Individualiųjų įmonių teisinės-ūkinės veilkos ypatumai
5 (100%) 1 vote

Individualiųjų įmonių teisinės-ūkinės veilkos ypatumai

TURINYS

ĮVADAS 3

1. INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ SAMPRATA 4

2. INDIVIDUALIOS ĮMONĖS STEIGIMO IR VALDYMO ORGANIZAVIMAS 7

2.1. Individualios įmonės steigimas 7

2.2. Individualios įmonės valdymas 9

2.3. Individualios įmonės turtas ir finansinė atskaitomybė 11

3. INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ PRIEVOLIŲ ATSAKOMYBĖS ASPEKTAI 12

IŠVADOS 16

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 17

ĮVADAS

Lietuvoje individuali įmonė, iki naujojo Civilinio Kodekso įsigaliojimo, buvo traktuojama kaip fizinio asmens ūkinės komercinės veiklos forma, o ne kaip savarankiškas teisės subjektas.

2001 metais priimtas naujasis Civilinis kodeksas bei 2003 m. lapkričio mėn. 6 d. priimtas individualių įmonių įstatymas, įsigaliojęs nuo 2004 m. sausio mėn. 1 d., pakeitė individualios įmonės sąvoką.

Tiek naujasis LR Civilinis Kodeksas, tiek individualių įmonių įstatymas individualiąją įmonę apibrėžia kaip neribotos civilinės atsakomybės privatųjį juridinį asmenį. Šiems įstatymams įsigaliojus, visos individualios įmonės tapo juridiniais asmenimis ir įgijo visas juridinių asmenų teises ir pareigas: veikti savo vardu, buti ieškovu ir atsakovu teisme.

Įstatyme įtvirtintas individualios įmonės kaip juridinio asmens turto atskirumo principas – turtas individualiai įmonei priklauso nuosavybės teise. Tai yra individualios įmonės turtas nėra tapatinamas su įmonininko turtu. Nepaisant to, individuali įmonė yra neribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo ir įmonininkas už įmonės įsipareigojimus atsako ne tik įmonės, bet ir savo asmeniniu turtu. Individualios įmonės savininkas (individualia veikla užsiimantis asmuo) yra pilnai atsakingi už savo veiklą ir prisiimtus finansinius įsipareigojimus kreditoriams.

Darbo tikslas – paanalizuoti individualių įmonių ūkinės – teisinės veiklos ypatumus.

Darbo uždaviniai:

1. pateikti individualios įmonės sampratą,

2. apibūdinti individualios įmonės steigimo ir valdymo ypatumus,

3. aptarti individualios įmonės prievolių atsakomybės aspektus.

1. INDIVIDUALIOS ĮMONĖS SAMPRATA

Individuali įmonė – tai neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Ši juridinio asmens rūšis pasižymi paprastesne nei kitų juridinių asmenų steigimo tvarka bei tuo, jog individualiai įmonei įsteigti nėra nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis.

Individuali įmonė – pati paprasčiausia ir populiariausia verslo organizavimo forma. Ji dirba savininko naudai, jai neprivalomos vyriausybės užduotys, savo nuožiūra realizuoja pagamintą produkciją.

Tačiau kita vertus, jei prievolėms įvykdyti neužtenka individualios įmonės turto, už tokios įmonės prievoles atsako savininkas savo turtu. Individualios įmonės nuostatai yra steigimo dokumentas, kuriuo vadovaujasi individuali įmonė. Individualios įmonės steigimo dokumentas kartu yra ir jos steigimo sandoris.

Reglamentuojant individualių įmonių veiklą, iš esmės įmanomos dvi individualaus verslo organizavimo formos. Pirmoji forma, kai individuali įmonė yra traktuojama kaip asmens verslas, neatskiriant arba minimaliai atskiriant asmens veiklą nuo įmonės veiklos. Įmonė tokiu atveju yra teisių ir pareigų visuma, kuri nėra atribota nuo savininko asmens. Antroji forma – individuali įmonė detaliai reglamentuojama kaip įmonė, didesniu ar mažesniu lygiu suteikiant jai visus juridinio asmens bruožus, išskyrus atsakomybės už prievoles apribojimą.

