Verslo planas11
5 (100%) 1 vote

Verslo planas11

LIETUVOS RESPUBLIKA

Įmonės kodas 52525252

Veiklos pobūdis 1993. 10. 20 Pramogų centras

Rejestro Nr. II 50 – 688

Registravimo data 2003 12 16

KAUNO MIESTO VALDYBA

INDIVIDUALIOS (PERSONALIOS)

ĮMONĖS

“Omega”

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pilnas įmonės pavadinimas IP “Omega” muzikinis klubas

Adresas Dariaus ir Girėno 60 gatvė

Savininkas (pasas) Kristina Paslauskaitė, gyv. Liepų alėja 15 , Kaunas

Komercinės – ūkinės veiklos laikotarpis neribojamas

Sąrašinis darbuotojų skaičius – 20

Bankas – AB NORD/LB Lietuva

Banko kodas 40100

Rejestro skyriaus

vedėja V.Martinaitienė

3.Įvadas

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai išdėstoma verslo sumanymo esmė, apibūdinama esama įmonės padėtis (jei ji jau veikia), numatoma būsima strategija ir ateities perspektyvos, pateikiama finansinė informacija.

Verslo plano struktūra ir jo detalizavimo laipsnis priklauso nuo steigiamos įmonės įgyvendinamo projekto dydžio, veiklos srities. Verslininkas, numatantis gaminti kompiuterius, dėl produkto ir jo rinkos sudėtingumo turi parengti labai smulkų planą. Jei jis planuoja gaminti įvairiarūšę – taip pat reikalingas detalus planas. Bet jei jo verslo sumanymas yra, pavyzdžiui, mažmeninė video kasečių prekyba, sudėtingo plano nereikia rengti. Plano sudėtingumas taip pat priklauso nuo realizavimo rinkos dydžio, konkurentų skaičiaus bei steigiamos įmonės plėtimosi perspektyvų.

Verslo planas reikalingas tiek pačiam verslininkui, tiek bankininkams, potencialiems investuotojams, partneriams, tiek būsimiems firmos darbuotojams, kadangi jis:

padeda nustatyti būsimos įmonės “gyvybingumą” konkurencijos sąlygomis;

yra orentyras, pagal kurį verslininkas ir jo darbuotojai žingsnis po žingsniosieks tikslo;

yra svarbus dokumentas, padedantis gauti finansinę paramą iš investuoyojų.

Potencialius investuotojus domina labai konkretūs verslo plano klausimai, o verslininkui naudingas jau pats atsakymo į klausimus jieškojimo procesas, kadangi priverčia jį susimastyti apie pajamas ir išlaidas, grynųjų pinigų panaudojimą, įsivaizduoti galimas kliūtis kelyje į sėkmę. Verslo plano sudarymo procesas verčia verslininką kritiškai įvertinti savo jėgas, galimybes, kadangi jam tenka atsakyti į daugybę klausimų: kuo ištikrųjų gera idėja, kam skirtas naujas produktas ( paslauga ), ar atsiras jo pirkėjų, kas bus konkurentai, ar užteks jėgų organizuoti firmos veiklą ir t.t. Atsakydamas į šiuos ir panašius klausimus, verslininkas bus priverstas mintyse permastyti įvairius atsakymų varijantus, įsivaizduoti, kaip jis pasielgs vienu ar kitu atveju. Taip priverčia jį geriau pasirengti sunkumams ir išankso numatyti, kaip bus galima juos nugalėti.

Verslo planas sudarytas, kad padėtų išryškinti verslo aspektus, praverstų vadovaujant, bet svarbiausia užduotis – sudominti privačius investuotojus savo idėja, patraukti užsienio kreditorius ar bandyti gauti ilgalaikį kreditą iš banko.

4.Verslo idėja

4.1. Įžanga

Šiuo metu Lietuvoje vis didesnę pasiūlą ir paklausą įgyja pramogų verslas. Kurti muzikinį klubą paskatino menka šio pobūdžio paslaugų pasiūla bei prastas ir nemaksimalus kliento norų tenkinimas. Įvertinę dabartinę situaciją, remdamiesi panašių klubų patirtimi ir klaidomis stengsimės optimaliai patenkinti kliento norus. Tai įvykdyti mums yra aktualu ir nesunku, nes mes esame potencialūs klientai. Todėl dabartinę šios šakos analizę vertiname realiai turėdami daug pasiūlymų jai pagerinti.

Muzikinio klubo „Omega“ pagrindinis objektas – klientas, jo norų tenkinimas. Aukšto lygio aptarnavimas, sąžiningumas – mūsų pagrindinė veikla tam tikslui pasiekti, ko būtent dabar trūksta mūsų dabartiniams konkurentams ir būsimiems klientams. „Jūsų poilsis – mūsų biznis“- toks mūsų moto. Ir iš tikrųjų klientas ir jo poilsis yra užduotis, skirta mums, kurią mes galim bešališkai įvertinti ir įvykdyti.

