Pinigų teorija
5 (100%) 1 vote

Pinigų teorija

1. Pinigų esmė, turinys, forma ir prigimtis. Pinigų formų įvairovė Termino pinigai nereikia painioti su grynaisiais pinigais, pajamomis arba turtu.

Popieriukų, vadinamų pinigais, spausdinimas tarsi neatneša jokios naudos.

Antra vertus, pinigai ir su jais susijusios finansų įstaigos yra nepaprastai svarbu. Pinigai labai suprastina prekių mainus – atkrinta visi mainų vargai ir natūriniams mainams būdingos išlaidos.

Kuo geriau funkcionuoja pinigų sistema, tuo geriau gyvena visa šalis ir kiekvienas iš mūsų.

Kiekvienam žmogui, suprantančiam finansų sistemą, lengva apsispręsti, kaip investuoti. Štai kodėl tenka pradėjus nuo pinigų teorijos sampratų pereiti prie pinigų sistemos ir jos funkcionavimo supratimo.

Įprastinė žodžio pinigai vartosena yra per daug neapibrėžta. Kasdieninėje kalboje terminas pinigai reiškia labai daug skirtingų dalykų (tai ir grynieji pinigai, ir čekiniai indėliai ir kredito kortelės). Tačiau iškyla atsiskaitymų problemos, pavyzdžiui, čekiu už troleibuso bilietą arba grynaisiais už 10 mln. litų vyriausybės vertybinių popierių.

Kadangi JAV ir kitose šalyse yra labai išplėtoti atsiskaitymai čekiais bei kredito kortelėmis, o tik už 1 procentą pirkimų apmokama grynaisiais pinigais, siūloma mąstyti taip – pinigai yra iš esmės indėliai, o grynieji pinigai – tai tik šios sistemos smulkieji pinigai.

Grynuosius pinigus sudaro banknotai apyvartoje ir monetos apyvartoje. Tačiau šie banknotai apyvartoje ir monetos apyvartoje, įnešti į bet kuriame banke atidarytą indėlio ar kitą sąskaitą, pakeičia savo formą, ir jau tampa ne grynaisiais pinigais, o įrašais bankų sąskaitose.

Pinigai kaip studijos objektas gali būti nagrinėjami įvairiais požiūriais. Pagal Vladą Jurgutį pinigai gali būti nagrinėjami istorijos ir politikos aspektu, teisininko, ekonomisto ir filosofo akimis.

Istoriniu požiūriu pinigų studijos pirmiausia siejamos su pinigų kaip vertės ir mainų mato pokyčiais atsižvelgiant į tautų vystymosi evoliuciją.

Pinigai politikos atžvilgiu nagrinėjami siekiant parodyti pinigų įtaką politikai, visos tautos, jos grupės ar klasės ir atskiro žmogaus gyvenimui.

Pinigai teisiniu atžvilgiu analizuojami siejant juos su teisės normomis ir nuostatomis: nevok, nežudyk, nesukčiauk ir kt., nes būtent dėl pinigų žmonės dažniausiai nusikalsta, nužudo, apvagia ir t. t. Taigi nagrinėdamas pinigus teisiniu požiūriu teisininkas visada susiduria su žmonių santykiais, susijusiais su pinigais.

Vladas Jurgutis pinigus ekonominiame gyvenime laikė kapitalistinio ūkio funkcionavimo pagrindu, t. y. visa ko ašimi. Kapitalistinis ūkis neįmanomas be darbo pasidalijimo ir mainų, o išplėtoti mainai kapitalistiniame ūkyje yra galimi tik dalyvaujant pinigams.

Pinigai filosofine prasme nagrinėjami turint tikslą nustatyti jų vaidmenį atskiro individo, šeimos ir visuomenės dorovei.

2. Pinigų apibrėžimai

Rimtas finansų objekto nagrinėjimas susideda ne vien tik iš pateiktų apibrėžimų, tačiau jis vis tik prasideda apibrėžimų nagrinėjimu.

Kaip rašoma šiai temai giliau nagrinėti rekomenduojamuose vadovėliuose, jų teoriniuose skyriuose stengiamasi padėti intuityviai suprasti pagrindines idėjas.

