Sanatariškių klinikos verslo planas
5 (100%) 1 vote

Sanatariškių klinikos verslo planas

TURINYS

Įvadas 3

1. Įmonės charakteristika 4

2. Įmonės organizacinė valdymo struktūra 7

3. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas 13

4. Organizacinė aplinka 17

4.1. Vidinė aplinka 17

4.2. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai 20

5. Organizacijos socialinė atsakomybė 24

6. Planavimas ir strateginis valdymas 26

7. Įmonės misija ir vizija 28

8. Organizavimas 30

9. Kontrolė 31

10. Vadovavimas 33

11. Organizacijos kultūra 36

Išvados 38

Literatūros sąrašas 39

ĮVADAS

Santariškės – Vilniaus miesto dalis, esanti į šiaurę nuo miesto centro, Verkių seniūnijoje. Garsėja viena iš didžiausių ligoninių Lietuvoje. Pirmasis naujosios Respublikinės klinikinės ligoninės skyrius pradėjo veikti 1980 metų lapkričio mėnesį Terapijos korpuse.

1990 metų gruodžio mėnesį ligoninė reorganizuota į Vilniaus universiteto ligoninės SANTARIŠKIŲ KLINIKAS.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės (VUL) Santariškių klinikos – viena didžiausių Lietuvos ligoninių, kurioje teikiamų paslaugų spektras labai platus – nuo pirminės asmens sveikatos priežiūros iki aukščiausio lygio specializuotų paslaugų. Ligoninės, kurios dalininkai yra Vilniaus universitetas ir Sveikatos apsaugos ministerija, veikla apima praktinę bei mokslo mediciną, studentų, rezidentų mokymą ir gydytojų tobulinimą. Tai ligoninė, teikianti efektyvias, saugias, šiuolaikinio medicinos mokslo ir etikos reikalavimus atitinkančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas visos šalies gyventojams, diegianti kokybės vadybos sistemą, nuolat gerinanti teikiamų paslaugų kokybę ir atsižvelgianti į ligonių poreikius ir pageidavimus.

Atsižvelgus į šią mano pateiktą pirminę informaciją, galiu teigti, jog Vilniaus universiteto ligoninės (VUL) Santariškių klinikas pasirinkau savo darbo tema, todėl, kad jos teikia visokeriopą pagalbą Lietuvos žmonėms skirdami visą savo dėmesį ir jėgas pacientams.

Kadangi: „Sveikata yra pats brangiausias žmonių turtas“, todėl aš savo darbe bandysiu analizuoti pačią didžiausią Lietuvoje valstybinę įstaigą atliekančią svarbias mūsų šalies žmonėms funkcijas.

Darbo tikslas: išanalizuoti Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų esamą būklę, su ją susijusius veiksnius bei paramą teikiamą iš ES ir kitų valstybių.

Darbo uždaviniai:

1. apibendrinti Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų charakteristiką;

2. išanalizuoti aplinkas supančias ją bei vykdomus strateginius planus;

3. Panagrinėti VUL SK viziją ir misiją, neaplenkiant vykdomos kontrolės įstaigoje.

1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Įmonė dažniausiai apibūdinama kaip gaminanti produkciją arba teikianti paslaugas techniniu, organizaciniu ir ūkiniu požiūriu vientisa sistema.

Savivinkai įmonę naudoja savo tikslams, tačiau kartu jie vykdo ir visuomeninę funkciją. Interesų derinimą didele dalimi lemia nuosavybės forma. Nuosavybės formos sąlygoja ne tiek įmonės tisklų sistemą, kiek jų įgyvendinimo būdus. Nesvarbu kokia būtų nuosavybės forma, visur esama ir pelno siekiančių, ir nesiekiančių įmonių, darbe vadovaujamasi efektyvumo kriterijais.

Įmonės gali būti grupuojamos pagal vieną ar kelis kriterijus. Vieno tipo įmonėse kur kas lengviau sprendžiamos kai kurios ekonominės ir organizacinės problemos: galimi tipiniai technikos, technologijos, gamybos, darbo organizavimo, finansavimo sprendimai. Kiekvieną įmonę galima priskirti tam tikrai grupei: maža, stambi ar vidutinė įmonė.

Galima naudoti ir kur kas sudėtingesnėmis klasifikacijos schemomis, jungiančiomis kelis požymius. Iš dalies prie tokių galima priskirti juridinių įmonės tipų išssiskirstymą. Juridiniai įmonė tipai yra šie:

 individualiosios (personalinės) įmonės;

 tikrosios ū kinės bendrijos;

 akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės;

 komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos;

 valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės, kurios gali būti valstybinės ir valstybinės akcinės.(1, psl. 8)

Mano pasirinkta įmonė yra valstybinė, tai Vilniaus universiteto ligoninės (VUL) Santariškių klinikos.

