Ekologinės teisės špera
5 (100%) 1 vote

Ekologinės teisės špera

112131415161

ETreg.Aa sant,tp apima tn.,kurios regul atsk.g obj.apsaugą+naud(žemė,miškai;vandenys).Pradžią mokslui davė Darvinas.Term.ekolog 1k panaud.1866vok.biologo Hekelio.tai buvo biolog mokslo šaka,tirianti organizm gyv sąlygas,jų sant.su juos supančia apl.Egzistuoja atsk.E atšakos regul g ir visuom sant:1globalinė E-sist žinių apie žemę kaip apie vis.ir g tarpusavio sant obj.2žm.E-mokslas apie kompleksinį gamtos techčkt faktori. Poveik:žm,jo sveikatai.3inžinerinė-apie Ereikalav,keliamus šiuolaik.gamybai.4socialinė-apie g+vis sąveikos vystymosi sąlygasdėsning.Kryptys:1didėjantis dėmesys žm.kaip biologsocial organizmui,jo sąveikos su supančia apl.požiuriu.2vis poveikio gamt.apl.dėsningumų ir žm.pakeistos gamt.apl.pov žm.tyrinėjimas.

Valst.ekolog f-ja kompleksas tiksling+tarpusavy susij.valst įgyvend.priem,siekiant užtikr.racionalų valst.išt.naud. apsaugot apl.nuo neig.poveik,garantuot žm.teisę gyvent švarioj,sveikoj apl-e.Įgyv šią f-ją praktiškai dalyv.visos valdž.šakos per atitink.veiksmus.Įgyv.kryptys:1racionalus g.išt.naud.užtikrin(valstyb,privač).2gi atkūrim 3aa užtikr4apl.kokyb.gerinim.Valst atlieka daug kt.veiksmų:1siekiama užtikr.moksliškai pagrįstą šalies teritor.planav2)diegt naujas technolog,sumažin.užteršt3)atliekamas ekol.švietim,specialistų rengim4)bendradarb.su kt valst apl srity5)kuriama spec.valst.instituc.sist,kontr.vald.šioj srity.E f-jos realizav.teis mech.LR strategijos apl.a srity tikslas-sudaryt prielaidas subalansuotai šalies plėtrai palaikant švarią,sveiką apl,išsaugant švarią biolog.kraštovaizdžio įvairovę,optimizuojant gamtonaudą.Ši strateg.išskiria aa priorit:1užterštų vandenų apsaugą2oro taršos mažinim;3atliekų tvark;4gamt.kraštovaizdžio,saug teritor plėtim.Valst ek f-jos realiz. tn įtvirt.ek reikalav,nust.leistinas ribas leist pov.apl.Ji įgyv.per atit.teis.mech.naudoj+kt.priem.Teis ek.f-jos tixlas-užtikr.kt priem.aa,racionalų įst.naud.Ruošiant,leidžiant,taikant tn,kurios atspindi soc,ek,ekol,gamt.sant dėsning.tai ek tn.ET kaip kompleks.T.šaka.Tn turinys-g vystym.dėsning.Jos yra soc.ekol.sudėt.dalis.

PRINCIP:jais remiasi įgyv valst.aa progr:1)subalansuotos plėtros-ek.soc.pl nukreipti tokia linkme,kad būtų įgyv.vis.interes2)aplinkosaugos polit.integravimo pr-ji tb integruota į visas ūkio šakas3)teršėjasvartot. moka-gamint.t atlyg žalą,padarytą tt subj4)prevenc.pr5)parnerystatsak pasidalij.pr.6)inf viešumo pr.Strategija tp įtvirt.teis.priem:įst tobulin,ž atlyg kl reguliav,normatyvųstandartų kūrimas

ek reikalav-tinkamo sant.su apl.ribos,kurios nustat,atsižvelg.į tai,kaip funkcionuoja apl,veikiama gamtantropog.faktorių,kurios lemia žm,vis.veiklą apl.atžv.konkr. situac-e.JŲ Šaltiniai:1apl-gamtoj funkcionuoj.tarpusavy susij.elem(ž pavirš,gelmių,oro,vandens,aug,gyvūn)visuma+juos vienijanč.natūralantropog.sist.2objekt.g.dėsniai:apima fizik,mech,biolog,valdymo;3pažintinė vis veikla-jiems suteik.konkr.f,kuri įgalina juos veikt praktinėj veikloj.Pažinimas praplečia vis.galim.veikloj.Sudaro galim.įvykdyt aa f-ją.Jie sudaro hierarch.sist.nuo paprast iki sudėtingesnių.Išskir.ek reik,kurie liečia visą apl+formuluoj.atsk.g.obj.atžvilgiu.Skirst į grupes.Tyrin prasid.19a.

