Reklama jos poveikis visuomeniai
5 (100%) 1 vote

Reklama jos poveikis visuomeniai

1121314151

REZIUMĖ

Brikas D. Reklama. Jos ypatumai ir poveikis visuomenei. Ekonomikos

specialybės kursinis darbas. Šiaulių universitetas socialinių mokslų

fakultetas. Šiauliai 1999.11.29. darbo apimtis 24 puslapiai. Darbo tema,

reklama, jo ypatumai ir savybės, poveikis visuomenei. Darbas atliktas

naudojant mokslinę ir statistinę literatūra, bei periodinius leidinius.

(konkreti literatūra pateikta skyrelyje “Literatūros sąrašas”). Taip pat

darbe atliktam vartotojų požiūrio į reklamą tyrimui panaudotos anketos,

kurios yra pateikto priede.

Darbas paaiškina reklamos naudingumą bei būtinumą visuomenei,

supažindina su įvairiomis reklamos priemonėmis. Darbas gali būti panaudotas

mokomiesiems tikslams, norint studijuoti reklamą. Taip pat darbe yra

apmąstymų, kaip dar būtų galima pateikti reklamą.

TURINYS

REZIUMĖ 2

TURINYS 3

ĮŽANGA 4

REKLAMOS ISTORINĖS IŠTAKOS 5

REKLAMOS REIKŠMĖ IR TIKSLAI 6

Reklamos reikšmė 6

Reklamos tikslai 6

REKLAMOS PROCESAS, JO YPATUMAI. 8

Reklamos davėjas 8

Reklamos agentūra 9

Reklamos platinimo priemonės 10

Vartotojas 10

Reklamos proceso sudėtinės dalys 11

REKLAMOS RŪŠYS, TIPAI, JŲ NAUDOJIMAS 12

REKLAMOS EFEKTYVUMO NUSTATYMAS 17

REKLAMA PREKYBOS VIETOJE 19

REKLAMOTOS PREKĖS PREKYBOS VIETOJE ANALIZĖ 20

VARTOTOJŲ NUOMONĖ APIE REKLAMĄ 21

IŠVADOS IR SIŪLYMAI 23

NAUDOTA LITERATŪRA 24

ĮŽANGA

Temos aktualumas. Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį.

Reklamą mes matome ir girdime visur, važiuojant automobiliu klausomės

radijo, namuose žiūrime televiziją, eidami mieste aplink matome daug

įvairiausių reklaminių iškabų, imdami laikraščius iš pašto dėžutės kartais

randame reklaminį bukletėlį. Kiekvienas žmogus yra asmenybė ir kiekvienas

savaip vertiną reklamą. Todėl yra įdomu žinoti įvairių žmonių reklamos

vertinimą, jos poveikį vartotojui ir rinkai. Šiais laikais reklamos

industrija labai sparčiais plečiasi ir atsiranda vis naujų reklamos

priemonių. Todėl manau, kad ši tema aktuali.

Darbo tikslas. Atskleisti reklamos atsiradimo aplinkybes ir

priežastis, įvairių reklamos priemonių efektyvumą, susipažinti su reklamos

priemonėmis ir jų ypatumais. Išanalizuoti vartotojų požiūrį į reklamą.

Darbe badžiau truputi paliesti ir pats paanalizuoti reklamą prekybos

vietoje, šia tema neradau jokios mokslinės literatūros.

Darbo objektas. Reklama, jos ypatumai istorija ir jos evoliucija.

Reklamos efektyvumas ir poveikis visuomenei.

Tyrimo metodai ir priemonės. Šiam darbui aš naudojau apklausos ir

analizės metodus. Darbui naudojau Šiaulių “Maximos” parduotuvėje gautus

statistinius dokumentus ir anketas, kurios pateiktos kaip priedas prie

darbo. Teoriniai daliai parašyti naudojausi periodiniais leidiniais ir

moksline literatūra.

Darbo rezultatai. Atlikęs šį darbą, supratau, kad yra žmonių, kurie

dar vis galvoja, kad reklama yra visuomenei nereikalinga. Bet tie patys,

kurie mano, kad reklama nereikalinga, taip pat sutinka su tuo, kad reklama

tikrai juos paveikia ir reklamuojama prekė yra labiau perkama. Daugeliui

mano apklaustų žmonių veiksmingiausia reklama atrodo per televiziją.

