Reklama ir jos reikšmė kultūrinėje organizacijoje
5 (100%) 1 vote

Reklama ir jos reikšmė kultūrinėje organizacijoje

TURINYS

1. Įvadas 3

2. Reklamos teorija

2.1 Reklamos reikšmė ir tikslai 4

2.3 Reklamos procesas 8

2.4 Reklaminė kampanija 10

2.5 Reklamos nešėjai (priemonės) 13

2.6 Reklamos strategija 16

3. Reklamos kūrimas kultūrinėje organizacijoje

3.1 Situacijos analizė 18

3.2 Tikslų nustatymas ir priemonių parinkimas 19

3.3 Plano ir biudžeto sudarymas 21

3.4 Laukiamo efektyvumo nustatymas 22

4. Išvados 23

5. Naudotos literatūros sąrašas 24

1. Įvadas

Šiuo metu Lietuvoje intensyviai plečiasi kultūros paslaugų sfera. Atsiranda daugiau įstaigų, susijusių su kultūra, kuriamos įvairios organizacijos, siekiančios paskatinti kultūrinį gyvenimą, taip pat sudaromos mokymo programos kultūrinės veiklos specialistams ruošti. Taigi dėmesys kultūrinio gyvenimo plėtojimui vis didėja. Kad kultūrinė veikla būtų patraukli ir lengvai prieinama vartotojui pasitelkiamas marketingas. Marketingas tai – prekių, idėjų, paslaugų planavimas ir įgyvendinimas siekiant patenkinti vartotojo poreikius. Marketingas susideda iš prekės, kainos, paskirstymo ir rėmimo. Visa tai apjungia rinka. Taigi marketingo programos kuriamos tam, kad pritrauktų vartotoją, patenkintų jo poreikius ir sukurtų vartotojo atmintyje teigiamą nuomonę apie tam tikrą prekę. Kultūros sferoje marketingas dar netaikomas taip plačiai, kaip turėtų būti, valstybinėse kultūros įstaigose dažniausiai pasitikima iš senų laikų likusia paklausa ir valstybės teikiamu finansavimu. Naujai besikuriančiose kultūros įstaigose po truputi pradedama suvokti, kad marketingas užima svarbią vietą įstaigos sėkmingame egzistavime. Taigi vis daugiau ir daugiau teikiama reikšmės ne gaminimo ir pardavimo rezultatams, o veiksniams, kurie tą rezultatą nulemia. Lengviausias ir ko gero efektyviausias būdas nulemti pirkimą yra vartotojo informavimas apie prekę ar paslaugą ir skatinimas ją pirkti. Šiuos veiksmus nagrinėja viena iš marketingo sričių – rėmimas. Privačiai besikuriančiose organizacijose rėmimo sritis yra plačiai vartojama. Tačiau valstybinėse įstaigose dažnai vis dar per mažai skiriama dėmesio įstagos veiklos reklamai, populiarinimui ir vartojimo skatinimui. Taigi pabandykime sukurti marketingo rėmimo programą įsivaizduojamai valstybinei kultūros įstaigai, konkrečiau – teatrui, bet prieš tai plačiau panagrinėkime kas yra reklama.

2. REKLAMOS TEORIJA

2.1. Reklamos reikšmė ir tikslai

Reklama – tai užsakovo apmokamas prekes ar paslaugas pristatančios ar remiančios informacijos neasmeniškas perdavimas. Tačiau tai yra gan siauras apibrėžimas. Reklama apima labai daug veiksmų, bei reiškinių. Tai gali būti ir vaizduojamojo meno rušis, ir kontroliuojamas poveikis auditorijai masinės informacijos priemonėmis, ir tam tikram vartotojų segmentui skirti informavimo būdai, ir menas įsiūlyti vienintelį, labiausiai vykusį vartojimo motyvą kuo didesniam žmonių skaičiui, ir užsakovo apmokamos informacijos apie prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai, siekiant numatytų užsakovo tikslų. Nagrinėjant jos sąvoką, randame persipynusius tiek ekonomikos, sociologijos, tiek psichologijos, ir estetikos klausimus. Norint sumaniai naudotis reklama, būtina žinoti jos funkcionavimo mechanizmą šiuolaikinėje ekonomikoje.

Šiuo metu reklama tapo būtinu mūsų gyvenimo atributu. Be jos neisivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir apskritai daugelio ekonominių sričių egzistavimo.