Greičiausiai pasirenkamas antrasis individualios įmonės reglamentavimo kelias. Deja, jis yra sudėtingesnis, labiau biurokratizuotas ir dažnai apribojantis asmens teises.

Einant šiuo keliu būtų panaikinamas ir esminis šios įmonės formos (individuali įmonė) privalumas – jos paprastumas.

Smulkaus verslo pradžiai tokios įmonės steigimas yra geriausias sprendimas. Įstatymai nereikalauja jokio minimalaus pradinio kapitalo, todėl verslą įmanoma pradėti turint gerą idėją bei nedideles pradines lėšas. Individualioje (personalinėje) įmonėje galima dirbti neįdarbinant kitų darbuotojų, t.y., tokioje įmonėje gali dirbti net vien tik savininkas ir jo šeimos nariai.

Pažymėtina ir tai, kad individualios įmonės apskaitai keliami nedideli reikalavimai – taikoma sutrumpinta finansinė atskaitomybė.

Tačiau ši įmonių rūšis turi ir trūkumų. Nusprendęs steigti tokios rūšies įmonę, būsimasis verslininkas turi įsisąmoninti, kad teks dirbti tik pelningai, nes jeigu įmonės prievolėms įvykdyti neužteks įmonės turto, už jas savo turtu atsakys savininkas (savininkai). Be to, Lietuvoje individualioms įmonėms dažnai yra sudėtingiau gauti banko paskolą veiklos plėtrai.

1 pav. Individualios įmonės teigiami ir neigiami bruožai

Individualios įmonės gali užsiimti bet kokia gamybine ar komercine veikla, išskyrus tai, kas draudžiama Lietuvos Respublikos įstatymu.

2001 m. liepos 1 d. priėmus naująjį Civilinį Kodeksą, individualios įmonės buvo pripažintos juridiniais asmenimis. Todėl nuo 2001 m. liepos 1 d. individualioms įmonėms taikomos ir Civilinio kodekso nuostatos, įtvirtinančios bendras juridinių asmenų reglamentavimo taisykles. Vis dėlto, kaip jau minėta aukščiau, taip detaliai individualių įmonių veiklą siekiama
sureguliuoti pirmą kartą.

Pirmiausia pažymėtina, kad individualių įmonių įstatymas, remiantis Civiliniu kodeksu, numato, jog individualios įmonės yra juridiniai asmenys, kurių turtas atskirtas nuo jų savininko turto. Taigi individualiai įmonei perduotas turtas priklauso jai nuosavybės teise. Kartu įstatymo projekte numatyta, kad už individualios įmonės prievoles savo turtu atsako ir jos savininkas.

Taip pat vertėtų pažymėti, kad iki šiol buvome pratę individualias įmones vadinti individualiomis (personalinėmis) įmonėmis arba tiesiog personalinėmis įmonėmis. Įsigaliojus įstatymui, šios rūšies įmonių pavadinimas bus suvienodintas. Todėl kiekvienos individualios įmonės pavadinime turės būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „individuali įmonė“ arba šių žodžių santrumpa „IĮ“.

Kitas, kur kas svarbesnis, numatytas pakeitimas yra tas, kad individualios įmonės steigėju galės būti tik fizinis asmuo. Iki šiol individualias įmones galėjo turėti ir negamybinės organizacijos. Be to, individualios įmonės bendrosios jungtinės nuosavybės teise nebegalės turėti sutuoktiniai, kadangi įstatymo projektas aiškiai įtvirtina, kad individuali įmonė galės priklausyti tik vienam fiziniam asmeniui.

