Lietuvos valstybės konstitucijų ypatumai
5 (100%) 1 vote

Lietuvos valstybės konstitucijų ypatumai

VILNIAUS UNIVERSITETAS

TEISĖS FAKULTETAS

Konstitucinės ir administracinės teisės katedra

KURSINIS DARBAS

Lietuvos valstybės konstitucijų ypatumai

Darbo vadovas: doc. Dr. V.Vaičaitis

Vilnius, 2004

TURINYS

ĮVADAS 3

I. Konstitucijos kaip teisės akto samprata 5

II.Lietuvos valstybingumo atkūrimas 7

1.1918-1920m.Laikinieji įstatymai 8

2.1922 08 07 Lietuvos valstybės konstitucija.Rengimas.Priėmimo istorinės-politinės aplinkybės 10

3.1928 05 15 Lietuvos valstybės konstitucija. Jos priėmimo aplinkybės. 11

4.1938 05 12 Lietuvos valstybės konstitucija.Jos struktūra ir ypatumai 12

III.LTSR 1978m.Konstitucija 14

1.Istorinė LTSR 1978m.Konstitucijos esmė 14

2.LTSR 1978m. Konstitucijos pataisos. 15

IV.1990m.Laikinasis Pagrindinis Įstatymas 16

1.Priėmimas,įsigaliojimas ir turinio ypatumai 16

2.LR Aukščiausios Tarybos 1991 11 05 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos konstucingumo raidos.” 17

3.Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos konstitucijos derinimo grupės 1992 07 30 protokolas. 18

4.Laikinojo Pagrindinio įstatymo 1992 07 07d.pataisos. 18

V.1992m. Konstitucija 20

1.Konstitucijos priėmimas, įsigaliojimo tvarkos ir turinio(normų)ypatumai 20

Išvados 22

Literatūros sąrašas 23

ĮVADAS

Kiekvienam piliečiui teisė suprantama visų pirma kaip atitinkama tvarka visuomenėje, kurią, visuomenė pati nustato, palaiko ir apsaugo jos funkcionavimą.Konstitucinė teisė-tai valstybės aukščiausios galios teisės akte įtvirtintų teisės normų visuma,kurių atsiradimą lėmė istorinė ir politinė šalies raida.Lietuvos Konstitucijos raida prasidėjo nuo pirmojo (1529m.) Lietuvos Statuto.Ir beveik penkis šimtmečius buvo ieškoma,kuriama,derinama su sava valstybės ir teisės kūrimo patirtimi,remiantis ne tik savo istorine patirtimi ir teisės tradicijomis,bet ir lyginant su kitų šalių ir bendromis tarptautinėmis teisės tradicijomis.Kiekvienas valstybės ir visuomenės konstitucinės raidos žingsnis-prasmingas,įteisinant žmogaus laisves ir pareigas,ugdo tautos teisinę sąmonę ir plėtoja šalies teisės tradicijas.Konstitucijos esmė geriausiai išreikšta : valdžios ribojimu, bei žmogaus teisių ir laisvių apsauga.

Pirmasis lietuviškasis įstatymų rinkinys-Lietuvos Statutas(1529m.).Tai- teisiškai įtvirtintų papročių rinkinys,sulaukęs trijų redakcijų ir galiojęs iki pat 1791metų.Šis rašytinis dokumentas buvo laikomas valstybės konstitucija,nes teisiškai įtvirtino visuomeninės ir valstybinės santvarkos pagrindus,kai kurių valstybės valdymo ir teismo organų sudarymo principus ir jų sudėtį.

Amerikos nepriklausomybės akto paskelbimas ir konstitucijos priėmimas,davė pradžią šiuolaikinių konstitucijų raidai pasaulyje ir Europoje. Tai palietė ir Lietuvą,nors tuo metu ji buvo jungtinė Lenkijos-Lietuvos valstybė.1791m.Priimta bendra dviejų šalių rašytinė konstiucija,nors taip ir liko neįgyvendinta dėl istorinių-politinių permainų.