Specifiniai verslo tikslai :

Muzikiniame klube labiausiai akcentuotinas objektas – savas stilius, kurį mes sukursime dizainerių ir architektų pagalba. Būtent jis turi sukurti dvasią, kuri jaustųsi kiekvienoje sienoje, stale ir kėdėje. Tik pas mus kiekvienas aptarnaujantis žmogus perteiks savo pakilią nuotaiką ir optimizmą.

Klubas bus lankomas dėl kelių priežaščių:

1. Žmonės norės atsipalaiduoti nuo kasdieninių rūpesčių.

2. Klientų noras pabūti savo draugų, pažystamų rate, kurie toleruoja tas pačias pažiūras ir skonius.

3. Įsijungti į mūsų sukurtą erdvę.

4. Begalinis noras pabūti ne tik jaukioje aplinkoje, bet taip pat iškils begalinis noras paragauti karštus ir šaltus patiekalus, pagamintus šiame klube.

4.2.Įmonės charakteristika

Individuali įmonė “ Omega „ – muzikinis klubas įregistruotas Kauno miesto savivaldybės rejestro tarnyboje 2003 m. gruodžio 16 dieną.

Įmonės adresas – Dariaus ir Girėno 60 gatvė

Rejestro Nr. II 50 – 688

Įmonės kodas 52525252

Įmonės tipas – individuali personalinė įmonė

Pilnas įmonės pavadinimas – IP “Omega” muzikinis klubas

Veiklos pobūdis – pramogų centras

Įmonės vadovas – Kristina Paslauskaitė

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 20

Komercinės – ūkinės veiklos laikotarpis neribojamas

Bankas – AB NORD/LB Lietuva

Banko kodas 40100

Šį banką AB NORD/LB LIETUVA pasirinkome todėl, kad jis suteikė mums optimaliausias paslaugas, atidarėme sąskaitas, darbuotojai nemokamai gavo “Maestro” korteles, į kurias bus pervedami darbuotojų atlyginimai.

5.Įmonės organizacinė valdymo sruktūra

Organizacijos struktūra yra atskirų padalinių tarpusavio ryšys, priklausomybė, padalinių skaičius ir kt. Su organizacijos struktūros tamprumu susietos 2 darbų rūšys. Pirmoji – darbų pasidalijimas specializacijoje. Antroji – kontrolė.Struktūros svarbiausias klausimas yra – kaip turi būti jamas strategijos įgyvendinimas.(2, P. 322)

Organizacinių valdymo struktūrų kūrimą nulemia suformuluoti tikslai ir strategija. Organizacijos struktūros kūrimas turi ilgalaikį strateginį pobūdį, t. y. struktūra kuriama tikintis, kad ji gyvuos ilgą laiką, todėl struktūros projektavimas atliekamas etapais, kaip strateginio planavimo tęsinys, nes organizacijos struktūra yra tampriai susieta su pasirinkta strategija. Pirmajame etape išnagrinėjami vidiniai ir išoriniai ryšiai, nustatomas reikiamų padalinių skaičius, vadovų ir dirbančiųjų skaičius, aptarnaujantis personalas, atliekamas tikslus darbo pasidalijimas. Toliau pasirenkamas Organizacinės valdymo struktūros tipas, nustatomas valdymo lygių skaičius, tarpusavio ryšiai, techninės valdymo priemonės ir kt. Trečiajame etape formuojama organizacinė struktūra, tiksliai nurodant atskirų padalinių struktūras, horizontalųjį ir vertikalųjį darbo pasidalijimą, pavaldumą, reikalingą darbuotojų kvalifikaciją, praktinę darbo patirtį, nustatomi įgaliojimai, teisės, pareigos ir atsakomybė. Kreipiamas dėmesys į organizacinės struktūros galimybę našiai dirbti.

Kiekviena organizacija pasirenka sau tinkamiausią struktūrą. Pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikia atsakyti, projektuojant organizacijos struktūrą, turėtų būti:

1) kokie yra trumpalaikiai organizacijos tikslai?

2) kokie yra ilgalaikiai organizacijos tikslai?

3) koks turi būti mažiausias personalo skaičius, kad projektuojama struktūra efektyviai funkcionuotų?

4) kokios ir kiek valdymo technikos (ryšių priemonių, personalinių kompiuterių ir t. t.) reikia projektuojamai organizacijai?

5) kiek reikia pradinių lėšų, kad organizacija galėtų pradėti savo veiklą ir išsilaikytų, kad investuotas kapitalas padarys apyvartą ir duos pelną?

