Verslo planas14
5 (100%) 1 vote

Verslo planas14

Turinys

Įžanga ……………………………………………………………. 3

Santrauka ………………………………………………………… 5

Verslo aprašymas ……………………………………………….. 6

Marketingas …………………………………………………… 8

Gamyba …………………………………………………………. 13

Vadyba ………………………………………………………….. 20

Finansai …………………………………………………………. 20

Naudota literatūra……………………………………………….. 28

VERSLO IDĖJOS PAIEŠKOS IR ĮGYVENDINIMO PROJEKTO UŽDUOTYS

1. Verslo idėjų banko suformavimas.

2. Vertinimo kriterijų parinkimas ir geriausios verslo idėjos atranka.

3. Verslo idėjos aprašymas.

4. Verslo idėjosgyvybingumo pagrindimas, atliekant palankių aplinkybių ir grėsmių analizę.

5. Idėjos įgyvendinimui būtinų išteklių numatymas:

5.1 Darbo jėgos poreikis ir kvalifikacija.

5.2 Kitų išteklių poreikis.

6. Verslo įmonės, kurioje įgyvendinama idėja, organizavimo formos, pasirinkimo pagrindimas ir steigimo tvarka.

7. Mokesčių, kuriuos mokės verslo idėją įgyvendinanti įmonė, apžvalga.

8. Verslo produkto reklamos pavyzdys.

VERSLO IDĖJŲ BANKO SUFORMAVIMAS

Mes pasiūlėme kiekvienas po idėją ką galėtume sukurti savo regione, iš kurio esame atvykę. Mūsų idėjos:

1. Mėsos perdirbimo įmonę Rokiškio rajone, Žiobiškio kaime.

2. Motelį prie Via Baltica, kelyje Kėdainiai – Panevėžys.

3. Kempingų aikštelę prie Via Baltica magistralės, kalvarijoje (Marijampolės rajone).

4. Pramogų autobusai (Kaune).

5. Kaimo turizmo sodyba (Kauno raj.).

6. Turizmo agentūra Kaune.

VERSLO IDĖJŲ APRAŠYMAS

Labiausiai Lietuvoje trūksta kempingų, motelių prie Via Baltikos, nes šis kelias tik neseniai atidarytas. Miestuose trūksta pramogų autobusų, bet mūsų manymu tai tik sezono metu gyvuotų. Mes nusprendėme kurti mėsos perdirbimo įmonę.

Mėsos perdirbimo įmonė buvo pasirinkta, nes atlikus tyrimą Utenos apskrity paaiškėjo, kad yra nepilnai patenkinta paklausa ir galima sekmingai įsitvirtinti rinkoje, taipat ateity būtų galima sekmingai plėsti savo veiklą Rokiškio rajone. Atlikdami ta patį tyrimą išsiaiškinom, kad rajone yra tik vienas tiesioginis mūsų konkurentas, kuris labiau orentuojasi į galvijų skerdimą, o ne į perdirbimą. Vietinę produkciją vartotojai mieliau perka, tai padės konkuruoti su gamintojais iš kitų regijonų. Pasirinkimą tai pat lėmė galimybė ateityj pasinaudoti “SAPARD” lėšomis gamybai plėsti technologijom atnaujint.

ĮŽANGA

Smulkus verslas yra būdingas daugeliui šalių. Remiantis pastarųjų metų statistikos dokumentais – smulkaus ir vidutinio verslo įmonės įsivysčiusiose šalyse sudaro 80 –85 % nuo bendro įmonių skaičiaus.

Be abejonės tokių įmonių pagaminama produkcija sudaro didžiąją dalį apskritai gaminamos produkcijos. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse nuolat dirba apie 2 trečdalius darbuotojų ir šalies dirbančiųjų.

Yra nustatyta kad smulkaus ir vidutinio verslo įmonės geba greičiau reaguoti į rinkos pokyčius. Žymiai geriau pažysta vartotojus ir jautriau reaguoja į jų poreikius. Nukreipia savo veiklą ir užpildo tas rinkos sritis kuriomis nesidomi stambios įmonės.