Valstybinė įmonė – tai valstybės nuosavybės teise Lietuvos valstybei arba vietos savivaldybei priklausanti, turinti juridinio asmens teises, ribotos atsakomybės įmonė. Šio tipo įmonės skirstomos taip:

 valstybinės įmonės;

 valstybinės akcinės įmonės;

 savivaldybių valstybinės įmonės;

 savivaldybių valstybinės akcinės įmonės;

 specialios paskirties valstybinės įmonės;

 specialios paskirties savivaldybių valstybinės įmonės.(2, psl. 29)

Valstybinė įmonė yra tokia, kuri steigia iš valstybės lėšų arba priklauso valstybei ir yra išleidusi akcijų, kurių nominalioji vertė ne didesnė kaip 1/5 įmonės įstatiminio kapitalo.

Įstatiminis kapitalas – materialieji pinigai ištekliai, reikalingi įmonės veiklai pradėti, kurios sudaro valstybės skirtas turtas ir pinigai už parduotas akcijas.

Valstybinė įmonė, išleidusi akcijas, kurių nominali vertė yra didesnė kaip 1/5 įstatinio įmonės kapitalo, vadinama valstybine akcine įmone. Jos akcijos platinamos viešai arba gali turėti ribotą apyvartos sritį.

Dažniausiai valstybinės įmonės kuriamos tam, kad atliktų paslaugas, kurių
individualios verslo įmonės, ūkinės bendrijos ar akcinės bendrovės negali arba nenori atlikti.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės (VUL) Santariškių klinikos – viena didžiausių Lietuvos ligoninių, kurioje teikiamų paslaugų spektras labai platus – nuo pirminės asmens sveikatos priežiūros iki aukščiausio lygio specializuotų paslaugų. Ligoninės, kurios dalininkai yra Vilniaus universitetas ir Sveikatos apsaugos ministerija, veikla apima praktinę bei mokslo mediciną, studentų, rezidentų mokymą ir gydytojų tobulinimą.

Vilniaus universiteto ligoninė (toliau – VUL) „Santariškių klinikos“ – Vilniaus universiteto (toliau – VU) dalinys – yra valstybinė gydymo įstaiga, padedanti VU rengti ir tobulinti medicinos specialistus bei vykdyti mokslo tyrimus.

VUL yra juridinis asmuo, turįs savarankišką balansą, atsiskaitomąsias ir valiutines banko sąskaitas, antspaudą ir simboliką.

VUL savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) įsakymais, VU statutu, VU ir Medicinos fakulteto tarybos nutarimais ir šiais nuostatais. VUL steigėjai bendrosios dalinės (jungtinės) nuosavybės teise yra Sveikatos apsaugos ministerija ir VU. VUL nuostatus tvirtina steigėjai.

Kauno medicinos universitetinių klinikų charakteristika:

Oficialus įstaigos pavadinimas – Vilniaus universiteto ligoninė „Santariškių klinikos“ (VUL SK).

Registravimo tvarka:

VUL įregistruotas VŠĮ „Registrų centras“.

Adresas:

Vilniaus universiteto ligoninė „Santariškių klinikos

Santariškių g. 2,

2021 Vilnius,

Įstaigos kodas:

9133968

Įmonės tipas:

Valstybinė įmonė (VŠĮ)

Veiklos sritis:

Vilniaus universiteto ligoninė „Santariškių klinikos atlieka šias veiklos sritis gerindamos ir užtikrindamos Lietuvos žmonių sveikatą: VUL Santariškių klinikos – tai daugiaprofilinė medicinos įstaiga, turinti 26 centrus, iš jų 17 – turintys stacionarus, kuriuose teikiamos planinės bei būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

 CHIRURGIJOS PROFILIS: Akių ligų centras (direktorius M.Dr. Rimvydas Ašoklis ), Anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centras (direktorius Doc. Alis Baublys), Ausų, nosies, gerklės ligų centras (direktorius Doc. Romas Kašinskas), Krūtinės chirurgijos centras (direktorius Habil. Dr., Prof. Ričardas Janilionis) , Moters fiziologijos ir patologijos centras (direktorius M.Dr., Doc. Jonas Ališauskas), Nefrologijos centras (direktorius Dr. Marius Miglinas), Urologijos centras (direktorius Habil. Dr., doc. Feliksas Jankevičius), Pilvo chirurgijos centras (direktorius Habil. Dr., Prof. Kęstutis Strupas), Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos centras (direktorius Habil. Dr., Prof. Kęstutis Vitkus), Širdies chirurgijos centras (direktorius Habil. Dr., Prof., Akad. Vytautas Sirvydis), Kraujagyslių rekonstrukcinės ir endovaskulinės chirurgijos centras (direktorius M. Dr. Gintaris Vilkevičius)