Ir tik nuo 1918 m.,paskelbus nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą,atsirado poreikis kurti teisinį valstybės pagrindą.Pirmieji bandymai 1918m-1919 metų įvardinti kaip Lietuvos valstybės pamatiniai dėsniai,kuriais remiantis,buvo tobulinamos sekančios-laikinoji 1920m.konstitucija,ir nuolatinės-1922m.,1928m. ir 1938metų. Lietuvos valstybės konstitucijas priėmė skirtingi subjektai,jos skyrėsi turinio ir apimties netapatumais,bet vienintelis pagrindinis bruožas įsitvirtino visose ir tapo Lietuvos valstybės tradiciniu dalyku-tai demokratiniai valstybės ir visuomenės organizavimo ir veiklos principai,bei valdžios sistema(išskyrus 1928m.konstituciją),kuriuos ir bandysiu apžvelgti šiame darbe,lyginant su fiktyviaja TSRS 1940-1978m.konstitucija,kuri ir skyrėsi tuom,kad buvo nedemokratiškai priimta,o “primesta” ir joje įtvirtinta svetimos valstybės vienpartinė sistema.Jos galiojimas nutrauktas,1990m.kovo 11d.,paskelbus,kad Lietuva-nepriklausoma valstybė.Atnaujintas paskutinės,1938m,nepriklausomos respublikos konstitucijos galiojimas.

Naujos konstitucijos kūrimo darbas prasidėjo 1990 metais.Buvo priimtas 1990m.Laikinasis Pagrindinis Įstatymas.Ilgų svarstymų, diskusijų ir kompromisų keliu sukurta dabartinė mūsų konstitucija,po to kai,1991 metais priimtas nutarimas”Dėl Letuvos konstucingumo raidos”,kuriame pirmą kartą išreikštas požiūris,kokia turi būti konstitucija.Ir tik 1992 m.lapkričio 6d.įvyko iškilmingas Konstitucijos pasirašymas,kuri tik su keletu papildymu galioja iki dabar ir yra pagrindinis mūsų valstybės įstatymas.

Kodėl ši tema aktuali? Manau,kad tik atsižvelgiant į istorines-politines konstitucijų priėmimo aplinkybes ir jų turinius,lyginant su svetimos valstybės primesta konstitucija,galima išsamiau ir geriau suprasti,kodėl būtent viena ar kita nuostata įtvirtinta galutiniame konstitucijos variante,ir kodėl keičiantis visuomenės poreikiams,keitėsi ir konstituciniai principai bei normos,kurios reguliavo ir reguliuoja dabartinį visuomenės gyvenimą.

I. Konstitucijos kaip teisės akto samprata

Konstitucinė teisė tai aukščiausią galią turinti valstybinė teisė,kurios sąvoka siejama su pačios konstitucijos,kaip valdžią ribojančios aukščiausios teisės galios dokumentu.Pati konstitucinės teisės sąvoka vartojama suvokiant tai,kaip
tam tikrą normų sistemą,kuri reguliuoja tam tikrą socialinį elgesį,kaip mokslo šaka,kuri tyrinėja problemas,atsirandančias šios teisės veikimosrityje.Konstitucinė teisė-visos Lietuvos teisės sistemos branduolys.Ji nustato teisinio reguliavimo pradus visai teisinei sistemai.Skirtingai nuo kitų teisės šakų,Konstitucinė teisę sudaro ne tik normos,bet ir principai,kurie nustato reiškinių teisinio reguliavimo kryptis:

• Konstitucinė teisė įtvirtina valstybės formą(tai išorinių požymių visuma)

• Konstitucinė teisė įtvirtina valstybės režimus(valdymo forma)

• Konstitucinė teisė įtvirtina valdžios šaltinį.(suverinitetas priklauso tautai)

Konstitucija – (lot. constitutio – teisių nustatymas): pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią ir nustatantis šalies politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Konstitucija – pagrindinis normatyvinis aktas arba kelių pagrindinių norminių teisės aktų visuma, fiksuojanti valstybės gyvenimo pagrindus. Konstitucinės teisės normos turi kitų teisės normų atžvilgiu aukščiausią galią, nustato piliečių teises, pareigas, laisves, valstybės tikslus, įtvirtina politikos pagrindus.

