaizdu ir jų įvairiais derinimo variantais.

Teksto pranešimas – tai svarbiausia daugumos reklamos priemonių sudedamoji dalis, iš kurių – spausdinti leidiniai, transparantai, “bėganti eilutė“ televizijoje, kino filmai. Tekstas atskleidžia esmę, jo pobūdį lemia uždavinys, kurį tuo metu reikia spręsti. Pagal tai reklamos tekstai skirstomi į informacinius, primenamuosius ir įtikinamuosius.

Informacinis tekstas panaudojamas, kai reikia pranešti visuomenei apie draudimo rūšių pokyčius, rengiantis įvesti kokią naują draudimo rūšį. Toks tekstas turėtų būti paprastas. lakoniškas ir pan.

Primenantis tekstas naudojamas, kai reklaminiame pranešime reikia nurodyti draudimo sutarties baigimosi terminą ir pasiūlyti klientui ją pratęsti naujam laikotarpiui.

Įteigiantis tekstas turėtų padėti draudėjams prisiminti jiems siūlomos draudimo rūšies pavadinimą. Tokiame tekste logiška pakartoti naujos draudimo rūšies pavadinimą, išskiriant jį riebiu šriftu.

Įtikinantis tekstas naudojamas, kai būtina pabrėžti reklamuojamų draudimo rūšių pranašumus.

Reklaminis tekstas turi pranešti realią naudą draudėjui kiekvienu konkrečiu atveju, turi būti skirtas tam tikrai kategorijai žmonių. Jame reikia atskleisti atitinkamų draudimo rūšių pranašumus, pabrėžiant aukštą klientų aptarnavimo lygį. Reklamoje turėtų būti atsakymai į galimus klausimus, pateiktos rekomendacijos, kur ir kada galima įforminti draudimo sutartį. Reklaminio teksto efektyvumas sustiprinamas logiškai išskiriant pagrindinę jo dalį. Trumpame tekste išskiriamas tik vienas žodis, kuris parašomas pasiūlymo pradžioje arba pabaigoje. Didelės apimties tekste tokio išskyrimo nepakanka – reikia papildomų poveikio priemonių, pavyzdžiui, priešpriešinimas, paaiškinimai, įvairūs žodiniai ir vaizduojamieji elementai.

Vienas iš būdų patraukti dėmesį į
draudimo paslaugų reklamą, dažniau ją kartoti. Kitas psichologinis būdas pritraukti dėmesį prie reklamos ir sustiprinti jos poveikį, keisti jos apipavidalinimą, elementus. Tekstas, paveikslas – visas apipavidalinimas dažnai pasitaikančio plakato praranda naujovių patrauklumą, tampa kasdienis.

Reklama taip pat pritraukia dėmesį kontrasto efektu. Šriftui, kuriuo surenkamas skelbimo tekstas, paprastai parenkama spalva, kontrastinga fonui.

Rengiant draudimo reklamą, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

· vaizduojamąjį reklamos poveikį;

· kreipimosi į draudėją individualumą;

· informacijos šaltinių paiešką;

· draudimo paslaugos įvaizdį ir draudiko firminį ženklą;

· reklamos perimamumą ir nuoseklumą;

· kliento suinteresuotumą draudimo paslaugomis;

· kliento motyvavimą sudarant draudimo sutartį.

Draudimo paslaugų reklama yra komercinė. Marketingo požiūriu reklama yra vienas iš pagrindinių būdų “stumti” draudimo paslaugą draudėjui. Taip pat būdas veikti klientus, siekiant užkariauti rinką. Draudėjų pritraukimas įvairiomis komercinės reklamos rūšimis yra svarbus konkurencinės kovos draudimo rinkoje įrankis.

3. REKLAMOS PRINCIPAI IR UŽDAVINIAI

Kiekvienai draudimo bendrovei reklama yra draudimo sutarčių sudarymo prielaida. Visomis reklamos informacinėmis priemonėmis siekiama dviejų uždavinių:

· pristatyti draudimo bendrovę fiziniams ir juridiniams asmenims (draudėjams);

· formuoti draudiko įvaizdį.