Teis mech sudėt.dalys:1teisės ekologizav.2ET normos;3ekol.teis.sant.1)Tn įgyvend.vykd per ekologizav.Ek reikalav.įgauna prival.pob.Jie atsispindi T n-e.TE-kaip ek.reik.įtvirt.tn proces.Įgalina tuos reik.realizuot praktinėj veikloj.yra sukuriam.teis priem,kurios užtikr.tn įgyv.TE-tn kūrimastobulėj,ek tn įtvirtin.

TE FORMOS:1)tn ruošim,priėmim-kūrimas+jų įjungim.į T.sist.2)turimų tn pritaik.ek sant reguliav(valdatsakom.sant).TE t moksl.pagrįstumą-užtikrint ekol.tesingą elg.tik tada,kai tn atspindi moksko nustpatikrint.reikalav.

TEProces,etapai:1ek.reik formulav.Tai paruoš etap,remiantis kt.mokslo š.žiniom.2ek reik įtvirt tn-e.

TE-objektyviai apspręstas,sudėting.ek esmės suteikimas T-ei proces,pasireišk.moksliškai pagrįsta veikla,teisišk.įtvirt reikalav,kuris lemia t strukt.turinio,f-jų raidą.2)jos atspindi reik.Tai mater-teis sant įtvirt.T-e.Specif-jos savy t žinias apie ek reik,yra atit.inf šaltiniu apie apl vyst proces.

Etnormos-visuot.privalomos elg t-klės,išreišk.valst valią,susiform.ek dėsning.pažinimo pagrindu,reg. vis+apl sąveikos sant.pgl ek.reikalav.Grupav:1)kurios betarpiškai išreišk.ek reik,skirtos ek teis reguliav pagr uždav.įgyvendint(įtvirt tp);2)neatspindi ek reik;skirtos grupės tn įgyvend.užtikr-ui(gb ir kt T.š normų sudėty). Pgl reguliatyv.f-jų ypatum:1)bendros vienatixlės-reg išskirt.vis.sant su apl,kaip integruotu poveikio obj.Tixlas-apsaugot visą gamt.sist,neskaidant jos į atsk.pov.obj.2)special-reg.vis.sant.su tt apl obj.Jų yra daugiausiai, remiasi 1,pritaikant jas atsk.apl objekto ypatumam.3)daugiatixlės-reg.įv.vis.sant,kartu darydamos poveikį apl.parametrams,numato atsak.priem taikymą už ET pažeid,aa priem finansav.tv.Pgl Tixlus:1)nust apl,jos obj charakterist;2)apibūd.vis.ir apl.sąveik.turinį3)nust.apl.siekiamą būklę;4)nust ekol.sant subj.sudėtį;5)reglamentuoj.veiklą,darančią poveikį apl;6)regul apl.būklės stebėj;7)įtvirtin.atsak.priem asm,pažeid.aa reikalav.Pgl ET norm.turin.sant.su ekol.reikalav:1)nust ek-teis.reguliav.tixlusuždav;2)įtvirt.vis.ir apl.sąveikos pr;3)suteikia ek sant dalyv.pozityvias subjekt.teis+uždeda jiems
subjekt.pareig.aa ir naud.srity.3)ETSant-atsk.vis.sant rūšis, turinti savo specif,priklaus.nuo obj.Ne visi aa.sant.reguliuojami T.norm.ETS-valiniai vis.sant,kylantys vis.ir apl.sąveikos srity,suregul.ETnorm.ETS klasifik.įv.pagr:I.pgl sant.pobūdį:1material-nust.subj.teis+pareig. 2proces-atsiranda ETnormų veikimo srity,įtvirt.aa.veikimo tv.II.pgl.turinį:1gamt.išt.nuosav.sant-atsiranda dėl nuos;2kylantys valdant aa+gamt.išt.naud,gb skirst.į daug dalių;3kylantys planuoj aa,gamt.išt.naud;4kylantys įgyvendinant valstyb.aa.kontr;5atsirandantys dėl atsk.gamt.obj.naud.6kylantys atsak.taikymo srity.III.pgl.poveikio apl.formas:1medž.ir energ.pasisavin.iš apl(gamt.išt.sant);2medž/ energ.įterpimo į apl(teršiančių medž. emisija į apl);3naudingų apl.savybių panaudoj,nepaimant jų iš apl(apl.naudoj.poilsiui,sveikating.reikmėm);4kk gamt.obj/kompleksų eliminav.iš ūkinio naudoj.sant,siekiant juos išsaugot dėl ekolog,kultūr.vertės(įv. saugomų teritor.steigimas);5apl.būklės atkūrimo sant(kylant.atkuriant pažeistas ekolog.sist,gamt.išt);6visuom.ir apl.sąveikos organizav.sant,atsirand.reguliuojant antropogen.Poveikį(terit.planav,ūkinės veiklos projektav).

