Verslo planas3
5 (100%) 1 vote

Verslo planas3

Turinys

BENDROVĖS APŽVALGA 3

1 SANTRAUKA 4

2 KETINIMŲ BENDRA APŽVALGA 5

2.1 PROJEKTO ATSIRADIMO APLINKYBĖS IR BŪTINUMAS 5

2.2 PAGRINDINIAI TIKSLAI 5

2.3 PROJEKTE DALYVAUJANTYS PARTNERIAI 5

2.4 PROJEKTO REALIZAVIMO VIETA 5

3 PASLAUGOS 6

3.1 PASLAUGŲ APRAŠYMAS, NOMENKLATŪRA, ASORTIMENTAS 6

3.2 NUMATOMOS KAINOS IR NUOLAIDOS, JŲ SULYGINIMAS SU KONKURENTŲ 6

KAINOMIS 6

3.3 NUMATOMŲ TEIKTI PASLAUGŲ PRIVALUMAI 7

4 RINKA 8

4.1 RINKOS APŽVALGA IR VYSTYMOSI TENDENCIJOS 8

4.2 SWOT ANALIZĖ 9

4.3 REKLAMA 9

5 GAMYBA 10

6 VALDYMO PERSONALAS IR DARBUOTOJAI 12

6.1 VADOVAI, JŲ IŠSILAVINIMAS, PATIRTIS 12

6.2 DARBUOTOJAI, JŲ SKAIČIUS, IŠSILAVINIMAS, PATIRTIS 13

7 FINANSINIS IR EKONOMINIS ĮVERTINIMAS 16

7.1 PROJEKTO FINANSAVIMO APIBŪDINIMAS 16

7.2 SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMAS 16

7.3 LŪŽIO TAŠKAS 17

7.4 FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ IR PROGNOZAVIMAS 17

8 AKCININKAI 21

PRIEDAI 22

Bendrovės apžvalga

Akcininkai:

1. Aurelijus Pogarskis

2. Jolanta Martinaitienė

3. Gediminas Karvelis

4. Vasilijus Poliakovas

5. Gintautas Saulenis

Pilnas pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė “Sirena”

Veikla: pramogų centras

Adresas: Ateities g. 143, Vilnius, Lietuva

tel/faks 626304

Įmonės registravimas:

• registravimo data: 1996 11 16

• Įmonės kodas: 2268310

• rejestro numeris AB20-1572

Nuosavybės forma: uždaroji akcinė bendrovė

Bendros patalpos: 1.000 m2

Įstatinis kapitalas: 180.000 Lt

Darbuotojų skaičius: 31 žmogus

Aptarnaujantis bankas: bankas “Hermis”

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.: 596002468518

Kaip PVM mokėtoja bendrovė Įregistruota mokesčių inspekcijoje 1996 m. lapkričio mėnesĮ. PVM mokės nuo 1997 m. sausio 1 d.

PVM mokėtojo kodas: 718061208

1 Santrauka

Uždaroji akcinė bendrovė “Sirena” numato Įrengti Vilniuje Fabijoniškių mikrorajone naktinĮ klubą “Sirena”. Šiuo projektu siekiama patekti Į tą rinkos dalĮ, kuri Vilniuje nėra dar pakankamai užpildyta, būtent, kultūringo laisvalaikio praleidimo organizavimo centrų rinka. Mūsų potencialūs klijentai – akademinis jaunimas. Todėl šis projektas remiasi tuo, kad augant jaunimo poreikiams atsiranda vis didesnė paklausa mūsų siūlamoms paslaugoms:

 diskoteka;

 muzika visiems amžiams ir stiliams;

 lietuviškų grupių koncertai;

 švenčių organizavimas;

 Įvairiausių konkursų, loterijų pravedimas;

 baras;

 restoranas, išnuomojama banketo salė pobūviams;

 bilijardas;

 klientų išvežiojimas namo.