Konstitucija turi tokias teisines savybes, kurios leidžia jai įgyvendinti valstybės ir visuomenės pagrindines įstatymo funkcijas:

• Konstitucija yra svarbiausias valstybės įstatymas, nes reguliuoja reikšmingiausius visuomenės gyvenimo, socialinius santykius. Ji nustato pamatinius konstitucinės santvarkos principus ir tai sudaro pirminę norminę bazę ir konstituciniams nuostatoms ir visai galiojančiai įstatymų sistemai. Konstitucijoje įtvirtinta Seimo, Respublikos Prezidento rinkimų tvarka ir įgaliojimai, teisminės valdžios ir vietos savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos principai. Konstitucijos priežiūrą vykdo tik viena atskira konstitucija, izoliuota nuo kitų valdžios sistemų, tai konstitucinis teismas, kuris atitinka Europos teisinės priežiūros modelį. Didelis dėmesys konstitucijoje skiriamas žmogaus teisėms ir laisvėms, kurioms ginti valstybės valdžia įpareigota sudaryti pakankamas teisines garantijas.

• Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Konstitucijos vientisumas reiškia, kad jos normos ir principai nėra izoliuotos nuostatos, o yra bendra susijusi sistema. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija, kurios normos galioja ir yra privalomos visoms valstybės institucijoms, pareigūnams, fiziniams ir juridiniams asmenims.

• Konstitucija- tai aukščiausiosios teisinės galios įstatymas. Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.

• Konstitucijai būdingas stabilumas ir ji apsaugota nuo skubotų keitimų bei pataisymų.

Lietuvos konstitucija gina žmogaus prigimtines teises ir laisves, garantuoja teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją,privačiai ar viešai ją išpažinti, jungtis į politines, tautines ir visuomenines organizacijas, vadovaujantis įstatymais ginti savo teises bei laisves. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis numato, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Konstitucija garantuoja svarbiausias pilietines ir politines teises – teises į privačią nuosavybę, teisę į laisvę, asmens ir privataus gyvenimo neliečiamumą, teisę laisvai reikšti savo įsitikinimus, išpažinti tikėjimą, burtis į asociacijas ir politines organizacijas, dalyvauti valstybės valdyme.

Nemažas dėmesys skiriamas ir ekonominėms, socialinėms bei kultūrinėms teisėms. Konstitucija laiduoja teisę į nemokamą pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, galimybę laisvai rinktis darbą ir verslą, teisę į poilsį, sveikatos apsaugą, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės ir kitais įstatymo numatytais atvejais. Tačiau ne visos teisių grupės yra ginamos ir užtikrinamos vienodai. Palyginti su ekonominėmis teisėmis, daugiausiai pasiekta užtikrinant pilietines, politines bei kultūrines teises. Konstitucija garantuoja kiekvieno žmogaus galimybę laisvai pasirinkti darbą bei verslą. Taip pat užtikrinama asmens teisė turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo metu.

Konstitucijos esmė tokia – paskirstyti funkcijas bei suteikti įgaliojimus, įpareigoti visuomenės valdyme dalyvaujančius politinius organus atsakingiems veiksmams, taip pat užtikrinti reikiamo mąsto kooperaciją ir ją tuo pačiu taip sutvirtinti, kad (atsakomybės) paskirstymas, garantavimas ir jėgos kontrolė būtų kiek įmanoma didesnėje pusiausvyroje.

