Verslo planas3
5 (100%) 1 vote

Verslo planas3

TURINYS

ĮVADAS 2

1. IĮ ,,Aušrinė” santrauka 3

2. Verslo aprašymas 4

2.1. Projekto idėjos apibūdinimas 4

2.2. SWOT, verslo tikslai ir uždaviniai 5

3. Rinkodara 5

3.1. Rinkos apžvalga 5

3.2. Rinkos tyrimas 6

3.3. Konkurencijos analizė 7

3.4. Vidinė aplinka 8

4. Gamybos planas 8

4.1. Gamybos procesas 9

4.2. Planuojama gamybos programa 9

4.3. Patalpos 9

4.4. Įrengimai 10

4.5. Inventorius 11

4.6. Transportas 11

4.7. Tiekėjai, žaliavos 11

4.8. Energijos poreikis ir išlaidos 12

5. Valdymo planas 14

5.1 Įmonės juridinis statusas 14

5.2 Įmonės personalas 14

5.3. Darbo užmokestis 15

6. Finansinis planas 16

6.1. Lėšų poreikis ir šaltiniai 16

6.2. Planuojamos gamybos sąnaudos 17

6.3. Planuojamos veiklos sąnaudos 18

6.4.Pelno (nuostolio) ataskaita 19

6.5. Finansiniai – ekonominiai rodikliai 19

6.6. Rizikos įvertinimas 20

7. Veiklos grafikas 20

IŠVADOS 21

LITERATŪROS SĄRAŠAS 22

ĮVADAS

Smulkus ir vidutinis verslas pastaraisiais dešimtmečiais plačiai vystomas daugelyje pasaulio šalių. Labiausiai išsivysčiusiose iš jų smulkios įmonės sudaro 85 visų įmonių. Pastaruoju metu Lietuvoje itin deklaruojamas valstybės institucijų dėmesys smulkiam ir vidutiniam verslui, tačiau realybėje privatus verslas išgyvena nuosmukį. Daugelis verslininkų teigia, kad pagrindinės to priežastys – nepalankūs verslo vystymui įstatymai, dideli mokesčiai ir biurokratiniai barjerai.

Nepaisant minėtų priežasčių, nereta smulkaus verslo įmonė, turėdama patrauklią verslo idėją, protingai parinkusi verslo strategiją, atsižvelgdama į išorines kuriamos įmonės veiklos sąlygas, atlikusi rinkos ir konkurentų analizę, gali surasti nišą savo veiklai pelningai plėtoti. Taigi verslo organizavimo darbo rašymui pasirinkau būtent smulkųjį verslą. Savo verslo projektą numačiau ne egzistuojančiai įmonei, o naujai, savo įmonei. Šią savo idėją tikiuosi įgyvendinti ateityje.

Gerai parašytas ir atitinkantis realybę verslo projektas leistų ne tik įsteigti naują įmonę, bet ir sukurtų naujas darbo vietas, bei taip sumažintų bedarbių skaičių. Individuali verslo įmonė – tai lanksti, nesudėtinga verslo kūrimo forma, kuri ilgai neužtrunka ir yra nebrangi. Įmonę valdo vienas asmuo. Čia savininkas pats perka įrenginius, medžiagas, samdo darbuotojus, pats priima sprendimus, įsipareigoja sumokėti sąskaitas. Verslo pajamos priklauso jam vienam ir jis jomis su niekuo nesidalina, išskyrus valdžią, renkančią pajamų mokestį už gaunamą pelną. Tačiau turi ir savų trūkumų: už įmonės veiklos rezultatus savininkas atsako visu savo turtu ir yra ribotos galimybės gaunant kreditą.

Verslo projektas reikalingas tiek pačiam verslininkui, tiek bankininkams, tiek visiems įmonės darbuotojams, kadangi verslo projekto planas:

 verčia į sumanymą žiūrėti kritiškai ir objektyviai;

 konkurencijos, ekonomikos ir finansų analizė skatina kruopščiai išnagrinėti visas sumanymo sėkmę grindžiančias prielaidas;

 verčia išnagrinėti veikimo strategijas ir laukiamus rezultatus;

 čia pateikiami kiekybiškai išreikšti tikslai ir uždaviniai, leidžiantys lyginti prognozuojamus ir faktinius rezultatus;

 išsamus verslo planas leidžia gauti finansavimą.