ETS subj.ratas l.platus(FA,JA,valst,savivald.instituc,teisėsaug.instituc,valst),bet subj.nėra vienodoj padėty.FA turi bendrą subjektišk,visi yra ETSdalyviai,kaip turint.teisę gyvent švarioj apl-e.FA,turint.tt nuosav.į gamt.išt.yra subj,kaip savinink.JA teisinė padėtis prikl.nuo JA organizav,tikslų,paskirt.

ETS atsirad,pasikeit,pasibaig.pagr.Siej.su jurid.faktais,kurie sukelia tt teisin.pasekmes.ETS atsirad.siej.su valstyb.instituc.aktais, nes did.dalis gamt.išt.priklauso valst-ei.Priimamas aktas,spr/išduod.leidimas.ETS atsirad.tp gb sutartiniai sant(nuomos sut),teismo spr.

ET raida.Iš pradžių vyravo norm,skirtos Ž.naud.Ekol.reikalav.vystėsi šioj srity. Bet buvo naud.miškai,vanden,gyvūn.Atsirado tokių n,bet jos prikl.kt.T.š.Ž.teisė buvo kompleks,apėmė kt.T.š.n.Didėjant išt.naud.atsirado būtinybė atsk.regul.aa+gamt.išt.naud.sant.Susiform.atsk.tn.sist,skirta aa+g.išt. naudoj.Tai buvo kaip 2T.š.neapimanč.kt.T.š.Apjungiant šias T.š.į 1 atsirado Etformav.prielaidos.

ET-kompleks.T.š,regul.vis.ir apl.sant,apjung.miškų,vand,augmen.norm,ją sudaro T.n.sist,valst.suver.bazėj regul.vis.sant, kylanč.užtikr.racionalų g.išt.naud+apsaugą,atstatymą,gausinimą tixlu užtikrint gyvyb.vis.poreik.

ETdalyk-vis.ESant,išreišk.valiniu ryšius tarp žm,atsirandanč.dėl racion.gamt.išt.naudoj+ atkūrimo+apl.išsaug. Sant.

ETmetod.ET naudoj.met,būdingi AT+CT:pavaldumo-valdž,teisin.lygiateisišk.ETSe šalys nelygios,1 įpareigota duot nurod.kt šaliai,kt turi juos įgyvend.Ekologizav.met-T.subj.elges.atitikim.objektyv.ekol.reikalav