Žinoma, šis pakeitimas nereiškia, kad individualiai įmonei sutuoktinių perduotas turtas automatiškai taps vieno iš sutuoktinių asmenine nuosavybe arba kad individualios įmonės uždirbtos pajamos bus laikomos to sutuoktinio, kuris turi individualią įmonę, pajamomis. Mat Civilinio kodekso 3.91 str. numato, kad turtas, skirtas funkcionuoti įmonei, kurią įsteigė vienas sutuoktinis po santuokos sudarymo, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė.

Remiantis tuo pačiu straipsniu bei CK 3.88 str. 1 d., vieno sutuoktinio tiek iki santuokos sudarymo, tiek po santuokos sudarymo įsteigtos įmonės veiklos pajamos pripažįstamos bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Taip pat bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas įmonės padidėjimas santuokos metu.

Dar viena naujovė, susijusi su asmens galimybe turėti nuosavybės teise individualią įmonę, yra įstatymo projekte numatytas apribojimas individualios įmonės savininkui būti kitos individualios įmonės savininku. Pažymėtina, kad panaši nuostata suformuluota ir priimtame (bet prezidento nepasirašytame ir nepaskelbtame) Ūkinių bendrijų įstatymo projekte, kuris draudžia bendrijos tikriesiems nariams būti kitų bendrijų tikraisiais nariais bei individualių įmonių savininkais.

Laisvosios rinkos instituto nuomone, toks Ūkinių bendrijų įstatymo ribojimas nustatytas siekiant uždrausti asmeniui turėti skolų, kad būtų apsaugoti jo kreditoriai. Tačiau, kaip teigia Laisvosios rinkos instituto ekspertai, toks ribojimas nėra pagrįstas, nes bendrijos tikrojo nario įsipareigojimai gali atsirasti kitais pagrindais – ne tik dalyvaujant bendrijoje, bet ir vykdant ūkinę veiklą pagal verslo liudijimą, verčiantis individualia veikla pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, padarius žalos ir pan.

Visais nurodytais atvejais asmens galimybė patenkinti kreditorių reikalavimus mažėja, tačiau dėl to neturėtų būti pateisinami asmens laisvės verstis ūkine veikla suvaržymai. Manyčiau, visi šie teiginiai galėtų būti panaudoti kritikuojant ir Individualių įmonių įstatymo projekte įtvirtintą ribojimą turėti nuosavybės teise kelias įmones. Atkreiptinas dėmesys, kad neigiamą požiūrį į šią Individualių įmonių įstatymo projekto nuostatą yra išreiškęs ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas.

Visgi toks apribojimas numatytas, nepaisant ir to, kad šiuo metu kelias individualias įmones turintys asmenys bus priversti suderinti savo veiklą su įstatymo reikalavimais, patiriant nemažų išlaidų.

2. INDIVIDUALIOS ĮMONĖS STEIGIMO IR VALDYMO ORGANIZAVIMAS

2.1. Individualios įmonės steigimas

Iki individualių įmonių įstatymo įsigaliojimo individualios įmonės neturėjo jokių specialių steigimo dokumentų. Jų steigimo ir veiklos pagrindas buvo specialios formos prašymas, pateikiamas atitinkamos savivaldybės administracijos tarnybai. Įstatymo projektui įsigaliojus, kiekviena individuali įmonė privalo turėti savo nuostatus. Tai žymiai paprastesnis dokumentas nei kitų juridinių asmenų steigimo dokumentai.

Nuo 2004 m. sausio 1 d. visos individualios įmonės privalo turėti specialų dokumentą, kuriuo įmonė vadovaujasi savo veikloje – nuostatus. Steigiamų individualių įmonių nuostatai turi būti pateikiami registruoti juridinių asmenų registrui įmonės steigimo metu, o šiuo metu jau įregistruotos individualios įmonės privalės pateikti savo nuostatus registracijai tuo metu, kai bus keičiami kokie nors įmonių registravimo duomenys (konkretus terminas nauju nuostatu įregistravimui nenumatytas). Be abejo, esant poreikiui, nuostatus galima įregistruoti ir anksčiau.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1381 žodžiai iš 4559 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.