Ekologinės teisės špera
5 (100%) 1 vote

Ekologinės teisės špera

ETreg.Aa sant,tp apima tn.,kurios regul atsk.g obj.apsaugą+naud(žemė,miškai;vandenys).Pradžią mokslui davė Darvinas.Term.ekolog 1k panaud.1866vok.biologo Hekelio.tai buvo biolog mokslo šaka,tirianti organizm gyv sąlygas,jų sant.su juos supančia apl.Egzistuoja atsk.E atšakos regul g ir visuom sant:1globalinė E-sist žinių apie žemę kaip apie vis.ir g tarpusavio sant obj.2žm.E-mokslas apie kompleksinį gamtos techčkt faktori. Poveik:žm,jo sveikatai.3inžinerinė-apie Ereikalav,keliamus šiuolaik.gamybai.4socialinė-apie g+vis sąveikos vystymosi sąlygasdėsning.Kryptys:1didėjantis dėmesys žm.kaip biologsocial organizmui,jo sąveikos su supančia apl.požiuriu.2vis poveikio gamt.apl.dėsningumų ir žm.pakeistos gamt.apl.pov žm.tyrinėjimas.

Valst.ekolog f-ja kompleksas tiksling+tarpusavy susij.valst įgyvend.priem,siekiant užtikr.racionalų valst.išt.naud. apsaugot apl.nuo neig.poveik,garantuot žm.teisę gyvent švarioj,sveikoj apl-e.Įgyv šią f-ją praktiškai dalyv.visos valdž.šakos per atitink.veiksmus.Įgyv.kryptys:1racionalus g.išt.naud.užtikrin(valstyb,privač).2gi atkūrim 3aa užtikr4apl.kokyb.gerinim.Valst atlieka daug kt.veiksmų:1siekiama užtikr.moksliškai pagrįstą šalies teritor.planav2)diegt naujas technolog,sumažin.užteršt3)atliekamas ekol.švietim,specialistų rengim4)bendradarb.su kt valst apl srity5)kuriama spec.valst.instituc.sist,kontr.vald.šioj srity.E f-jos realizav.teis mech.LR strategijos apl.a srity tikslas-sudaryt prielaidas subalansuotai šalies plėtrai palaikant švarią,sveiką apl,išsaugant švarią biolog.kraštovaizdžio įvairovę,optimizuojant gamtonaudą.Ši strateg.išskiria aa priorit:1užterštų vandenų apsaugą2oro taršos mažinim;3atliekų tvark;4gamt.kraštovaizdžio,saug teritor plėtim.Valst ek f-jos realiz. tn įtvirt.ek reikalav,nust.leistinas ribas leist pov.apl.Ji įgyv.per atit.teis.mech.naudoj+kt.priem.Teis ek.f-jos tixlas-užtikr.kt priem.aa,racionalų įst.naud.Ruošiant,leidžiant,taikant tn,kurios atspindi soc,ek,ekol,gamt.sant dėsning.tai ek tn.ET kaip kompleks.T.šaka.Tn turinys-g vystym.dėsning.Jos yra soc.ekol.sudėt.dalis.

PRINCIP:jais remiasi įgyv valst.aa progr:1)subalansuotos plėtros-ek.soc.pl nukreipti tokia linkme,kad būtų įgyv.vis.interes2)aplinkosaugos polit.integravimo pr-ji tb integruota į visas ūkio šakas3)teršėjasvartot. moka-gamint.t atlyg žalą,padarytą tt subj4)prevenc.pr5)parnerystatsak pasidalij.pr.6)inf viešumo pr.Strategija tp įtvirt.teis.priem:įst tobulin,ž atlyg kl reguliav,normatyvųstandartų kūrimas

ek reikalav-tinkamo sant.su apl.ribos,kurios nustat,atsižvelg.į tai,kaip funkcionuoja apl,veikiama gamtantropog.faktorių,kurios lemia žm,vis.veiklą apl.atžv.konkr. situac-e.JŲ Šaltiniai:1apl-gamtoj funkcionuoj.tarpusavy susij.elem(ž pavirš,gelmių,oro,vandens,aug,gyvūn)visuma+juos vienijanč.natūralantropog.sist.2objekt.g.dėsniai:apima fizik,mech,biolog,valdymo;3pažintinė vis veikla-jiems suteik.konkr.f,kuri įgalina juos veikt praktinėj veikloj.Pažinimas praplečia vis.galim.veikloj.Sudaro galim.įvykdyt aa f-ją.Jie sudaro hierarch.sist.nuo paprast iki sudėtingesnių.Išskir.ek reik,kurie liečia visą apl+formuluoj.atsk.g.obj.atžvilgiu.Skirst į grupes.Tyrin prasid.19a.

