Reklama internete Lietuvos pavyzdžio analizė
5 (100%) 1 vote

Reklama internete Lietuvos pavyzdžio analizė

TURINYS

1. Įvadas 3

2. Komunikavimo internetu bruožai 4

3. Reklama internete 6

3.1 Reklamos internete privalumai ir trūkumai 6

3.2. Reklamos skleidimo internete priemonės 6

3.3. Interneto vartotojai 11

3.4. Banerio efektyvumas 12

3.5. Patarimai renkantis reklamą internete 13

4. Tyrimas 15

5. Išvados 17

6. Literatūros sąrašas 18

ĮVADAS

Internetas – naujausia, sparčiausiai besivystanti masinės komunikacijos priemonė, kuri reklamai atveria didžiulę rinką. Tai yra puiki galimybė pristatyti įmonę ar organizaciją bei jos prekę ar paslaugą labai dideliam potencialių klientų kiekiui.

Internetinė reklama – sudėtingas informacijos perdavimo elektronika komunikaci¬nis procesas, formuojantis vartotojo sąmonėje tvirtą psichologinę būseną, kad pasiektų ekonominius, kultūrinius, socialinius ir kitus tikslus[1, p. 187].

Internetas – pasaulinis kompiuterių tinklas. Jo augimo tempai milžiniški. JAV inter¬netu naudojasi daugiau kaip du trečdaliai visų gyventojų. Apklausa rodo, kad Lietuvoje 2004 m. Internetu naudojosi apie 28 % 15-74 metų amžiaus gyventojų [1, p. 186].

Sparčiai gausėjanti interneto vartotojų auditorija smarkiai keičia visas verslo sritis. Internete potencialą, atsižvelgidami į labai dinamišką jo plėtrą, pripažįsta visų sričių mar¬ketingo ir reklamos specialistai bei praktikai.

Ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse nėra nė vienos įmonės, nenaudojančios kompiute¬rio. Daugelis įmonių turi vartotojų tinklus. Tai oro linijų kompanijos, kelionių ir nekilno¬jamojo turto agentūros, bankai, didmeninės ar mažmeninės prekybos sistemos, krašto ap¬saugos tarnybos ir t. T. Kompiuteriai yra naudojami mokymui, tyrimams, pramogoms, mokslo tikslams, elektroniniam paštui ir kt. Įmonėse ir organizacijose – komerciniams tikslams, sprendimams priimti ir svarbiausia – marketingui. Kompiuteris ir internetas –tai šiuolaikinės veiklos žmonių parankinis instrumentas[1, p.186].

Internetas dažnai apibūdinamas kaip sparčiai besiplėtojanti reklamos priemonė ir mo¬derniausias komunikacijos kanalas. Kad reklama kompiuterių tinkle būtų sėkminga, turi būti integruota visa reklaminės kampanijos dalis. Didžiuliame informacijos sraute kon¬kreti reklama gali „pradingti“ ir nebūti efektyvi. Tačiau šiuolaikinės informacijos techno¬logijos leidžia gana tiksliai nukreipti norimą reklamą norimai vartotojų auditorijai. Tam turi būti suteikta ir visa kompleksinė reklama. Jei visa reklaminė kampanija bus tikslinga gerai suplanuota, orientuota reikiamam vartotojui, kompiuterinė jos versija taip pat bus efektyvi[1, p. 187].

Šio kursinio darbo tikslas yra suprasti, kaip reklama internete funkcionuoja, kokia yra situacija Lietuvos reklamos internete rinkoje. Atlikus tyrimą jį išanalizuoti.

KOMUNIKAVIMO INTERNETU BRUOŽAI

Svarbiausi komunikavimo internetu bruožai yra šie.

Pasiekiamumas. Viena iš unikalių interneto savybių yra galimybė užmegzti interakty¬vų ryšį su klientu (pirkėju arba vartotoju). Tai reiškia ne tik pateikti informaciją apie save, bet ir sužinoti pirkėjo nuomonę, pageidavimus, pastabas. Visa tai galima atlikti per stebė¬tinai trumpą laiko tarpą, ištisą parą, 365 dienas per metus. Prekės ar paslaugos tiekėjas, jos gamintojas gali tuojau pat sužinoti poreikių tenkinimo laipsnį ir atitinkamai reaguoti, iškart prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų.

Tarptautinių ryšių erdvė. Internetas yra ideali priemonė bendrauti su pasauline auditori¬ja. Bet kuri įmonė, turinti savo svetainę internete, automatiškai tampa tarptautine įmone. Gali būti priimami užsakymai, teikiama informacija partneriams, klientams ir savo darbuo¬tojams, jeigu įmonės filialas yra kitoje šalyje ir dėl laiko juostų tiesioginis kontaktas sunkus arba neįmanomas. Žinoma, įmonės darbuotojų veikla yra ribota, nes dažnai stabdo kalbos barjerai, kainų, valiutų ir atsiskaitymo sistemų skirtumai ir kt. Įsiliejus į Europos Sąjungos erdvę Lietuvos įmonininkams atsivėrė puikios bendravimo internetu galimybės.

