Tarnybiniai ginčai ir jų sprendimas
5 (100%) 1 vote

Tarnybiniai ginčai ir jų sprendimas

TURINYS

• Įvadas ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

• I. Valstybės tarnautojai ir jų rūšys ………………………………………………………………………………………. 3

• II. Įstatymų taikymas ………………………………………………………………………………………………………… 3

• III. Ginčų, kylančių iš valstybės tarnybos teisinių santykių nagrinėjimas …………………………………. 5

• IV. Administracinių teismų kompetencija ……………………………………………………………………………. 6

• V. Neteisminis ginčų nagrinėjimas ……………………………………………………………………………………. 11

• Išvados ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

• Informaciniai šaltiniai ……………………………………………………………………………………………………… 14

ĮVADAS

Valstybės tarnyboje, kaip ir visur, kyla valstybės tarnautojų, turinčių administravimo įgaliojimus, ginčai su administracija, susiję su tarnautojo statuso įgijimu, pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio priemonių taikymu, kitaip sakant – tarnybiniai ginčai. Kylant ginčams reikalingi ir tų ginčų sprendimo būdai.

Vienus ginčus galima išspręsti taikiai, kitus komisijų ar teismų pagalba, bet nepažeidžiant įstatymų. Ginčų sprendimo būdų tikrai yra daug ir jie visiems prieinami.

Prieš sprendžiant ginčus pirmiausia reikėtų susipažinti su valstybės tarnautojais, kokios jų rūšys ir kokiais įstatymais vieni ar kiti vadovaujasi. Tik po to pradėti ieškoti sprendimo būdų.

Šiame referate ,remiantis Lietuvoje galiojančiais norminiais aktais, apibrėžiu kas yra valstybės tarnautojas, kokios jų rūšys, kuo jie dirbdami vadovaujasi. Taip pat pateikiu įstatymus ir kitus norminius aktus, kuriais vadovaujamasi ginčų, kylančių iš valstybės tarnybos teisinių santykių, nagrinėjimui. Be to aptariu kokias bylas susijusias su tarnybiniais ginčais nagrinėja administraciniai teismai, apygardos administraciniai teismai ir Vilniaus apygardos administracinis teismas, o kokius – administracinių ginčų komisija.

I. VALSTYBĖS TARNAUTOJAI IR JŲ RŪŠYS

Valstybės tarnautojų ir jų rūšių sąvokos nurodomos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (1999 m. liepos 8 d. Nr. VIII-1316) 2 straipsnio 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13 dalyse.

Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, įgijęs šio ir kitų įstatymų nustatytą valstybės tarnautojo statusą ir valstybės (valstybinėse ir savivaldybių) institucijose ar įstaigose atliekantis viešojo administravimo, ūkines ar technines funkcijas arba teikiantis viešąsias paslaugas visuomenei.

Viešojo administravimo valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojas, dirbantis valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje ir atliekantis įstatymų ir jų pagrindu priimtų teisės aktų nustatytas viešojo administravimo funkcijas.

Karjeros valstybės tarnautojas – viešojo administravimo valstybės tarnautojas, konkurso būdu priimtas į tarnybą neterminuotam laikui, prisiekęs valstybei ir turintis galimybę nustatyta tvarka siekti aukštesnių ar kitų pareigų tarnyboje.

Statutinis valstybės tarnautojas – viešojo administravimo ar paslaugų valstybės tarnautojas (muitininkas, policininkas, kontrolierius, diplomatas, civilinės krašto apsaugos tarnybos tarnautojas, Lietuvos banko ar aukštojo mokslo įstaigos darbuotojas ar kitas tarnautojas), kurio statusą nustato atskiras įstatymas ar statutas.

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas – viešojo administravimo valstybės tarnautojas, priimtas į tarnybą pareigoms, įrašytoms į Seimo patvirtintą politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą.

Pakaitinis valstybės tarnautojas- valstybės tarnautojas, atliekantis laikinai nesančio karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo funkcijas.

Paslaugų valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojas, dirbantis valstybės institucijoje, įstaigoje ar savivaldybėje ir atliekantis ūkines ar technines funkcijas arba teikiantis viešąsias paslaugas visuomenei.