Teis mech sudėt.dalys:1teisės ekologizav.2ET normos;3ekol.teis.sant.1)Tn įgyvend.vykd per ekologizav.Ek reikalav.įgauna prival.pob.Jie atsispindi T n-e.TE-kaip ek.reik.įtvirt.tn proces.Įgalina tuos reik.realizuot praktinėj veikloj.yra sukuriam.teis priem,kurios užtikr.tn įgyv.TE-tn kūrimastobulėj,ek tn įtvirtin.

TE FORMOS:1)tn ruošim,priėmim-kūrimas+jų įjungim.į T.sist.2)turimų tn pritaik.ek sant reguliav(valdatsakom.sant).TE t moksl.pagrįstumą-užtikrint ekol.tesingą elg.tik tada,kai tn atspindi moksko nustpatikrint.reikalav.

TEProces,etapai:1ek.reik formulav.Tai paruoš etap,remiantis kt.mokslo š.žiniom.2ek reik įtvirt tn-e.

TE-objektyviai apspręstas,sudėting.ek esmės suteikimas T-ei proces,pasireišk.moksliškai pagrįsta veikla,teisišk.įtvirt reikalav,kuris lemia t strukt.turinio,f-jų raidą.2)jos atspindi reik.Tai mater-teis sant įtvirt.T-e.Specif-jos savy t žinias apie ek reik,yra atit.inf šaltiniu apie apl vyst proces.

Etnormos-visuot.privalomos elg t-klės,išreišk.valst valią,susiform.ek dėsning.pažinimo pagrindu,reg. vis+apl sąveikos sant.pgl ek.reikalav.Grupav:1)kurios betarpiškai išreišk.ek reik,skirtos ek teis reguliav pagr uždav.įgyvendint(įtvirt tp);2)neatspindi ek reik;skirtos grupės tn įgyvend.užtikr-ui(gb ir kt T.š normų sudėty). Pgl reguliatyv.f-jų ypatum:1)bendros vienatixlės-reg išskirt.vis.sant su apl,kaip integruotu poveikio obj.Tixlas-apsaugot visą gamt.sist,neskaidant jos į atsk.pov.obj.2)special-reg.vis.sant.su tt apl obj.Jų yra daugiausiai, remiasi 1,pritaikant jas atsk.apl objekto ypatumam.3)daugiatixlės-reg.įv.vis.sant,kartu darydamos poveikį apl.parametrams,numato atsak.priem taikymą už ET pažeid,aa priem finansav.tv.Pgl Tixlus:1)nust apl,jos obj charakterist;2)apibūd.vis.ir apl.sąveik.turinį3)nust.apl.siekiamą būklę;4)nust ekol.sant subj.sudėtį;5)reglamentuoj.veiklą,darančią poveikį apl;6)regul apl.būklės stebėj;7)įtvirtin.atsak.priem asm,pažeid.aa reikalav.Pgl ET norm.turin.sant.su ekol.reikalav:1)nust ek-teis.reguliav.tixlusuždav;2)įtvirt.vis.ir apl.sąveikos pr;3)suteikia ek sant dalyv.pozityvias subjekt.teis+uždeda jiems
subjekt.pareig.aa ir naud.srity.3)ETSant-atsk.vis.sant rūšis, turinti savo specif,priklaus.nuo obj.Ne visi aa.sant.reguliuojami T.norm.ETS-valiniai vis.sant,kylantys vis.ir apl.sąveikos srity,suregul.ETnorm.ETS klasifik.įv.pagr:I.pgl sant.pobūdį:1material-nust.subj.teis+pareig. 2proces-atsiranda ETnormų veikimo srity,įtvirt.aa.veikimo tv.II.pgl.turinį:1gamt.išt.nuosav.sant-atsiranda dėl nuos;2kylantys valdant aa+gamt.išt.naud,gb skirst.į daug dalių;3kylantys planuoj aa,gamt.išt.naud;4kylantys įgyvendinant valstyb.aa.kontr;5atsirandantys dėl atsk.gamt.obj.naud.6kylantys atsak.taikymo srity.III.pgl.poveikio apl.formas:1medž.ir energ.pasisavin.iš apl(gamt.išt.sant);2medž/ energ.įterpimo į apl(teršiančių medž. emisija į apl);3naudingų apl.savybių panaudoj,nepaimant jų iš apl(apl.naudoj.poilsiui,sveikating.reikmėm);4kk gamt.obj/kompleksų eliminav.iš ūkinio naudoj.sant,siekiant juos išsaugot dėl ekolog,kultūr.vertės(įv. saugomų teritor.steigimas);5apl.būklės atkūrimo sant(kylant.atkuriant pažeistas ekolog.sist,gamt.išt);6visuom.ir apl.sąveikos organizav.sant,atsirand.reguliuojant antropogen.Poveikį(terit.planav,ūkinės veiklos projektav).

