Teismo medicinos savarankiškas darbas
5 (100%) 1 vote

Teismo medicinos savarankiškas darbas

TURINYS

ĮVADAS ……………………………………………………………………………………………………………………… 3

1. Sužalojimai cilindro ir sferos pavidalo daiktais…………………………………………………………. 4

1.1. Sužalojimai …………………………………………………………………………………………………. 4

1. 2. Sužalojimų faktoriai …………………………………………………………………………………….. 4

1. 3. Mechaniniai sužalojimai ……………………………………………………………………………….. 4

1. 4. Bukais daiktais padarytų žaizdų ypatybės ………………………………………………………… 5

2. Automobilių traumos ………………………………………………………………………………………………… 6

2.1. Sužalojimai susidūrus su pėsčiuoju ………………………………………………………………….. 7

2. 2. Sužalojimai pervažiuojant ratu ……………………………………………………………………….. 9

2. 3. Sužalojimai automobilio viduje ………………………………………………………………………. 10

2. 4. Sužalojimai iškritus iš automobilio ………………………………………………………………….. 12

2. 5. Kūno prispaudimas prie automobiliu prie kitų daiktų …………………………………………. 12

3. Apsinuodijimai narkotine medžiaga ……………………………………………………………………………. 13

3. 1. Nuodai ir apsinuodijimai …………………………………………………………………………………. 13

3. 2. Narkotiniai alkaloidai ……………………………………………………………………………………… 14

4. Staigios mirtys. Kvėpavimo sistemos ligos ……………………………………………………………………. 17

4. 1. Staigios mirties sąvoka ……………………………………………………………………………………. 17

4. 2. Staigios mirtys nuo kvėpavimo organų ligų ………………………………………………………… 17

IŠVADOS ……………………………………………………………………………………………………………………….. 19

NAUDOTŲ ŠALTINIŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS …………………………………………………….. 20

ĮVADAS

Teismo medicina – tai speciali, savarankiška medicinos mokslo šaka, nagrinėjanti medicinos ir biologijos klausimus, iškylančius teisinėje (tardymo, prokuratūros ir teismų) praktikoje, t.y. baudžia¬mosiose ir civilinėse bylose.

Teismo medicinos mokslo žinios ir laimėjimai diegiami į teismo medicinos ekspertizės praktiką. Nė vieno nusikaltimo asmens svei¬katai, gyvybei arba dorovei negalima atskleisti be teismo medicinos ekspertizės.

Teismo medicinos ekspertizes, paskirtas tardymo, prokuratūros arba teismo, daro teismo medicinos ekspertai – gydytojai arba kiti aukštąjį išsilavinimą turintys specialistai, užimantys teismo medicinos ekspertų pareigas. Atlikti teismo medicinos ekspertizių gali būti pa¬kviesti aukštųjų medicinos mokyklų dėstytojai, įvairių medicinos sri¬čių specialistai.

Teismo medicina ir teismo medicinos ekspertizė glaudžiai susiju¬sios su daugeliu medicinos mokslų, pavyzdžiui, su patologine anato¬mija, patologine fiziologija, rentgenologija, traumatologija, akušerija ir ginekologija, chirurgija, terapija, pediatrija, venerologija, psichiatrija ir kt. Antra vertus, šių mokslų duomenys ir tiesiogiai, ir netiesiogiai naudojami teismo medicinos ekspertizei tobulinti.

Iš juridinių disciplinų teismo medicinai labai svarbūs kriminalis¬tika, baudžiamoji ir civilinė teisė, baudžiamasis ir civilinis procesas bei kt. Teismo medicinos ekspertizės pagrindai, tvarka skiriant ekspertizę, eksperto teisės ir pareigos aptartos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, o atsakomybė už melagingą išvadą – Baudžiamajame kodekse. Remiantis šiais kodeksais, rengiami nuostatai, taisyklės bei normatyviniai aktai, reglamentuojantys teismo medicinos ekspertizių atlikimo tvarką.

