ZodZių darybos priesagos
5 (100%) 1 vote

ZodZių darybos priesagos

Veiksmų abstraktai arba veiksmų pavadinimai

-imas arimas, pažymėjimas, įgaliojimas

-ymas numanymas, minkymas, sakymas

-tis atimtis, lemtis, prapultis

-esys liūdesys, ilgesys, blizgesys

-ulys kvaitulys, svaigulys, žiovulys

-yba drožyba, raižyba, daugyba

-smas veiksmas, trenksmas, perversmas

-sena gyvensena, vartosena, būsena

-tynės, -tima bėgtynės, grumtynės, imtynės

-ynės, -ynė erzelynė, skerdynės, vaikštynė

-mė sėkmė, dėmė (dėti), pratarmė

-(i)onė vakaronė, vilionė, dejonė

-alas plepalas, paistalas, šnekalas

-inys sukinys, mezginys, tinginys

-snis mirksnis, dursnis, dilgsnis

-tas kerštas, ryžtas, sprigtas

-(i)uotė rikiuotė, vaizduotė, asmenuotė

-ga išeiga, sueiga, užeiga

-atis kamšatis, maišatis,

-estis lūkestis, rūpestis, mokestis

-lius perteklius, vedlius, išteklius

-astis nerimastis, gailestis, gyvastis

-lė apgaulė, giesmė, bausmė

-smė žaismė

-na dargana, šalna, purkšna

-ra aušra, plėtra, pakanta

-slas mokslas, pamokslas, verslas

-klė, (-ioklė) žūklė, medžioklė, būklė

-utė suirutė

-umas trūkumas, išdykumas

-čia, (-čios) delčia, imčios, rungčios

-iava ganiava, painiava, lūkiava

-stis dingstis, prieglobstis, slogstis

-lis, (-lys) padelis, dieglys, nuostolis

1. –nis barnis

2. -(i)otė plėtotė, vedžiotė, vėžiotė

3. -ta sprigta, naspita, šnekta

4. -urys lūkurys, snudurys, sūkurys

5. -vė santarvė, smarvė

6. -mas ūžimas, tūžmas (įtūžis)

