Organizavimas
5 (100%) 1 vote

Organizavimas

Įstatai perregistruoti Trakų rajono savivaldybėje

1999 m._________________ d.

įmonės kodas______________

Rejestro Nr. _____

Rejestro tvarkytojasUŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ENIRAS“

ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Eniras“ (toliau – Bendrovė) yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis – akcijas.

Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.

1.2. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ir savarankišką balansą.

Bendrovė turi antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika, Trakų rajonas, Uždaroji akcinė bendrovė „Eniras“.

1.3. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

1.4. Bendrovės buveinės adresas: Kęstučio 1, Lentvaris 4200 Trakų rajonas , Lietuvos Respublika.

1.5. Bendrovės ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. ŪKINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR RŪŠYS

2.1. Ūkinės veiklos tikslas – pelno siekimas iš gamybos bei prekybos.

2.2. Pagrindinės veiklos rūšys:

Gėlių auginimas (0111)

Daržovių auginimas, daigų auginimas (0112)

Gatavo betono gamyba (2663)

Statybinių skiedinių gamyba (2664)

Metalo konstrukcijų ir konstrukcijų dalių gamyba (2811)

Centrinio šildymo boilerių gamyba (2822)

Buitinio centrinio šildymo vandens katilų gamyba (2875)

Krosnių gamyba (2921)

Elektros paskirstymas (4010)

Garų ir karšto vandens tiekimas (4030)

Vandens ėmimas ir paskirstymas (4100)

Žemės darbai (4511)

Elektros instaliacija ir kitų įtaisų įrengimas (4531)

Vamzdynų įrengimas (4533)

Automobilių priežiūra ir remontas (5020)

Automobilių atsarginių dalių ir reikmenų pardavimas (5030)

Didmeninė prekyba už atlyginimą pagal sutartį (5110)

Statybinių medžiagų pardavimo įgaliotinių (agentų) veikla (5113)

Kitų buitinių prekių didmeninė prekyba (5115)

Elektros buitinių prietaisų didmeninė prekyba (5143)

Vaisių ir daržovių mažmeninė prekyba (5221)

Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (5212)

Buitinių elektros prietaisų taisymas (5272)

Krovinių vežimas keliai (6024)

Laikymas ir sandėliavimas (6312)

Ryšiai (6420)

Nuosavo turto išnuomojimas (7020)

Katilų techninis tyrimas ir analizė (7430)

Kontrolės matavimo prietaisų remontas (9305)

3. BENDROVĖS TEISĖS

Bendrovė turi teisę:

3.1. Turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotuose bankuose;

3.2. Verstis nedraudžiama ūkine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

3.3. Pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;

3.4. Pirkti ar kitokiais būdais įgyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius, jei to nedraudžia Įstatymai;

3.5. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti pinigus bankams ir skolintis iš bankų, taip pat iš kitų ūkio subjektų sudarant sutartis ar išleidžiant kredito vertybinius popierius, skolinti ir skolintis pinigus už palūkanas iš savo akcininkų sutinkamai su LR Akcinių bendrovių įstatymu 13 str.

3.6. Nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;

3.7. Atsiskaityti su tiekėjais ir klientais už prekes ir paslaugas bet kuria sutarta forma;

3.8. Nustatyti savo vidaus struktūrą, steigti filialus Lietuvoje ir kitose valstybėse, apibrėžti jų statusą ir veiklą;

3.9. Reorganizuotis, būti kitos bendrovės steigėja ir akcininke;

3.10. Jungtis į asociacijas, koncernus ar konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui;

3.11. Parengti ir įgyvendinti pensinių priedų ir pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas;

3.12. Skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padariniams likviduoti;

3.13. Priimti, keisti ir papildyti savo įstatus, reglamentus ir vidaus taisykles.

3.14. Savarankiškai nustatyti ir išmokėti dividendus akcininkams.

Bendrovė taip pat gali turėti ir kitokias, šiuose įstatuose nenustatytas, civilines teises ir pareigas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams.

4. KAPITALAS IR REZERVŲ FONDAI

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas 100000 (vienas šimtas tūkstančių) litų. Jis padalintas į 1000 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 100 litų.