Teismo medicina ypač glaudžiai susijusi su kriminalistika. Teismo medicinos tarnybos struktūroje yra ir medicinos kriminalistikos laboratorija. Joje, naudojant fotografiją, rentgeno spindulius, elektrorentgenografiją ir kitus tyrimo metodus, identifikuojami ginklai, įrankiai arba daiktai, kuriais buvo padaryti su¬žalojimai. Teismo medicinos osteologijos laboratorijoje tyrinėjami ske¬letai, atskiri kaulai bei jų fragmentai ir identifikuojami neatpažinti la¬vonai.

Pagrindiniai darbo uždaviniai:

● apibūdinti sužalojimus cilindro ir sferos pavidalo daiktais;

● detaliau išnagrinėti automobilių traumas ;

● aprašyti apsinuodijimus narkotine medžiaga;

● apžvelgti staigių mirčių priežastis;

● pateikti šio darbo išvadas.

1. SUŽALOJIMAI CILINDRO IR SFEROS PAVIDALO DAIKTAIS

1. 1. Sužalojimai

Kūno sužalojimas, trauma (laesio) yra išorinio agento (me¬chaninio, fizinio, cheminio, biologinio, psichinio) sukelti audinių ir organų anatominiai arba fiziologiniai sutrikimai su vietine ir bendra organizmo reakcija.

Tiriant sužalojimus teismo medicininiu
požiūriu, reikia nu¬statyti: a) faktorių, kuris sukėlė sveikatos sutrikimą arba mirtį, b) priežastinį ryšį tarp šio faktoriaus poveikio ir esamo suža¬lojimo, c) kuo reiškiasi sveikatos sutrikimas, kokios jo pasekmės. Teismo medicinos ekspertas turi atkreipti dėmesį į sužaloji¬mo detales, kurios ypač domina tardymo ar teismo organus. To¬dėl visi sužalojimai turi būti atidžiai ištirti ir dokumentuoti, ap¬rašant ir nufotografuojant. Pažymima sužalojimo lokalizacija, forma, dydis, ašis, spalva, reljefas (patinimas, nelygumai), gylis, pašaliniai įtarpai, aplinkos savybės, kraujavimas ir jo pobūdis, gijimo žymės ir kitos savybės.

1. 2. Sužalojimų faktoriai

Sužalojimų faktoriai gali būti:

● mechaniniai, t. y. įvairūs buki ir aštrūs daiktai bei įrankiai ir šaunamieji ginklai;

● deguonies badas dėl mechaninių priežasčių – pakorimas ar¬ba pasikorimas, pasmaugimas, prigėrimas ir kt.;

● fiziniai – elektra, spindulinė energija, karštis ir šaltis, aukš¬tas ir žemas atmosferinis slėgimas;

● cheminiai – įvairūs nuodai;

● biologiniai – mikrobai ir jų toksinai;

● psichiniai – baimė, išgąstis;

● fizinių jėgų pertempimas, ypač didelis nuovargis.

1. 3. Mechaniniai sužalojimai

Mechaniškai žmones sužaloja įvairūs daiktai, judėdami erd¬vėje (mestas akmuo, važiuojanti mašina, smūgis peiliu, lekian¬ti kulka ar kitas judantis daiktas, susidūręs su žmogumi). Kartais atvirkščiai – daiktas stovi, o juda pats žmogus ir susižaloja, krisdamas ant žemės, atsitrenkdamas į sieną ir kt.

Mechaniniai sužalojimai gana dažni ir labai įvairūs. Suža¬lojimo savybės priklauso nuo žalojančio daikto dydžio, jo svo¬rio, judėjimo greičio, susilietimo kampo ir kai kurių kitų są¬lygų. Iš sužalojimo galima spręsti apie žalojančio faktoriaus sa¬vybes.

