Statymai reglamentuojantys reklamą
5 (100%) 1 vote

Statymai reglamentuojantys reklamą

TURINYS

ĮVADAS 3

1. PREKIŲ KOKYBĖ 4

1.1 Prekės ir jos kokybės samprata 4

1.2 Prekių kokybės reikalavimai 5

1.3 Prekių kokybės standartai 7

2. PREKIŲ REKLAMACIJA 9

2.1 Reklamos samprata 9

2.2 Reklamos principai ir bendrieji reikalavimai 10

2.3 Reklamos rūšys 12

IŠVADOS 17

LITERATŪRA 18

ĮVADAS

Kokybę galima apibrėžti kaip papildomas prekės savybes ar geresnes charakteristikas (lyginant su tradicinėmis prekėmis), suteikiančias jai papildomos vertės pirkėjų akyse. Tai gali būti didesnis gaminio patikimumas, ilgalaikiškumas, papildomos funkcijos, dizainas arba tokie nematerialūs dalykai kaip prekės ženklo populiarumas ir kita. Suprantama, ne visose pramonės šakose yra vienodos galimybės pasinaudoti kokybės teikiamais pranašumais. Kokybė itin reikšminga daugumoje šiuolaikinių technologijų pramonės šakų.

Šiuo metu didelę įtaką daro ir reklama. Be to, ji tapo būtinu mūsų gyvenimo atributu. Be jos neisivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir apskritai daugelio ekonominių sričių egzistavimo. Deja, kartais reklama gali ne tik padėti įmonei pagerinti savo padėtį, tačiau už netinkamos reklamos panaudojimą ji gali būti skaudžiai nubausta. Tad įmonėms yra ne tik svarbu į rinką pateikti aukštos kokybės produktą, kuris atitiktų standartus, bet ir pateikti teisingą teisingą informaciją reklamoje.

Tikslas – išanalizuoti prekių kokybės reikalavimus ir reklamaciją.

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti prekės ir prekių kokybės sąvokos.

2. Išanalizuoti prekių kokybės reikalavimus.

3. Aprašyti prekių kokybės standartus.

4. Išanalizuoti reklamacijos sąvoką.

5. Išanalizuoti reklamos principus ir reikalavimus.

6. Išanalizuoti reklamos rūšis.

1. PREKIŲ KOKYBĖ

1.1 Prekės ir jos kokybės samprata

Ūkinė komercinė veikla duoda teigiamų rezultatų tik tada, jei ji visiškai atitinka vartotojų interesus. Tad vienas pagrindinių veiklos uždavinių yra prekių asortimento pagrindimas ir kokybės gerinimas.

Pagal R.Kuvykaitę „prekė yra visa tai kas siūloma rinkai siekiant patenkinti vartotojų norus ir poreikius, įskaitant fizinius objektus, paslaugas ir idėjas“ . V.Sūdžius pateikia platesnį prekės aprašymą: „prekės gali būti fiziniai objektai, paslaugos, asmenys, vietovės, organizacijos ar idėjos, – visa, kas gali tenkinti poreikius ar reikmes ir pateikiama rinkoje pritraukiant vartotojų ar pirkėjų dėmesį, formuojant jų norą įsigyti, naudoti ar vartoti“ . Pagal LR Vartotojų teisių gynimo įstatymą „prekė – bet koks kilnojamasis turtas (daiktas), parduodamas arba siūlomas parduoti vartotojams“ .

Taigi, prekė – bet koks kilnojamas turtas, kuris tenkina vartotojų poreikius.

Kuriant ir parduodant prekę reikia apibrėžti kokie bus jos privalumai. Vienas iš pagrindinių privalumų – kokybė. Tad verslo politika produkto kokybei turi skirti ypatingą reikšmę . Taigi pagal R. Kuvykaitę „prekės kokybė yra jos savybių visuma, įgalinti prekę tenkinti išreikštus ir numanomus pirkėjų poreikius“ . Pagal V. Pranulį „prekės kokybė – tai prekės savybių visuma, leidžianti tenkinti vartotojų poreikius“ . O LR Vartotojų teisių gynimo įstatymas nurodo tokį apibrėžimą: „prekė turi būti tinkamos kokybės, t. y. prekės savybės neturi būti blogesnės, nei yra numatyta tai prekei taikomame techniniame reglamente (jeigu jis yra) ir prekės pirkimo–pardavimo sutartyje“ .

Taigi, galime teigti, kad prekės kokybė – tai prekės savybių visuma, kurios atitinka techninį reglamentą ir tenkina vartotojų poreikius.

Aukšta prekės kokybė suprantama ne tik kaip geros fizinės, cheminės prekės savybės, madingumas, gera pakuotė ir t.t. gaminio kokybės rodikliai apima paties prekės jos gamybos eksploatavimo, vartojimo ar naudojimo, aptarnavimo prieš ir po pardavimo kokybinius parametrus .

