Verslo ekonomika1
5 (100%) 1 vote

Verslo ekonomika1

1. Gaminių gamybos mastą per metus.

Pagal pateiktus duomenis turėsime įvertinti įmonės veiklą ,ar Inai bus sėkminga, ar atsipirks patirtos išlaidos ir veikla bus efektyvi. Turėsime apskaičiuoti reikalinga darbininkų skaičių, tam kad būtu užtikrintas gamybos masto įvykdymas. Kiek bus reikalinga medžiagų programai įvykdyti, ar turimu įrengimų skaičiaus užteks ar bus perdaug .

Nuo gamybos masto priklauso vieno gaminio išlaidos. Augant gamybos apimčiai mažėja produkcijos vieneto išlaidos.

Žinant visa pardavimų mastą per metus, kyla klausimas, kaip ji suderinti su gamybos mastu. Planuojant gamybos mastą svarbu numatyti jo apimtis trumpesniam laikotarpiui (pavyzdžiui mėnesiams), t.y. užsiimti vadinamuoju kalendoriniu planavimu. Metinis gamybos mastas pirmiausia suskirstomas mėnesiais. Tai daroma remiantis darbo dienų skaičiumi.

2. Įrengimų panaudojimo koeficientą. Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudas.

Pagrindinis priemonės kurios dalyvauja produkcijos gamybos procese, nusidėvėjimui skaičiuoti, kai įrengimų nusidėvėjimas tiesiogiai priklauso nuo jomis pagamintos produkcijos. Tuomet nusidėvėjimo suma, tenkanti produkcijos vienetui, apskaičiuojama pagal formulę:

Ilgalaikio materialiojo _ Ilgalaikio turto

turto pradinė vertė likvidacinė vertė Nusidėvėjimas tenkantis

= vienam produkcijos

Numatomas pagaminti šiuo turtu produkcijos vienetui.

Kiekis per visa jo naudojimo laikotarpįMūsų įmone gamina produkcija įvairių asortimentų. Turime komplektą 001, kuris sudaro:

antklodės užvalkalas, paklodė, užvalkaliukas,kurioms pasiūti skirta įvairios laiko normos.

Pasiuvimui reikia:

 Antklodės užvalkalas – 0,25

 Paklodes – 0,17

 Užvalkaliukas – 0,17

Iš viso – 0,59

Komplekto 002 pasiuvimui:

 Antklodės užvalkalas – 0,25

 Paklodė – 0,17

 Užvalkaliukai 2vnt. – 0,17*2

Iš viso: 0,76

Paklodė 005 – 0,17

Dabar galima apskaičiuoti kiek laiko užima pasiūti planuojamų metais ketina parduoti vienetu, kur N=31 ( „N“ – mano eilės numeris pagal sąrašą žurnale)

 Komplektas 001 30000+N=30031val.

 Komplektas 002 15000 val.

 Paklodė 005 35000+10*31=35310vnt.

 Komplektas 001 30031*0,59=17718.29 val.

 Komplektas 002 15000*0,76=11400 val.

 Paklodė 35310*0.17=6002.7 val.

Visus gaminius pasiuvimui skirta: 17718,29+11400+6002,7=35120,99 val.

Vidutine laiko pasiuvimo norma vienam vidutiniu komplektui pasiūti: (0,59+0,76+0,17)/3=0,506

Vidutinis vienetu kiekis per 10 metų:

35120,99

*10=694090,7115 vnt.( 69409,07 vnt. per metus)

0,506

Įranga Vienetai Kaina (Lt) Bendra kaina

Siuvimo mašinos 20 5524 110480

Sukirpimo stalas su elektriniu sukirpimo peiliu 10 1273 12730

Lyginimo stalas su garo generatorium 6 11552 69312

Pagalbinė darbo vieta 4 750 3000

Taigi siuvimo mašinų nusidėvėjimo sąnaudos per 10 metų tenkantis vienam gaminiui:

110480-10%

= 0,14325 lt.

694090,7115

Tokių pačių principu apskaičiuojamos ir sukirpimo stalo su elektriniu sukirpimo peiliu nusidėvėjimo sąnaudos:

Sukirpti komplektą 001:

 Antklodės užvalkalas – 0,17

 Paklodė – 0,1

 Užvalkaliukas – 0,07

Iš viso: 0,34

Komplektą 002:

 Antklodės užvalkalas – 0,17

 Paklodė – 0,1

 Užvalkaliukai 2vnt. – 0,14

Iš viso: 0,48

Paklodę 005 – 0,1

Kompl. 001 30031*0,38=10210.54

Kompl. 002 15000*0.48=7200

Pakl. 35310*0.1=3531

Visus gaminius sukirpti: 20941,54 val.