II. ĮSTATYMŲ TAIKYMAS

Ne visiems ir ne visada valstybės tarnautojams taikomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ar darbo įstatymai. Tai nurodyta pirmojo įstatymo 4, 5 ir 74 straipsniuose:

4 straipsnis. Šio įstatymo taikymas

1. Šis įstatymas be išlygų taikomas viešojo administravimo valstybės tarnautojams, išskyrus statutinius valstybės tarnautojus, kuriems šis įstatymas taikomas tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja kiti įstatymai ar statutai.

2. Paslaugų valstybės tarnautojams taikoma šio įstatymo 2 straipsnio 2, 8, 10, 12 ir 13 dalys, 3 straipsnio 2 ir 3 dalys, 5 straipsnio 3 dalis, 6 straipsnio 1 ir 3 dalys, 7, 8, 9 ir 18 straipsniai, 56 straipsnio 1 dalies 4 ir 11 punktai, 62 straipsnio 1 ir 7 dalys, 68 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalys bei 79 straipsnio 2 dalis. Jiems taip pat taikomos šio įstatymo 16
ir 32 straipsnių bei 69 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos, jei atskiri įstatymai ar statutai, parengti atsižvelgiant į tarnybos ypatumus, nenustato kitaip.

3. Šis įstatymas netaikomas:

1) valstybės politikams;

2) Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, kitų teismų teisėjams ir prokurorams;

3) valstybės kontrolieriui;

4) Lietuvos banko valdybos pirmininkui, jo pavaduotojams, valdybos nariams;

5) Seimo kontrolieriams;

6) moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriui;

7)Seimo, Seimo Pirmininko ar Respublikos Prezidento paskirtiems valstybinių komisijų pirmininkams, jų pavaduotojams ir nariams;

8)profesinės karo tarnybos kariams;

9)valstybės ir savivaldybių įmonių darbuotojams;

10) ūkines ir technines funkcijas atliekantiems Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų darbuotojams ne Lietuvos Respublikos piliečiams.

5 straipsnis. Darbo įstatymų taikymas

1. Su viešojo administravimo valstybės tarnautojais darbo sutartys nesudaromos.

2. Darbo įstatymai bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys darbo santykius bei socialines garantijas, viešojo administravimo valstybės tarnautojams galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam įstatymui, kitiems jų statusą reglamentuojantiems įstatymams ar statutams.

3. Paslaugų valstybės tarnautojams taikomi darbo įstatymai,išskyrus jų nuostatas, nurodytas šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje bei atskiruose įstatymuose ar statutuose.

74 straipsnis. Darbo ginčų nagrinėjimas ir sprendimas

Iki šio įstatymo įsigaliojimo kilę darbo ginčai, kurių šalys yra esami ir buvę valstybės tarnautojai, nagrinėjami pagal įstatymus, galiojusius iki šio įstatymo įsigaliojimo.

III. GINČŲ, KYLANČIŲ IŠ VALSTYBĖS TARNYBOS TEISINIŲ SANTYKIŲ NAGRINĖJIMAS

Tarnybiniai ginčai – valstybės tarnautojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, ginčai su administracija, susiję su tarnautojo statuso įgijimu, pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio priemonių taikymu.

Tarnybinių ginčų nagrinėjimą nustato administracinių bylų teisenos įstatymas (1999m. sausio 14d. Nr. VIII-1029)

3 straipsnis. Ginčai dėl teisės

1. Administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje.

2. Teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

4 straipsnis. Įstatymų taikymas nagrinėjant administracines bylas

1. Teismas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.

2. Jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją. Gavęs Konstitucinio Teismo nutarimą, teismas atnaujina bylos nagrinėjimą. Minėtos taisyklės taikomos ir tais atvejais, kai teismas suabejoja, ar Respublikos Prezidento aktas arba Vyriausybės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, neprieštarauja įstatymams ar Konstitucijai.

3. Administracinių bylų procesas vyksta pagal administracinio proceso įstatymus, galiojančius bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu.

4. Jeigu yra prieštaravimas tarp šio įstatymo normų ir kitų įstatymų (išskyrus specialiuosius įstatymus), teismas turi vadovautis Administracinių bylų teisenos įstatymo normomis.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1068 žodžiai iš 3542 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.