ETobj-apl,kaip viening.visuma.Aa.įst-gamtoj funkcionuoj.visuma tarpus.susij.elem(Ž.pavirš+gelmės,oras,vanduo,dirvožem,augal,gyvūn,organ+neorgan.medž,antropogen.komponent)+juos vienijanč.natūr+antropogen ekosistem.Apl-vieningasETobj,bet jis struktūr.diferenc.į tt sudėtin.dalis,kurios tp yra obj:1Gamt.obj-išbaigti tarpus.susiję ekon.kompleks,vykdantys svarbias ekol,ekon,kt.funkc(žemė,oras,vanden,augal,gyvūn,Ž.gelmės). Skiriam.bruožai(pož):*natūrali prigimtis-atsirado natūr.evoliuc.eigoj;*šis obj.tb.ekolog.ryšy su gamt.apl(šis pož.išskiria šiuos obj.iš kt material.obj,sukurtų žm.ir vėliau įjungtų į ekol.sist;*soc.ekol.vertingum–sugebėj. vykdyt ekolog.f-jas.2Gamt.išt–gamt.elem,g.jėgos,kurios gb panaud.ūkinėj/kt veikloj,kad patenkintų tt ekon.poreik(Ž.išt(dirvož),vanden,gyvūn,Ž.gelmių išt,kurie naud.žm.poreik.patenkint.Gamt.išt.gb:1sąlyg.pastovūs (Ž, vand,oras,klimat),2biolog-atsikuriantys(gyv.gamta),3riboti(naud.iškasen)3Gamt.sąlyg.sudaro galimyb.žm.veiklai(klimatas,krituliai,reljefas,geogr.padėtis).4Gamt.kompleks–apl.dalis,susidedanti iš tt atsk.gamt.obj+jų sist, turič.soc.vertę:draustin,rezervat,nac.parkai.

ET sist.ETinstitut-funkc.ryšiais susietų ET normų grupė,reguliuoj.vienarūš.sant,atsirandanč.vis.ir apl.sąveikoj.Bendr.inst:1g.išt.nuosav+naudoj.teisės inst(g.išt.naud+nuos. teis.atsirad,bendr.reikalav,teis/pareig);2aa.valdymo(ekol.polit.kryptys,aa.valdymo funkc,valst/savivald.instituc.kompetenc);3ūkin.veiklos ekol.reguliav(pagr.ūk.veiklos panav,projektav,ūk.veikl.obj.statybos+eksploatav reikalav,kenksmingų medž.naudoj.tvarka);4ekol.teisinės atsakom(bendri atsak.pagrindai už ekol.pažeid,už apl.padarytą žalą).Spec.instit-jungia T.normas,regul.atsk.obj.apsaugą+naudoj.

ET šaltinis-kompet.instituc. nust.tvarka priimtas T.akt,įtvirt.T.normas,regul.tt visuom.ekol.sant.elgesio atitikimo ekolog.reikalavimams pagrindu.Pgl.teis.galią:įst+poįst.akt.Pgl.reguliuoj.vis.sant.apimtį:bendri(LRK,Įmonių,Apskr.vald,Vietos savivald.įst)+spec(jų priėmim-tiesiog.T.ekologizav.pasekmė,regul.išskirt.ekolog.vis.sant-Aa,Žemės,Miškų,Saug.terit.įst).1LRK-53,54str-bendra valst.ir kiekv.asm.pareiga saugot apl.nuo kenksmingų poveikių,šios pareig. realiz.kryptys.draudž.niokot Ž,jos gelmes,vandenis,teršti vand+orą,daryt radiac.poveikį,skurdint.augal+gyvūn.47str-gamt.išt.nuosav.formos.2Konstituc.įst;3KTnutarimai;4Įst:Aa.įst-prioritet.kryptys,kuriom tb formuojam. nac.aa.polit+nac.ETsist.Remiantis šiuo įst.priimami spec.įst.ir kt.T.a,regul.tt g.išt.ir vietovių naudoj+apsaugos sant.Saug.teritor,Žemės,Miškų,Ž.gelmių įst.5Tarptaut.sutart:*LRS ratifik.sut.yra
įst(JT bendroji klimato kaitos konvenc,Biolog.įvairovės konvenc).*nerafikuotos,bet patvirt.LRV-privalomos,bet neturi prieštar.LRK+kt.įst.*tarpžinyb.susitarimai tarp Aa.min-jos ir užs.valst.atitink.instituc(Danija,Lenk,Suom)-nesukuria tarpt.įsipareig,nelaik.tarpt.sutart,neturi Etšalt.galios.

Gamt.išt.Nuos.sant.susiklosto dėl g.išt.vald,naud,dispon.G.išt. nuos-savin.teisė valdyt jam priklausanč.g.išt.sant,susiklosč.dėl jų vald,naud,dispon.jais (obj.prasme).Subj.prasme-atsk.savininkų teisė savo nuož.obj.tn nust.ribose vald,naud,dispon.g.išt.Tai išreiškia absoliut.teis.savin.sant.su kt.asm,kurie privalo elgtis nepažeidž.savin.NuosT.G.išt. sudaro mater.gamyb.pagr. Žm.sueina į ekon.sant.dėl g.išt.Nuosav.sant.apsprendžia požiūrį į g.išt,kam atitenka sukurtos mater.vertyb.G.išt.atlieka ekonom+ekol.funkc.G.išt-nac.turtas.Ne visi g.išt.yra NTobj,tik žemės išt,vand,mišk,augal, gyvūn.