II.Lietuvos valstybingumo atkūrimas

Trumpai apžvelgsiu istorines aplinkybes,kurioms buvus,atsirado galimybė atstatyti Lietuvos nepriklausomybę.Ir iš to išplaukė visi vėliau paskelbti dokumentai,padeję pagrindus teisinės valstybės formavimuisi.

Nacionalinio išsivadavimo tauta ėmė siekti jau XIX a. antrojoje pusėje, konkretesnes formas įgijo 1905-1907m., kai imtas kelti Lietuvos kultūrinės autonomijos Rusijos sudėtyje reikalavimas. Naujas pakilimas prasidėjo prasidėjus Pirmam pasauliniam karui. Jau pirmaisiais jo metais politiškai
aktyvi inteligentija ėmė kelti politinės autonomijos mintį.

1915 m. Rudenį Lietuvos teritoriją okupavus vokiečiams, lietuviai nutarė tai panaudoti išsilaisvinimui iš Rusijos priklausomybės. Naujas impulsas buvo Vokietijos – Vengrijos – Austrijos 1916m. Lapkričio 5 d. Nutarimas atkurti Lenkijos valstybę. Naujas perspektyvas atvėrė Vasario revoliucija Rusijoje, bet kartu kilo grėsmė patekti į Vokietijos sudėtį.

Surinkta Vilniaus konferencija(1917 09 18-23), čia daugiausiai dėmesio buvo skiriama Lietuvos ateities problemai. Priimtoje rezoliucijoje buvo skelbiamas lietuvių tautos pasiryžimas siekti nepriklausomybės, demokratinės valstybės sukūrimas. Jos pagrindus ir santykius su kitomis valstybėmis turėjęs nustatyti Steigimasis Seimas. Sudaryta Lietuvos taryba.

1917 m. 12 11 Lietuvos taryba priėmė aktą, kurio I-ame str. skelbiama:”LT taryba skelbia nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą, su sostine Vilniumi ir jos atpalaidavimą nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra kada nors buvę su kitomis valstybėmis. Tačiau Vokietija šio akto nepripažino ir tai paskatino 1918m. Vasario 16-osios akto paskelbimą,kuris buvo , laikomas svarbiausiu Lietuvos valstybės konstitucinės svarbos aktu. Juo vėliau rėmėsi kiti vėlesnieji konstituciniai dokumentai. Lietuvos taryba rėmėsi Vilniaus konferencijos nutarimu dėl nepriklausomos Lietuvos, bei to metu labai populiaria tautų apsisprendimo teise.Šis aktas-tai viešas pareiškimas, kad Lietuva atskirta nuo visų buvusių priverstinių ryšių su kitomis valstybėmis. Tautos vardu kalbėjusi Taryba grindė tuo, kad tada buvo vienintelė Lietuvių tautos atstovybė, bet pabrėžė, kad Lietuvos santvarką, t.y. valstybės pagrindus ir santykius su kitomis valstybėmis sutvarkys demokratiniu būdu išrinktas Steigiamasis Seimas.

Taip prasidėjo Lietuvos,kaip modernios valstybės egzistavimas,ir iš to išplaukė visi laikinieji,nuolatiniai dokumentai ir konstitucijos,kaip pagrindinio ir aukščiausio įstatymo formavimasis,kuri su papildymais ir pakeitimas,priklausomai nuo istorinio laikotarpio ir politinių to meto įvykių Lietuvoje,gyvavo iki pat antrojo pasaulinio karo. Valstybę sudaro: valdymo forma. Politinis rėžimas. Teritorinis suskirstymas.[10,2004m.]

1.1918-1920m.Laikinieji įstatymai

IŠTRAUKA IŠ 1918 m. VASARIO 16 d. AKTO

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes su pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintaja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Tai buvo trumpas dokumentas,turintis preambulę,6 skyrius, 29 straipsnius ir pavadintas”Pirmosios laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai”.Juose įtvirtintos nustatos:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1907 žodžiai iš 6275 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.