Apklausą aš atlikau naudodamas priede pateikta anketa. Vis gi ir mano

apklaustų žmonių dauguma ir aš manau, kad be reklamos firmos veikla yra

neįmanoma. Reklama yra naudinga ir visuomenei, kadingi ji suteikia

vartotojui teisę rinktis ir informuoja vartotoją apie nauja prekę ar

paslaugą, ir gamintojui ar paslaugų tiekėjui, kadangi jis tik reklamos

keliu gali informuoti plačią visuomenę apie jo gaminamą produkciją ar

teikiamą paslaugą.

REKLAMOS ISTORINĖS IŠTAKOS

Reklama visuomeniniame gyvenime įgauna vis didesnę reikšmę. Neturėdami

atsakymų į klausimus, kur ir kodėl atsirado reklama, mes negalime giliau

nagrinėti reklaminės veiklos teorijos ir praktikos bei sėkmingai dirbti

šioje srityje. Todėl yra būtina žinoti ne tik šiuolaikinį reklamos

funkcionavimo mechanizmą ekonomikoje, bet ir jos prigimtį, istorines

ištakas bei evoliuciją.

Reklamos šaknys siekia žilą senovę. Apie jos praktiką eina kalba

pačiuose pirmuose istoriniuose dokumentuose. Pirmajai žinomai reklamai –

jau apie 2500 metų. Senovės Egipto miesto Memfio griuvėsiuose buvo rasta

akmuo su užrašu: “Aš Rino, iš Krito salos, pagal dievų valią aiškinu

žmonėms sapnus”[1]. Pirmasis civilizacijai žinomas politinės reklamos

pavyzdys yra išlikęs persų karaliaus Darijaus I piešinys ant uolos, kuris

datuojamas VI a. prieš Kristų, kuriame įtaigiai demonstruojama karaliaus

didybė bei jėga. Šios istorinės reklamos liekanos byloja apie rašytinės

reklamos ištakas. Tačiau pats žodis “reklama” kilęs iš lotyniško

veiksmažodžio “relamare”,
reiškiančio “rėkti, šaukti”, taigi yra pagrindo

manyti, kad žodinė reklama atsirado seniau nei rašytinė. Taigi pirmoji

žodinė reklama buvo senovės Graikijoje, Atėnų gatvėmis vaikščiojančio

šauklio ir pranešančio apie vergų, gyvulių ir kitokių prekių pardavimą.

Senovės Romoje reklama skelbė apie gladiatorių kautynes, aukštuomenės

įvykius. Reklama buvo labai paplitusi senovės miestuose Pompėjoje,

Stabijoje, kuriuose rasta daugybė reklaminių užrašų, prekybinių ženklų,

simbolių. Jau tada kiekvienas save gerbiantis vyno, grūdų ar gyvulių

pirklys turėjo savo prekybinį ženklą – emblemą. Reklaminiai užrašai dažnai

siekė ne tik komercinių tikslų, bet ir politinių, yra rastų užrašų, kur

žmones kvietė balsuoti už vieną ar kitą politinį veikėją. Visi šie užrašai

ir yra šiuolaikinės reklamos pirmtakai.

REKLAMOS REIKŠMĖ IR TIKSLAI

Reklamos reikšmė

Šiandien reklama labai sparčiai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis.

Aktyvios rinkos sąlygomis, esant didelei prekių ir paslaugų įvairovei,

reklama tampa viena svarbiausių esamų ir potencialių pirkėjų, lankytojų ir

klientų informavimo, supažindinimo ir susidomėjimą sukeliančių bei

įtikinėjimo priemonių. Reklama padeda vartotojui išsirinkti prekę, skatina

atskirus pirkėjus, o kartais ir plačius vartotojų sluoksnius įsigyti prekę.

Ji padeda formuoti interesus, papročius, nuomonę, įveikti klaidas ir

prietarus, taranauja kultūriniam, moraliniam ir estetiniam žmonių

auklėjimui. Reklama apibūdina apibūdina tų ar kitų prekių naudingumą, jų

reikšmę, kainas, asortimentą ir kokybę.

Gera reklama gali duoti nemažai naudos ir prekes parduodančiai ar

paslaugas teikiančiai firmai, ir tų prekių bei paslaugų pirkėjams. Reklama

pirmiausiai tiesiog praneša vartotojui apie prekės egzistavimą, atkreipia į

ją potencialių vartotojų dėmesį. Be reklamos net labai gera prekė gali

likti nežinoma. Be to, dauguma pirkėjų gali nepastebėti puikios

parduotuvės, naudingas paslaugas teikiančios firmos ar puikaus renginio.