G.išt.NuosT.turinys:G.išt.vald.T-T.akt.įtvirt.galim.turėt g.išt.savo žinioj+daryt jiems ūkin/kt.poveikį.G.išt.naudoj.T-T.akt.įtvirt.galim.pritaikyt g.išt.nauding.savybes savo poreik.tenkint,tp gaut iš jų tt paj.Dispon.T-Tn.įtvirt.savin.galim.nustatyt g.išt.teis.padėtį,lemt jų teis.likimą.Vald+naudoj.teis.savin.g.perleist kt.asm.CK praplėtė Ž.savin.teis.turinį lyg.su Žem.įst:savin.turi teisę ne tik į Ž.viršut.dalį,bet ir į jo sklype esanč.naud.iškas.ir kt,kiek tai nepriešt.įst.

G.išt.Nuos.T.pasibaig:1mirus savin,kai nėra įpėdin;2savanor.atsisak;3Nuos.T.nutraukus teism.spr;4T.a.nust.tvarka paimant vis.reikmėm juos išperkant;5sand. pagr.perleidž.

Gamt.išt.NuosT.subj.*Vieš.nuos:Pgl.LRK47str-žemė,vid.vand,miškai,parkai NTg.priklaus.tik LRpilieč+valst.Išimt.NT-e LRprikl.Ž.gelmės,valstyb.reikšm.vid.vanden,parkai,miškai,keliai,istor,archeolog,kult.obj, oro erdvė,kontinent.šelfas,ekon.zona Balt.jūroj(LRV tvirt.valstyb. reikšmės vandens,miškų sąr),tp gyvūn,neprivatiz.Ž,miškų,vandenų plotai,valst.paveldėti,išpirkti,T.aktų nust.tvarka paimti/kt.įgyti gamt.išt*Priv.nuos. gamt.išt.g.priklaus.LR pilieč.*Bendros nuos.teise gamt.išt.gali priklaus.2ar>LR pilieč/valst+1ar>pilieč.Bendr.gamt.išt.nuos.gb dalinė/jungt.LR priv.gamt.išt. Nuos.T.g.įgyt:1atstatydami NT į gamt.išt;2perkant 3gamt. išt.sandorių pagr;4paveldint.47str.pakeit.įst.suteikia NT-ę ir užs.subj:sklypai NT-e g.priklaus.užs.valst.diplom/konsulin/įstaig.įkurti.Ne ŽŪpaskirt.žemę nuos-ėn užs.subj.g.įsigyt pgl.konstit.įst.47str.3d.įgyvend.įst:Užs. subj-užsienieč+užs.JA,kt.organiz.Užsienieč-užs.valst.pilieč+nuolat gyv.užs.valst-e,asm,neturint.pilietybės,nuolat gyv.LR-e.Užs.JA-užs.valst.įsteigta įmonė,įstaiga,organiz,kuri g.savo vardan įgyt tt teis/pareig, būt iešk/atsak.teisme.Kt.organiz-užs.valst.įsteigt.organiz,neturinč.JA statuso,bet turinč.civ.teisinį veiksnumą.Kriterijai subj:užs.JA,kt.org-jos,kurie įsteigti valst,kurios yra ES narės/valst,sudariusiose asociac.sutartį su Eur. bendrijom/valst,Šiaurės Atlanto sutarties narėse/valst-e ekonom.bendradarbiav.ir plėtros org-e.Jei neatitink.šių kriter,jiems gb suteikta tik naudoj.teisė.Šie subj.g.įsigyt tp sąlygom,kaip ir LR pilieč.ir JA.Tokia tvarka bus taik,kai LR įstos į ES.Bus pereinam.laikotarpis įsigyt ŽŪ paskirt.žemę(7m).Konst.Įst.įtvirt.pereinam.laikot.nuost.Tuomet galios senas konst.įst.