4.2. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas formuojamas iš akcijų emisijos kainos ir iš bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susiformuoja, imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšas.

4.3. Nuosavą
bendrovės kapitalą sudaro:

– įstatinis kapitalas

– akcijos priedai (nominalios vertės perviršijimas)

– perkainojimo rezervas

– privalomasis rezervas

– kiti rezervai

– nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

– dotacijos ir negrąžintos subsidijos

– atidėtosios išlaidos

4.4. Nuosavas bendrovės kapitalas negali būti mažesnis kaip ¾ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo, jei jis tapo mažesniu administracijos vadovas privalo imtis priemonių tokią būklę ištaisyti arba per 4 mėnesius nuo metinės ataskaitos sudarymo sukviesti neeilinį akcininkų susirinkimą ir veikti sutinkamai su Akcinių bendrovių įstatymo 30 str.

4.5. Privalomasis rezervas sudaromas iš Bendrovės pelno kiekvienais metais atskaitant 5 procentus, kol kapitalo rezervo ir privalomojo pelno atsargos fondų suma sudarys 10 procentų įstatinio kapitalo.

4.6. Pelno rezervo fonde kaupiama pelno dalis, neišmokėta dividendais ar kitaip nepanaudota.

4.7. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas ar sumažintas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ¾ balsų dauguma, kartu atitinkamai pakeičiant įstatus. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik jį užregistravus Įmonių rejestre.

4.8. Padidinti įstatinį kapitalą papildomais piniginiais ir turtiniais įnašais galima tik išleidžiant naujas akcijas.Šių akcijų už emisijos kainą lygią akcijos nominaliai vertei bendrovė gali siūlyti įsigyti valstybei,savivaldybei ar socialiniam draudimui už bendrovės skolas šių institucijų biudžetams, sutinkamai su Akcinių bendrovių įstatymo 34 str.

4.9. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš pelno rezervo ir kapitalo rezervo fondų išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai perduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.

4.10. Padidinti įstatinį kapitalą iš Bendrovės nepaskirstyto pelno galima padengus finansinėje apskaitomybėje apskaitytus Bendrovės nuostolius.

4.11. Įregistravus įstatinio kapitalo padidinimą iš akcininkų įnašų, direktorius praneša asmeniškai kiekvienam akcininkui apie naujų akcijų įsigijimo tvarką.

Jeigu per 6 mėnesius nuo pranešimo dienos akcininkas nepareikalauja naujų akcijų, tai jas gali įsigyti bet kuris kitas akcininkas.

4.12. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas siekiant išmokėti akcininkams laisvas Bendrovės lėšas arba išlyginti nuosavų aktyvų ir įstatinio kapitalo dydžių skirtumą, susidariusį dėl nuostolių.

4.13. Bendrovė, mažindama įstatinį kapitalą, pirmiausia turi anuliuoti atitinkamą dalį turimų akcijų.

4.14. Nutarimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti praneštas kiekvienam akcininkui ir kreditoriui registruotu laišku, arba pagal parašą.

4.15. Įstatinis kapitalas laikomas sumažintas tik įregistravus įstatų pakeitimus Lietuvos Respublikos įmonių rejestre.

4.16.Bendrovei draudžiama supirkti savo akcijas.

5. AKCIJOS, JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS IR PERDAVIMO KITŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖN TVARKA.

5.1.Bendrovė išleidžia nematerialias vardines paprastąsias akcijas 100 litų nominalios vertės. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė.

Akcininkui išduodamas išrašas iš jo vertybinių popierių sąskaitos.

5.2. Bendrovės akcijų savininkai gali laisvai (nevaržomai) parduoti ar kitaip perleisti savo akcijas ar jų dalį kitų fizinių ar juridinių asmenų nuosavybėn.

Akcijų perleidimo sandorį šalys turi pateikti asmenims, tvarkantiems vertybinių popierių sąskaitas. Akcijų perleidimas žymimas debetiniu įrašu perleidėjo ir kreditiniu įrašu įgijėjo vertybinių popierių sąskaitose.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1104 žodžiai iš 3637 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.