Reikia įsidėmėti, kad mechaniniai sužalojimai atspindi žalo¬jančio įrankio formą tais atvejais, kai judėjimo greitis yra pa¬lyginti nedidelis. Buki daiktai arba įrankiai smūgio vie¬toje suspaudžia audinius bei organus ir, kai viršijamas audinių elastingumas, juos sutraiško, perspaudžia; aštrūs daiktai savo smailiu galu ar aštria briauna perpjauna audinius. Tais at¬vejais teismo medicinos ekspertas, ištyręs sužalojimą, gali nu¬statyti sužalojusio įrankio formą. Kai žalojančio daikto judėjimo greitis palyginti didelis, sužalojimas atspindi jau ne daikto formą, o žymiai padidėjusią kinetinę energiją. Todėl šautinių su¬žalojimų savybės daugiausia priklauso nuo kulkos lėkimo grei¬čio, o ne nuo kulkos formos.

1. 4. Bukais daiktais padarytų žaizdų ypatybės

Bukų daiktų paviršiaus ypatumai tam tikru laipsniu atsispin¬di jų padarytuose sužalojimuose. Plokščiais plačiais daiktais (pvz., plyta, lenta, kirvio pentimi) padarytos žaizdos yra nelygiais kraš¬tais, kampuotos, kai kada su įplyšimais. Smogus plokščiu daiktu per apvalią kūno dalį (pvz., galvą), susidaro aiškūs žaizdos spin¬duliai.1 pav. Smūgių eilės nustatymas: 1 – smūgis, 2 – griuvimas (pagal A. Ponsoldą)

Bukabriauniu daiktu (pvz., lentos briauna, plaktuku) pada¬rytoji žaizda atspindi daikto briaunos linijinę formą. Pažymėti¬na, kad tokios žaizdos vienas kraštas būna nuožulnus, o antras – sutraiškytas. Šios žaizdos gali priminti aštriais daiktais padary¬tas žaizdas, tačiau, atidžiai tiriant, visada jas galima diferenci¬juoti.

Daiktai su sferiniu paviršiumi (pvz., apvalūs svarsčiai) pada¬ro netaisyklingos formos žaizdas, kurių centre audiniai labiausiai sutraiškyti ir nubrozdyti, o nuo centro į periferiją – nedideli įply¬šimai .

Sferinį paviršių turinčiu daiktu arba įrankiu padarytų žaizdų kraštai centrinėje dalyje sutraiškyti, išplonėję, tarp jų audiniai dažnai būna pažeisti, o išoriniai kraštai su ovalo arba apskritimo formos nubrozdinimais .

Cilindro formos daiktai (pvz., geležinės lazdos) paprastai pa¬daro neilgas, panašias į juostą žaizdas, kurių centre audiniai su¬traiškyti, o periferijoje – nubrozdyti .

Cilindrinį paviršių turinčiu daiktu arba įrankiu padarytų žaizdų kraštai nelygūs, su įtrūkimais, kartais aptraiškyti, išplonėję (kuo didesnis cilindro skersmuo, tuo šie morfologiniai požymiai ryškesni), kraštų nubrozdinimo periferinės ribos nelygios, nežymimos, nubrozdinimo plotis kraštuose priklauso nuo cilindro skersmens. Kartais nuo smūgio cilindriniu daiktu susiformuoja dvi lygiagrečios žaizdos, kurios gali jungtis skersine žaizdos atkarpa (H forma) .

Iš minėtų požymių dažnai galima atpažinti žalojančio įrankio paviršių. Tačiau prisimintina, kad neretai būna įvairių pereina¬mų formų daiktų. Visais atvejais reikia atidžiai ištirti žaizdą, jei galima – stereoskopiniu mikroskopu. Atkreiptinas dėmesys į smulkius intarpus, kurie labai padeda identifikuoti sužalojusį daiktą.

