Verslo ekonomikos
5 (100%) 1 vote

Verslo ekonomikos

TURINYS

ĮVADAS 3

APSKAIČIAVIMAI 4

ATSKIRŲ GAMINIŲ GAMYBOS MASTAS PER METUS. 4

REIKALINGŲ ĮRENGIMŲ IR DARBO VIETŲ SKAIČIUS 6

DARBININKŲ, BARŲ ADMINISTRACIJOS IR PAGALBINIŲ DARBININKŲ SKAIČIUS 7

PAGRINDINIAMS DARBUOTOJAMS TIESIOGIAI PRISKIRIAMAS ATLYGINIMAS 8

TIESIOGIAI PRISKIRIAMAS DARBININKŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS 9

PAGALBINIŲ DARBININKŲ IR BARŲ,ADMINISTRACIJOS DARBO APMOKĖJIMAS BEI ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI. 10

TIESIOGINĖS IŠLAIDOS MEDŽIAGOMS ATITINKAMAI 1 GAMINIUI IR 1 GAMINIO TIESIOGINĖS GAMYBOS IŠLAIDOS 11

EINAMOSIOS IR DRAUSTINĖS ATSARGOS, MEDŽIAGŲ POREIKIS IR IŠLAIDOS METINEI GAMYBOS PROGRAMAI VYKDYTI, GAUTINŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS IR VERTĖ LITAIS 12

GAMYBINIS PLOTAS 15

ELEKTROS ENERGIJA 17

GAMYBINĖS PASKIRTIES ĮRENGIMŲ IR PASTATŲ METINĖS NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDOS 18

NETIESIOGINĖS GAMYBOS IŠLAIDOS 20

SAVIKAINA 21

GAMINIO KAINA 22

GATAVOS IR PARDUOTINOS PRODUKCIJOS PER METUS VERTĖ LITAIS 23

BENDRASIS IR GRYNASIS PELNAS PER METUS 24

BENDRASIS IR GRYNASIS PARDAVIMŲ PELNINGUMAS 25

IŠVADOS 26

ĮVADAS

Man kaip ir visiems kitiems studentams reikia parašyti kursinį darbą iš verslo ekonomikos dalyko. Tai labai sunkus ir sudėtingas darbas. Jo negalima parašyti per vieną dieną, nes būtina atlikti labai daug įvairiausių skaičiavimų. O tam, kad viską teisingai apskaičiuoti reikia labai gerai žinoti teoriją. Taigi kursinis darbas apima viso verslo ekonomikos kurso teoriją. Nors šitas darbas yra labai sunkus, tačiau jis atneša studentui labai daug naudos. Apie tai aš sužinojau, kai dariau savo kursinį darbą. Iš pradžių jis kėlė man tik nuobodulį ir pasišlykštėjimą, bet vėliau mano nuomonė pasikeitė. Aš supratau, kad taip galvodamas, labai klydau, nes kursinis darbas padeda įvertini teorines žinias, pagilinti savarankiško praktinio darbo įgūdžius, įsisavinti kai kurių įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimo metodiką ir t.t. Kursinis darbas atvėrė prieš mano akis verslo ekonomikos pasaulį ir padėjo sužinoti apie jį labai daug įdomių dalykų, pvz. su kokiomis problemomis susiduria įmonė, atliekant savo veiklą; kaip sužinoti, kiek reikia einamųjų ir draustinių atsargų, kiek darbininkų, kiek medžiagų; kaip apskaičiuoti medžiagų poreikį ir išlaidas metinei gamybos programai vykdyti; reikalingą pastatų plotą gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms ir šių pastatų vertę ir pan. Tos žinios, kurias aš įsigijau, rašydamas savo kursinį darbą, manau bus man naudingos ateityje.

Savo kursiniame darbe man reikėjo apskaičiuoti uždarosios akcinės bendrovės „Adata” metinę veiklą ir tos veiklos rezultatus. UAB „Adata” siuva lengvus drabužius moterims iš natūralių audinių ir mezga rankomis šiltus vilnonius megztinius su pamušalu. Tais metais, kurių veiklą man reikėjo apskaičiuoti UAB „Adata” numatė parduoti: Švarkai – 1434 (vnt.)

Suknelės –1884 (vnt.)

Megztiniai – 1004 (vnt.)

APSKAIČIAVIMAI

Atskirų gaminių gamybos mastas per metus.