 TERAPIJOS PROFILIS: Dermatovenerologijos centras (direktorė Doc. Irena Ona Marčiukaitienė), Endokrinologijos centras (direktorius Doc. Vaidotas Urbanavičius), Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centras (direktorius Doc. Laimonas Griškevičius), Hepatologijos, gastroenterologijos ir dietologijos centras (direktorius Habil. Dr., Prof. Jonas Valantinas), Kardiologijos ir angiologijos centras (direktorius Habil. Dr., Prof. Aleksandras Laucevičius), Neurologijos centras (direktorius Doc. Valmantas Budrys), Pulmonologijos ir alergologijos centras (direktorius Doc. Remigijus Nargėla), Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centras (direktorius Doc. Alvydas Juocevičius), Reumatologijos centras (direktorius Habil. Dr., Prof. Algirdas Venalis), Šeimos medicinos centras (direktorius M.Dr. Vytautas Kasiulevičius), Vidaus ligų centras (direktorius M.Dr., Doc. Virginijus Šapoka)

 DIAGNOSTIKOS PROFILIS: Laboratorinės diagnostikos centras (direktorės Habil. Dr., Prof. Zita Aušrelė Kučinskienė), Medicininės genetikos centras (direktorius Habil. Dr., Prof. Vaidutis Kučinskas), Radiologijos centras (direktorius M.Dr. Algirdas Tamošiūnas)

 KITI: Informatikos ir plėtros centras (direktorius: Romualdas Jonas Kizlaitis), Konsultacijų poliklinika (vyriausioji specialistė ambulatorinei pagalbai: Jolita Jakutienė)

Įmonės vadovai:

Generalinis direktorius: Prof. Aleksandras Laucevičius

Direktorė valdymui: Jūratė Karvelienė

Direktorius medicinai: Mindaugas Petrulionis

Direktorius infrastruktūrai: Vaclovas Jurkuvėnas

Direktorius plėtrai: Pranas Šerpytis

Direktorė ekonomikai: Aldona Guobienė

Direktorė slaugai: Regina Nalivaikienė

Centro filialo direktorius: Gediminas Degutis

Ligoninėje dirba:

 727 gydytojai,

 1102 slaugos specialistai,

 694 kitų sričių specialistai.

Medicinos pagalbą pacientams teikia 33 habilituoti medicinos daktarai ir 170 mokslo daktarų.

2. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Literatūroje vadybos ir organizacijų teorijos klausimais prie žodžio „struktūra“ dažnai pridedama daugybė pažyminių: socialinė, demografinė, kvalifikacinė, gamybinė, technologinė, organozacinė, valdymo. Struktūra – tai sistemos sandara ir vidinė aplinka. Organizacija – tai grupė žmonių, kurie sąmoningai derina savo veiklą, siekdami bendro tikslo ar tikslų.
Organizacijos valdymo struktūra yra sudaroma sąmoningai tam, kad pelngvintų organizacijos narių, atliekančių darbo objekto vertimo darbo produktu proceso dalį, veiklos nukreipimą bendrų tikslų linkme. Organizacijos nariai, valdant jų veiklą, turi būti informuojami ne tik apie tai, ką jie turi padaryti, kokie reikalavimai keliami jų darbo produktui, kodėl jie turi tai daryti, kaip ir kokius jų poreikius tenkins organizacija, jei jie padarys tai, ko iš jų reikalauja vadovai (t.y. kaip jie bus skatinami arba motyvuojami dirbti). Tad organizavimo procesas apima: veiklos struktūrizavimą, funkcijų paskirstymą, atsakomybės ir valdžios suteikimą, taisyklių ir sistemų sukūrimą, priemonių, kurios koordinuotų įvairių darbuotojų grupių veiklą ir kitus išteklius, numatymą. Taigi kiekvienas organizacijo narys, imdamasis naujo darbo, turi gauti pakankamai daug ir įvairios informacijos, kurios parengimas ir paskleidimas reikalingai adresais yra organizacijos valdymu užsiimančių jos narių uždavinys. Yra skiriamos šios organizacinės valdymo struktūros:

Tradicinės valdymo struktūros:

 patriarchalinis valdymo struktūra;

 linijinė valdymo struktūra;

 funkcinė valdymo struktūra;

 štabinė valdymo struktūra.(6, psl. 61)

Naujoviška valdymo struktūra:

 funkcinė-linijinė valdymo struktūra;

 projektinė valdymo struktūra;

 matricinė valdymo struktūra;

 mišri valdymo struktūra;

 inovacinė struktūra;

 segmentinė struktūra;

 tikslinė valdymo struktūra.(12, psl.59)

Taip pat yra skiriamos formalios ir neformalios organizacijos struktūros.