Verslo projekto plano sudarymas, manau, labai veiksmingas ir naudingas, pradedant verslą, todėl galbūt ateityje juo pasinaudosiu ir pati įkursiu įmonę – tai labai populiaru ir yra vienas iš legalių būdų užsidirbti pragyvenimui ir sukaupti santaupų kiek daugiau nei paprastas darbuotojas.

Mano įmonė gamins tortus ir tieks prekybos centrams, parduotuvėms, maitinimo įmonėms, kavinėms. Numatoma gaminti apie 30 rūšių aukštos kokybės, gero skonio tortų, panaudojant aukščiausios kokybės žaliavą. Asortimento įvairumas turi pritraukti įvairių poreikių pirkėjus, o gaminių kokybė suteiks įmonei konkurencinį pranašumą.

IĮ ,,Aušrinė” dirbs 7 žmonės. Įmonė dirbs 5 dienas per savaitę. Darbas vyks viena pamaina, 8 valandas. Pagrindinis įmonės tikslas – tapti populiariais, įsitvirtinti rinkoje ir gauti pelną. Pagrindiniai uždaviniai – didinti pardavimų apimtį, plėsti asortimentą.

Produkciją numatoma gaminti Jurbarko mieste, Aušros gatvėje esančiose patalpose, kurias yra numatoma išsinuomoti. Projekto finansavimo didžioji dalis bus skirta technologinei įrangai įsigyti, taip pat patalpų remonto darbams atlikti, atsargoms kaupti.

IĮ ,,Aušrinė ” verslo projektą pradėjau nuo kūrimo esmės, produkto aprašymo. Marketingo plane apžvelgiau rinką, išanalizavau konkurentus, atlikau rinkos tyrimus. Įmonės gamybos plane aprašiau gamybos procesą, žaliavas ir tiekėjus, numatomas išnuomoti patalpas, įrengimus, reikalingus projekto įgyvendinimui. Paskaičiavau energijos poreikį, žaliavų kiekį ir jos vertę. Įmonės organizaciniame plane – darbuotojų personalas bei jų darbo užmokestis. Finansinis įmonės planas atskleidžia projekto kainą ir finansavimo šaltinius.

1. IĮ ,,Aušrinė” santrauka

Šis verslo projekto planas parengtas tikintis įkurti Jurbarko mieste IĮ ,,Aušrinė”. Įmonės rekvizitai:

Įmonės pavadinimas: ,,Aušrinė”;

Juridinis statusas: individuali įmonė;

Įregistravimas: LR Jurbarko miesto savivaldybėje;

Įregistravimo data: 2006.11.15;

Įmonės kodas:
xxxxxxxxx;

Veiklos pobūdis: produktų gamyba ir pardavimas;

Adresas: Aušros g. 16b;

Telefonas: 863142263.

IĮ ,,Aušrinė” savo veiklą pradės 2006 metų lapkričio mėnesį. Įmonės veiklos kryptis – konditerijos gaminiai. Pagrindiniai įmonės tikslai:

 gaminti ir tiekti tik aukščiausios kokybės produkciją, kuri visiškai atitiktų pirkėjų lūkesčius;

 tobulinti gamybą;

 nuolat atnaujinti asortimentą;

 gauti pelną.

Įmonė veiklos pradžioje gamins iki 30 tortų rūšių, iš kurių bus naujos receptūros ir jau seniai visiems pazystamos, kaip pvz., ,,Rafaelo”, ,, Napaleonas”, ,,Vaisių asorti” ir kt. Įmonė taip pat turės ir savo firminį tortą ,,Aušrinė”.

IĮ ,,Aušrinė” dirbs pertraukiamu grafiku, viena pamaina, 8 valandas per parą. Šeštadieniai ir sekmadieniai bus poilsio dienos. Įmonės darbo laikas per metus 232 dienos. Viso įmonėje dirbs 7 žmonės. Bus gaminama per parą 100 kg tortų. Įmonės patalpų plotas – 216m2. Planuojama metinė pardavimų apimtis 394400 kg.

1 lentelėje pateikiu įmonės ekonominius – finansinius rodiklius (apskaičiuotus toliau, finansiniame plane).