Reklamą galima apibrežti kaip trumpą, emocionaliai nuspalvintą informaciją, nukreiptą į pirkėjus, kad paskatinti juos atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekių ir paslaugų įsigijimu. Reklama realizuojama remiantis reklamos davėjo, vartotojo ir visos visuomėnės tarpusavio interesais. Ji palengvina vartotojui išsirinkti prekę, suteikia kryptingą poveikį atskiriems pirkėjams ir platiems vartotojų sluoksniams. Reklama taip pat padeda formuotis interesams, papročiams, požiūriams, įveikti klaidas ir prietarus, tarnauja kultūriniam, politiniam, moraliniam ir estetiniam žmonių auklejimui. Ji susijusi su visuomeninės nuomonės formavimu. Reklama yra daugiafunkcinė veikla ir daug tikslų gali būti siekiama jos pagalba. Prekybinė reklama, taikydama įvairių būdų ir priemonių sistemą, siekia objektyviai informuoti gyventojus apie prekes, jų savybes, paskirtį, vartojimo būdus, apie prekybos firmas, parduotuves, pardavimo formas bei metodus, apie pirkėjams teikiamas paslaugas. Tačiau dažniausiai vien išsamia informacija neapsiribojama. Kartu reklama kreipiasi į vartotojus, ragindama nepraeiti pro šalį, o nusipirkti reklamuojamą prekę, ją vartoti ir pasiūlyti sekti jų pavyzdžiu pažįstamus.

Reklamos funkcijos

Apibūdinant reklamą, galima išskirti socialines ir ekonomines reklamos funkcijas:

Socialinės reklamos funkcijos:

1. Reklama plečia gyventojų akiratį, turtina jų žinias, supažindina su mokslo ir technikos pasiekimais, informuoja, auklėja, šviečia pirkėjus;

2. Reklama padeda lavinti gyventojų estetinį skonį, propaguodama skoningas ir dailias prekes, naudodama meniškai apipavidalintas priemones;

3. Reklama turi įtakos šiuolaikinio, sveiko, kultūringo gyvenimo būdo propagavimui, padeda įtvirtinti
racionalius poreikius, atsikratyti pasenusių ir žalingų vartojimo įpročių;

4. Reklama padeda saugoti aplinką, kovoti su netinkamais reiškiniais, skatina gyventojus užsiimti visuomenei naudinga veikla;

Ekonominės reklamos funkcijos.

1. Reklama padeda racionalizuoti prekių cirkuliaciją, spartina cirkuliaciją ir mažina prekių atsargas, padeda išvengti jų susikaupimo rinkos kanaluose;

2. Reklama padeda gyventojams geriau apžvelgti rinką ir orientuotis joje, greičiau apsispręsti, kuri prekė gali patenkinti jų poreikius.

3. Reklama padeda subalansuoti rinkoje prekių pasiūlą ir paklausą;

4. Susiedama pasiūlą su paklausa, reklama padeda tobulinti gamybą, padeda pramonei prisiderinti prie rinkos, gerinti savo gaminių kokybę bei asortimentą, atsisakyti gaminti nepaklausias prekes;

5. Reklama padeda formuoti gyventojų nuomonę apie prekybos įmonę bei atsitiktinius pirkėjus padaryti nuolatiniais savo klientais;

6. Padeda formuoti ir keisti prekių paklausą norima kryptimi, nuo vienų prekių į kitas;

7. Reklama veikia prekių realizavimo kanalus, turi įtaką gaminamų prekių rinkos paruošimui, nes iš anksto supažindina su prekių charakteristikomis;

8. Padeda formuoti ir skatinti naujus gyventojų poreikius, modifikuoti senus. Dažnai vienas poreikis skatina kitus ir taip didėja vartojimas;

9. Reklama susijusi su rinkos tyrimu, ir turi nemažą reikšmę rinkos reguliavimui. Reklama veikia, formuoja rinką, padeda aiškintis potencialius pirkėjus;

10. Reklama padeda mažinti sezoniškumo įtaką, ragindama gyventojus įsigyti prekes gerokai prieš atitinkamo sezono pradžią;

11. Reklama padeda kelti prekybos, aptarnavimo kultūrą, taupyti laiką prekėms įsigyti, propaguoja pažangius prekių pardavimo metodus;

Tiek socialinės, tiek ekonominės reklamos funkcijos veikia kartu. Reklama daro įtaką pirkėjams kai yra kryptinga ir įtikinanti, visapusiškai atskleidžia prekių vartojamąsias savybes, bei praneša gyventojams reikalingą ir naudingą informaciją.

Norint parengti efektyvų reklamos planą būtina žinoti ir nustatyti reklamos tikslus. Tikslas gali būti formuluojamas erdvės, laiko ar subjekto požiūriu. Tikslas erdvės požiūriu – nustatyti platinamu priemonių rajoną; laiko požiūriu – nustatyti reklamos tikslo pasiekimo trukmę (iš karto, per tam tikrą laikotarpį); subjekto požiūrių – nustatyti kam bus skirtos reklamos priemonės (pirkėjui – tarpininkui, klientui, grupiniam, kolektyviniam ar individualiam galutiniam vartotojui).

Tikslai gali būti skirstomi į tikslus, susijusius su paklausa, ir į tikslus, susijusius su objektu.

