Lietuvos respublikos dvišalės tarptautinės sutartys dėl teisinės pagalbos
5 (100%) 1 vote

Lietuvos respublikos dvišalės tarptautinės sutartys dėl teisinės pagalbos

TURINYS

Įvadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 psl.

I. Tarptautinės sutarties sąvoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 psl.

II. Dvišalės tarptautinės sutartys dėl teisinės pagalbos Lietuvos Respublikos

teisės sistemoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 psl.

III. Lietuvos Respublikos dvišalių sutarčių dėl teisinės pagalbos rūšys . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 psl.

IV. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių dėl teisinės pagalbos sandara ir turinys . . . . .8 psl.

V. Dvišalių sutarčių dėl teisinės pagalbos reikšmė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 psl.

Išvados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 psl.

Šaltiniai ir literatūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 psl.

ĮVADAS

1990 m. kovo 11 dieną atkūrusi nepriklausomybę Lietuvos Respublika tapo tarptautinės teisės subjektu ir savo santykius su kitomis valstybėmis ėmė grįsti tarptautinių sutarčių pagrindais.

Viena iš daugelio teisinio bendradarbiavimo sferų yra teisinė pagalba. Teisinė pagalba suprantama kaip teisinių procedūrų atlikimas vienos valstybės teritorijoje kitos valstybės naudai. Pagalba pasireiškia įvairiomis valstybių teismų, prokuratūrų, teisėsaugos ir teisingumo institucijų bendradarbiavimo formomis, pradedant dokumentų, išduotų vienoje valstybėje, pripažinimu kitoje valstybėje ir baigiant vienos valstybės teismų sprendimų pripažinimu ir vykdymu kitoje valstybėje, ekstradicija arba nuteistojo asmens perdavimu tolimesnei bausmei atlikti į jo pilietybės valstybę.

Pirmaisiais nepriklausomybės metais Lietuvos Respublika orientavosi į dvišalių ir trišalių teisinės pagalbos sutarčių sudarymą. Tokia orientacija buvo pasirinkta neatsitiktinai, nes jaunai Lietuvos valstybei reikėjo greitai nustatyti teisinio bendradarbiavimo su kitomis, ypač kaimyninėmis, valstybėmis mechanizmą. Dabartiniu metu, kai Lietuva yra Jungtinių Tautų, Europos Tarybos ir Hagos privatinės tarptautinės teisės konferencijos nare, taip pat nuo 2004-05-01 taps Europos Sąjungos nare, orientuojamasi į prisijungimą prie minėtų tarptautinių organizacijų rėmuose sudarytų daugiašalių teisinės pagalbos sutarčių. Suprantama, kad toks prioritetų pasikeitimas nepaneigia dvišalių ar trišalių sutarčių sudarymo galimybės arba būtinybės, ypač su valstybėmis, kurios nedalyvauja daugiašalėse sutartyse, arba dėl teisinės pagalbos formų, kurių nenumato daugiašalės sutartys, pavyzdžiui, pagalbos vykdant liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugą ir panašiai.

Šiuo metu Lietuvos Respublika yra sudariusi 18 dvišalių sutarčių (Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose yra ir protokolas, kuris įsigaliojo kartu su sutartimi – 1999-04-08), skirtų teisinei pagalbai.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos dvišalių tarptautinių sutarčių dėl teisinės pagalbos tema nėra plačiai nagrinėta. Paminėti galima G.Švedo sudarytą dokumentų rinkinį „Lietuvos Respublikos teisinio bendradarbiavimo tarptautinės sutartys“, kuriame pateikiamos visos tarptautinės dvišalės ir trišalės Lietuvos Respublikos sutartys dėl teisinės pagalbos.

Tema “Lietuvos Respublikos dvišalės tarptautinės sutartys dėl teisinės pagalbos” yra gana plati, todėl, atsižvelgiant į šio darbo apimties rėmus, nebus palčiai nagrinėjamos visos LR dvišalės sutarys dėl teisinės pagalbos. Darbe akcentuojama atskirų sutarčių rūšių sandara bei esminiai ir pagrindiniai jose reglamentuoti klausimai, liečiantys teisinę pagalbą.