2. AUTOMOBILIŲ TRAUMOS

Tai dažniausiai teismo medicinos praktikoje pasitaikanti transpor¬to traumų rūšis. Žmogų gali sužaloti važiuojančio automobilio išorinės konstrukcijos, salono dalys, besisukantys ratai. Žmogus, suža¬lotas išorinių automobilio konstrukcijų, gali dar susižaloti atsitrenkda¬mas j kelio dangą. Sužalojimų pobūdis gana polimorfiškas: dauguma jų yra sužalojimai kietais bukais daiktais, turinčiais ribotą žalojantį pa¬viršių (buferiu, kapotu, rėmu ir
sužalojimai padaromi su¬spaudžiant kūną (pervažiuojant ratu, prispaudžiant deformuoto salo¬no dalimis ir pan.). Kartais būna pjautinių sužalojimų (stiklo šukėmis) arba terminio poveikio sužalojimų užsiliepsnojus automobiliui.

Automobilio trauma – tai visuma kūno sužalojimų, kuriuos ava¬rijų metu patiria vairuotojas, keleivis arba pėsčiasis. Galimi 5 auto-traumų padarymo būdai:

● susiduriant su pėsčiuoju;

● pervažiuojant j j ratu (ratais);

● susižalojant automobilio salone;

● iškrintant iš važiuojančio automobilio;

● prispaudžiant pėsčiąjį automobiliu prie kitų daiktų arba paviršių.

Dažnai partrenktas automobilio pėsčiasis arba iš jo iškritęs kelei¬vis dar ir pervažiuojami.

2. 1. Sužalojimai susidūrus su pėsčiuoju

Šios rūšies autotraumos ypatybės labai priklauso nuo automobi¬lio rūšies – lengvasis ar sunkusis (sunkvežimis, troleibusas, autobusas).

Skiriamos 4 pėsčiojo, susidūrusio su lengvuoju automobiliu, sužalojimo fazės (2-1 pav.):2-1 pav. Pėsčiojo, susidūrusio su lengvuoju automobiliu, sužalojimo mechanizmo schema

● pirminis smūgis važiuojančio automobilio dalimis, dažniausiai buferiu arba sparnu;

● kūno užmetimas ant kapoto, nes pirminis smūgis suduodamas

● žemiau žmogaus svorio centro, esančio ties klubo sąnariu;

● kūno nukritimas ant kelio dangos;

● kūno čiuožimas kelio danga.Pirmos fazės metu sužalojimų pobūdis priklauso nuo automo¬bilio dydžio, greičio ir automobilio dalių, kuriomis buvo suduotas pir¬minis smūgis, aukščio nuo žemės paviršiaus. Dažniausiai tai būna prie¬kinis buferis. Jis sužaloja blauzdą, kelio sąnarį arba šlaunį. Būdingi nu¬brozdinimai, kraujosruvos, kartais žaizdos, o dažniausiai – skersiniai arba skeveldriniai blauzdikaulio, šeivikaulio arba šlaunikaulio, papras¬tai vienos pusės, lūžiai. Sužalojimai gali užfiksuoti žmogų traumavusio automobilio dalių formą bei matmenis, pavyzdžiui, lanko arba pus¬apskritimio formos kraujosruvos – žibintų, lygiagretūs nubrozdinimai – priekinės apdailos grotelių ir pan. Šių sužalojimų dydis, aukštis nuo žemės ir kiti ypatumai neretai padeda identifikuoti iš įvykio vietos pasitraukusį avarijos kaltininką (2-2 pav.).

2-2 pav. Automobilio detalių atspaudai ant drabužių

Smūgiuojant į kūno užpakalinį paviršių, kaklas staigiai persilen¬kia atgal ir neretai sužalojama stuburo kaklinė dalis (lūžta keterinės ataugos, plyšta raiščiai, galimas slankstelių išnirimas ir nugaros smegenų pažeidimas). Įsidėmėtina, jog pirminio smūgio metu stovinčio arba einančio žmogaus batų paduose susidaro slydimo žymės. Tai ly¬giagretūs, paviršiniai linijiniai pado medžiagos pažeidimai, kurie ne tik patvirtina, kad susidūrimo metu pėsčiasis buvo vertikalios padėties, bet ir padeda nustatyti smūgio kryptį.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1730 žodžiai iš 5735 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.