1.2 Prekių kokybės reikalavimai

Kuriant prekę reikia apibrėžti, kokie bus jos privalumai. Šiuos privalumus nusako prekės charakteristikos: kokybė, savybės, stilius ir dizainas. Sprendimai dėl šių charakteristikų yra ypač svarbūs, nes jie daro didelį poveikį vartotojo reakcijai į produktą. LR Vartotojų teisių ginimo įstatymas nusako, kokios kokybės prekės turi būti: „prekės savybės atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, jeigu prekė atitinka prekės gamintojo nurodytus pateikiamų norminių dokumentų reikalavimus; prekė tinka naudoti tam, kam paprastai tokios rūšies prekės naudojamos; prekė atitinka kokybinius rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į prekės prigimtį bei prekės gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus dėl prekės kokybės .

Kokybė yra vienas iš svarbiausių rinkodaros specialisto įrankių, kuriuos jis naudoja produktui pozicionuoti rinkoje. Kokybė turi dvi dimensijas – lygį ir pastovumą. Kurdamas naują prkę, rinkodaros specialistas pirmiausia privalo pasirinkti kokybės lygį, remiantį prekės poziciją tikslinėje rinkoje. Čia prekės kokybė reiškia prekės gebėjimą atlikti savo funkcijas. Prekė turi būti patvarus, patikimas, tikslus, paprastas naudoti ir remontuoti, pasižymėti kitomis vertingomis savybėmis. Nors kai kurias iš šių charakteristikų galima įvertinti objektyviai, rinkodaros požiūriu jas reikėtų vertinti taip, kaip jas suvokia pirkėjas. Bendrovės retai
stengiasi pasiūlyti patį aukščiausią kokybės lygį – nedaug klientų nori ar pajėgia nusipirkti geriausios kokybės produktus, tokius kaip „Rolls-Royce“ automobiliai, šaldytuvai „Sub Zero“ ar „Rolex“ laikrodžiai. Tad bendrovės pasirenka tokį kokybės lygį, kuris atitinka tikslinės rinkos poreikius ir konkurentų prekės kokybės lygį .

Gera kokybė reiškia ne tik aukšta kokybės lygį, bet ir pastovumą, vadinasi, prekė yra be defektų arba nukrypimų ir visada veiks taip, kaip buvo pažadėta, bet ne visada pavyksta pateikti prekę geriausios kokybės, pasitaiko ir nekokybiškų prekių. LR Vartotojų teisių gynimo įstatymas reglamentuoja, kad: „jeigu vartotojui parduota ne maisto prekė yra netinkamos kokybės, jis turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti: netinkamos kokybės prekę pakeisti tinkamos kokybės preke; neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus ar atlyginti vartotojo išlaidas jiems ištaisyti; sumažinti prekės kainą; nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, išskyrus atvejus, kai prekės trūkumas yra mažareikšmis. Prekės trūkumo mažareikšmiškumo kriterijus nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 4 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas) .

Visuotinės kokybės aukščiausias tikslas – suteikti klientui didesnį pasitenkinimą bei vertę, o ne vien tik mažinti prekės defektus.

Siūloma prekė gali turėti skirtingas savybes. Išeities taškas yra „nurengtas“ modelis, tai yra prekė be jokių priedų. Bendrovė gali sukurti daugiau jo savybių, kaskart gamindama aukštesnio lygio modelius. Prekės savybės – tai konkurencinis įrankis, padedantis išskirti bendrovės produktą iš konkurentų gaminių. Vienas iš efektyviausių būdų konkuruoti yra tapti pirmuoju gamintoju, pasiūliusiu reikalingą ir vertingą naują savybę.

Klientui pateikti didesnę vertę galima ir pasitelkiant prekės dizainą. Kai kurios bendrovės, tokios kaip Black & Decker, kuri gamina belaidžius elektrinius buitinius prietaisus ir įrankius, garso aparatūrą gaminanti Bose, garsėja puikiu savo produkcijos stiliumi ir dizainu. Kai kurios bendrovės stilių ir dizainą įdiegė į savo veiklos kultūrą.

Dizainas yra platesnė sąvoka nei stilius. Stilius tiesiog apibūdina prekės išvaizdą. Įspūdingas stilius gali patraukti dėmesį ir sukelti estetinį pasigerėjimą, tačiau tai nebūtinai reiškia, jog produktas geriau veiks. Kai kuriais atvejais patrauklus stilius netgi gali pabloginti prekės savybes. Geras dizainas suteikia prekei naudingų savybių ir pagerina jo išvaizdą.

Intensyvėjant konkurencijai, dizainas taps vienu iš galingiausių įrankių išskiriant produktus iš konkurentų produktų ir formuojant gaminių įvaizdį .

Prekių pardavimas kai yra pasibaigęs jų tinkamumo naudoti terminas yra draudžiamas, t.y. prekės pardavimas neatitinkant jos kokybės reikalavimų, tai apibūdina LR Vartotojų teisių gynimo įstatymas t.y. “parduoti prekes, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs, Lietuvos Respublikoje draudžiama. Vartotojas, nusipirkęs prekę, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs, turi teisę pasinaudoti šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytomis teisėmis“ .

Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 4 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).

Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui. Jei pardavėjas nevykdo minėtų reikalavimų, pirkėjas turi teisę pats kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.

1.3 Prekių kokybės standartai

Sparčiai kuriant ir naudojant naujas technologijas, rinka užpildoma įvairiais produktais, o to pasekoje didėja konkurencija. Tuomet pirmenybė teikiama ne produktų kiekiui, o jų kokybei.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1540 žodžiai iš 5086 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.