Populiarus pinigų apibrėžimas tik kaip grynųjų pinigų yra per siauras vartoti teoretikams, o kitas populiarus jų apibūdinimas, vertinantis pinigus kaip turto sinonimą, yra per platus. Sakydami, kad ,,Jis turi daug pinigų”, turime omenyje, kad jis yra turtingas. Jei tokį pinigų apibrėžimą vartotume ekonomikoje, tai už pinigus įgytas nekilnojamasis turtas, akcijos, obligacijos ir kitoks turtas būtų vadinamas pinigais, o tai reikštų, kad yra ignoruojami pinigams būdingi bruožai.

Kitas populiarus pinigų apibrėžimas sutapatina juos su pajamomis. Pavyzdžiui, dažnai klausiama ,,Kiek jis uždirba pinigų? Tačiau šis pinigų apibrėžimas yra per siauras, nes pajamos yra tik srauto per tam tikrą laiko tarpą rodiklis ir galime labai greitai susipainioti, jei norėsime pasvarstyti, ar dėl pinigų kiekio pasikeitimo ekvivalentiškai keičiasi pajamos. Be to, pinigai yra sankaupos, o tai reiškia, kad bet kuriuo laiko momentu jų yra tam tikra suma.

Todėl ekonomistai ir teoretikai atmeta pernelyg siaurą pinigų apibrėžimą, reiškiantį grynuosius pinigus, ir per platų, reiškiantį turtą, ir apibūdina pinigus pagal jų funkcijas. T. Mayer, J.S.Duesenberry, R.Z.Aliber knygoje Pinigai, bankai ir ekonomika pateikia tokį pinigų apibrėžimą: Pinigai yra viskas, kas funkcionuoja kaip mainų tarpininkas, kaip vertės matas, kaip būsimų mokėjimų priemonė arba kaip labai likvidi kaupimo priemonė.

Lietuvos banko ketvirtiniuose biuleteniuose pateikiamuose kai kurių rodiklių paaiškinimuose pinigai apibrėžiami kaip visuotinis vertės ekvivalentas, atliekantis mainų, kaupimo, vertės mato, apyvartos ir mokėjimų priemonės funkciją.

Šiuolaikinių ekonomikos terminų enciklopediniame žodyne (Auštrevičius P. ir kt., Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Lietuvos komersantas, Vilnius, 1991 m.) rašoma, kad pinigai yra visuotinis vertės ekvivalentas, atliekantis mainų, kaupimo, vertės mato, cirkuliacijos ir mokėjimo priemonės funkciją.

ECB valdybos narys Eugenio Domingo Solans paskaitoje ,,The euro and the Eurosystem some issues of interest for the Swedish public”,
skaitytoje 2001 m. vasario 26 d. Swedbanke, Stockholme, nurodė tris pinigų funkcijas: mokėjimų priemonės (a means of payment), vertės mato (unit of account) bei kaupimo (a store of value).

Dar vienas apibrėžimas skelbia, kad pinigai yra aukšto likvidumo finansinis turtas, paprastai priimamas mainais už prekes ir paslaugas ir atliekantis mainų priemonės, vertės mato arba apskaitos vieneto, atidėtų arba būsimų mokėjimų bei kaupimo priemonės funkcijas.

Apriorinis ir empirinis pinigų apibrėžimas.

Apriorinis pinigų apibrėžimo būdas yra daugiau filosofinis, pabrėžiantis pinigų prigimtį, išryškinantis tai, kuo pasižymi pinigai. Juo siekiama nustatyti vieną vienintelį požymį, kuriuo pinigai skiriasi nuo kitų dalykų.

Aprioriniu požiūriu pinigai apibrėžiami kaip priemonė, visuotinai pripažįstama mainų tarpininku, nes tai yra tik vien pinigams būdinga funkcija, kai turto kaupimo funkciją gali atlikti ir kiti įvairūs daiktai.

Šis apibrėžimas turi tą privalumą, kad jis, nors ir būdamas abstraktus, gana tiksliai nustato skirtumą tarp daiktų pinigų ir daiktų, kurie nėra pinigai. Pagal šį apibrėžimą daiktai, kuriais dažnai mokame už prekes ir paslaugas – grynieji pinigai, indėliai iki pareikalavimo, kelioniniai čekiai – yra pinigai, o terminuotieji indėliai nėra pinigai. Taip apibrėžtus pinigus žymime indeksu P1.