Tik nedaugelis apie tai gali sužinoti be reklamos, tai yra iš draugų,

pažįstamų ar atsitiktinai užklydę. Todėl daugelio įmonių veikla be reklamos

yra neįmanoma.

Apibūdinant reklamos reikšmę, galima išskirti socialines ir ekonomines

reklamos funkcijas:

• socialinės funkcijos: informuoja apie mokslo ir technikos

pasiekimus, auklėja, šviečia pirkėjus; lavina estetinį skonį; turi

įtakos sveiko ir kultūringo gyvenimo būdo propagavimui; įtvirtina

racionalius poreikius ir kt.

• ekonominės funkcijos: padeda subalansuoti prekių pasiūla ir

paklausą; tobulina ir skatina naujus gyventojų poreikius; padeda

pirkėjams orientuotis rinkoje; skatina gamybos tobulėjimą; spartina

prekių judėjimą; propaguoja pažangius pardavimo metodus ir kt.

Reklamos tikslai

Galima drąsiai teigti, kad svarbiausieji reklamos tikslai yra šie:

• paklausos užtikrinimas;

• informavimas apie tam tikros prekės egzistavimą, jos išskirtinumą;

• informavimas apie teikiamas paslaugas;

• informavimas apie naujų prekių atsiradimą;

• supažindinimas su prekės ženklu;

• naujų rinkos segmentų įvaldymas;

• pardavimų dalie tam tikroje rinkoje didinimas;

• teigiamų pirkėjo norų sužadinimas;

• pagalba realizuojant prekes.

Visi šie tikslai turi tarnauti bendram reklamos tikslui – didinti

pardavimus.

REKLAMOS PROCESAS, JO YPATUMAI.

Norint suprasti reklamos proceso esmę, būtina išanalizuoti jo bazinę

technologiją ir padalinti ją į atskirus elementus, pagal kuriuos būtų

galima nagrinėti šio proceso dalyvių veiklą. Reklama kaip procesas susideda

iš keturių sudedamųjų dalių (schema Nr.1):

• reklamos davėjas,

• reklamos agentūra,

• reklamos platinimo priemonės,

• vartotojas (auditorija, kuriai skirta reklama).

Schema Nr.1

Reklamos davėjas

Reklamos davėjas – tai juridinis arba fizinis asmuo, kuris užsako

reklamą reklamos agentūroje ir už ją sumoka. Paprastai tai yra prekių

gamintojo arba paslaugų teikėjo reklamos tarnyba. Reklamos davėjas aktyviai

dalyvauja organizuojant savo reklamos kompanijas išorės rinkoje.

Svarbiausios reklamos davėjo funkcijos yra šios:

• nustatyti prekių kontingentą, tarp jų eksportuojamų, kurį reikia

reklamuoti;

• kartu su reklamos agentūra nustatyti prekių reklamavimo ypatumus ir

laipsnį (reklamos rūšis, būtiną reklamos pateikimo, atlikimo lygį ir

panašiai);

• formuoti reklamos produkcijos sukūrimo planą, kartu su reklamos agentūra

organizuoti reklamos priemones;

• parengti reklamos sukūrimo biudžetą ir kartu su reklamos agentūra

realizuoti reklamos priemones;

• pasirašyti sutartį su reklamos agentūra, kurioje numatoma sukurti

reklamos medžiagą;

• padėti vykdytojams renkant pradinius duomenis (marketingo tyrimų

pagrindu formuluoti
tikslus ir uždavinius, nurodyti tikslines

vartotojų grupes, kurioms ši reklama skirta);

• pateikti techninius ir faktinius duomenis, kuriuose būtų išskirti

svarbiausieji reklamuojamos produkcijos ar paslaugų privalumai ir

ypatumai;

• teikti techninę pagalbą, rengiant tekstus ir organizuojant foto, video,

kino darbus;

• organizuoti technines konsultacijas vaizdinės – grafinės informacijos

(schemų, grafikų, brėžinių, techninių piešinių ir kt.) apie prekę

pradiniams duomenims parengti;

• tvirtinti maketus (eskizų, scenarijų, skelbimų tekstų ir kt.) reklamos

medžiagos ir reklamos originalų, skirtų reklamai pagaminti, tiražuoti

arba kitaip panaudoti;

• apmokėti vykdytojo sąskaitas.