G.išt.naud.T-obj.prasme-visuma ETnormų,įtvirt.bendrus g.išt.naud.reikalav,keliamus visiem jų naudot.siekiant sudaryt tink.sąl.naudotis g.išt,garantuot jų racion.naudoj+atkūrimą,gint g.išt.naudot.teises+tisėtus reikalav. Subj.prasme-visuma g.išt.naudot.teis/pareigų,kurias jie įgyja kartu su teise naudotis g.išt.ET-e g.išt.naudojimas-1 iš pagr.apl.apsaug.princ.Jie tb atkuriami,gausinami kai nac,turtas.

G.išt.naud.T.rūšys:1apl,gamta,g.išt. naud.kaip natūr.gyv+veiklos apl;2kaip ūk.veiklos obj(žaliavų šalt,teritor.bazė)Priklaus nuo to gi,naud.T.skirst:1bendrąją;2atskirą.1garant.visiems gyvent.galim.naud.gamta+visiems prieinamais gi,tp įtvirtina jų pareigą juos saugot.Bendros gi naud.Tobj-atmosf.oras,geriamas vanduo,bendr.naud.vandenys,rekreac.išt,grybai,uogos.Ji yra visiems prieinama,atsiranda be valst.instituc/gi savin.leidimo,leidžiama visur,kur nėra uždrausta.Gi nepriskiriami atsk.naudot,jais g.naud.neapibrežt.skaič.naudotojų.2.tai tn įtvirtinta individ.galimybė naud.griežtai apibr.gi/jų dalimis.Atsiranda tik tt tn įtvirtintų jurid.faktų pagrindu.Jurid.faktai gb:nuos.t,valst.instituc.akt, sutartis.Pgl g.išt rūšis gb atsk gi naud.T.skirst:žemės,miškų,vandens,Ž.gelmių,gyvūnij,atmosf.oro,kt.gi naud.T.

G.išt.naud.T.subj:LR pilieč,LR JA,užs.pilieč,užs.JA.Teisnum-galim.būt gi.naud.T.subj,galim.įgyt subjekt gi naud.T.Veiksnum-gebėjim.savo veiksm.įgyt subjekt.gi naud.T,ty tapti faktiniais gi naudot+įgyt tt teis+pareig.Bendros gi naud.T.požiūriu visi pilieč.turi ekol.teisnumą,kurį įgyja gimdami ir kuris baig.jiems mirus. Atsk.gi naud.T.atveju,ne visi FA ir JA turi vienodą teisn.ir galim tapt atsk.gi naud.T.subj(kad galėtų medžiot uri būt 18m.ir atiikt reikalav).JA ekol.teisn.yra siauro tikslinio pob,jį apibrėžia JA įstatai,nuost,kt.jų veiklą ta. Tn tarp JA išskiria dominuojančius gi naud.T.subj,kurie turi pirmenybę naud.tt gi.

Gi naud,T.obj(bendra prasme)-pati gamta+tt jos išt.Atsk.gi naud,T.obj-atsk.gi/jų dalys,atitink.individualiz.ne tik juridiškai,bet ir fiziškai
individ.apibrėžti Ž,miško,Ž.gelmių,vandens obj,natūroj apriboti medžioklės plotai,individualizuotas stačiojo miško plotas…

Gamt.išteklių naud.T.atsirad+pasibaig-jurid.faktai-veiksmai,įvykiai,su kuriais gi naud.reguliuoj.tn sieja gi naud.T.atsirad,pasikeit,pasibaig.Jurid.fakt.gb:1nuos.T.į gi įgijimas;2gi suteikimas naudotis,nuoma; 3Ž.servitutai;4kompetet.valst.instituc.leidimas(licenzija)naudotis gi.Pasibaig:1nutrūkus gi nuos.T;2pasibaigus nuomos sut.term;3savo noru atisakius gi naud;4atšaukus gi naud.leidimą;5likvidavus JA;6paėmus gi visuom.poreikiams,pilieč.persikėlus į kt.gyv.viet,nutraukus darbo sant…