Mažesnėse įmonėse gamybos, valdymo ar bet kokiais kitais klusimais, sprendimai priimami daug lanksčiau. Daug greičiau galima įdiegti naujoves. Be to kuo smulkesnė įmonė, tuo mažesnės ir jos valdymo išlaidos.

Smulkiam ir vidutiniam verslui didelį dėmesį mūsų valstybėje skiria vyriausybė. 1998 m.11 mėn., 24 d., priimtu smulkaus ir vidutinio verslo įstatymu, įsigaliojusiu 1999 01 01., nustatomi smulkaus ir vidutinio verslo subjektai ir numatomos paramos formos.

Išskiriami keli smulkaus ir vidutinio verslo subjektai. Tai gali būti :

– fiziniai asmenys, išsipirkę patentą, jo galiojimo laikotarpiu

– mažos individualios įmonės, kuriose dirba savininkas ir jo šeimos nariai, dar kitaip vadinamos mikro – įmonės

– smulkios ir vidutinės įmonės.Smulkios įmonės – tai tokios, kurių vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius ne daugiau kaip 9 asmenys.

Vidutinės įmonės – tai tokios, kurių vidutinis sąrašinis skaičius yra nedaugiau kaip 49 asmenys.

Išvardintiems subjektams teikiama parama pagal vyriausybės apskričių ir savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programas, pagal kurias jie gali naudotis net keliomis paramos fondo formomis, kas naujiems besikuriantiems verslininkams yra labai paranku. Tai būtų įvairios, įstatymų numatyta tvarka teikiamos mokesčių lengvatos, suteikiami lengvatiniai kreditai, teikiama parama kuriant naujas darbo vietas, taip pat teikiamos lengvatinės sąlygos konsultuojantis ar keliant kvalifikaciją.

Šiuo metu smulkus ir vidutinis verslas, šalies ekonomikoje, vaidina didžiulį vaidmenį. Maždaug 38 % verslininkų užsiima gamyba. Didesnė dalis smulkaus ir vidutinio verslo įmonių užsiima prekyba, tai butų maždaug apie 51 %. Perspektyvių ir konkurentabilių įmonių dėka kasmet į šalies biudžetą pavyksta surinkti vis daugiau lėšų. Kuriant ir stiprėjant įmonėms auga ir Bendras Nacionalinis Šalies
Produktas, gerėja gyventojų pragyvenimo lygis, auga šalies ekonomika.

Santrauka

Įmonės pavadinimas “ Rekė “. Įmonė bus įregistruota 2003 m. sausio 1 dieną, Rokiškio savivaldybėje. Įmonės adresas: Rokiškio rajonas, Žiobiškio kaimas, Pievų – 17. pašto indeksas 4280. telefonas 8 – 61388688. įmonė priklauso vienam fiziniam asmeniui. Savininkas Kristina Kazakevičiūtė.

Įmonė “Rekė “ individuali įmonė. Pagal verslininkystės rūšis įmonė užsiims gamybine verslininkyste. Bus gaminama parūkytos dešros.

Darbo laikas 8 val., per dieną, 5 dienas per savaitę. Per mėnesį gaunasi 21 darbo diena, per metus 252 darbo dienos.

Gaminama dviejų rūšių mėsos gaminiai. Tai :

– parūkyta “Nidos“ dešra

– parūkyta “Pajūrio“ dešra

Per metus planuojama pagaminti: “Pajūrio“dešros – 32157 kg, “ Nidos “ – 17677 kg. Viso abiejų gaminių 49834 kg.

Apskaičiavus gaminio savikainą ir uždėjus 25 % pelno priedą, galutinė vieno gaminio kaina: “Pajūrio“ dešrai – 12,68 Lt., “ Nidos “dešrai – 17,75 Lt. per metus už abu gaminius planuojama gauti 91182 Lt.

Įmonė “Rekė” įsteigta iš nuosavų lėšų. Tam skirta 180000 Lt. Pinigai gauti gavus palikimą.