Vidutine laiko sukirpimo norma vienam vidutiniam komplektui sukirpti: (034+0,48+0,1)/3=0.306

Vidutinis vienetu kiekis per 10 metų:

20941,54/0.306*10 = 684364,05 vnt. (68436,405 per metus)

12730-10%

= 0.01674 lt.

684364,05

Liginimas sudaro 20% nuo siuvimui sugaištamo laiko tai:

Kompl. 001

 Antklodės užvalkalas – 0,05

 Paklodė – 0,034

 Užvalkaliukas – 0,034

Iš viso: 0,118

Kompl. 002

 Antklodės užvalkalas – 0,05

 Paklodė – 0,034

 Užvalkaliukai 2vnt. – 0,068

Iš viso: 0,152

Paklodė005 – 0,034

Kompl. 001 30031*0,118=3543.64

Kompl. 002 15000*0.152=2280

Pakl. 005 35310*0.034=1200.54

Visus gaminius išliginti: 7024.9 val.

Vidutine laiko norma vienam vidutiniam komplektui išliginti: (0.118+0.152+0.034)/3=0.1

7024.19/0.1*10=702419 vnt. (70241,9 vnt.per metus)

Liginimo stalo su garo generatorium nusidėvėjimo sąnaudos:

69312-10%

= 0.0888

702419Pagalbines darbo laiko sąnaudos sudaro 20% nuo siuvimui sugaištamo laiko, tai tiek pat , kiek sudaro gaminių lyginimo laikas.

Galima iškart apskaičiuoti pagalbinės darbo vietos nusidėvėjimo sąnaudas.

3000-10%

= 0,0038

702419

Kompiuterio nusidėvėjimo sąnaudos:

Kompiuterio kaina 3700*4=14800; planuojamas eksploatacijos laikas 5 metai.Šio ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. Šiuo metodu skaičiuojant nusidėvėjimą daroma
prielaida, kad materialusis turtas nusidėvi kiekvienais naudojimo metais vienoda suma. Vadinasi kompiuteriai bus nudėvėti vienodomis sumomis kasmet per 5 metus. Nusidėvėjimui apskaičiuoti naudojama formulė:

Ilgalaikio materialiojo _ Numatoma likvidacinė

Turto pradinė vertė vertė Metinė ilgalaikio

= materialiojo turto

nusidėvėjimo suma

Turto naudojimo laikas (metų skačių)

Tada: (14800-10%)/5=2664 lt. per metus

3. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti.

Pagrindinės medžiagos sudaro pagrindinę užbaigto produkto dalį tiek natūrine išraiška, tiek ir vertiniu požiūriu. Išlaidos materialiniams ištekliams dažniausiai sudaro daugiau kaip 50 proc. Visų išlaidų.

Kad pagaminti visą įmonių produkcija, reikia panaudoti pagrindinės medžiagos, t.y. siūlai, adatai, įpakavimo maišeliai, etikes ir lipdukai. Mums duota, kad per mėnesį dirbant viena pamaina išlaidos pagalbinėm medžiagom sudaro vidutiniškai 1500 lt. Tai reiškia, kad per metus susidaro sekanti suma

1500*12=18000 lt.

Siuvimo ir kai kuriuose kitose pramonės šakose, kurių produkcija susideda iš didesnio ar mažesnio detalių skaičiaus, medžiagų sunaudojimo norma iš pradžių nustatoma detalėms. Vėliau, remiantis šiomis detalinėmis normomis, nustatoma suvestinė tos medžiagos sunaudojimo norma produkcijos vienetui.

Iš 4 lenteles mes paėmėm sunaudojamo medvilninio audinio normas. Jei audinys 0,80m pločio:

Kompl. 001: užvalkalas 140*200 – 6,12m

Paklodė 120*200 – 4,08m

Užvalkaliukas – 1,25m

Iš viso: 11,45m

Kompl. 002: užvalkalas 220*200 -10,20m

Paklodė 180*200 – 4,08m

Užvalkaliukai 2vnt. – 1,25*2=2,50m

Iš viso: 16,78

Paklodė005 156*200 – 4,08

Kad pagaminti komplektą 001 per metus prireiks:30031*11,45=343854,95m;

Komplekto 002 – 15000*16,78=251700m;

Paklodžių – 35310*4,08=144064,8m

Iš viso prireiks 343854,95+251700+144064,8=739619,75m

Audinio vienam ritinyje yra 100m, tai 739619,75/100=7396.2 ritinių.