I. TARPTAUTINĖS SUTARTIES SĄVOKA

Tarptautinės sutarties apibrėžimas pateikiamas 1969 m. Vienos konvencijos dėl sutarčių teisės 2 straipsnyje: “Sutartis reiškia tarptautinį susitarimą, sudarytą tarp valstybių raštu ir reguliuojamą tarptautinės teisės nepriklausomai nuo to, ar šį susitarimą sudaro vienas dokumentas, du, ar keli tarpusavyje susiję dokumentai ir nepriklausomai nuo jo pavadinimo.” Tarptautiniai susitarimai gali būti sudaromi ir žodžiu, tačiau Vienos konvencija jiems netaikoma. Tarptautinė sutartis yra valstybių ar kitų tarptautinės teisės subjektų susitarimas, kuriuo nustatomi jų tarptautiniai įsipareigojimai. Praktikoje toks susitarimas gali būti vadinamas įvairiai, priklausomai nuo jo pobūdžio: sutartis, konvencija, protokolas, kompromisas, memorandumas, apsikeitimas notomis ar laiškais, deklaracija, komunikatas, chartija ir pan., tačiau negalima kalbėti apie kokią nors sutarčių gradaciją – visais atvejais prisiimami tarptautiniai įsipareigojimai. Paprastai kai kurioms tarptautinių sutarčių rūšims būdingi tam tikri pavadinimai, pavyzdžiui universalioms JTO sutartims taikomas konvencijos terminas, protokolu vadinamas kitos sutarties papildymas ar priedas. Tarptautine sutartimi galima laikyti tik
tokį susitarimą, kuriuo šalys ketina sukurti ir sukuria tarptautinius įsipareigojimus. Taigi ne bet koks tarptautinis susitarimas yra tarptautinė sutartis. Iš Vienos konvencijoje pateikiamo apibrėžimo, išplaukia dar vienas tarptautinės sutarties kriterijus – ji turi būti reguliuojama tarptautinės teisės, taigi tai turi būti tarptautinės viešosios teisės sutartis. Privatinės teisės kontraktas negali būti laikomas tarptautine sutartimi. Pavyzdžiui, vienos valstybės banko suteikiamas kreditas kitai valstybei laikomas privatinės teisės kontraktu, tačiau sutartis tarp dviejų valstybių vyriausybių dėl valstybinės paskolos jau yra tarptautinė sutartis.

Tarptautinės teisės požiūriu nėra svarbu, kaip formuluojama tarptautinė sutartis: ar ji sudaroma tarp valstybių, vyriausybių ar atskirų ministerijų – žodinės formuluotės nėra svarbios, nes svarbiausias tarptautinės sutarties skiriamasis bruožas yra tarptautinės teisės subjektų įsipareigojimų nustatymas pagal tarptautinę teisę. Taip pat nesvarbu, kas yra sutarties sudarytojas – sutarties subjektas visada yra valstybė, tačiau svarbu, kad sudarytojas galėtų atstovauti savo valstybei.

Iš to, kas minėta aukščiau, galima pateikti tokį dvišalės tarptautinės sutarties dėl teisinės pagalbos apibrėžimą: dvišalė tarptautinė sutartis, reiškianti tarptautinį susitarimą, sudarytą dviejų valstybių raštu, kuris reguliuoja teisinę pagalbą, teisinį bendradarbiavimą ir teisinius santykius civilinėse, šeimos, baudžiamosiose bylose bei kitose teisės srityse ir reguliuojamą tarptautinės teisės nepriklausomai nuo to, ar šį susitarimą sudaro vienas dokumentas, du, ar keli tarpusavyje susiję dokumentai ir nepriklausomai nuo jo pavadinimo yra tarptautinė sutartis dėl teisinės pagalbos.

II. DVIŠALĖS TARPTAUTINĖS SUTARTYS DĖL TEISINĖS PAGALBOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS SISTEMOJE

Tarptautinės sutarties apibrėžimas pateikiamas ir Lietuvos Respublikos Tarptautinių sutarčių įstatyme: “Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis – tarptautinės teisės principų ir normų reglamentuotas susitarimas, kurį raštu sudaro Lietuvos Respublika su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, nesvarbu, koks sutarties pavadinimas ir ar sutartį sudaro vienas, du ar keli tarpusavyje susiję dokumentai”. Tokia formuluotė panaši į Vienos konvencijoje pateiktą tarptautinės sutarties apibrėžimą. LR įsipareigojo gerbti ir vykdyti šią konvenciją 1991 m. sausio 29 d. Aukščiausiosios Tarybos pareiškimu “Dėl LR įsipareigojimų, kylančių iš tarptautinių sutarčių diplomatinių ir konsulinių teisių srityse”.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnyje nustatyta jog:

,,Seimas ratifikuoja ar denonsuoja šias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis:

1) dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienų pakeitimo;

2) dėl politinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis, tarpusavio pagalbos, taip pat su valstybės gynyba susijusias gynybinio pobūdžio sutartis;

3) dėl atsisakymo naudoti jėgą ar grasinti jėga, taip pat taikos sutartis;

4) dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų buvimo ir jų statuso užsienio valstybių teritorijose;

5) dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo universaliose tarptautinėse organizacijose be regioninėse tarptautinėse organizacijose;

6) daugiašales arba ilgalaikes ekonomines sutartis.

Įstatymuose, taip pat tarptautinėse sutartyse gali būti numatyti ir kiti atvejai, kai Seimas ratifikuoja Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis.

Tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis”.

Dar tokie keli atvejai yra numatyti LR tarptautinių sutarčių įstatyme:

“1) dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienų nustatymo ir pakeitimo, išimtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo delimitavimo;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1193 žodžiai iš 3915 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.