Ekonomistams nagrinėjant pinigus kaip mainų tarpininkus paprastai naudojamas P1 arba pinigų siaurąja prasme rodiklis, kuris susideda iš dviejų komponentų: pinigų apyvartoje ir indėlių iki pareikalavimo. Tai labai plačiai taikomas pinigų apibrėžimas. Į šių pinigų sudėtį neįeina kredito kortelių likučiai, kadangi kredito kortelės tėra tik mokėjimo būdas. Mokant kredito kortele, jūs gaunate kreditą, taigi atsiranda skola, kurią teks vėliau apmokėti čekiu ar grynaisiais pinigais.

Kai pinigus bandoma apibrėžti atsižvelgiant ir į jų atliekamą kaupimo funkciją, naudojamas P2 arba pinigų plačiąja prasme rodiklis, kurį sudaro jau minėtu P1 rodikliu apibrėžti pinigai (pinigai apyvartoje ir indėliai iki pareikalavimo) papildyti kvazipinigais, kuriuos sudaro terminuotieji ir taupomieji indėliai.

Empirinis apibrėžimas orientuojasi į tas pinigų savybes, kurios yra svarbios reguliuojant pinigų pasiūlą makroekonominės politikos priemonėmis. Pirmoji iš šių savybių reiškia, kad pinigų pasiūlos pokyčiai stipriai veikia, o daugelio ekonomistų nuomone – lemia nominaliąsias pajamas, o antroji – kad šalies centrinis bankas gali kontroliuoti pinigų pasiūlą. Kadangi ekonomistams rūpi galimybės reguliuoti ekonomiką, kintamieji, kuriuos gali kontroliuoti vyriausybė arba centrinis bankas jiems yra svarbesni už kitus kintamuosius, kurie nėra taip lengvai valdomi.

Taigi pinigų empirinis apibrėžimas vertina pinigus ne pagal kokį nors jų prigimtinį požymį, bet traktuoja kaip likvidžius aktyvus arba tokių aktyvų rinkinį, kuris:

1) daro tiksliausiai numatomą poveikį nominaliosioms pajamoms ir

2) gali būti šalies centrinio banko kontroliuojamas.

Pinigai, išleisti į apyvartą, tai grynieji pinigai, išleisti centrinio banko.

Pinigai apyvartoje, tai banknotai ir monetos už bankų sistemos ribų.

Pinigų apyvartos greitis – tai vidutinis piniginio vieneto apyvartų skaičius per metus. Dažniausiai jis skaičiuojamas kaip nominaliojo bendrojo vidaus produkto ir pinigų kiekio santykis.

Pinigų bazė, tai centrinio banko išleisti į apyvartą grynieji pinigai, komercinių bankų atsargos nacionaline valiuta, laikomos centriniame banke, ir privalomosios atsargos užsienio valiutomis.

Pinigų elementai, tai sudėtiniai pinigų rodikliai, kurie vartojami kaip pinigų kiekio matas. Priklausomai nuo jų apibrėžimo apima įvairias likvidaus turto grupes (P1 – indėliai iki pareikalavimo ir pinigai apyvartoje; kvazipinigai – terminuotieji ir taupomieji indėliai litais bei užsienio valiutomis; P2, kurie lygūs P1 ir kvazipinigų sumai).

Pinigų kiekis, tai bendras pinigų kiekis ekonomikoje, kurį sudaro: pinigai apyvartoje ir indėliai taupomosiose bei einamosiose sąskaitose.

Pinigų multiplikatorius – tai santykis tarp pinigų bazės ir pinigų kiekio.