Organizacijos struktūra gali būti labai įvairi:

1) patriarchalinė struktūra, kuomet vadovas aprėpia viską. Jam pavaldūs visi organizacijos darbuotojai, visi pavaldiniai ir administracija. Tokią struktūrą renkasi nedidelės įmonės, kuriose dirba keli žmonės, ir vienas vadovas gali atlikti visas valdymo funkcijas.

2) linijinė valdymo struktūra yra tokia, kurioje yra minimalus valdymo pakopų skaičius, aiškiai išreikštas pavaldumas. Kiekvienas vadovas atlieka visas valdymo funkcijas, ir linijinė struktūra reikalauja iš kiekvieno vadovo plataus žinių spektro. Priimami sprendimai čia grindžiami ne analize, atliktais tyrimais, o vadovo intuicija.

3) štabinėje struktūroje linijinis vadovas gali turėti štabą ir panaudoti jį įvairioms problemoms spręsti. Ši strategija turi tiek privalumų, tiek ir trūkumų. Laikinam arba pastoviam darbui sukurti planai palengvina daugelio problemų sprendimą, tačiau apsunkina horizontalius kontaktus. Štabinėje struktūroje atsiranda daugiau dalykinių ryšių. Pati struktūra tampa sudėtingesnė už linijinę ir yra taikoma tik tais atvejais, kai ji būtina.

4) funkcinei struktūra būdinga tuo, kad organizacija dalinama į padalinius, kiekvienam jų priskiriant konkrečią užduotį arba pareigas.

Svarbiausi funkcinės struktūros privalumai :

1) skatinama dalykinė ir profesinė specializacija;

2) mažinamas dubliavimas;

3) gerinamas darbo koordinavimas.

Ir trūkumai:

1) atskiri padaliniai savo tikslus gali vertinti labiau už bendrus organizacijos tikslus, ir dėl to gali kilti konfliktai;

2) didelėse organizacijose komandų grandinė nuo vadovo iki vykdytojo gali pasidaryti pernelyg ilga.

Priklausomai nuo aplinkos pokyčių, išskiriamos centralizuotos ir decentralizuotos struktūros.Centralizuota struktūra remiasi darbo pasidalijimu pagal nusistovėjusias ir naujai atsirandančias funkcijas. Tokios struktūros nėra lanksčios ir yra kuriamos, siekiant trumpalaikių rezultatų. Centralizuotose struktūrose tie patys padaliniai sprendžia ir strateginius, ir operatyvinius klausimus. Operatyviniai klausimai visuomet dominuoja todėl, kad jų yra daugiau ir jų negalima atidėlioti.Decentralizuota valdymo struktūra grindžiama funkciniu grupavimu pagal produkcijos rūšis, tam tikslui sudarant atitinkamas tarnybas. Tų tarnybų vadovai atsako už produkto gamybą, taip pat strateginius bei operatyviniu administracinius sprendimus. Ši struktūra yra lankstesnė, lengviau prisitaiko prie aplinkos, tačiau turi ir trūkumų:

1) vienos rūšies produktų gamyba, pagal atskirus produktus paskirsčius keliems padaliniams, todėl mažėja gamybos lankstumas ir efektyvumas;

2) didėjant padalinių skaičiui,
struktūros trūkumai: atsiranda vadovavimo padaliniams problemų, kyla svarbesnis paslaugų pirmumo klausimas.

Visos minėtos organizacinės struktūros turi laikinumo pobūdį, ir, keičiantis gamybos poreikiams, paklausai, pasiūlai, keičiasi ir uždaviniai, kuriuos turi spręsti atitinkama organizacinė struktūra. Tokiems uždaviniams spręsti kuriami nauji padaliniai, kurie ieško optimalių strateginių pataisymų, papildymų. Suradus optimalų variantą, darbuotojai grįžta į pastovią darbo vietą arba išeina iš jos.(1, P. 154 – 155)

Informacija, perduodama individualiam vartotojui – vadovui, yra neatskiriama komunikavimo proceso organizacijos viduje dalis. Kad komunikavimas vyktų efektyviai , organizacijoje reikia pareigų, kompetencijos,atsakomybės ir motyvavimo pasiskirstymo, kurį lemia organizacijos struktūra.