Formalios organizacijos terminas pirmiausiai apibūdina iš anksto suplanuotą funkcijų struktūrą organizacijos viduje. Organizacija yra formali tuo požiūriu, kad joje viskas suplanuota ir griežtai paskirstytos pareigybės. Tačiau formali organizacija nebūtinai yra nelanksti.

Neformali organizacija – tai asmeninių ir socialinių santykių tinklas. Jos veikla nėra griežtai suplanuota, o organizuojama darbuotojams tarpusavyje spontaniškai bendraujant. Grupės lyderio galia priklauso nuo jo asmeninio autoriteto, o ne nuo užimamų pareigų. Grupės narių elgsena remiasi nerašytomis normomis, o ne iš anksto nustatytomis taisyklėmis. Grupė nekontroliuoja savo narių elgsenos pasitelkusi finansines paskatas ar baudas, bet gali taikyti tam tikras sankcijas. Taip neformalioje organizacijoje tenkinami tam tikri individų poreikiai, kurių negali patenkinti formali organizacija.

Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikose veikiančios gydytojų organizacijos:

 Lietuvos parenterinės ir eterinės mitybos draugija – Vadovas Gintautas Kėkštas

 Lietuvos kardiologų draugija – Vadovas Aleksandras Laucevičius

 Lietuvos dietologų draugija – Vadovas Laisvūnė Petkevičienė

 Lietuvos laboratorinės medicinos draugija – Vadovas Zita Aušrelė Kučinskienė

 Lietuvos radiologų asociacija – Vadovas Romualdas Konstantinas Dobrovolskis

 Lietuvos gastroenterologų draugija – Vadovas Algimantas Irnius

 Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugija – Vadovas Ričardas Janilionis

 Lietuvos hematologų draugija – Vadovas Artūras Slobinas

 Lietuvos insulto asociacija – Vadovas Dalius Jatužis

 Lietuvos endoskoputojų draugija – Vadovas Irena Čepulienė

 Lietuvos širdies asociacija – Vadovas Pranas Šerpytis, Julita Gladynaitė – Velderbeek

 Lietuvos dermatovenerologų draugija – Vadovas Genovaitė Stanislava Lapinskaitė

Vilniaus universiteto ligoninės santariškių klinikose veikiančios pacientų organizacijos:

 Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba – Vadovas Vida Augustinienė

 Lietuvos artrito asociacija – Vadovas Ona Telyčėnienė

 Lietuvos astmos klubų asociacija – Vadovas Eglė Kvedaraitė

 Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija „Gyvastis“ – Vadovas Ugnė Šakūnienė

 Lietuvos Dž. Parkinsono draugija – VadovasAlgirdas Vaičiulis

 Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ – Vadovas Jolita Dvareckienė

 Nacionalinė glaukomos sąjunga – Vadovas Vytautas Gurauskas

 Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga – Vadovas Aldona Droseikienė

 Lietuvos žmonių, sirgusių insultu, jų globėjų ir gydytojų draugija „Šviesa“ – Vadovas Anatolijus Speičys

 Lietuvos žmonių su negalia sąjunga – Vadovas Rasa Kavaliauskaitė

 Lietuvos žmonių, sergančių hemofilija asociacija – Vadovas Jonas Pigulevičius

 Cerebrinio paralyžiaus asociacija – Vadovas Dangirė Dargienė

 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrija – Vadovas Dana Migaliova

 Žvyneline sergančiųjų asociacija – Vadovas Jūratė Balčiūnienė

 Lietuvos sergančiųjų nervų-raumenų ligomis asociacija – Vadovas Jurgita Goštautaitė

 „Vilties atgaiva“ sergančiųjų hepatitu „C“ asociacija – Vadovas Teresa Makarevič

 Nacionalinė donorų asociacija – Vadovas Vijolė Miškinienė

 Lietuvos invalidų draugija – Vadovas Zita Valaitytė

 Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija – Vadovas Gražina Jevgrafovienė