3. Pinigų rūšys: prekiniai, ,,tikrieji” (auksiniai), ,,popieriniai”, kreditiniai, pilnaverčiai ir nepilnaverčiai, ,,elektroniniai”, grynieji ir negrynieji, bankiniai, pinigų pakaitalaiPagal savo formas arba rūšis pinigai dar skirstomi į pilnaverčius prekinius pinigus arba tiesiog prekinius pinigus, kuriuos sudaro aukso, sidabro, vario ar kitų metalų monetos, kurių, kaip prekių, vertė visiškai atitinka jų, kaip mainų tarpininko, vertę. Jeigu monetos metalą galima parduoti už tiek, kokia yra tos monetos nominalinė vertė, tada ši moneta yra pilnavertis prekinis pinigas. Pažymėtina, kad Pirmosios bangos pinigai išties buvo ne tik apčiuopiami ir patvarūs, bet ir beraščiai. Tai reiškia, kad jų vertė priklausė nuo svorio, o ne į juos įspaustų žodžių.

Pinigai yra barterinių atsiskaitymų alternatyva. Barteris yra tiesioginis pasikeitimas prekėmis arba paslaugomis. Naudojant pinigus kaip mainų priemonę, galima vykdyti prekybą prekėmis ir paslaugomis be barterio. Pinigai yra standartinė priemonė, gaunama mainais už prekes ir paslaugas.

Iš pradžių pilnaverčių pinigų pakaitalai – banknotai arba kreditiniai ar
bankiniai pinigai buvo tik pažymėjimas, suteikiantis jo savininkui teisę gauti tam tikrą sumą prekinių pinigų.

Kreditiniais arba bankiniais pinigais vadinami tokie pinigai, kurie patys neturi savo nominalo vertę atitinkančios vertės ir kurių negalima iškeisti į pilnaverčius, aukso ar sidabro pinigus (šiandieniniai eurai, doleriai, litai).

Lietuvos banko ketvirtiniuose biuleteniuose pateikiamuose kai kurių rodiklių paaiškinimuose rašoma, kad banknotas arba popierinis pinigas – tai rašytinis banko pasižadėjimas nurodytu laiku arba anksčiau sumokėti tam tikrą pinigų sumą banknoto pateikėjui; dažniausiai garantuojamas centrinio banko.

Kreditiniai arba bankiniai pinigai pranašesni už kitas pinigų rūšis tuo, kad jiems nereikia eikvoti retųjų gamtos išteklių. Kaip mainų priemonė, pinigai praplečia prekybos apimtis ir skalę, didina ekonomikos efektyvumą ir leidžia atsirasti specializacijai, būdingai šiuolaikinei ekonomikai.

Popierinių pinigų plėtrą taip pat sietina ir su visuotinio raštingumo atsiradimu. Naudojant popierinius banknotus yra labai svarbu tai, kas išspausdinta popieriuje. Pinigai simboliniai, tačiau vis dar apčiuopiami. Jie pasirodė pasiekus visuotinį raštingumą. Perėjimas nuo vertę turinčių produktų – aukso, sidabro, tabako, kailių – prie beverčių popierių (kreditinių arba bankinių pinigų) privertė vartotojus smarkiai keisti tikėjimą. Jie privalėjo būti įsitikinę, kad kiti priims popierinius pinigus ir už juos duos prekių. Popieriniai pinigai buvo ir tebėra grindžiami vien pasitikėjimu. Jie užvaldė pramonės visuomenę – Antrosios bangos civilizaciją.

Nors anksčiau ir pasirodydavo kreditinių pinigų, dauguma išsivysčiusių valstybių iki 1930 metų laikėsi aukso standarto, tai yra galimybės iškeisti atitinkamą pinigų sumą į aukso monetas ar lydinius.

Pinigai dar skirstomi į grynuosius, kuriuos sudaro banknotai, monetos, taurieji metalai, bei negrynuosius arba buhalterinius pinigus, kurie yra laikomi bankų sąskaitose. Negrynuosius pinigus visada galima paversti grynaisiais pinigais, tačiau tai priklauso nuo to, kokiose banko sąskaitose šie pinigai laikomi. Lengviausia grynaisiais pinigais paversti atsiskaitomosiose arba einamosiose sąskaitose laikomus pinigus.

Beveik pinigai yra finansinis turtas, kuris atlieka pinigų kaupimo priemonės funkciją ir gali būti iš karto paverstas mainų priemone, tačiau pats savaime nėra mainų priemonė. Beveik pinigų pavyzdys yra trumpalaikiai vertybiniai popieriai, pavyzdžiui, iždo vekseliai.