Tikslai, orientuoti į paklausą:

1. informacija (gali būti siekiama paskleisti žinias apie markę ar naują prekę konkrečiame rinkos taikinyje; supažindinti vartotojus su nauju darbo tvarkaraščiu; sutrumpinti pardavėjų laiką, kurį jie gaišta, atsakydami į vartotoju klausimus; pateikti kurią nors kitą naują informaciją, susijusią su įmonės veikla);

2. įtikinimas (siekiama prekės markės pripažinimo, prieraišumo markei; padidinti parduotuvių lankomumą; svariais, įtikinančiais argumentais pasiekti vartotojo sąmonę, pritraukti vartotoją);

3. priminimas (siekiama stabilizuoti prekių realizaciją; palaikyti objektų pažinimą; palaikyti prieraišumą markei bei prekei).

Tikslai, orientuoti į objektą:

1. šakiniai (siekiama sukurti ir palaikyti teigiamą šakos įvaizdį, sukurti bendrą paklausą);

2. korporaciniai (siekiama sukurti ir palaikyti teigiamą įmonės įvaizdį, sukurti selektyvią paklausą).

Taigi, priklausomai nuo tikslu, susijusių su paklausa, reklama būna informacinė, įtikinanti ir primenanti.

Informacinė reklama vyrauja išvedant prekę į rinką, kai reikia sukurti paklausą. Be žinių apie naują prekę suteikimo, informacinės reklamos uždaviniai yra rinkos informavimas apie kainų pasikeitimus, anksčiau egzistavusios prekės naujas savybes, prekės veikimo principų paaiškinimas, teikiamų paslaugų aprašymas, neteisingų pranešimų pataisymas, vartotojų būgštavimų išsklaidymas, požiūrio į įmonę formavimas ir t.t.

Įtikinanti reklama įgyja ypatingą reikšmę įmonės augimo etape, kai jai iškyla selektyvios paklausos formavimo užduotis. Įtikinanti reklama taip pat siekia pakeisti vartotojo suvokimą apie prekės savybes, įtikinti jį neatidėliojant nupirkti prekę. Dalis įtikinančių skelbimų įsipina į palyginamosios reklamos kategoriją, kuri siekia įtvirtinti vienos markės privalumus, lyginant ją su viena ar keliomis analogiškomis markėmis.

Primenanti reklama svarbi realizacijos bei pelno didėjimo etape. Ja siekiama priminti vartotojui, kad ši prekė egzistuoja. Jai artima taip vadinama sutvirtinanti reklama, kuri siekia pateisinti pirkėjo pasirinkimą pirkti. Pasibaigus pirkimo sezonui, reikia stengtis išlalkyti vartotojo atmintyje informuotumą apie prekę. Primenanti reklama turi nuolat priminti, kur galima nusipirkti konkrečią prekę, jei jos prireiks ateityje.

Informacinės, įtikinancios, primenančios reklamos taikymas skiriasi ir visose prekės gyvavimo ciklo stadijose (įvedimo, augimo, brandos ir smukimo).

Reklamos tikslai turi būti apibrėžti, konkretizuoti. Retais atvejais keliamas tikslas – padidinti prekių pardavimą apibrėžtu dydžiu.

Kartais gali būti organizuojama reklaminė kampanija prieš nepalankią informaciją ir iškeliamas
tikslas ją paneigti.

Suformuluotas reklamos tikslas leidžia nusakyti, kokią auditorią turi pasiekti reklaminis pranešimas, ir kaip dažnai tai turi įvykti. Reklamos tikslas gali būti nukreiptas sukurti patvarų ilgalaikį prekės vaizdą arba paprasčiausiai greito prekių realizavimo skatinimui (pavyzdžui, savaitgaliais).

Taigi reklamos tikslai gali būti labai įvairūs ir nuo jų formulavimo priklauso reklaminės kampanijos kryptis.

2.2. Reklamos procesas

Reklamos procesas susideda iš keturių dalių:

1. tiekėjai

2. agentūros

3. nešėjai (reklamos priemonės)

4. vartotojai (auditorija, kuriai skirta reklama)

Reklamos teikėjai – tai gamintojai, didmeniniai ir mažmeniniai prekybininkai, paslaugų įmonės, profsąjungos, asociacijos, mokyklos, bažnyčios, valstybiniai organai, politiniai veikėjai, privatūs asmenys ir kiti. Pagrindiniai reklamos davėjų tipai – tai tarptautiniai ir vietiniai reklamos davėjai.

Reklamos agentūros – tai įmonės, kuriose dirba verslininkai ir kūrybiniai darbininkai, projektuojantys, kuriantys ir parengiantys reklamą tam tikrose reklamos priemonėse užsakovams, siekiantiems savo prekėms ir paslaugoms rasti pirkėjus. Agentūros savo potencialiems klientams siūlo įvairių specialistų paslaugas. Tai ir tekstų kūrėjai, dailininkai, televizijos bei radijo prodiuseriai, poligrafijos specialistai, visuomeninės nuomonės tyrinetojai ir kiti. Reklamos teikėjai dažnai naudojasi agentūrų paslaugomis. Tai saugo jų laiką, suteikia reklamai vienalytiškumą ir komponoja ją su įmonės reklamine strategija.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1634 žodžiai iš 5416 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.