1 lentelė

Projektuojamo objekto ekonominiai – finansiniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas Reikšmė

1. Metinė gamybos apimtis (kg) 23200

2. Pardavimų apimtis, Lt 394400

3. Ilgalaikio turto vertė, Lt 19935

4. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt

4.1 Gamybinio darbininko 801,86

4.2 Visų darbuotojų 765,08

5. Technologinės energijos sąnaudos 10116,54

6. Netechnologinės energijos sąnaudos 6026,36

7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma, Lt 3907

8. Gamybos sąnaudos (savikaina), Lt 318576,11

9. Veiklos sąnaudos, Lt 14326,93

10. Įmonės sąnaudos, Lt 334847,29

11. Grynasis pelnas, Lt 50619,80

12. Pelningumo rodikliai, 

12.1 Pardavimų 12,83

12.2Gaminio 15,1

13. Atsipirkimo laikas, mėnesiais 11,64

Mano įmonės pagrindiniai tikslai ir uždaviniai būtų tokie:

Bendri strateginiai tikslai:

– įsitvirtinti rinkoje;

– tapti populiariais;

Gamybos tikslai:

– išlaikyti aukštą kokybę;

– patrauklus pateikimas.

Marketingo tikslai:

– nuolat stebėti konkurentus;

– įsitvirtinti geografiniame rinkos segmente (Jurbarko mieste);

– išlaikyti planuojamas pardavimo kainas.

Organizavimo tikslai:

– vesti išsamią buhalterinę apskaitą;

– rūpintis darbuotojais, kad jie gerai atliktų savo pareigas.

2. Verslo aprašymas

2.1. Projekto idėjos apibūdinimas

Bet koks verslo projekto plano procesas pradedamas nuo verslo idėjos ir pagrindinių veiklos krypčių formavimo. Tačiau bet kuri idėja turi būti reali, pagrysta daugeliu aspektų tiek finansinėmis pradedančiųjų verslą galimybėmis, tiek jų patirtimi bei žiniomis konkrečioje verslo srityje. Mano projekto idėja – parašyti individualios įmonės ,,Aušrinė” verslo projekto planą, pažiūrėti, ar įsteigus tokią įmonę įmanoma gyvuoti.

Pagrindiniai motyvai, sąlygoję šios idėjos pasirinkimą:

 įgijusi maisto pramonės verslo vadybos specialybę, atsižvelgus į tai, kad ekonomikos lygis Lietuvoje kyla ir yra maisto įmonių paklausa, nusprendžiau sukurti savo verslą ir atidaryti IĮ;

 kadangi gerai pažįstu savo miestą ir apklausus dalį žmonių, sužinojau, kad Jurbarko mieste tik viena įmonė, gaminanti konditerijos gaminius. Dauguma tortų atkeliauja iš kitų miestų, o tai neilgo galiojimo prekė, todėl mažai kur parduodami švieži tortai. Mano tikslas – pateikti kuo šviežesnį produktą vartotojui;

 taip pat svarbus motyvas steigti šią įmonę – puikios sąlygos patalpų nuomai ir įrengimų įsigijimui.

Mano planuojama verslo sritis – tortų gamyba, kuri reikalauja aukštos kokybės ir geros receptūros.

Prekė – tai produktas, skirtas mainams. Prekė – tai visa tai, kas patenkina varotojų poreikius ir visa tai, kas siūloma rinkai, siekiant patraukti vartotojų dėmesį, plėtoti vartojimą. Todėl savo produktus stengsimės pateikti kuo patrauklesne išvaizda ir tik šviežius. Nes nuo to priklausys, ar klientas dar sugryš, ar ir liks mūsų klientu.

Prekių asortimentas labai svarbus įmonės veikloje, todėl jį stengsimės pateikti kuo platesnį. Veiklos pradžioje gaminsime iki 30 rūšių tortų, vėliau plėsime savo asortimentą, atrinksime populiariausius gaminius ir sustabdysime mažiausią paklausą turinčių tortų gamybą.

Pateikimas – tai marketingo programos elementas, apimantis veiksmus ir sprendimus, susijusius su prekių judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo. Mano įmonė, kaip ir dauguma kitų, suinteresuota didinti pardavimo mastą, todėl man svarbu pasirinkti tinkamą patiekimo kanalų tipą. Jį pasirinksiu netiesioginį – kai prekės iš gamintojo patenka pas galinį vartotoją per tarpininkus.

Savo produkciją teiksiu ne vienetiniu, o stambesniu mastu. Tai yra gaminius parduosiu didesniais kiekiais prekybos centrams, įvairioms parduotuvėms, prekiaujančioms konditeriniais gaminiais, taip pat įvairioms kavinėms bei barams, kadangi čia ši produkcija turi labai didelę paklausą. Taip pat vartotojai galės užsisakyti gaminius banketams, priėmimams ir kitoms šventėms iš anksto telefonu, ar užėjus pas vadybininką.