Pinigų pakaitalai yra finansinis turtas, kuris gali būti laikina mainų priemonė, tačiau nėra kaupimo priemonė. Ryškiausias pavyzdys yra kredito kortelės. Kreditas savaime nėra turtas, nei kreditas, nei kredito kortelės nėra pinigai. Tačiau kreditas ir kredito kortelės turi įtakos gyventojų laikomų pinigų kiekiui.

Paplitus elektronikai, pinigų sistema toliau evoliucionuoja. Įprasta praktika tampa automatiniai visą parą veikiantys bankų terminalai, prekybininkai turi pardavimo fiksavimo terminalus.

Pastaraisiais metais finansų rinkose naudojami instrumentai nuolat tolsta nuo materialumo. Čikagoje, Londone, Sidnėjuje, Singapūre ir Osakoje milijardai parduodami vadinamaisiais „išvestiniais“ finansiniais instrumentais – pavyzdžiui, vertybiniais popieriais, pagrįstais ne individualių bendrovių kapitalu, o įvairiais rinkos indeksais. Dar labiau nutolstama nuo pagrindų šiais indeksais grindžiamais pasirinkimais. Be to, miglotame pasaulyje atsidūrusi vadinamoji „sintetika“, kuri per daugybę įvairių sudėtingų sandorių siūlo investuotojams rezultatus, skatinančius arba rodančius egzistuojančias obligacijas, kapitalą, indeksą ar pasirinkimą.

Rinkose sparčiai siekiama dar retesnių investicijų, pagrįstų indeksų indeksais, vedinių vediniais, sintetiką rodančia sintetika.

Kapitalas ir pinigai vis labiau tolsta nuo materialios formos ir labai greitai tampa „supersimboliu“.

Greta vykstantys pinigų prigimties pokyčiai stumia procesą dar toliau. Šiandien, kai ateina pažangesnė Trečiosios bangos – žinių ekonomika, popieriniai pinigai nepaliaujamai sensta. Dabar aišku, kad popieriniai pinigai yra mirštančios pramonės eros produktas. Tikėtina, kad išskyrus ekonomiškai atsilikusias šalis ir antraeilį vartojimą, visur kitur popierinių pinigų laukia toks pat likimas kaip koralų, kriauklių ar vario apyrankių valiutos (žiūr. Alvin Toffler „Valdžių kaita„, V., 2001 m., 82 p.).

Kai restorano savininkas perduoda jūsų kortelės numerį Visa ar American Express, kredito kortelių bendrovės kompiuteriai įrašo tam tikrą pinigų sumą į restorano sąskaitą, atima ją iš savo apskaitos knygų ir padidina jūsų skolą. Vis dėlto tai tik paprastas žaidimas su kortele.

Su vadinamąja sumania, greita kortele, kurią kasininkas įdeda į elektroninį prietaisą, pietų kaina tiesiog išskaičiuojama iš jūsų banko sąskaitos. Nuomos ar kiti mokesčiai gali būti su elektronikos pagalba pervedami iš asmeninės sąskaitos į atitinkamą banką. Šiandienos viršūnė – „supersumanios ir greitos kortelės“ arba, kitaip tariant, „elektroninis bankas piniginėje“. Šios plastmasinės kortelės su mikroschema leidžia klientui pasitikrinti banko sąskaitą, pirkti ir parduoti akcijas, užsisakyti lėktuvo bilietus ir atlikti daug
įvairiausių kitų operacijų. Kortelės tampa vis protingesnės, jos siunčia ir perduoda be galo daug informacijos. Tas, kas kontroliuoja kortelę, – nesvarbu, bankininkai ar jų varžovai, – turi neįkainojamą kanalą į kiekvienus namus ir kasdieninį gyvenimą nes mokantys kortelėmis pirkėjai pateikia mažiausiai bent šiuos duomenis: pavardę, adresą, asmens kodą, kreditinę informaciją, savo, o kartais ir šeimos pajamas bei pramogų, vartojimo polinkius ir panašiai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2370 žodžiai iš 7574 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.