Veiklos pradžioje UAB “Sirena” orientuos savo tikslus Į rinką, t.y. pripažinimą, Įsitvirtinimą ir plėtimąsi joje. Mūsų tikslai bus nukreipti ir Į potencialius vartotojus – poreikius, skonius ir jų keitimąsi. Todėl galima sakyti kad mūsų pagrindinis tikslas – tapti populiariausiu pramogų centru Vilniaus mieste, teikiant jaunimui visų rūšių paslaugas pramogų srityje.

Mūsų pramogų centras sieks išsiskirti iš konkurentų savo interjero originalumu, žemesnėmis paslaugų kainomis, pramoginės programos Įvairumu. Taip pat teiksime kai kurias naujas paslaugas, kurių mūsų konkurentai dar nepraktikuoja: t.y. klientų išvežiojimas, bilijardas, banketai, konkursai bei loterijos. Būtent savo originalumu, naujoviškumu mes tikimes pritraukti klijentus.

Mūsų firmos valdymo komandoje surinkti jauni, energingi, kvalifikuoti ir patyræ darbuotojai, kurie, tikimės, padės firmai siekti sėkmės. Darbuotojų skaičius planuojamas minimalus – 31. Poreikis darbo jėgai bus patenkintas vietinės darbo rinkos sąskaita be jokių ypatingų problemų.

Pagal Konsultacinio verslo centre atliktas prognozes mūsų veikla pasieks geriausius rezultatus 1999 metais, kuomet jau turėsime savo prestižą, pastovius lankytojus. Vėliau, siekdami išlaikyti populiarumą, keisime interjerą, paslaugų asortimentą. Aktyviai dalyvausime visuomeninėje veikloje, o būtent labdaroje. Kasmet švenčių proga rengsime labdaringus pietus valkų namų auklėtiniams, vaikams iš vargingai gyvenančių šeimų. DalĮ metinio pelno skirsime jaunimo organizuojamų renginių rėmimui. Taip pat UAB “Sirena” numato ateityje steigti savo filialus Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose, tam bus skiriama didžiausia dalis nepaskirstyto grynojo pelno.

Naktiniam klubui reikalingas 420.000 Lt investicinis kapitalas, kuris bus sudarytas iš akcininkų lėšų (180.000 Lt), rezervai (20.000 Lt) ir banko paskolos (220.000 Lt).

Planuojama, kad iš naktinio klubo bus gaunama apie 1,5 mln Lt pajamų kasmet. Įdėtos lėšos atsipirks per 1 metus.

2 Ketinimų bendra apžvalga

2.1 Projekto atsiradimo aplinkybės ir būtinumas

UAB “Sirena” kreipėsi Į konsultacinæ verslo firmą. Atsižvelgæ Į pradinĮ Įmonės kapitalą konsultantai pateikė 3 galimas alternatyvias verslo kryptis Įmonei:

1. prekybos centras;

2. grožio salonas;

3. pramogų centras.

Kartu su konsultacinės firmos specialistais buvo atlikta šių trijų projektų analizė ir nustatyta, kad pradedami verslą prekybos ar buitinių paslaugų srityje, mes susidursime su labai didele konkurencija, šios rinkos jau pakankamai užpildytos ir sunku būtų Įvesti kažkokias inovacijas. Todėl UAB “Sirena” tinkamiausia veiklos kryptimi būtų pramogų centras. Be to, marketingo specialistų pagalba buvo atlikta Vilniaus miesto jaunimo apklausa, iš kurios paaiškėjo, kad yra didelis
jaunimo poreikis kultūringai praleisti laisvalaikĮ, ir ši pramogų industrijos dalis nėra pakankamai užpildyta.

2.2 Pagrindiniai tikslai

Pagrindinis mūsų tikslas – Įsitvirtinti rinkoje, užkariauti didesnæ jos dalĮ, ateityje, atsižvelgiant Į vartotojų poreikius, keisti ir plėsti siūlomų paslaugų asortimentą.

Mes sieksime išplėsti siūlomų paslaugų asortimentą, palaikyti savo reputaciją, pritraukti kuo daugiau lankytojų, grojant muziką visiems amžiams ir stiliams nuo bliuzo iki techno, rengiant kas vakar naują pramoginæ programą.