ETS subj.ratas l.platus(FA,JA,valst,savivald.instituc,teisėsaug.instituc,valst),bet subj.nėra vienodoj padėty.FA turi bendrą subjektišk,visi yra ETSdalyviai,kaip turint.teisę gyvent švarioj apl-e.FA,turint.tt nuosav.į gamt.išt.yra subj,kaip savinink.JA teisinė padėtis prikl.nuo JA organizav,tikslų,paskirt.

ETS atsirad,pasikeit,pasibaig.pagr.Siej.su jurid.faktais,kurie sukelia tt teisin.pasekmes.ETS atsirad.siej.su valstyb.instituc.aktais, nes did.dalis gamt.išt.priklauso valst-ei.Priimamas aktas,spr/išduod.leidimas.ETS atsirad.tp gb sutartiniai sant(nuomos sut),teismo spr.

ET raida.Iš pradžių vyravo norm,skirtos Ž.naud.Ekol.reikalav.vystėsi šioj srity. Bet buvo naud.miškai,vanden,gyvūn.Atsirado tokių n,bet jos prikl.kt.T.š.Ž.teisė buvo kompleks,apėmė kt.T.š.n.Didėjant išt.naud.atsirado būtinybė atsk.regul.aa+gamt.išt.naud.sant.Susiform.atsk.tn.sist,skirta aa+g.išt. naudoj.Tai buvo kaip 2T.š.neapimanč.kt.T.š.Apjungiant šias T.š.į 1 atsirado Etformav.prielaidos.

ET-kompleks.T.š,regul.vis.ir apl.sant,apjung.miškų,vand,augmen.norm,ją sudaro T.n.sist,valst.suver.bazėj regul.vis.sant, kylanč.užtikr.racionalų g.išt.naud+apsaugą,atstatymą,gausinimą tixlu užtikrint gyvyb.vis.poreik.

ETdalyk-vis.ESant,išreišk.valiniu ryšius tarp žm,atsirandanč.dėl racion.gamt.išt.naudoj+ atkūrimo+apl.išsaug. Sant.

ETmetod.ET naudoj.met,būdingi AT+CT:pavaldumo-valdž,teisin.lygiateisišk.ETSe šalys nelygios,1 įpareigota duot nurod.kt šaliai,kt turi juos įgyvend.Ekologizav.met-T.subj.elges.atitikim.objektyv.ekol.reikalav