Reklamos agentūra

Reklamos agentūra šalia anksčiau nurodytų darbų, atliekamų kartu su

reklamos davėju, pagal jo užsakymus atlieka kūrybines ir vykdomąsias

funkcijas, susijusias su reklamos medžiagos kūrimu, parengia reklamos

originalus, organizuoja kompleksines reklamos kampanijas ir atskiras

reklamos priemones, bendradarbiauja su gamybinėmis bazėmis (tipografijos,

studijomis, įmonėmis gaminančiomis visas reikalingas priemones reklamai),

su kitomis reklamos ir leidybos firmomis, palaiko ryšius su reklamos

platinimo priemonėmis, su masinės informacijos platinimo priemonėmis,

kontroliuoja kaip vykdomi užsakymai, pateikia sąskaitas reklamos davėjui ir

apmoka reklamos platinimo priemonių sąskaitas.

Reklamos agentūra reklamos davėjams teikia tokias paslaugas:

• tiria prekes, rinkas ir vartotojus tokios apimties, kuri reikalinga

reklamos kampanijoms pagrįsti ir reklamos idėjoms parengti;

• rengia kompleksinių reklamos programų koncepcijas ir planus – grafikus;

• rengia reklamos originalų ir reklamos spausdinimą bei skelbimą masinės

informacijos ir kitose platinimo priemonėse;

• organizuoja parodas, muges ir su tuo susijusias reklamos priemones;

• organizuoja ir praveda reklaminius – techninius seminarus bei spaudos

konferencijas;

• ruošia, gamina, montuoja ir techniškai aptarnauja išorinės reklamos

priemones.;

• gamina, įgarsina ir dubliuoja į užsienio kalbas, tiražuoja, organizuoja

reklaminių video ir kino filmų demonstravimą;

• rengia ir tiekia reklaminius suvenyrus;

• užtikrina spausdintos reklamos produkcijos poligrafinį atlikimą;

• kuria video ir radijo klipus;

• rengia prekių ženklus ir firmos stilių, įpakavimą;

• įrengia prekybos sales, vitrinas;

• siunčia paštu reklaminę medžiagą;

• atlieka skubias video, foto, filmavimo paslaugas.

Reklamos agentūra yra labai daug paslaugų teikianti įmonė, todėl gali

taip būti, kad ji yra sudariusi sutartys su kitomis įmonėmis, kurios

pavyzdžiui gamina stendus ir pati šia veikla neužsiimti. Reklamos agentūros

teikiamos paslaugos pateiktos schemoje Nr.2.

Schema Nr.2

Reklamos platinimo priemonės

Reklamos platinimo priemonė – tai informacijos kanalas, kuriuo

reklamos pranešimai pasiekia vartotoją: laikraštis, žurnalas, televizija,

radijas ir pan. reklamos procese reklamos platinimo priemonė paprastai

atstovauja organizacija savininkė: leidyba, redakcija, specializuota firma

(pvz.: turinti kino nuomos punktus, turinti tiesioginio pašto siuntų

adresus), televizijos studija ir t.t. Plačiau apie reklamos platinimo

priemones aprašysiu skyrelyje “Reklamos rūšys, tipai, jų naudojimas”.

Vartotojas

Vartotojas – tai vertybė, kurią kiekvienas reklamos davėjas tikisi

turėti savo rankose. Kaip potencialus pirkėjas jis visur laukiamas, į jį

sudėtos visos viltys, ir tik dėl jo taip stengiamasi sukurti gerą reklamą.

Vartotojų auditorija yra suprantama kaip daugybė nuomonių, daugybė

charakterių, įpročių, daugybė veidų ir asmenybių. Auditorija yra asmenų

grupė, į kurią kreipiasi reklamos teikėjas savo pranešimu. Vartotojų

reakcija gali būti įvairi, jis gali priimti tą reklamą ir susidomėti

siūloma preke ar paslaugą, arba gali sureaguoti neigiamai ir nekreipti

dėmesio į naujai reklamuojamą prekę. Todėl kiekvienos reklamos tikslas yra

sudominti potencialų klientą savo reklamuojama preke ar paslauga.