Mūsų verslo devizas – mes dirbame, kad Jums būtų visada linksma.

2.3 Projekte dalyvaujantys partneriai

UAB “Sirena” sudarė nuomos sutartĮ su muzikinės Įrangos firma “Audis” 5 metams. Sutarties pagrindą sudaro tai, kad minėta firma “Audis” Įsipareigoja aprūpinti naktinĮ klubą “Sirena” visa audio ir video aparatūra ir kita muzikine Įranga legvatinėmis sąlygomis, o UAB “Sirena” Įsipareigoja firmai “Audis” teikti paslaugas su 10 – 15  nuolaida, organizuoti nemokamą reklamą.

Išnuomotos muzikinės Įrangos nuomos mokestis kiekvieną ketvirtĮ sudarys 9.000 Lt vertės. Sutartyje taip pat numatyta galimybė pratæsti nuomos terminą.

2.4 Projekto realizavimo vieta

Numatoma šĮ projektą realizuoti iki 1997 m. sausio 1 d.

UAB “Sirena” pasirašo nuomos sutartĮ 5 metams su UAB “Stiebas” dėl dalies pastato, esančio Ateities g.143, Fabijoniškių mikrorajone naktinio klubo “Sirena” Įrengimui.

3 Paslaugos

3.1 Paslaugų aprašymas, nomenklatūra, asortimentas

UAB “Sirena” numato teikti šias paslaugas:

1. Baras

Baras dirbs nuo 21 val. iki 6 val. ryto. Bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, saldumynais, gaivinančiais gėrimais ir vaisiais. Numatoma 20 vietų.

2. Restoranas

Restorano darbo laikas nuo 16 val. iki 3 val. ryto.Tradicinis ir ypatingasis meniu. Numatoma 32 vietos.

3. Diskoteka

Diskotekos darbo laikas nuo 21 val. iki 6 val. Muzika visiems amžiams ir stiliams. Numatoma apie 200 vietų.

4. Lietuviškų grupių koncertai

Lietuviškų grupių koncertai vyks 1 kartą Į mėnesĮ.

5. Bilijardas

Bilijardas bus dviejų rūšių: “Rusiškas” ir “Pulas”. Dirbs nuo 15 val. iki 6 val.

6. Švenčių, konkursų, loterijų organizavimas

Bus organizuojamos Įvairios šventės, konkursai, loterijos ir prezentacijos.

7. Klientų išvežiojimas

Klientai bus išvežami namo mikroautobusu nuo 1 val. iki 6.30 val. ryto.

3.2 Numatomos kainos ir nuolaidos, jų sulyginimas su konkurentų kainomis

Naktinio klubo “Sirena” kainų strategija orientuota Į artimiausius konkurentus. Nustatant kainas mes naudojome “kainos nustatymas pagal einamųjų kainų lygĮ” metodą. Tai reiškia, kad UAB “Sirena” stebės kainas kituose pramogų centruose: “Max’o pramogos”, “Baltieji rūmai”, ir siekiant pritraukti lankytojus, kainos bus labiau prieinamiasnės klientams.

Numatomos pagrindinių paslaugų kainos ir nuolaidos, Lt 1 lentelė

Paslaugos “Sirena” “Max’o pramogos’ “Baltieji rūmai”

1. Diferencijuota Įejimo kaina:

merginoms

vaikinams

2. Alus ir kt. alkoholiniai gėrimai

3. Gaivinantys gėrimai

4. Šalti užkandžiai

5. Karšti patiekalai

6. Desertai

7. Bilijardas (1 partija)

0-15

5-20

3-25

2-3

3-10

10-30

5-15

5

5-20

10-25

8-35

3.5

8-25

25-55

10-25

3-15

8-20

3-20

2-3

3-10

Nuolaidos

1. Įejimas pirmą darbo savaitæ:

studentams

kt. lankytojams

2. Alkoholiniai gėrimai (viena diena per savaitæ)

merginoms (1 kokteilis)

studentams

3. Nuolaidų kortelės

4. Partnerių nuolaidų kortelės

100

50

nemokamai

30

15

25

3.3 Numatomų teikti paslaugų privalumai

Paslaugų privalumai palyginant su kitais 2 lentelė

Paslaugos “Sirena” “Baltieji rūmai” “Max’o pramogos”

Interjeras

Muzika

Pramoginė prog.