VERSLO APRAŠYMAS

Verslas – tai veikla kuria užsidirbama pragyvenimui gaminant prekes, teikiant paslaugas kitiems visuomenės nariams.

Verslininkas – tai asmuo savo ar skolintomis lėšomis steigiantis įmonę. Siekiantis gaminti prekes, teikti paslaugas ir gauti pelną.

Verslo planas – tai sėkmės projektas įmonei sėkmingai veikti. Tai yra dokumentas, kuriame pateikiama verslo sumanymo esmė, ir nustatomi įvairūs poreikiai verslui bei laukiami rezultatai.

Siekiant įkurti įmonę, verslo planas būtinas kritiškam ir objektyviam verslo sumanymo įvertinimui. Jis padeda nustatyti ar tikrai įmonė pajėgs netik išlikti bet ir plėstis konkurencinėmis sąlygomis, kokia veikimo strategija įmonė imsis vadovautis ir pagal pasirinktą strategijos planą, kokių rezultatų bus galima laukti.

Geras verslo planas, tai tarsi kelias vedantis prie užsibrėžtų tikslų. Tinkamai bei detaliai atliktas jis padeda išvengti daugybės netikėtumų, sudėtingose situacijose nukreipia tinkama linkme. Suteikia informaciją. Detaliai parodo finansinį verslo plano įvertinimą. Be to verslo planas yra svarbus dokumentas, ieškant reikalingų finansinių lėšų ar siekiant gauti kreditą.

Sėkmingai ir realiai suplanuotas verslo planas gali būti stabilios, konkurentabilios ir itin pelningos įmonės kūrimosi pamatas.

Nuosavos įmonės kūrimui mane paskatino susidariusios palankios sąlygos. Tai yra keleto tam būtiniausių tam tiksliu pasiekti, priemonių atsiradimas ir turėjimas. Paveldėjau pinigus kuriuos paliko teta iš Amerikos. Steigsiu mėsos perdirbimo įmonę, kur gaminsiu parūkytas “Pajūrio” ir “Nidos “ dešras. Įmonė vadinsis “Rekė”.

Be to kuriu įmonę nes visada troškau būti savarankiška, turėti pastovią nuolatinę darbo vietą, tai puiki galimybė įsidarbinti ir kitiems šeimos nariams, o man – išbandyti savo jėgas ir sugebėjimus. Be to tai dar neužpildyta rinkos dalis, mano kuriamos įmonės rajone.

Keletą pirmųjų įmonės veiklos metų, gaminius planuoju realizuoti Rokiškio miesto mėsos turgavietėje.

Kadangi steigdama įmonę verslo sritį pasirinkau mėsos ir jos gaminių gamybą ir prekybą, tai be abejonės teks susirasti ir nuolatinius tiekėjus, kad nenutrūktų gamyba. Mano įmonė kiaules ir raguočius pirks iš dviejų stambiausių arčiausiai esančių ūkininkų ūkių. Gyvuliai bus skerdžiami dėdės skerdykloje, kurioje iš karto atliekami veterinariniai tyrimai. Skerdiena bus tiekiama į mėsos perdirbimo cechelį, į apdorojimo skyrių, kur po gamybos proceso pagal technologijos reikalavimus bus išvežama į prekybą. Prekes planuoju pristatyti savu, specialiai tam pritaikytu autobusiuku, atitinkančiu maisto prekių gabenimo ir pervežimo reikalavimus.

Įmonės tikslai – tai jos veiklos orentyras ir vertinimo kriterijus. Tikslai yra konkretūs:

– didinti pardavimo apimtį ir pasiekti kad trečiaisiais veiklos metais ji padidėtų 20 %

– gauti ne mažiau kaip 3000 Lt. gryno pelno

– išplėsti asortimentą

– taikyti rėmimo veiksmus

Mano steigiamos įmonės tikslus būtų galima suskirstyti į kelias dalis. Tai būtų strateginiai ir veiklos tikslai. Strateginiai pagal verslo užmanymą bus įgyvendinti ko ne pilnai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1318 žodžiai iš 4293 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.