Šioje srityje labai svarbu gamybos darbuotojų patirtis ir geras vadybininko darbas, kuris bendraus su klientais. O iš pirmojo užmegzto kontakto su įmonės darbuotoju, vartotojas susidaro
įspūdį apie įmonę, atsiranda simpatija arba antipatija.

2.2. SWOT, verslo tikslai ir uždaviniai

IĮ ,,Aušrinė” planuojami vidiniai ir išoriniai veiksniai pagal SWOT, pateikti 1 schemoje.

1 schema

Išoriniai veiksniai Galimybės Pavojai

Vidiniai veiksniai Stipriosios pusės Silpnosios pusės

Veiksniai, įtakojantys galimybes:

– geros patalpų nuomos sąlygos;

– Jurbarko mieste yra daug objektų, kurie gali būti potencialiais pirkėjais;

– nedaug konkurentų.

Pavojai:

– atsirastų stiprių konkurentų;

– nepastovūs mokesčių įstatymai;

– brangtų žaliavos.

Stipriosios pusės:

– gera įmonės įkūrimo vieta;

– nedidelės produktų pardavimo kainos;

– nauji įrengimai;

– populiarių gaminių gamyba;

– numatomas veiklos plitimas;

– planuojamos akcijos ir nuolaidos.

Silpnosios pusės:

– neaiškus pelnas;

– nėra pastovaus klientų skaičiaus.

IĮ ,,Aušrinė” stipriųjų pusių turės daugiau nei pavojų, kurie bus nagrinėjami skyriuje ,,Rizikos įvertinimas”.

3. Rinkodara

3.1. Rinkos apžvalga

Teisiniu požiūriu Lietuvos Respublikoje veikiantys įstatymai nėra tobuli verslo egzistavimui. Nuolat priimamos įvairios įstatymų pataisos, koregavimai, o tokie pasikeitimai labai apsunkina sėkmingo verslo organizavimą ir darbą.

Maisto įmonės yra viena pagrindinių verslo formų. Mano įmonės verslo kryptis – konditerijos gamyba. Tai nėra pirmo būtinumo prekės, tačiau gana dažnai vartojamos. Potencialūs vartotojai – visi asmenys, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, išsilavinimo, užsiėmimo, tačiau yra vartotojų, kuriems tortų vartojimas prieštarauja jų gyvenimo būdui. Aš orientavausi į pirkėjus, norinčius už mažesnę kainą įsigyti geros kokybės, šviežius produktus. Pagrindiniai įmonės vartotojai bus:

– prekybos centrai;

– mažesnės įmonės, prekiaujančios tortais;

– kavinės, barai;

– užsakovai telefonu (banketams, šventėms).

Produkcija bus parduodama ir didesne apimtimi, dideliais kiekiais, ir vienetais specialiems užsakymams. Šiame rinkos segmente aktuali nuolaidų sistema ir, aišku, kokybė.

Labai savrbus rinkos atžvilgiu ir įmonės vietos parinkimas, kad įmonė būtų patogioje sau ir klientams vietoje. Savo įmonei parinkau Aušros gatvę Jurbarko Naujamiestyje. Tai gaminanti įmonė, todėl, manau, kad judrus miesto centras jai nelabai tiktų. Ši gatvė yra pastoviai lankoma vietinių gyventojų ir ja pravažiuoja kitų miestų keleiviai. Įmonės patalpos prie kelio, ir gerai matomos iš tolo, kas svarbu reklamos atžvilgiu. Be to IĮ ,,Aušrinė” turės patogų privažiavimą ir aikštelę klientams.

3.2. Rinkos tyrimas

Rinkos tyrimas yra labai svarbus norint sužinoti būsimą įmonės padėtį. Kad atlikčiau nuoseklų rinkos tyrimą, turėjau išsiaiškinti šiuos klausimus:

1. Kas yra prekės vartotojas – pagal segmentus, tai yra amžių, lytį, gyvenamą vietą, socialinę padėtį, pajamas ir pan.

2. Prekės tiekimo organizavimas – tarpininkų skaičius, išsidėstymas, skatinimas.

3. Koks yra prekės rėmimo turinys?

Kad sužinočiau visą šią informaciją atlikau rinkos testavimą, pagal kurį sudariau keletą grafikų ir juos ištyriau.Iš visų surinktų duomenų galiausiai padariau išvadas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1903 žodžiai iš 6264 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.