Gi naud.T.turinys-tai teisės+pareigos,kurias turi atlikti gi naud.T.subj.G.kalbėti apie bendras t/pareig ir atsk.t/pareig.Bendr.teis:1naud.gi pgl jų tikslinę paskirtį;2nustatyta tvarka statyt statinius+įrenginiu,būtinus gi gavybai;3naud.kt.gi,kiek tai būtina turimai gi naud.T įgyvendint;4disponuot gi naud.procese įgyta produkcija;5reikalaut,kad nebūtų trukdoma įgyv.gi naud.teisę;6reikalaut atstatyt pažeistas teises+atlygint padarytus nuost.Bendr.pareig:1įvertint ūk.veikl.poveikį apl 2racionaliai,taupiai naud.gi;3įgyvendint priem,naikinanč/mažinanč.neig.poveikį apl;4imtis priem,kad išvengtų pavojaus apl,šalint žaling.padarin,inform.tt.aa instituc;5nepažeist kt.naudot.teisių;6atlygint padarytą žalą. Valdymo sritis-l.įvairūs sant.

Aplinkos apsaugos valdym.apima sant.susij.su įst.leidyba,GI planav,įv. duom.bankų apie GI kaupimą,tarptaut.bendradarb.vystymą+kt.Vykdant AA vald.dalyvauja plat.ratas subj:nuo LRS iki saviv. Instituc + įv . organiz.

AA vald.uždav:užtikrint racion.GI naudojimą,atkūrimą,apsaugot A nuo terš,kokybės blog,pašalint antropog.veiklos padarin,atkurt pažeistą pusiausv,atkurt kraštovaizdį+kt.//Vald. remiasi valst.teritorinio išplanav. teise.Galioja visiem GI.Vald.įgyvend.remiantis bendr.vald.princ,bet yra ir special:1.Kompleksinis požiūris sprendžiant AA probl.Pr.sąlygotas gamtos vieningumo.Darant pov.vieniem gamt.komponentam,sukel.pov.ir kitiem.Todėl reikia taip regul.ūk.veiklą,kad būtų atsižv.į visų ūk.šakų vystymo inter,o ne atskirų.Įved.A-os būkl.stebėjimo sist,ekolog.ekspertizė,veiklos poveikio A-ai sąlygos2Gamtinio-geograf.šalies rajonavimo pr. Pasireiškia,kad vald.įgyv.ne tik per adm-terit.vienet,bet ir atsižv.į šalies gamt.aplinkyb,gamtinį šalies rajonavimą,užtikr.gamt.apsaugą3Ūkinių+kontrolės f-ų.Pasireiškia,kad kuriamos spec.inst,kurios nevykdo ūk.veikl,o įpareigotos įgyv. kontrol, priež, prevenc + kt. Funkc

Metodai,įgyvendinant valdymą AA srity:1Privalomų įpareigojimų met.Ten,kur nėr galimyb.atsižvelgt į vietin.sąlygas,specifiką,nustatomi reikal,kad užtikr.GI naud, apsaugą. 2Rekomendacijų met.Duoda galimybę 1met. derint su viet.specif+priimt t.t.sprend:kaip subj.turi elgtis naudodami GI atsižv.į specif.sąlyg.3Sankcionavimo met.Duoda galimybę subj.patiem priimt sprend,bet kontroliuojant vald.institucijoms-sankcionuojant.4Leidimo met. GI naudotojams ir kt.subj.leidžiama viskas,kas neuždr.įst.Gali savarankiškai veikt įst.nustat ribose.AA vald-kompetetingų,įgaliotų valst.instit.veikla,siekiant užtikrint racionalų GI naud+A kokybę.