Reklamos proceso sudėtinės dalys

Reklamos proceso organizavimas suprantamas kaip jo funkcionavimas, jo

tarpusavio elementų sutvarkymas, kurių rezultatas yra visas veiklos

procesas, adekvatus rinkos aplinkai. Kad jis būtų pakankamai efektyvus,

prieš tai turi būti atlikti išsamūs marketingo tyrimai, strateginis

planavimas, parengti taktiniai sprendimai, diktuojami reklamos davėjo

pardavimo tikslų ir konkrečios padėties rinkoje. Reklamos proceso sudėtinės

dalys parodytos schemoje Nr.3.

Schema Nr.3

REKLAMOS RŪŠYS, TIPAI, JŲ NAUDOJIMAS

Literatūroje reklama įvardijama labai įvairiai ir skirstoma pagal

šiuos kriterijus:

1. pagal tai, kas pateikia reklamą;

2. pagal reklamos tikslus;

3. pagal reklamos tikslinę auditoriją (kam skirta reklama);

4. pagal reklamos pobūdį;

5. pagal reklamos
ir būdus;

Pagal tai, kas ją pateikia, reklama skirstoma į keturis pagrindinius

tipus:

• pateikta gamintojų;

• pateikta prekybininkų;

• pateikta individualių asmenų;

• pateikta vyriausybės ar visuomeninių organizacijų.

Ši klasifikacija yra pakankamai plati, leidžia nagrinėti reklamą pagal

jos užsakovų pobūdį. Tačiau ji neatspindi giluminio reklamos pobūdžio ir

specifikos.

Pagal tikslus reklama klasifikuojama į tris tipus:

• informacinė;

• įtikinanti;

• primenanti;

šių reklamos tipų formulavimas leidžia ištirti reklamos svarbą ir

tikslus įvairiomis dinamiškos rinkos bei produkto padėties sąlygomis.

Pagal pobūdį reklama klasifikuojama į:

• firminę;

• prekės;

• siekiančią paklausos didinimo.

Firminę reklamą apibūdina ilgalaikė jos strategija, orientuota į

nuolatinį vartotojų susidomėjimo firma palaikymą, taip pat į jos teigiamo

įvaizdžio formavimą. Šiuo atveju įmonėms labai efektyvu yra dalyvavimas

visuomeninėse ir socialinėse programose, pvz.: kova už nykstančių augalų ir

gyvūnų išsaugojimą, dalyvavimas kampanijoje prieš badą, grožio palaikymas

ir kūrimas mieste, kuriame įsikūrusi firma. Puikus pavyzdys – “West”

kompanijos finansuojamos NASA programos (astronautu veikla ir kosminiai

skrydžiai) – tai pelno visuomenės palankumą kompanijai, padeda gerinti

bendra firmos įvaizdį. Kita firminės reklamos šaka yra rėmimas. Rėmimas

(sponsoriavimas) taip pat daro įtaką firmos įvaizdžiui. Rėmimas – tai

įmonės komercinė veikla, kurios tikslas yra veiksmai, naudingi ir rėmėjui,

ir jo paramos gavėjui. Paskutiniu metu Lietuvoje gana dažnai įvairios

firmos organizuoja paramos akcijas. Kartais tokiose akcijose dalyvauja ne

viena firma o kelios firmos organizuoja vieną paramos akciją. Puikus

pavyzdys – Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo kartu su kompanija

“Procter&Gamble” organizuojama akcija “Padėkite išsipildyti vaikų

svajonėms” skirta Lietuvos vaikų namams paremti.

Firmine reklama paprastai siekiama dviejų tikslų:

• stiprinti visos firmos reputaciją,

• sukurti firmos įvaizdį, kurį būtų galima panaudoti daugumai ar visoms

firmos prekėms remti.

Prekės reklama dažniausiai susijusi su konkrečiu prekės ženklu ir

įmanomomis jo modifikacijomis. Jos tikslas – sukurti tam tikros prekės

markės įvaizdį ir atkreipti į ją vartotojų dėmesį. Ši reklama siekia, kad

prekės ženklas įsiskverbtų į vartotojų pasąmonę ir skatintų asociacijas,

susijusias su prekės kokybe bei įvaizdžiu. Prekei reklamuoti pasitelkiamos

beveik visos masinės informacijos priemonės. Tokia reklama turi atitikti

šiuos reikalavimus: turi būti įtikinanti, aktuali, daranti įspūdį,

išbaigta, su solidžiu prekės ženklu, spalvinga, atsargi,lengvai

atpažįstama. Ši reklama turi propaguoti tam tikrą gyvenimo stilių. “Šiai

reklamai svarbiausia yra jos kokybė, o ne kiekybė arba reklaminės

kompanijos ilgumas”[2]. Prekė gali būti reklamuojama nacionaliniu,

regioniniu ir vietiniu lygiais (schema Nr.4). kiekviename lygyje naudojamos

skirtingos reklamos priemonės.