Baras, restoranas

Kt. paslaugos Submarina, retro

Visi stiliai

Lietuviškos muzi¬kos koncertai, šventės, šokėjai, loterijos

Karšti ir šalti patie¬kalai, desertas, gė¬rimai

Bilijardas

Klientų išvėžiojimas

Loterijos

Muzikiniai sveikini¬mai Paprastas

Techno stilius

Šokėjos

Gėrimai

— Modernas, pub, itališkas, senovinis

80-ųjų metų stilius

Šventės, prezenta¬cijos, šokėjos

Karšti ir šalti patie- kalai, desertas, gė- rimai

Muzikiniai sveikini¬mai

Mūsų pramogų centro veiklai reikalingi tam tikri patentai ir licenzijos (žiūr. priedus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).

4 Rinka

4.1 Rinkos apžvalga ir vystymosi tendencijos

Pramogų industrijos sinka Lietuvoje jau yra sukurta, bet nepakankamai užpildyta, nes pramogų centrų Vilniuje yra nedaug. Jie visi yra skirtingo lygio, stiliaus ir prestižo. Mūsų veiklos tikslas – Įeiti Į rinką, joje plėstis ir išsilaikyti.

Mes pasirinkome pramogų industrijos rinką butent dėl to, kad ši rinka turi tendenciją plėstis, kadangi vartotojų poreikiai auga, pasidaro vis Įvairesni.

Atsiradus inovacijoms šioje srityje, mes stengsimes jas Įvairiapusiškai Įvertinti ir, priklausomai nuo esamų galimybių, jas Įgyvendinti.

Pramogų centre vartotojų srautas yra platus, kadangi čia savo poreikius galės patenkinti skirtingo amžiaus, pajamų ir interesų žmonės. Pagrindiniai naudojimosi mūsų paslaugomis motyvai yra šie:

1. pramogų centras bus Įrengtas
vietoje. Šiame miesto rajone nėra panašių laisvalaikio pravedimo vietų;

2. geras susisiekimas;

3. paslaugų asortimento platumas ir gilumas (kiekvienas vartotojas gali pasirinkti jam patinkančią laisvalaikio pravedimo formą);

4. kainų prieinamumas (kiekvienas vartotojas galės rąsti sau prieinamą paslaugą);

5. puikus aptarnavimas.

Mūsų paslaugos skirtos pagrinde akademiniam jaunimui (nuo 18 metų), bet mes atsižvelgiame ir Į vyresnio amžiaus vartotojus. Restoranas skirtas būtent pasiturinčiai publikai.

Pramogų centro “Sirena” konkurentai yra centrai “Max’o pramogos” ir “Baltieji rūmai”. Šie centrai yra orientuoti Į skirtingas vartotojų grupes. “Max’o pramogų” paslaugos yra skirtos aukštas pajamas gaunančiai vartotojų grupei: veikia keli restoranai, du barai ir šokių aikštelė, bet pagrindinis šio centro trūkumas yra kainos – jos yra pernelyg didelės. Kitas mūsų centro konkurentas yra “Baltieji rūmai”. Šio centro siūlomų paslaugų asortimentas yra siauras, kainos nedidelės, bet labai prasta paslaugų kokybė.

Atlikus šių dviejų pagrindinių mūsų konkurentų Įvertinimą, mes sieksime pasinaudoti visais jų privalumais ir stengsime eliminuoti jų esminius trūkumus: aukštas kainas ir prastą kokybæ, menką aptarnavimą ir kt.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1544 žodžiai iš 5117 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.