ETobj-apl,kaip viening.visuma.Aa.įst-gamtoj funkcionuoj.visuma tarpus.susij.elem(Ž.pavirš+gelmės,oras,vanduo,dirvožem,augal,gyvūn,organ+neorgan.medž,antropogen.komponent)+juos vienijanč.natūr+antropogen ekosistem.Apl-vieningasETobj,bet jis struktūr.diferenc.į tt sudėtin.dalis,kurios tp yra obj:1Gamt.obj-išbaigti tarpus.susiję ekon.kompleks,vykdantys svarbias ekol,ekon,kt.funkc(žemė,oras,vanden,augal,gyvūn,Ž.gelmės). Skiriam.bruožai(pož):*natūrali prigimtis-atsirado natūr.evoliuc.eigoj;*šis obj.tb.ekolog.ryšy su gamt.apl(šis pož.išskiria šiuos obj.iš kt material.obj,sukurtų žm.ir vėliau įjungtų į ekol.sist;*soc.ekol.vertingum–sugebėj. vykdyt ekolog.f-jas.2Gamt.išt–gamt.elem,g.jėgos,kurios gb panaud.ūkinėj/kt veikloj,kad patenkintų tt ekon.poreik(Ž.išt(dirvož),vanden,gyvūn,Ž.gelmių išt,kurie naud.žm.poreik.patenkint.Gamt.išt.gb:1sąlyg.pastovūs (Ž, vand,oras,klimat),2biolog-atsikuriantys(gyv.gamta),3riboti(naud.iškasen)3Gamt.sąlyg.sudaro galimyb.žm.veiklai(klimatas,krituliai,reljefas,geogr.padėtis).4Gamt.kompleks–apl.dalis,susidedanti iš tt atsk.gamt.obj+jų sist, turič.soc.vertę:draustin,rezervat,nac.parkai.

ET sist.ETinstitut-funkc.ryšiais susietų ET normų grupė,reguliuoj.vienarūš.sant,atsirandanč.vis.ir apl.sąveikoj.Bendr.inst:1g.išt.nuosav+naudoj.teisės inst(g.išt.naud+nuos. teis.atsirad,bendr.reikalav,teis/pareig);2aa.valdymo(ekol.polit.kryptys,aa.valdymo funkc,valst/savivald.instituc.kompetenc);3ūkin.veiklos ekol.reguliav(pagr.ūk.veiklos panav,projektav,ūk.veikl.obj.statybos+eksploatav reikalav,kenksmingų medž.naudoj.tvarka);4ekol.teisinės atsakom(bendri atsak.pagrindai už ekol.pažeid,už apl.padarytą žalą).Spec.instit-jungia T.normas,regul.atsk.obj.apsaugą+naudoj.

ET šaltinis-kompet.instituc. nust.tvarka priimtas T.akt,įtvirt.T.normas,regul.tt visuom.ekol.sant.elgesio atitikimo ekolog.reikalavimams pagrindu.Pgl.teis.galią:įst+poįst.akt.Pgl.reguliuoj.vis.sant.apimtį:bendri(LRK,Įmonių,Apskr.vald,Vietos savivald.įst)+spec(jų priėmim-tiesiog.T.ekologizav.pasekmė,regul.išskirt.ekolog.vis.sant-Aa,Žemės,Miškų,Saug.terit.įst).1LRK-53,54str-bendra valst.ir kiekv.asm.pareiga saugot apl.nuo kenksmingų poveikių,šios pareig. realiz.kryptys.draudž.niokot Ž,jos gelmes,vandenis,teršti vand+orą,daryt radiac.poveikį,skurdint.augal+gyvūn.47str-gamt.išt.nuosav.formos.2Konstituc.įst;3KTnutarimai;4Įst:Aa.įst-prioritet.kryptys,kuriom tb formuojam. nac.aa.polit+nac.ETsist.Remiantis šiuo įst.priimami spec.įst.ir kt.T.a,regul.tt g.išt.ir vietovių naudoj+apsaugos sant.Saug.teritor,Žemės,Miškų,Ž.gelmių įst.5Tarptaut.sutart:*LRS ratifik.sut.yra
įst(JT bendroji klimato kaitos konvenc,Biolog.įvairovės konvenc).*nerafikuotos,bet patvirt.LRV-privalomos,bet neturi prieštar.LRK+kt.įst.*tarpžinyb.susitarimai tarp Aa.min-jos ir užs.valst.atitink.instituc(Danija,Lenk,Suom)-nesukuria tarpt.įsipareig,nelaik.tarpt.sutart,neturi Etšalt.galios.

Gamt.išt.Nuos.sant.susiklosto dėl g.išt.vald,naud,dispon.G.išt. nuos-savin.teisė valdyt jam priklausanč.g.išt.sant,susiklosč.dėl jų vald,naud,dispon.jais (obj.prasme).Subj.prasme-atsk.savininkų teisė savo nuož.obj.tn nust.ribose vald,naud,dispon.g.išt.Tai išreiškia absoliut.teis.savin.sant.su kt.asm,kurie privalo elgtis nepažeidž.savin.NuosT.G.išt. sudaro mater.gamyb.pagr. Žm.sueina į ekon.sant.dėl g.išt.Nuosav.sant.apsprendžia požiūrį į g.išt,kam atitenka sukurtos mater.vertyb.G.išt.atlieka ekonom+ekol.funkc.G.išt-nac.turtas.Ne visi g.išt.yra NTobj,tik žemės išt,vand,mišk,augal, gyvūn.