7. -sas garsas

8. -stas mostas, varstas

9. -utis slogutis, likutis

10. -ba paliauba

11. -la šmėkla

12. -tenos rietenos

13. -tus lytus, lietus

-(i)acija, interpretacija, asimiliacija, simuliacija

-(…)ija, -cija, -icija, -encija, -ancija produkcija, investicija, egzistencija

-ažas instruktažas, miražas, montažas

-ūra dresūra, režisūra, frizūra

-a apklausa, atgaiva

-is (-ys) spyris,

-as juokas

-ė mynė

-ius stygius

Veiksmo rezultato pavadinimas

-inys grandinys, junginys, karpinys

-alas gėralas, brizgalas, dažalas

-muo duomuo, tarmuo, teikmuo

-ena lupena, puvena, dvėsena

-ulys sprogulys, nešulys, giedrulys

-lis, (-lys) pasėlis, priedėlis, nuostolis

-ėsis džiūvėsis, degėsis, puvėsis

-tas raštas, žlugtas, graužtas

-tis valktis, užkirtis, paplotis

-snis, (-snys) sluoksnis, kepsnys, klupsnis

-ana draikana, ūkana, driekana

-tė iškirptė, pakištė,grįžtė

-ulas burbulas, tumulas, gužulas

-stas rąstas, lankstas, skliaustas

-mena puošmena, staigmena, naudmena

-iava pyniava, moliava, painiava

-ta našta, važta, tūpta

-uras guburas, duburas, dumburas

-lė miklė

-liava rašliava

-sna pliksna

-uolys kanduolys

-urys kauburys

-utis likutis

-das užklodas

-dė paklodė

-kas pridurkas

-ma važma

-šlas mėšlas

-slė mįslė

-stė varstė

-da žaizda

-eta kupeta

-ikas lupikas

-ra skiedra

-tena veltena

-eklas audeklas

-yklas salyklas

-tulas vytulas

-ula skaidula

-ulė sprogulė

-atas koncentratas, eksponatas, preparatas

-a nuolauža

-as įdaras

-is (-ys) pjūvis

-ė riekė

-ius skyrius

Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai

-tojas, -a gydytojas, tarnautojas, džiaustytojas

-ėlis, -ė nebrendėlis, pasileidėlis, persikėlėlis

-ėjas, -a klausėjas, gavėjas, skalbėjas

-ikas, -ė žudikas, vežikas, smaugikas

-lys, -ė urgzlys, šoklys, bėglys

-ūnas, -ė staigūnas, perėjūnas, pataikūnas

-tinis, -ė sugyventinis, sumuštinis, rinktinė

-utis, -ė traukutis, barškutis, žibutė

-alas čirškalas, zirzalas, čiauškalas

-ulis, -ė (-ulys -ė) kyšulys, dundulis,

-alius, -ė tarškalius, snaudalius, čiaudalius

-ovas, -ė kovas, gėrovas, (su)gulovas

-eklis, -ė zirzeklis, pereklė, burbeklis

-ynė čirškynė, gargalynė, stypynė

-uolis, -ė barškuolė, žinduolis, paklyduolis

-(i)uonis, -ė grobuonis, palikuonis, deguonis, skenduolis

-uoklis, -ė švytuoklė, svyruoklis, girtuoklis

-ena kriokena, skurdena, paistena

-inys, -ė valdinys, pasiuntinys, mokinys

-(i)ukas, (-ė) žindukas, kraustukas, slapukas

-la vėpla, kriokla, stypla

-na mikna, čiupna, rukna

-(i)oklis -ė vijoklis, putoklis,
klajoklis

-ata barškata, valkata, pliauškata

-ininkas, ė samdininkas, jodininkas, pelnininkas

-eiva mušeiva, kareiva, puošeiva

-šas, -ė (-čas) vargšas, jukšas, dribšas

-eika prašeika, mušeika, puošeika

-vis, -ė, (-vys, -ė) ateivis, kalvis, praeivis

-šis, -ė lepšis, netikšis, snopšis

-čius kirpčius, mikčius, sukčius

-enis, -ė pavydenis, tryškenis, tylenis

-snys, ė verksnys, veiksnys, šauksnys

-sna, -šna džiūsna, skursna, verkšna

-ša nemokša, paikša, netikša

-tukas, -ė muštukas, veltukas, peštukas

1. -ila vaidila

2. -klys ryklys

3. –tuvė, -tuvis –ė maltuvė

4. –ekšlis, ė perekšlė

5. –elga vertelga

6. –inčius karšinčius

7. –(i)okas viliokas

8. –išius, -ė dabišius

9. -yvė gimdyvė

10. -lius teplius

11. –onas valdonas

12. -agis melagis

13. –eda lebeda

14. –ėliu s smirdėlius

15. -ita dabita

16. –onis ieškonys

17. -ula žiežula

-(i)atorius operatorius, eksploatatorius, aviatorius

-(i)antas, -ė konsultantas, praktikantas, muzikantas

-entas, -ė abonentas, asistentas, studentas

-(t)orius, -ė inspektorius, kreditorius, protektorius

-atas, -ė kastratas, delegatas, degeneratas

-a (ia) pamaiva

-is, -ė (-ys, -ė) neregys

-as paištas

-ius, -ė terlius

Įrankių pavadinimai

-tuvas durtuvas, laistytuvas, keltuvas

-iklis rausiklis, skaitiklis, jungiklis

-tas gaubtas, svertas, varžtas

-tukas teptukas, pieštukas, klaustukas

-alas uosalas, papuošalas, grūdalas

-yklė taupyklė, viryklė, šaudyklė

-tuvė šokynė, barškynė, palaidynė

-ynė šokynė, barškynė, palaidynė

-tis kaištis, priedangtis, raištis

-eklis žymeklis, stūmeklis, mušeklis

-klas, arklas, turėklas, ginklas

-tė mazgoti, kapoti, niekotė

-klė sūpuoklės, matuoklė, vėduoklė

-lys siurblys, vėžlys, kaplys

-(i)okas stūmoklis, binoklis, pinoklis

-ikas čiulpikas, šluostikas, grūdikas

-stis varstis, svarstis, ramstis

-ukas kertukas, kabukas, žindukas

-ta lakta, kelta, vanta

-tuvis, (-tuvys) prikaistuvis, minkytuvis, koštuvis

-lė veržlė, replės, žnyplės

-stas, (-štas) klostas, laipstas, kalstas

-las siūlas, deglas,

1. -slas tvarslas

2. -ūnas malūnas

3. -ėčios akėčios

4. -yklas vystyklas

5. -urys, (-uris) žiburys

6. -ata adata, sukata

7. -klis lituoklis, matuoklis

8. -onas žiūronas

9. -slė, (-šlė) juslė, uoslė

10. -slys baslys

11. –čiai naščiai

12. -ėlas tekėlas

13. -entas ramentas

14. –ilas krėtilas

15. –stė verpstė

16. -ulys virdulys

-(i)atorius rezonatorius, degazatorius, vibratorius

1. -eris transporteris, planeris

2. -torius reproduktorius, reflektorius

3. -ažas fiksažas

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 966 žodžiai iš 1930 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.