Gatav. prod. metų pradžiai = ;

t – gatavos produkcijos saugojimo laikas (dienos);

T – laikas per metus (dienos);

Gatava produkcija = parduotina produkcija + gatav. prod. metų pabaigai – gatav. prod. metų pradž.

Nebaigta produkcija = ;

a – nebaigtos produkcijos technologinio proceso trukmė (dienos);

T – laikas per metus (dienos);

Nebaigta produkcija prilyginta baigtai = nebaigta produkcija k;

k – išlaidų augimo koeficientas;

Gamybos mastas = gatava produkcija + nebaigta produkcija prilyginta baigtai;

1 lentelė

Gamybos programa

Nr. Rodikliai Matav. vnt. Švarkai Suknelės Megztiniai

1 Parduotina produkcija* Vnt. 1434 1884 1004

2 Gatavos produkcijos saugojimo laikas* Diena 4 4 6

3 Gatava produkcija metų pabaigai Vnt. 16 21 17

4 Gatava produkcija metų pradžiai* Vnt. 15 10 –

5 Gatava produkcija Vnt. 1435 1895 1021

6 Nebaigtos prod. tech. proceso trukmė* Diena 7 12 9

7 Nebaigta produkcija Vnt. 28 62 25

8 Nebaigta prod. prilyginta baigtai Vnt. 15 34 14

9 Gamybos mastas Vnt. 1450 1929 1035

* – duomenys paimti iš bendrųjų nurodymų.

3. Švarkai Gatav. prod. metų pabaigai = (1434 * 4)/365 = 16 (vnt.);

Suknelės Gatav. prod. metų pabaigai = (1884*4)/365 = 21 (vnt.);

Megztiniai Gatav. prod. metų pabaigai =(1004*6)/365 = 17 (vnt.);

5. Švarkai Gatava produkcija = 1434 + 16 – 15 = 1435 (vnt.);

Suknelės Gatava produkcija = 1884 + 21 – 10 = 1895 (vnt.);

Megztiniai Gatava produkcija = 1004 + 17 = 1021 (vnt.);

7. Švarkai Nebaigta produkcija = (1434*7)/365 = 28 (vnt.);

Suknelės Nebaigta produkcija = (1884*12)/365 = 62 (vnt.);

Megztiniai Nebaigta produkcija = (1004*9)/365 = 25 (vnt.);

8. Švarkai Nebaigta produkcija prilyginta baigtai = 28*0,55 = 15 (vnt.);

Suknelės Nebaigta produkcija prilyginta baigtai = 62*0,55 = 34 (vnt.);

Megztiniai Nebaigta produkcija prilyginta baigtai = 25 * 0,55 = 14 (vnt.);

9. Švarkai Gamybos mastas = 1435 + 15 = 1450 (vnt.);

Suknelės Gamybos mastas = 1895 + 34 = 1929 (vnt.);

Megztiniai Gamybos mastas = 1021 + 14 = 1035 (vnt.);Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius

Aįr. = ;

Aįr – įrengimų ar darbo vietų skaičius;

N – atitinkamų gaminių gamybos programa, vnt.;

tvnt. – įrengimo darbo laiko sąnaudų norma tam tikros produkcijos vienetui pagaminti arba tam tikrai technologinei operacijai atlikti, nh;

Tn – vieno įrengimo (darbo
vietos) naudingo darbo laiko trukmė per atitinkamą laikotarpį, h;

Kišd – darbininkų, aptarnaujančių atitinkamus įrengimus (darbo vietas), išdirbio normų įvykdymo koeficientas.

Tnaud = T * t * k1;

Tnaud – naudingas metų laikas, val;

T – darbo dienų skaičius per metus;

t – darbo valandos per dieną, val;

k1 – iš darbo laiko, įrengimams remontuoti skirtas laikas (koeficientas);

Įmonėje yra po 1 darbo vietą apmėtymo mašinai, kilpinei mašinai, saginiai mašinai ir 2 lyginimo stalai.

2 lentelė

Reikalingi įrengimai ir darbo vietų skaičius

Rodikliai Švarkai Suknelės Megztiniai Normų vykd. koef. % Darbo vietos

(įrengimai), vnt

Gamybos mastas, vnt 1450 1929 1035 — —

Laiko norma sukirpimui,val* 1,5 1 0,2 1,02 2

Laiko norma siuvimui, val* 7 6 1,5 1,04 12

Laiko norma siuvinėjimui, val* — 3,4 — 1,01 3

Laiko norma mezgimui, val* — — 40 1,03 21

Naudingas metų laikas, val 1946 1946 1946 — —

• – duomenys paimti iš bendrųjų nurodymų.