Paskaičiuojame kokios pinigų sumos reiks nusipirkti visam audiniui:

Medvilninių audinio sutartinė kaina 1,60 lt. už metrą.

Komplektas001 343854,95*1,60 = 550167,92 lt.

Komplektas002 251700*1,60 = 402720 lt.

Paklodė 144064,8*1,60 = 230503,68 lt.

Už viso audinio kieki: 739619,75*1,60=1183391,6 lt.

4. Administracijos darbuotojų, darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičius.

Didelę įtaką įmonės valdymo aparato struktūrai ir jos darbui turi darbuotojų skaičius. Be abejo, reikia visokeriopai mažinti ir piginti valdymo aparatą, didinti jo veiklos efektyvumą.

Gana tikslus administracijos darbuotojų skaičius nustatomas pagal atskiras valdymo funkcijas gali būti nustatytas remiantis veiksniais, turinčiais įtakos tai valdymo funkcijai tam tikroje ekonominėje veikloje.

Mūsų įmone ne labai didele, ir jos veiklos gali valdyti po viena: direktorius, buhalteris, administratorė, vadybininkas, technologas, sandėlininkas.

Pagrindinis darbuotojų skaičiaus planavimo uždavinys – nustatyti minimalų jų skaičių užsibrėžtiems įmonės tikslams pasiekti. Darbuotojų planinis poreikis nustatomas pagal įmonėje priimtą darbuotojų skirstymą į grupes:

 administracijos darbuotojas

 darbininkai

 pagalbiniai darbininkai

Siuvimo įmonėje „Vilnelė“ gamybos procese didžiausią dalį sudaro darbininkai. Darbininkų skaičius , reikalingas numatytoms užduotims įvykdyti gali būti skaičiuojamas šiais labiausiai paplitusiais metodais:

• pagal išdirbio normas;

• pagal darbo imlumą (sąnaudas);

• pagal darbo vietų skaičių;

• pagal aptarnavimo normas.

Mes pabandysim paskaičiuoti darbuotojo skaičius pagal darbo imlumą (sąnaudas) taip: gamybos programos (atliekamų darbų) darbo sąnaudas (Di) apskaičiuojamos kiekvieno pavadinimo produkcijos kieki (Gi) dauginant iš produkcijos vieneto planinio normatyvinio (standartinio) darbo imlumo ( tn), planuojamos išdirbio normų įvykdymo koeficientas (produkcijos natūrinių vienetų kiekis, kuris turi būti pagamintas per tam tikrą laiko vienetą).

Darbininkų skaičius tada skaičiuojamas pagal formulę:Čia: Di – gamybinės programos imlumas, nh;

tni – planinės (standartinės) laiko normos vienam i-tajam gaminiui , nh;

Gi – i-tojo pavadinimo planinis gaminių skaičius, vnt;

Fef – planinis vieno vidutinio sąrašinio darbininko laiko fondas, h;

i – gaminių pavadinimų skaičius;

Kn – planuojamas išdirbio normų įvykdymo koeficientas.

Fef – efektyvus vieno darbininko darbo laiko fondas, valandomis,kuris apskaičiuotą darbo laiko fondą dauginant iš darbo dienos trukmės (td)

Darbo dienos trukmė nustatoma pagal darbo dienų skaičių per savaite. Darbo laiko trukmė per savaitę negali būti ilgesnė kaip 40 valandų. Jeigu įmonė dirba 5 dienos per savaite, tai reiškia kad darbo diena bus 40/5=8h

Efektyvus darbo laiko fondas apskaičiavimas:

• Nominalus darbo laiko fondas (Fn) – 254d.

• Iš nominalaus darbo laiko fondo atimami leistini neatvykimai į darbą (N). Jie išreiškiami nedirbamų dienų skaičiumi.
Neatvykimą sudarys:

Kasmetinės atostogos – 28 kalendorinės dienos (20 darbo dienų)

Neatvykimai dėl ligos sudaro vidutiniškai 2% – 5,08 dienų.

Mokymosi atostogas

Kiti leisti neatvykimai

Įrengimams remontuoti 3% nominalaus darbo laiko fondo – 7,62 dienų

Atėmus iš nominalaus darbo laiko fondo leistinus neatvykimus (dienomis), surandamas efektyvus darbininko darbo laiko fondas darbo dienomis:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1251 žodžiai iš 4161 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.