Kiekvienos įmonės veikla labai priklauso nuo jos personalo taip pat ir mūsų įmonės. Už visa tai yra atsakingas įmonės savininkas, kuris parenka tinkamiausius darbuotojus. Savininkas turi būti ypač atidus ir iš anksto apgalvoti kokie gi darbuotojai yra tinkamiausi, kokius kelsime jiems reikalavimus, kokias suteiksime teises, kokią atsakomybę priskirsime, galų gale kokį atlyginimą galėsime pasiūlyti. Taigi įmonės savininkas turi padėti daug pastangų, norėdamas parinkti tinkamiausius darbuotojus, nes kad ir kokia geniali būtų mūsų verslo idėja, kad ir kaip gerai būtume ją apgalvoję, vieni šios idėjos įgyvendinti negalim. Visų pirma per didelė būtų atsakomybės sritis ir neįmanomas fizinis krūvis. Todėl būtina deleguoti atsakomybę ir paskirstyti darbus. Todėl man prireiks lojalių darbuotojų, gerų specialistų. Tai remiasi į poreikio nustatymą.

4 darbuotojai reikalingi administracinei veiklai ir 15 darbuotojų darbų vykdymui. Administracinė veikla pastovi, todėl ir šių darbuotojų poreikis nesikeis. Darbininkų poreikis, mano manymu, taip pat neturėtų keistis, nes paklausa darbams ir užsakymų skaičius ilgesnį metų periodą yra pastovus. Detaliau apie darbus ir darbo passiskirstymą aptarsime ketvirtame skyriuje.

6.Darbo pasidalijimas ir kooperavimas

Vienas pirmųjų valdymo teorijos pradininku A.Fajolis teigė, kad pirmiausia vadovas privalo būti geras administratorius, t.y. jis turi sugebėti atlikti šias valdymo funkcijas:

• planavimą;

• organizavimą;

• vadovavimą;

• kontrolę.

Antroji sąlyga – kompetentingumas, t.y. vadovas privalo išmanyti specialias įmonės funkcijas. Kitos savybės, anot A.Fajolio:

• Sveikata. Geriau ne labai gabus, bet kiekvieną dieną į darbą ateinantis viršininkas, nei ligotas genijus.

• Moralinės savybės. Į pirmą vietą iškeliama valia, energingumas, atsakomybės jausmas, pareigingumas.

• Aukštas bendrosios kultūros lygis.

• Bendras visų esminių įmonės funkcijų supratimas.

Būtina atkreipti dėmesį, kad A.Fajolis svarbiausiomis sąlygomis laikė sugebėjimus, būdingus specifiniam valdymo darbui, o ne techninį vadovo išprusimą ar inžinerinius sugebėjimus.

Nežiūrint į įvairius pakeitimus ir patobulinimus, A.Fajolio pateikta klasifikacija yra naudojama ir šiomis dienomis: planavimas, organizavimas, vadovavimas bei kontrolė. Visos šios funkcijos glaudžiai susiję ir veikia viena kitą: (3, P. 100 – 103)

Tačiau darbo pasidalijimas negali būti atsitiktinis. Šis darbas labai atsakingas, reikalauja specialaus pasiruošimo ir praktinės patirties. Išskiriami horizontalus ir vertikalus darbo pasidalijimai, taip pat pagal mokėjimą dirbti, išsilavinimą, darbo stažą bei pagal specialybę.

Siekiant efektyviai dirbti organizacijoje svarbu ne tik optimalus darbo pasidalijimas, bet ir užduočių paskirstymas, laikomas dar viena tikslesnė darbų pasidalijimo forma. Užduotimi vadinamas žmogui paskirtas darbas, kurį reikia atlikti iš anksto nustatytu būdu ir nurodytu laiku. Paprastai užduotys skirstomos į 3 kategorijas:

1. darbas su žmonėmis;

2. darbas su objektais;

3. darbas su informacija.

Kuriant įmonę reikės šių darbuotojų:

I. Administracija

II.Aptarnaujantis personalas

Administracija:

Mūsų imonės administracijos vadovas yra muzikinio klubo“Omega „ – savinikas. Įmonės administracijai taip pat priklauso sekretorė, buhalterė bei darbų vykdytojas. Kiekvienas iš jų yra įsipareigoję įmonei.

Savininko pareigos:

1. Savarankiškai srendžia gamybinius, organizacinius, prekybinus, finansiniusklausimus.

2. Pateikia klausimus svarstyti bendram imonės kolektyvo susirinkimui.

3. Atsovauja įmonei.

4. Priiminėja ir atleidžia iš darbo administracijos darbuotojus.

5. Tvirtina ketvirtinį ir metinį balansą.

6. Atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose.

7. Be įgaliojimų veikia įmonės vardu ir duoda įgaliojimus vykdyti jo kompetencijos funkcijas.

8. Įmonės direktorius kartu su vyriausiuoju finansininku atsako už ūkinės veiklos ir turto buhalterinę – finansinę apskaitą.

9. Bendrovės administracija ar kitas darbuotojas, pažeidęs šiuos įstatus, darbo drausmę ar kitais veiksmais padaręs žalą bendrovės interesams, gali būti atleistas iš darbo

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2122 žodžiai iš 7033 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.