Pasirenkamumas. Internetas labiau nei bet kuris kitas reklamos būdas pirkėjui ar var¬totojui sudaro daugiau galimybių prekes ir paslaugas rinktis pagal savo poreikius. Rekla¬mos davėjas ir reklamos kūrėjas bendromis pastangomis turi sukurti tokią reklaminę ži¬nutę, kuri iš karto patrauktų svetainės lankytoją ir jis kuo ilgiau toje svetainėje užsibūtų. Reklaminiai skelbimai gali būti nukreipti visiems interneto vartotojams ar segmentuojami siauram mėgėjų ar specialistų ratui. Vartotojas pats atsirenka reklamą pagal savo porei¬kius.

Grįžtamasis ryšys. Galima sužinoti, kiek žmonių apsilanko įmonės interneto svetainė¬je, kokiu laiku jie ten buvo. Papildomai informacijai gauti gali būti sudaromi trumpi pa¬klausimai, kurių rezultatai praverčia tolesnei reklaminei kampanijai plėtoti. Interneto var¬totojas gali nusiųsti elektroniniu paštu laišką ir greitai gauti atsakymą.

Greitumas. Reklaminis skelbimas ir žinios apie naują prekę ar paslaugą gali atsirasti kompiuterių tinkle itučtuojau. Apsilankius elektroninių parduotuvių svetainėse, galima tuoj pat užsisakyti norimą prekę ar
paslaugą. Greitis yra viena pagrindinių internetinės reklamos kūrimą skatinančių veiksnių.

Atsiskaitymo paprastumas. Internetu atliekami ir finansiniai atsiskaitymai. Lietuvoje jau veikia elektroninio parašo įstatymas, kuris paspartino ir palengvino daugelį finansinių operacijų. Ta paslauga plačiai naudojasi įmonių finansininkai. Ji vis labiau paplinta ir tarp individualių asmenų atsiskaitant už prekes, paslaugas, mokesčius ir t.t

Informacijos talpumas. Internetas – neaprėpiama erdvė. Reklamos davėjas gali pa¬teikti itin išsamią informaciją apie prekę, paslauga, idėją. Informaciją svetainėse galima skelbti ir gauti kiaurą parą. Ypač patogu, kai reikia paskelbti jautrią informaciją, kuri turi būti išplatinta tam tikrą valandą, konkrečiu laiku. Laikraščiams svarbu jų išleidimo valan¬dos, radijui ir televizijai irgi svarbus paskelbimo momentas, nes tai planuojama gerokai iš anksto. Tuo tarpu internete informaciją galima paskelbti kada tik pageidaujama, su visais reklamai reikalingais priedais – piešiniais, brėžiniais, fotografijomis, lentelėmis ir kt.

Kaina. Internetas – palyginti pigi reklamos priemonė, nes išvengiama paskirstymo sąnaudų, papildomų išlaidų už pakartotinas reklamos transliacijas. Užtenka sukurti re¬klamos idėją, ją vizualiai įgyvendinti ir įvesti į kompiuterių tinklus. Informacijos laikymas internete nereikalauja didelių sąnaudų ir atsieina pigiau, nei pirkti reklaminį laiką televi¬zijoje arba plotą spaudoje. Gana nebrangiai galima atsidaryti ir savo internete svetainę. Sąlyginį reklamos internete pigumą lemia visų išskirtinių internete savybių suma: reklama prieinama ištisą parą, visus metus, kas neįmanoma nė vienoje kitoje reklamos skleidimo priemonėje. Kitų svetainių puslapiuose reklama yra mokama. Didžiausias reklamos išlai¬das sudaro jos strateginis planavimas, kūrybinis darbas, reklamos gamyba, įdiegimas ir svetainės techninė priežiūra. Gamybos sąnaudos yra vienodos nepriklausomai nuo tiksli¬nės auditorijos geografinio išsidėstymo, ar ji yra kitoje planetos pusėje, ar tame pačiame miesto rajone; paskirstymo sąnaudos milijonams vartotojų yra tokios pat kaip ir vienam.

Papildymo ir atnaujinimo paprastumas. Reklaminę medžiagą galima nesunkiai papil¬dyti ar pakeisti, kas kitose žiniasklaidos priemonėse yra brangu ir užima daug laiko.

Patrauklumas. Internetas suteikia ne mažesnes galimybes kaip ir TV įdomiai ir pa¬traukliai reklamuoti prekę ar paslaugą. Juo galima perduoti ne tik statišką, bet ir judančią, ne tik tekstinę, bet ir vaizdo, grafinę, garsinę reklamą. Tokios priemonės teikia didelių galimybių pasireikšti reklamos kūrėjų fantazijai ir išradingumui.