Schema Nr.4

Reklama, kuria siekiama didinti paklausą, naudojama greitam naujos

prekės įvedimui į rinką arba prekių reklaminės kampanijos laikotarpiu. Tai

trumpalaikė reklama. Ji nėra susijusi su prekės įvaizdžiu, gyvenimo

stiliaus arba prekės privalumų reklamavimu. Ši reklama privalo labai

greitai pasiekti tikslą. Ji turi išryškinti atskiras reklaminės kampanijos

detale, ypač jei reikia atitraukti vartotojų dėmesį nuo konkurentų prekių

ir atkreipti dėmesį į savo produkcijos kainų pranašumą (kai reklama skirta

mažmeninei prekybai). Ši reklama turi būti informatyvi, tačiau trumpa.

Siekiant maksimalios jos naudos, reikia įsidėmėti, kad prekės pavadinimas,

įpakavimas ir reklaminis skelbimas yra susiję ir visi jie kartu nulemia

prekės poziciją rinkoje. Tokia reklama pateikiama trumpai ir kuo dažniau,

siekiant tikslinės auditorijos dėmesio ir užsibrėžtos paklausos padidėjimo

apimties. Organizuojant reklamą, kuria siekiama padidinti paklausą, masinės

informacijos priemonių parinkimas yra visiškai neribotas (jei neriboja

biudžetas).

Pagal reklamos priemones ir būdus yra labiausiai paplitęs reklamos

klasifikavimas. Ši klasifikacija leidžia reklamą grupuoti, skirstyti į

įvairias formas, tipus, rūšis. Beje reklamos klasifikaciją pagal reklamos

priemones ir būdu įvairūs literatūros šaltiniai pateikia gana skirtingai.

Aš pateiksiu reklamos klasifikaciją remdamasis tarptautinės reklamos

asociacijos (TRA) klasifikavimu. TRA reklamą klasifikuoja į devynias

pagrindines grupes:

• spaudos reklama;

• spausdinta reklama;

• audiovizualinė reklama;

• parodos ir mugės;

• reklaminiai suvenyrai;

• pašto reklama;

• lauko reklama;

• ryšiai su visuomene;

• kompiuterizuota reklama;

Dabar plačiau apie kiekvieną:

Spaudos reklama aprėpia įvairias reklamines medžiagas,
nėje spaudoje. Šią reklamą galima skaidyti į du pagrindinius

porūšius:

reklaminiai skelbimai – tai mokamas skelbimas, paprastai spausdinamas

periodinėje spaudoje. Pagal klasikinį variantą reklaminis skelbimas

pradedamas dideliu šūkiu (sloganu), kuris trumpai atspindi komercinio

pasiūlymo turinį ir privalumus. Pagrindinė reklaminio skelbimo dalis –

tekstas, kuris ir atspindi reklaminio skelbimo esmę, pabrėžia vartotojui

naudingas produkto savybes ir privalumus;

apžvalginio – reklaminio pobūdžio straipsniai ir publikacijos dažniausiai

pateikia redaguotą medžiagą, apžvalgos forma parašytą apie įmonės veiklą,

arba yra interviu (su firmos vadovais, partneriais ar vartotojais) formos.

Spausdinta reklama – tai vienas pagrindinių reklamos tipų. Ji

orientuota į regimąjį suvokimą. Pagal A.D. Naimušiną spausdintą reklamą

galima skirstyti į du pogrupius:

reklaminiai kataloginiai – informaciniai leidiniai reklamuoja konkrečias

prekes arba paslaugas. Tai katalogai, prospektai, bukletai, plakatai,

lapeliai, informaciniai biuleteniai.

Proginiai (naujametiniai ar jubiliejiniai) reklaminiai leidiniai – labai

efektyvi priemonė, nes jie pasižymi ypač aukšto lygio svarbumu. Tai

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 2847 žodžiai iš 5691 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.