AA valdymo veikla skirst.į sudėt dalis ir f-as(kurios sudaro vald.turinį):1Ekologinių santykių reguliav,poįst.valdymo aktų leidimas.Vald-tai vald-o institucijos,tai per šią f-ą vyksta teisės ekologizav.2AA priemonių,teritor.planavimas,įvairių progr. sudarymas.Reikalinga,kad numatyt konkr.tixlus,uždav,kaip bus pertvark.kraštov,kaip bus vystomos AA priem+pan.Rengimas planinių t.aktų.Planavimo f-os tixl-nustatyt optimalų ekonom+ekolog.inter.derinimą+duot galimybę vystyt ūkio šakas+išsaugot gamt.A-ą.Išskiriami ekolog. Planavimo princ:1kompleksinio planavimo2šalies+atskirų regionų planų derinimo per3planų privalomumo+kt.princ.Yra ir atit.planavimo formos.Sudaromos valst,tikslinės ilgalaikės AA progr.Planavimo schemos.Savivaldybių AA+GI naudojimo planai.Regioniniai planai+kt.3AA priemonių koordinavimas.Šios f-os egzistavimą sąlygoja šios apl:šiame proc.dalyv.platus subj.ratas.Reikia šiuos veiksm.atit.koordinuot,derint;kai kurios f-os dubliuojas;tam skir.nemažos lėšos.Koord.atlieka įv.instit:LRV,A minister,apskr.virš4GI kadastro vedimas.Tam,kad tink,racional.naudot GI,reikia turėt duom (patikrintus, atnaujintus) apie GI kiekį,kokyb,ekonom.vertę,teis.padėtį.Tokiu būdu siek.turėt duom.banką apie tokius GI ir priimant t.t.sprend.šiais duom. naudotis. GI kadastr-visuma duom.apie GI:apieGIteis,ekon,gamt.padėtį,GI kokybę. Konkret. kadastro turin.prikl.nuo to,apie kokį GI duom.renk.Labiausiai išvystytas ž.kadastr.Sudaroma informac.sist.apie ž.Ž kadastr. susideda iš tokių sudėt.dalių:1Tekstinė(aprašom)inf-atspindi duom.apie ž.sklypo plotą, vietą, tiksl. paskirtį,ž.naud.terminą,ž.naudmenų sudėtį,apie ž.kokybę(vertinama 100balų sch).Nuo ž.kokyb.prikl.vertė,kaina.T.p.duom.apie ž.naud.apribojimą(servitutai+kt)2Geografinė inf-sklypo koordinatės,skaitmeniniai kodai, žemėlap.5.A monitoringo vedimas.Tam,kad priimt vienus/kt.sprend,numatyt AA+visuom.santykius,reikia turėt tikslią inf.apie A-os faktinę būklę.Monitor.ir yra pagr.tokių duom.šalt.A-os monitor-sistemingas A+jos komponentų būklės+ kitimo stebėjimas,antropogen.poveikio vertinimas+prognozė.Uždav:Sistemingai stebėt A-ą,jos
gamtinėje A vykstančius visuomeninius+žmogaus sukeltus pokyč.Analiz. kitimus, to pasekmes. Kaupt,sistemint+teikti valst.instituc+visuom.inf.apie A būklę.Užtikrint tarpvalst.mainus apie šią inf.Monitor.vykdo:Valst,savivald,mokslo instituc.Vieni atlieka valdymo f-as,kt.poveikio darymą,renka duom + kt.Visą šį proc. regul.A minister.Monitor.sistema:Susideda iš šių dalių:1Valstybinis A monitor.Vykdomas LR teritor,apima natūralias,antropogenines sist.Koordinuoja,vykdo kontrolę A minister2Savivald.A monitor. Vykd. saviv.terit,siekiant turėt tikslesnę inf.apie konkrečią terit.Vykdoma pg.t.t.progr.3Ūkio subjektų A monitor.Vykdo taršos šaltinių monitor.Stebi kokį pov.jų veiklos šalt.daro A,teikt apie tai duom.valst, saviv.instituc.Vykdo ne visi subj.prikl.nuo taršos šalt.poveikio A-ai//Yra ir specialusis monitor,tai lyg ir valstyb.monitor.dalis,todėl atskirai ir neišsk.A monit.obj:Fizikinio,radiacinio,cheminio,antropog+kt.poveikio šaltiniai:oro +kritulių,dirvož,ž gelmių būklės… T.p.stebimi natūralūs gamtiniai kompleksai:pelkės,piev,mišk,jų būklė.Stebimi A-oje vykstantys globaliniai procesai+jų kaita:ozono sluoksn,šilumos ef. Monitor.atliek.valst.lėšom,ūkio subj-savo. Užtikrinamas monitor.i nf. viešum , prieinamumas.6Valstybinė AA kontrolė.Specialių valst.institucijų veikla,siekiant užtikr.AA įst.laikymąsi,nutraukt+išsiaiškint.AA įst.pažeid,įgyvendint AA prevenc.priem,patraukt asm. atsakomybėn už pažeid.Įgyvendinančių šią f-ą instit.sist.nuolat tobulinama.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 3938 žodžiai iš 7543 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.