Reklamos efektyvumo įvertinimas. Internete galima tiksliai nustatyti, ką pasiekė rekla¬ma, kiek žmonių apsilankė svetainėje, kiek ilgai joje buvo ir ką veikė.

[1, p.187-188]

REKLAMA INTERNETE

3.1. Reklamos internete privalumai ir trūkumai

Kaip ir kiekvienas reklamos būdas taip ir reklama internete turi savo privalumų ir trūkumų.

PRIVALUMAI

• Dinamiškumas. Nedideliuose reklaminiuose skydeliuose galima sutalpintipalyginti nemažai informacijos, kuri pastoviai keičiama ir atkreipia dėmesį.

• Tikslingumas. Internetu paprastai naudojasi dideles arba vidutines pajamas turintys asmenys, taip pat išsilavinę as informaciojos ieškantys žmonės. Daug mažesnę dalį sudaro nenaudinga auditorija palyginti su reklama televizijoje ar spaudoje.

• Neaukšta reklamos kaina. Reklamos kainos internete dar nėra aukštos, ypač jei vertiname pagal CPT (cost per thoudsend) rodiklį. CPT, vienas pagrindinių rodiklių tiek televizijoje, spaudoje, radijuje, internete, reiškia kainą vienam tūkstančiui reklamos gavėjų. CPT reklamoje internete nėra didelis.

• Poveikio įvertinimas. Vienas svarbiausių reklamos internete bruožų yra tai, kad reklamos užsakovai gali labai nesunkiai sužinoti, kiek konkrečiai interneto lankytojų paspaudė jų reklaminį skydelį.

TRŪKUMAI

• Neprieinamumas. Lietuvoje da r labai mažas skaičius žmonių, periodiškai besinaudojančių internetu.

• Netiesioginis poveikis. Dėl nedidelių reklaminių skydelių plotų paprsatai juose būna tik užuomina apie firmą ar kažkokį produktą. Norint sužinoti daugiau informaciojos reikia paspausti skydelį. O tai paprsatai interneto lankytojas kartais neturi laiko arba tiesiog reklaminis skydelis jo nesudomina.

• Specifiškumas. Reklama internete yra labai specifinė. Žmonės ją mato tik tada, kai ieško konkrečios informaciojos, tačiau atsitiktinai jos pamatyti negali, kaip žiūrėdami televiziją ar matydami kokį nors lauko stendą.

3.2. Reklamos skleidimo internete priemonės

Yra daug reklamos skleidimo internete būdų. Visi jie nuolat kinta, nes atsiranda vis naujų informacinių technologijų. Beveik visų internete naudojamų priemonių tikslas yra nukreipti internautą į pagrindinę reklamuojamą interneto svetainę, kurioje jis gali rasti visą jį dominančią informaciją[1, p.190]

Interneto svetainė. Tai vienas pagrindinių būdų reklamuotis inter¬nete. Investavusi palyginti nedaug lėšų, įmonė susikuria komunikacijos kanalą su klientais ir partneriais. Interneto svetainė atlieka ne tik reklamos funkcijas, bet ir pati yra rekla¬muojama. Todėl interneto svetainės dizainas turi būti kruopščiai apgalvotas, patrauklus:
bendras vaizdas, skaitmeninės grafikos dydis, tūris, struktūra, savybės, navigacijos ypa¬tumai bei techniniai parametrai. Jį rekomenduojama dažnai atnaujinti, keisti, kad lanky¬tojas matytų pasikeitimų įvairovę ir kad jf jam nepabostų. Nereikia pernelyg „prikimšti“ svetainės įmantrių grafikos ir piešinių vaizdų – tai apsunkina svetainės lankomumą, ir varto¬tojas dažnai pritrūksta kantrybės laukti, kol ji atsidarys. Jeigu svetainė skirta profesiona¬lams, kuriems būtini sudėtingi piešiniai, brėžiniai, fotografijos, tada geriausia kurti dviejų rūšių svetaines – sudėtingą ir paprastesnę. Tuomet visų lankytojų norai bus patenkinti.

Interneto svetainė gali būti ir reklamos skleidėja internete, ir pati reklamos priemonė. Tai priklauso nuo interneto svetainės atliekamų funkcijų. Jei tai įmonės svetainė, skirta bendrauti su klientais, tai ji bus reklamos priemonė. Jei joje yra kitos įmonės reklama – tai ji jau ir reklamos skleidėja. Joje gali būti pateikiama tiek individuali asmens informacija apie pomėgius bei panašius dalykus, tiek ir išsami informacija apie įmonę, jos gaminamą produkciją, teikiamas paslaugas ir kt.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1646 žodžiai iš 5429 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.