Pirmas reklamos uždavinys atitinka reklamos pagrindinį principą; draudimo įmonė negali veikti, jeigu žmonės nežino apie jos veiklą.

Antras draudimo paslaugų reklamos principas yra tikslingumas. Reklama turėtų būti paprasta ir lakoniška savo forma ir turiniu. Pavyzdžiui, ji gali informuoti apie naują draudimo rūšį, patogų klientams draudimo įmonės darbo grafiką, naujus lengvatinius tarifus ir pan.

Trečias reklamos principas yra jos kartojimas. Daugkartinis tos pačios reklamos kartojimas išugdo potencialių klientų sąlyginį refleksą, sukeliantį atsakomąją reakciją, kuri po to sisteminama ir analizuojama. Reklama veikia potencialius klientus garsu ir vaizdu radijo, televizijos laidose, periodinėmis publikacijomis laikraščiuose ir žurnaluose, reklaminiuose plakatų skyduose ir pan.

Antras svarbus reklamos uždavinys yra draudiko įvaizdžio kūrimas, t. y. jo reputacijos kūrimas. Įvaizdis kuriamas įvairiais metodais ir priemonėmis, pirmiausiai vaizdiniu ir inžineriniu dizainu.

Vaizdinis dizainas – tai vidinis ir išorinis kontorų, agentūrų ir kitų draudimo polisų pardavimo punktų apipavidalinimas. Taip pat draudimo įmonių baldų spalva. Vaizdinio dizaino būtinas elementas yra draudimo bendrovės firminis apipavidalinimas ir firminis ženklas ant pastatų blankų, vokų, darbuotojų drabužių.

Inžinerinis dizainas – užrašai ir firminis ženklas ant transporto priemonių, naudojamų aptarnauti draudėjus; scenos aikštelių įrengimas atsižvelgiant į firminį stilių, kai stambių masinių kultūros renginių rėmėja yra draudimo bendrovė.

Draudimo bendrovės įvaizdį sudaro išorinis darbuotojų vaizdas, jų elgsenos kultūra, draudimo agentų profesionalumas, personalo gebėjimas psichologiškai bendrauti su draudėjais, kurie atstovauja įvairioms socialinėms grupėms. Visos šios priemonės privalo sukurti draudimo įmonės gerą reputaciją.

4. REKLAMOS PRIEMONĖS

Įvairių reklamos metodų derinimas, reklamos kampanijos įgyvendinimo vieta ir laikas, jos kryptingumas sąveikauja su draudimo įmonės strateginio marketingo programa.

Reklamos priemonių kruopšti analizė ir įvertinimas padeda draudikui taupyti pinigus. Sudarant reklamos priemonių planą, pradedančiajam draudikui rekomenduojama riboti reklamos priemonių apimtį.

Reklamos priemones, naudojamas draudimo versle, galima sugrupuoti taip:

· spaudos priemonės (laikraščiai ir žurnalai, leidžiami dideliu tiražu);

· tiesioginės reklamos priemonės (reklaminiai laiškai, atvirukai, dėklai ir vokai, lapeliai, prospektai, brošiūros, katalogai);

· reklaminiai suvenyrai (ženkliukai, pakabučiai, pieštukai, peleninės su draudimo įmonės simboliais). Jie draudėjams platinami nemokamai;

· vaizduojamosios reklamos priemonės (gatvės ir pakelių reklama, afišos, reklamos stendai, šviesos reklama);

· transporto reklama (paskelbta vagone, stotelėse, autobusuose ir troleibusuose);

· mišrios vaizduojamosios reklamos priemonės (skelbimai, radijo tekstas ant taksi, reklaminiai skelbimai, afišos ant specialaus krovininio transporto, diapozityvai ir pan.);

· radijo ir televizijos reklamos priemonės (studijinės laidos, dalyvaujant diktoriams arba artistams);

· specialios reklamos priemonės (viktorinos, apžiūros-konkursai, reviu, koncertai ir pan.).

Toks reklamos priemonių klasifikavimas remiasi reklaminės medžiagos pobūdžiu ir perdavimo bei kreipimosi į potencialius klientus metodais.

5. REKLAMOS PERTEIKIMO PRIEMONIŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1364 žodžiai iš 4546 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.