Verslo planas10
5 (100%) 1 vote

Verslo planas10UAB „Panevėžio kiemas“ pagrindinė veikla yra buitinių atliekų išvežimas. Taip pat firma gamina specialius buitinių atliekų konteinerius, tvarko aplinką. Įvairūs užsakymai priimami ne tik Panevėžyje bet ir Panevėžio rajone.

UAB „Panevėžio kiemas“ įstatinis kapitalas 750 000 Lt, įstatymo numatyti ir nepaskirstytini rezervai lygūs 75 000 Lt (privalomas rezervas pagal įstatymą 10% nuo įstatinio kapitalo). Nepaskirstytasis pelnas 300 000 Lt, ilgalaikė paskola 1 000 000 Lt su 10% palūkanų norma, trumpalaikė paskola 400 000 Lt.

Užpildyti įmonės metinės finansinės atsakomybės balanso formą, kurioje atsispindi įmonės įsipareigojimai, jų sudėtis ir pasiskirstymas.

Sudaryti pelno (nuostolio) ataskaitą, jei žinoma kad:

• organizacijos pardavimų apimtis yra 1 400 000 Lt;

• tiesioginės išlaidos sudaro 1 000 000 Lt;

• pridėtinės išlaidos sudaro 150 000 Lt;

• finansinės ir investicinės veiklos pelnas yra 522 941 Lt;

• įmonės kitos veiklos nuostolis 120 000 Lt;

• ypatingosios veiklos nuostolis 300 000 Lt.

Balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita

Pelno (nuostolio) ataskaita

Balanse yra parodomos einamojo laikotarpio nepaskirstytasis pelnas. Tačiau finansinių ataskaitų vartotojai nori daugiau informacijos, todėl sudaromos pelno (nuostolio) ataskaitos, kurios nurodo kaip tas pelnas gautas. Ši ataskaita yra viena iš pagrindinių, kai norima vertinti įmonės veiklos rezultatus, dalytis pelną. Nuo pelno priskaičiuojami mokesčiai, todėl labai svarbu suprasti, kaip apskaičiuojamas apmokestinamas pelnas. Pelno (nuostolio) ataskaitoje fiksuojamas apjamų ir sąnaudų skirtumas.

Pelno (nuostolio) ataskaitoje parodomi tokie įmonės ūkininkavimo per ataskaitinį laikotarpį rodikliai:

1. Pardavimų rodiklis atspindi pajamas, uždirbamas pardavus įmonės tipinės veiklos prekes bei paslaugas.

2. Parduotų prekių ir paslaugų savikainos rodiklis atspindi uždirbant pajamas sunaudotas žaliavas, komplektuojamuosius gaminius ir perparduoti skirtas prekes. Šis rodiklis taip pat apima paslaugų, darbų bei tyrimų, tiesiogiai susijusių su parduotomis prekėmis ir paslaugomis, pirkimus bei kitas tiesiogines bei netiesiogines gamybos sąnaudas.

3. Bendras pelnas (nuostolis) yra skirtumas tarp „Pardavimų“ ir „Parduotų prekių ir paslaugų savikainos“.

4. Veiklos sąnaudos atspindi padarytas per taskaitinį laikotarpį apmokėtas ir apmokėtinas išlaidas, kurių neįmanoma priskirti ataskaitinio laikotarpio „Parduotų prekių ir paslaugų savikainai“, kadangi jos yra susijusios su visa tipine įmonės veikla, per visą laikotarpį nepriklausomai nuo prekių pardavimo apimties.

5. Veiklos pelnas (nuostolis) apskaičiuojamas iš bendrojo pelno (nuostolio) atėmus veiklos sąnaudas.

6. Finansinė ir investicinė veikla

a) Pajamoms priskiriamos gautos ir gautinos palūkanos už banke laikomus pinigus, suteiktas paskolas; investicinės veiklos kitose įmonėse pajamos.

b) Sąnaudoms priskiriamos sumokėtos ir mokėtinos palūkanos už paskolas ir kt.

7. Įprastinės veiklos pelnas gaunamas susumavus Veiklos pelną, kitos veiklos pajamas (sąnaudas), finansinės ir investicinės veiklos pajamas (sąnaudas).

8. Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą gaunamas susumavus įprastinės veiklos pelną ir ypatingosios veiklos pajamas (atėmus netekimus).

9. Grynasis ataskaitinių metų pelnas paskirstymui gaunamas atėmus iš ataskaitinių metų pelno prieš apmokestinamą pelno mokestį. Lietuvoje jis sudaro 24%.

Balansas

Kiekviena įmonė turinti juridinio asmens teises kiekvienais metais privalo parengti metinę finansinę atsakomybę, kaip numatyta LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 13 straipsnyje. Metinę finansinę atsakomybę sudaro keturios pagrindinės ataskaitos: Balansas, Pelno (nuostolio) ataskaita, Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita , pinigų srauto ataskaita ir paaiškinamasis raštas.

Balansas tai Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuota finansinės atsakomybės forma, kurią pildo juridinio asmens teises turinčios įmonės. Balanse nurodoma, kokiu turtu disponuojama įmonė ir kam šis turtas priklauso. Rengiant balansą inventorizuojamas visas turtas, kuriuo disponuoja įmonė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, nustatoma, kokia turto dalis buvo sunaudota per ataskaitinį laikotarpį, įvertinamos visos įmonės skolos bei įsipareigojimai.

Balansą sudaro dvi dalys: aktyvai (Turtas), ir pasyvai (Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai). Aktyvams priskiriama : ilgalaikis materialusis turtas (ilgalaikis turtas turintis materialų pagrindą. Tai pastatai, statiniai, mašinos, įrengimai, ilgo naudojimo įrankai ir kt. Toks turtas nesunaudojamas uždirbant vieno ataskaitinio laikotarpio pajamas, bet naudojamas ilgai, laipsniškai jį nudėvint ir tolygiai perkeliant nudėvėtąją dalį į įmonės veiklos sąnaudas), ilgalaikis finansinis turtas (investicijos į kitas įmones, grąžintinai suteikta finansinė ar kitokia pagalba bei kitoks finansinis turtas, kuriuo disponuojama ilgiau nei metus), po vienerių metų gautinos sumos (prekybiniai ir kitokie įsiskolinimai įmonei, kurie bus padengti vėliau nei po vienerių metų), atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys (atspindi įmonės žaliavas, komplektavimo, nebaigtus gaminti gaminius pagamintą produkciją, ilgalaikį turtą, kuris buvo pirktas perparduoti, nebaigtas vykdyti sutartis,
išankstinius įmonės apmokėjimus tretiesiems asmenims), per vienerius metus gautinos sumos (klientų ir kitų trečiųjų asmenų prekybinės ir kitokios skolos įmonei, grąžintinos per artimiausius ataskaitinius metus, taip pat ir savininkų įsiskolinimai, susiję su dar neįmokėta už turimą kapitalą suma), investicijos ir terminuoti indėliai (įvairios trumpalaikės investicijos į kitas įmones, terminuoti indėliai bankuose ir kitose kredito institucijose), gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje, sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos (įmonės uždirbtos, bet dar klientų neapmokėtos, tolygiai besikaupiančios pajamų sumos bei sąnaudos, kurias įmonė patirs uždirbdama pajamas ateinančiais laikotarpiais).

Šiuo metu Jūs matote 55% šio straipsnio.
Matomi 796 žodžiai iš 1448 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.