 Lietuvos Alzheimerio ligos asociacija – Vadovas Daiva Andriulienė

 Santariškių radijas – Vadovas Vitalija Steponavičiūtė

 Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija – Vadovas Arminas Bartkaitis

Lietuvoje veikiančios gydytojų
įstaigų asociacija – Vadovas Arvydas Laurinavičius

 Lietuvos perinatalinės medicinos asociacija – Vadovas Arūnas Liubšys

 Lietuvos spindulinės terapijos sąjunga – Vadovas Vydmantas Atkočius

 Lietuvos vaikų chirurgų draugija – Vadovas Benjaminas Siaurusaitis

 Lietuvos ftiziatrų ir pulmonologų draugija – Vadovas Vladislovas Vencevičius

 Lietuvos pediatrų draugija – Vadovas Vytautas Basys

 Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos gydytojų draugija – Vadovas Virginija Žilinskaitė

 Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija – Vadovas Vaidotas Urbonas

 Lietuvos ultragarsinės diagnostikos specialistų asociacija – Vadovas Narimantas Balčiūnas

 Lietuvos vaikų nefrologų draugija – Vadovas Vytautas Bačiulis

 Lietuvos periodontologų draugija – Vadovas Jūratė Žekonienė

 Lietuvos endodontologų draugija – Vadovas med. m. dr. Vytautė Pečiulienė

 Lietuvos vaikų odontologų draugija – Vadovas doc. Simona Milčiuvienė

 Veido ir žandikaulių chirurgų draugija – Vadovas doc. Pranas Tercijonas

 Lietuvos odontologų ortopedų-ortodontų draugija – Vadovas doc. Antanas Gleižnys

 Lietuvos bendros praktikos gydytojų stomatologų draugija – Vadovas dr. Edmundas Ratkus

 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių medikų draugija – Vadovas Gintas Gražulis

 Lietuvos hospitalinių infekcijų tyrimų grupė – Vadovas Rolanda Valintėlienė

 Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugija – Vadovas prof. Kęstutis Strupas

 Lietuvos hipertenzijos specialistų lyga – Vadovas Gediminas Sakalnikas

 Lietuvos transfuziologų draugija – Vadovas Algimantas Birgiolas

 Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjunga – Vadovas Marius Urbonas

 Lietuvos neurochirurgų draugija – Vadovas Juozas Šidiškis

 Lietuvos akių gydytojų draugija – Vadovas Alvydas Paunksnis

 Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegija – Vadovas Šarūnas Mačinskas

 Lietuvos veiklios ilgaamžystės akademija – Vadovas prof. Kazys Ambrozaitis

 Lietuvos kineziterapeutų draugija – Vadovas Gražina Krutulytė

 Lietuvos psichiatrų asociacija – Vadovas Emilis Subata

 Lietuvos veido ir žandikaulių chirurgų draugija – Vadovas Pranas Tercijonas

 Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija – Vadovas Medardas Čiobotas

 Lietuvos grupinės psichoterapijos asociacija – Vadovas Eugenijus Laurinaitis

 Lietuvos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugija – Vadovas Bernardas Eimaitis

 Lietuvos mikrobiologų draugija – Vadovas Albinas Lugauskas

 Lietuvos vaikų neurologų asociacija – Vadovas Nerija Vaičienė

 Lietuvos plaštakos chirurgijos ir reabilitacijos draugija „Manus Lithunica“ – Vadovas Mindaugas Minderis

 Lietuvos imunologų draugija – Vadovas Vytas Tamošiūnas

 Lietuvos psichoanalizės draugija – Vadovas Aurelija Markevičienė

 Lietuvos fitopatologų draugija – Vadovas Juozas Staniulis

 Lietuvos apiterapeutų asociacija – Vadovas Algirdas Mykolas Baltukevičius

 Lietuvos hipnozės asociacija – Vadovas Liudvikas Lazauskas

 Lietuvos medicinos studentų asociacija – Vadovas Eimantas Frankonis

 Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija – Vadovas Eduardas Razgauskas

 Lietuvos moterų medikių asociacija – Vadovas Birutė Grinbergienė

 Lietuvos moterų medikių asociacija – Vadovas Birutė Grinbergienė

 Lietuvos Respublikos astmos asociacija – Vadovas Algirdas Latauskas

 Lietuvos medicinos felčerių sąjunga – Vadovas Valerija Statulevičienė

 Lietuvos psichoterapijos draugija – Vadovas Eugenijus Laurinaitis

 Ir daugelis kitų.

Žemiau pateikiu linijinę – funkcinę Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikos vadovavimo struktūrą.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2441 žodžiai iš 8104 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.