Verslo ekonomika3
5 (100%) 1 vote

Verslo ekonomika3

Gamybos masto apskaičiavimas.

Gamybos mastas = parduota produkcija – pagamintos produkcijos likučiai sandelyje metų pradžioje + pagamintos produkcijos likučiai metų pabaigoje – nebaigtos gamybos likučiai metų pradžioje + nebaigtos gamybos likučiai metų pabaigoje

1 lentelė

Eil. nr. Rodikliai Matavimo vnt. Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės

1. Parduotina produkcija vnt. 1624 1836

2. Kalendorinės dienos dienos 360 360

3. Gatavos produkcijos atsargos laikotarpio pabaigoje dienos 5 5

4. Gatavi gaminiai laikotarpio pabaigoje vnt. 22 25

5. Gatavi gaminiai laikotarpio pradžioje vnt. 42 88

6. Gatava pagaminama produkcija per metus vnt. 1605 1773

7. Gamybos ciklo trukmė dienos 7 7

8. Nebaigta produkcija vnt. 31 35

9. Baigtumo koeficientas 0,65 0,65

10. Nebaigta produkcija prilyginta baigtai vnt. 20 22

11. Gamybos mastas vnt. 1625 1795

Gatavi gaminiai laikotarpio pabaigoje = parduotina produkcija : kalendorinės dienos *gatavos produkcijos atsargos laikotarpio pabaigoje

Natūralios odos rankinės = 1624 : 360 * 5 = 22

Dirbtinės odos rankinės = 1836 : 360 * 5 = 25

Gatava pagaminama produkcija per metus = parduotina produkcija + gatavi gaminiai laikotarpio pab. – gatavi gaminiai laikotarpio pradžioje

Natūralios odos rankinės = 1624 + 22 – 42 = 1605

Dirbtinės odos rankinės = 1836 + 25 – 88 = 1773

Nebaigta produkcija = gatava pagaminama produkcija per metus : kalendorinės dienos * gamybos ciklo trukmės

Natūralios odos rankinės = 1624 : 360 * 7 = 31

Dirbtinės odos rankinės = 1836 : 360 * 7 = 35

Nebaigta produkcija prilyginta baigtai = nebaigta produkcija * baigtumo koeficientas

Natūralios odos rankinės = 31 * 0,65 = 20

Dirbtinės odos rankinės = 35 * 0,65 = 22

Gamybos mastas = gatava pagaminama produkcija per metus + nebaigta produkcija prilyginta baigtai

Natūralios odos rankinės = 1605 + 20 = 1625

Dirbtinės odos rankinės = 1773 + 22 = 1795

Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičiavimas.

Aįr.= =

Aįr – įrengimų ar darbo vietų skaičius;

Tn – naudingas laikas;

Kišd – išdirbio normų įvykdymo koeficientas;

tvnt – įrengimo darbo laiko sąnaudų norma; 2 lentelė

Nr. Rodikliai Vnt. Siuvimas Sukirpimas

Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės

1. Gamybos mastas ( N) vnt. 1625 1795 1418 1582

2. Laiko norma (tvnt) val. 1,30 1,20 0,25 0,25

3. Įrengimų naudingas laikas (Tn) val. 1976 1976 1976 1976

4. Normų koeficientas (Kišd) val. 1,02 1,04 1,02 1,04

5. Įrengimų skaičius vnt. 1 1 0,176 0,19

6. Iš viso: vnt. 2 1

Naudingas laikas = įmonė dirba 5 dienas per savaitę * viena pamaina 8h. * 52 savaitės per metus * įrengimų techninei priežiūrai ir remontui numatoma 5 nominalaus laiko fondo (0,95) = 5 * 8 * 52 * 0,95 = 1976

Siuvimas:

Natūralios odos rankinės = (1625 * 1,30) : (1976 * 1,02) = 1 Dirbtinės odos rankinės = (1795 * 1,20) : (1976 * 1,04) = 1

Sukirpimas:

Natūralios odos rankinės = (1418 * 0,25) : (1976 * 1,02) = 0,176 Dirbtinės odos rankinės = (1582 * 025) : (1976 1,04) = 0,19

Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius.

Dp= =

P – gaminių skaičius;

t – vieno gaminio pagaminimo darbo imlumas, norm. val.;

F – vieno darbininko efektyvus (naudingas) darbo laikas per tam tikrą laikotarpį, val.;

Kišd. – numatomas išdirbio normų įvykdymo koeficientas;

Q – tam tikro laikotarpio gamybos programos darbo imlumas, norm. val.

3 lentelė

Nr. Rodikliai Matavimo vnt. Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės Pagalbiniai darbininkai Iš viso darbininkų

siuvimas sukirpimas siuvimas sukirpimas

1. Gamybos mastas vnt. 1624 1624 1795 1795

2. Laiko norma val. 1,30 0,25 1,20 0,25

3. Darbininkų naudingas laikas val. 1780 1780 1780 1780

4. Išdirbio normų įvykdymo koeficientas 1,02 1,02 1,04 1,04

5. Darbininkų poreikis 1 0,5 1 0,5 1 4

Darbininkų naudingas laikas: 5*52 – 30 – 5 = 225 * 8 – 20 = 1780

Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės Pagalbiniai darbininkai = ≈1

Dpsiuvimo= = ≈1 Dpsiuvimo= = ≈1

Dpsukirpimo= = ≈0,5 Dpsukirpimo= = ≈0,5

Tiesioginės išlaidos vienam gaminiui

Norma * Kaina = Suma 4 lentelė

Nr. Medžiagos pavadinimas Matavimo vnt. Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės

Norma Kaina, Lt Suma, Lt Norma Kaina, Lt Suma, Lt

1. Oda M 0,5 95,00 47,5 0,5 18,5 9,25

2. Pamušalas M 0,4 5,20 2,08 0,4 4,80 1,92

3. Sagteliai vnt. 3 0,43 1,29 3 0,43 1,29

4. Užtrauktukas M 0,7 1,75 1,23 0,7 1,75 1,23

5. Skylutės vnt. 14 0,04 0,56 8 0,04 0,32

6. Papuošimas vnt. 1 0,75 0,75 1 0,75 0,75

7. Virvė M 1 0,51 0,51 1 0,51 0,51

8. Antgaliai vnt. 2 0,06 0,12 2 0,06 0,12

9. Kantas M 1,4 0,20 0,28 1,4 0,20 0,28

10. Siūlai apdailai Ritė 0,2 6,00 1,2 0,2 6,00 1,2

11. Iš viso: 55,52 16,87

Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos

rankinės:

Oda = norma * kaina = 0,5 * 95,00 = 47,5 Oda = 0,5 * 18,5 = 9,25

Pamušalas = 0,4 * 5,2 = 2,08 Pamušalas = 0,4 * 4,80 = 1,92

Sagteliai = 3 * 0,43 = 1,29 Sagteliai =3 * 0,43 = 1,29

Užtrauktukas = 0,7 * 1,75 = 1,23 Užtrauktukas = 0,7 * 1,75 = 1,23

Skylutės = 14 * 0,04 = ,56 Skylutės = 8 * 0,04 = ,32

Papuošimas = 1* 0,75 = 0,75 Papuošimas = 1* 0,75 = 0,75

Virvė = 1 * 0,51 = 0,51 Virvė = 1 * 0,51 = 0,51

Antgaliai = 2 * 0,06 = 0,12 Antgaliai = 2 * 0,06 = 0,12

Kantas = 1,4 * 0,20 = 0,28 Siūlai apdailai = 0,2 * 6,00 1,2

Siūlai apdailai = 0,2 * 6,00 1,2 Kantas = 1,4 * 0,20 = 0,28

Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai.

Poreikis = Norma ּ Mastas

Vieneto kaina = Suma

Vertė = Mastas ּ Kaina

5 lentelė

Nr. Medžiagos pavadinimas Matavimo Vnt. Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės

Norma Mastas Poreikis Vieneto kaina, Lt Vertė, Lt Norma Mastas Poreikis Vieneto kaina, Lt Vertė, Lt

1. Oda M 0,5 1625 821,5 47,5 77187,5 0,5 1795 897,5 9,25 16603,75

2. Pamušalas M 0,4 1625 650 2,08 4225 0,4 1795 718 1,92 3446,4

3. Sagteliai vnt. 3 1625 4875 1,29 2096,25 3 1795 5385 1,29 2315,55

4. Užtrauktukas M 0,7 1625 1137,5 1,23 1998,75 0,7 1795 1256,5 1,23 1545,50

5. Skylutės vnt. 14 1625 22750 0,56 910 14 1795 14360 0,32 574,4

6. Papuošimas vnt. 1 1625 1625 0,75 1218,75 1 1795 1795 0,75 1346,25

7. Virvė M 1 1625 1625 0,51 828,75 1 1795 1795 0,51 91,5

8. Antgaliai vnt. 2 1625 3250 0,12 195 2 1795 3590 0,12 215,4

9. Kantas M 1,4 1625 2275 0,28 455 1,4 1795 2513 0,28 502,6

10. Siūlai apdailai Ritė 0,2 1625 325 1,2 1950 0,2 1795 252 1,2 2154

11. Iš viso 91065Lt 29619,3Lt

Gautinų medžiagų kiekį ir vertę litais per metus, jeigu metų pradžioje įmonėje buvo 80 m natūralios odos ir 140 m dirbtinės odos

M = Gautinos medžiagos = Medžiagų poreikis – Medžiagų likučiai metų pradžioje + Draustinės atsargos + Einamosios atsargos

Einamosios atsargos

Aein. =

Mm = medžiagų poreikis per metus;

Dsk = kalendorinių dienų skaičius per metus;

ttiek. = vidutinis tiekimo intervalas, dienomis 6 lentelė

Eil.

Nr. Medžiagos pavadinimas Matavimo vnt. Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės

Poreikis,

vnt. Dienų skaičius, d. Tiekimo

laikas, d. Einamosios atsargos, vnt. Poreikis, vnt. Dienų skaičius,d. Tiekimo

Laikas, d. Einamosios atsargos, vnt.

1. Oda M 821,5 360 40 91 897,5 360 40 99,7

2. Pamušalas M 650 360 50 52 718 360 50 100

3. Sagteliai vnt. 4875 360 50 677 5385 360 50 748

4. Užtrauktukas M 1137,5 360 50 158 1256,5 360 50 175

5. Skylutės vnt. 22750 360 50 3160 14360 360 50 1994

6. Papuošimas vnt. 1625 360 50 226 1795 360 50 249

7. Virvė M 1625 360 50 226 1795 360 50 249

8. Antgaliai vnt. 3250 360 50 451 3590 360 50 499

9. Kantas M 2275 360 50 316 2513 360 50 349

10. Siūlai apdailai Ritė 325 360 50 45 252 360 50 35

Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos rankinės

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 784 žodžiai iš 2608 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.