G.išt.NuosT.turinys:G.išt.vald.T-T.akt.įtvirt.galim.turėt g.išt.savo žinioj+daryt jiems ūkin/kt.poveikį.G.išt.naudoj.T-T.akt.įtvirt.galim.pritaikyt g.išt.nauding.savybes savo poreik.tenkint,tp gaut iš jų tt paj.Dispon.T-Tn.įtvirt.savin.galim.nustatyt g.išt.teis.padėtį,lemt jų teis.likimą.Vald+naudoj.teis.savin.g.perleist kt.asm.CK praplėtė Ž.savin.teis.turinį lyg.su Žem.įst:savin.turi teisę ne tik į Ž.viršut.dalį,bet ir į jo sklype esanč.naud.iškas.ir kt,kiek tai nepriešt.įst.

G.išt.Nuos.T.pasibaig:1mirus savin,kai nėra įpėdin;2savanor.atsisak;3Nuos.T.nutraukus teism.spr;4T.a.nust.tvarka paimant vis.reikmėm juos išperkant;5sand. pagr.perleidž.

Gamt.išt.NuosT.subj.*Vieš.nuos:Pgl.LRK47str-žemė,vid.vand,miškai,parkai NTg.priklaus.tik LRpilieč+valst.Išimt.NT-e LRprikl.Ž.gelmės,valstyb.reikšm.vid.vanden,parkai,miškai,keliai,istor,archeolog,kult.obj, oro erdvė,kontinent.šelfas,ekon.zona Balt.jūroj(LRV tvirt.valstyb. reikšmės vandens,miškų sąr),tp gyvūn,neprivatiz.Ž,miškų,vandenų plotai,valst.paveldėti,išpirkti,T.aktų nust.tvarka paimti/kt.įgyti gamt.išt*Priv.nuos. gamt.išt.g.priklaus.LR pilieč.*Bendros nuos.teise gamt.išt.gali priklaus.2ar>LR pilieč/valst+1ar>pilieč.Bendr.gamt.išt.nuos.gb dalinė/jungt.LR priv.gamt.išt. Nuos.T.g.įgyt:1atstatydami NT į gamt.išt;2perkant 3gamt. išt.sandorių pagr;4paveldint.47str.pakeit.įst.suteikia NT-ę ir užs.subj:sklypai NT-e g.priklaus.užs.valst.diplom/konsulin/įstaig.įkurti.Ne ŽŪpaskirt.žemę nuos-ėn užs.subj.g.įsigyt pgl.konstit.įst.47str.3d.įgyvend.įst:Užs. subj-užsienieč+užs.JA,kt.organiz.Užsienieč-užs.valst.pilieč+nuolat gyv.užs.valst-e,asm,neturint.pilietybės,nuolat gyv.LR-e.Užs.JA-užs.valst.įsteigta įmonė,įstaiga,organiz,kuri g.savo vardan įgyt tt teis/pareig, būt iešk/atsak.teisme.Kt.organiz-užs.valst.įsteigt.organiz,neturinč.JA statuso,bet turinč.civ.teisinį veiksnumą.Kriterijai subj:užs.JA,kt.org-jos,kurie įsteigti valst,kurios yra ES narės/valst,sudariusiose asociac.sutartį su Eur. bendrijom/valst,Šiaurės Atlanto sutarties narėse/valst-e ekonom.bendradarbiav.ir plėtros org-e.Jei neatitink.šių kriter,jiems gb suteikta tik naudoj.teisė.Šie subj.g.įsigyt tp sąlygom,kaip ir LR pilieč.ir JA.Tokia tvarka bus taik,kai LR įstos į ES.Bus pereinam.laikotarpis įsigyt ŽŪ paskirt.žemę(7m).Konst.Įst.įtvirt.pereinam.laikot.nuost.Tuomet galios senas konst.įst.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 2451 žodžiai iš 7535 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.