Ilgalaikis turtas jo klasifikacija naudojimo eksploatacinių ir nusidėvėjimo sąnaudų analizė
5 (100%) 1 vote

Ilgalaikis turtas jo klasifikacija naudojimo eksploatacinių ir nusidėvėjimo sąnaudų analizė

Turinys

Įvadas 3

1. Ilgalaikis turtas 4

1.1 Ilgalaikis materialusis turtas 4

1.2 Ilgalaikis nematerialusis turtas 5

1.3 Finansinis ilgalaikis turtas 7

2. Ilgalaikio turto panaudojimo analizė 7

3. Ilgalaikio turto eksploatacinių sąnaudų analizė 8

3.1 Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacinių sąnaudų analizė 8

3.2 Ilgalaikio nematerialiojo turto eksploatacinių sąnaudų analizė 9

4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų analizė 10

4.1 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudų analizė 10

4.2 Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudų analizė 13

Išvados 15

Literatūros sąrašas 16

Įvadas

Sparčiai vystantis technologijoms ir stiprėjant konkurencijai, ūkio subjektai, siekdami išsilaikyti rinkoje, turi pasiryžti įgyvendinti ilgalaikes investicijas. Investicijų pobūdis priklauso nuo ūkio subjektų keliamų tikslų ir dažniausiai siejamas su gamybos eksploatuojamų priemonių atnaujinimu, technologijų naujovių diegimu siekiant mažinti išlaidas, didinant gamybos apimtis jau susiformavusioms ir naujoms rinkoms, naujo produkto sukūrimu, gamyba bei realizavimu. Pasirenkant tinkamą verslo strategiją svarbu žinoti tai, kad jos sėkmė priklauso ne vien nuo investavimo, bet ir nuo finansavimo sprendimų. Investicijų ekonominį efektyvumą lemia ne tik jų generuojami pinigų srautai ateityje, bet ir santykinai pinigų finansavimo šaltinių panaudojimas. Vienas tokių šaltinių – ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir ilgalaikio turto eksploatacija.1. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas – tai visas materialusis bei nematerialusis turtas, kuris nėra skirtas pardoti arba suvartoti per vieną ataskaitinį laikotarpį, bet numatomas naudoti per įmonės veiklą ir uždirbti pajamas daugiau negu vienerius finansinius metus. Ilgalaikis turtas daugelį kartų naudojamas gamybos ir aptarnavimo procese, išsaugodamas savo natūrinę išraišką.

Ilgalaikis turtas yra skirstomas:

v Materialųjį turtą:

· Kilnojamą;

· Nekilnojamą;

v Nematerialųjį turtą;

v Finansinį turtą.

1.1 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas – turtas, kuris daugelį kartų naudojamas gamybos ar aptarnavimo procese ir būdamas tos pačios natūrinės formos nusidėvi naudojamas ne trumpiau kaip per vienerius ir kurio įsigijimo vertė yra ne mažesnė už įmonės nustatytą minimalią to turto vertę. Ši vertė turi būti įrašyta į įmonės finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą kaip informacija apie ilgalaikio materialaus turto apskaitos tvarkymą. Materialusis turtas balanse parodomas likutine verte.

Ilgalaikis materialusis turtas skirstomas į:

v Nekilnojamasis turtas – žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti nekeičiant jų naudojimo paskirties arba nemažinant vertės bei ekonominės paskirties.

v Kilnojamasis turtas – turtas, kurį galima perkelti iš vienos vietos į kitą iš esmės nemažinant jo vertės ar be didelės žalos jo paskirčiai.

Materialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:

v Įmonė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;

v Įmonė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonomines naudos busimaisiais laikotarpiais;

v Įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;

v Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, įmonės nustatytą kiekvienai turto grupei;

v Įmonei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Materialusis turtas, sudarantis prielaidas įmonei veikti busimaisiais laikotarpiais, nors ir neduodantis ekonomines naudos tiesiogiai, pripažįstamas ilgalaikiu turtu (pavyzdžiui, turtas, įsigytas darbo saugos, gamtosaugos, valdymo tikslams). Jei įmonė ketina įsigyti materialųjį turtą, kuris teiks įmonei ekonominės naudos naudojimas ilgiau nei vienerius metus, išankstiniai mokėjimai, avansinės įmokos ir kiti panašaus pobūdžio mokėjimai už tokį turtą turi būti priskiriami ilgalaikiam turtui. Ilgalaikiam materialiajam turtui taip pat priskiriamas gautas, bet dar nepradėtas naudoti arba nebaigtas komplektuoti ilgalaikis materialusis turtas.

1.2 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas – turtas yra apskaitomas įsigijimo vertė atėmus sukauptą amortizaciją. Ilgalaikis nematerialusis turtas yra amortizuojamas per naudingą tarnavimo laikotarpį taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą, o naudingas ilgalaikio nematerialaus turto tarnavimo laikas yra 1 metai.

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:

v pagrįstai tikėtina, kad įmonė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;

v turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertes;

v įmonė gali tuo turtu disponuoti, ji kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Vertinant tikimybę gauti ekonominės naudos, turi būti vadovaujamasi nematerialiojo turto pirminio pripažinimo metu turima patikima informacija ir laikomasi ne tik formaliu reikalavimu, bet ir turinio svarbos principo. Būsimąją ekonominę naudą, gaunamą iš nematerialiojo turto, gali sudaryti gaminių ir paslaugų pardavimo pajamos,
išlaidų sumažėjimas ar kita nauda, gaunama iš įmonės naudojamo nematerialiojo turto.

Vienas svarbiausių nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų yra jo kontrolė. Įmonė kontroliuoja turtą, jei ji turi teisę gauti iš jo būsimosios ekonominės nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų yra jo kontrolė. Įmonės galimybė kontroliuoti nematerialųjį turtą ir jo teikiamą ekonominę naudą gali būti išreikšta juridinėmis teisėmis. Tai gali būti autorių ar panašios teisės. Nematerialiojo turto pavyzdžiai gali būti:

v prekių ženklai;

v patentai ir licenzijos;

v autorių ir gretutinės teisės;

v teisė demonstruoti kino filmus;

v plėtros darbai;

v kompiuterių programos;

v prestižas.

Tam tikrais atvejais nematerialusis turtas gali būti susietas su materialia forma. Toks turtas gali būti kompaktiniame diske (kompiuterių programos), popierinėse laikmenose (licencijos ar patentai), kino juostoje ar pa. Tais atvejais turtas turi materialiojo ir nematerialiojo turto požymių, nustatant, kuriam turtui jį priskirti, įvertinama, kuris požymis vyrauja. Jei kompiuterių programa ar kitas nematerialusis turtas yra neatskiriama materialiojo turto dalis, jis apskaitomas materialiojo turto sudėtyje (pavyzdžiui, kompiuterio operacinė sistema, be kurios kompiuteris negali veikt, priskiriama kompiuterio įsigijimo savikaina; jei kompiuterio programa nėra sudedamoji įrangos dalis, ji apskaitoma kaip nematerialusis turtas).

Nematerialusis turtas gali būti atskiriamas ir neatskiriamas nuo įmonės ir kito jos turto. Nematerialusis turtas, kuri įmonė gali perleisti ar išnuomoti, yra laikomas atskiriamu nuo įmonės ir kito jos turto. Jei nematerialusis turtas yra neatskiriamas nuo kito turto ir kuria būsimąją ekonominę naudą tik kartu su kitu turtu, jis gali būti pripažįstamas tik tada, jei įmonė gali nustatyti, kokią būsimąją ekonominę naudą ji gaus iš to nematerialiojo turto.

Jei straipsnis neatitinka nematerialiojo turto apibrėžimo, išlaidos pripažįstamos sąnaudomis jų sudarymo metu. Išlaidų, kurios pripažįstamos sąnaudomis, kai tik jos patiriamos, pavyzdžiai:

v darbuotojų mokymo;

v reklamos ir reprezentacinės;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1025 žodžiai iš 3411 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.