T = 256*8*0,95 =1946 val.

Sukirpimas Aįr = (((1450*1,5) + (1929*1))/(1946*1,02))+((1035*0,2)/(1946*1)) =

= ((2175+1929)/1985)+(207/1946) = 2 (vnt.);

Siuvimas Aįr = (((1450*7) + (1929*6))/(1946*1,04))+((1035*1,5)/(1946*1,03)) =

= ((10150+11574)/2023)+(1553/2004) = 12 (vnt.);

Siuvinėjimas Aįr = ((1929*3,4)/(1946*1,01)) = 6559/1965 = 3 (vnt.);

Mezgimas Aįr = ((1035*40)/(1946*1,03) = 41400/2004 = 21 (vnt.);

Darbininkų, barų administracijos ir pagalbinių darbininkų skaičius

Aįr = ;

Aįr – darbininkų skaičius;

N – atitinkamų gaminių gamybos programa, vnt;

t – įrengimo darbo laiko sąnaudų norma tam tikros produkcijos vienetui pagaminti arba tam tikrai technologinei operacijai atlikti, nh;

K – darbininkų, aptarnaujančių atitinkamus įrengimus (darbo vietas), išdirbio normų įvykdymo koeficientas.

3 lentelė

Darbininkų skaičius

Technologinės operacijos Darbininkų skaičius

Sukirpimas 2

Siuvimas 12

Siuvinėjimas 4

Mezgimas 23

Iš viso 41

T = (256-30-8-2)*8 = 1728 (val.)

Sukirpimui Aįr = ((1450*1,5)+(1929*1)/(1728*1,02))+((1035*0,2)/(1728*1)) =

= ((2175+1929)/1763)+(207/1728) = 2 (vnt.);

Siuvimui Aįr = ((1450*7)+(1929*6)/(1728*1,04))+((1035*1,5)/(1728*1,03)) =

= ((10150+11574)/1797)+(1552/1780) = 12 (vnt.);

Siuvinėjimui Aįr = ((1929*3,4)/(1728*1,01)) = 6559/1745 = 4 (vnt.);

Mezgimui Aįr = ((1035*40)/(1728*1,03)) = 41400/1780 = 23 (vnt.);

Visipagrindin. darbuot. = 2 + 12 + 4 + 23 = 41 (vnt.);

Lyginimo, pakrovimo, etikečių prisivimo ir kitus darbus atlieka pagalbiniai darbuotojai, kurie sudaro 20% pagrindinių darbuotojų skaičiaus.

Pagalbiniai darb. = 41*0,2 = 8 (vnt.);

Administracijos darbuotojų skaičius yra 10% nuo visų bendrovėje dirbančių darbininkų skaičiaus.

Administracijos darb. = 49*0,1 = 5 (vnt.);Pagrindiniams darbuotojams tiesiogiai priskiriamas atlyginimas

L =

L – tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui, Lt.

t – laiko norma, val.

l – tarifinis atlygis, Lt.

4 lentelė

Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams

Sukirpimas Siuvimas Siuvinėjimas Mezgimas Darbo

užm.

Lt

Laiko

norma

Tarif.

atlygis

Lt Laiko

norma Tarif.

atlygis

Lt Laiko

norma Tarif.

atlygis

Lt Laiko

norma Tarif.

atlygis

Lt

Švarkas 1,5val 6,9 7val 6,2 — — — — 53,75

Suknelė 1val 6,9 6val 4,8 3,4val 6,7 — — 58,48

Megztinis 0,2val 6,9 1,5val 6,2 — — 40val 3 130,68

Iš viso 2,7val 20,7 14,5v. 17,2 3,4val 6,7 40val 3 242,91

Švarkui DU = (1,5*6,9)+(7*6,2) = 53,75 (Lt);

Suknelei DU = (1*6,9)+(6*4,8)+(3,4*6,7) = 58,48 (Lt);

Megztiniui DU = (0,2*6,9)+(1,5*6,2)+(40*3) = 130,68 (Lt);Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1045 žodžiai iš 3476 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.