Verslo organizavimas -verslo liudijimai individuali veikla
5 (100%) 1 vote

Verslo organizavimas -verslo liudijimai individuali veikla

ĮVADAS

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad fiziniai asmenys turi teisę verstis ūkine komercine veikla ir neįsteigę įmonės. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas tokią veiklą apibrėžia kaip individualią, kuria versdamasis fizinis asmuo (gyventojas) siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos. Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 “Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos”. Šiuo nutarimu taip pat patvirtintas individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas.

Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gavęs pajamų iš veiklos, uria vertėsi turėdamas verslo liudujimą, privalo iki kitų metų gegužės 1 dienos pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Deklaruojant pajamas iš minėtos veiklos, jokios išlaidos susijusios su ta individualia veikla, neatimamos,kadangi išlaidų suma fiksuoto pajamų mokesčio, sumokėto už verslo liudijimą, dydžiui įtakos neturi.

Gyventojams, kurie individualia veikla verčiasi turėdami verslo liudijimus, taip pat netaikomi nei pagrindinis, nei individualūs neapmokestinamieji pajamų dydžiai.I dalis. VERSLO LIUDIJIMAI

1. VERSLO LIUDIJIMO ĮSIGIJIMAS

Dėl verslo liudijimo įsigijimo reikia kreiptis į vietos VMI, kurios veiklos teritorijoje yra nuolatinė gyvenamoji vieta. Nuo 2003 m. sausio 1 d., įsigaliojus GPMĮ, nuolatinė gyvenamoji vieta apibūdinama kaip bet kokia vieta, kurioje fizinis asmuo turi galimybę gyventi ir kurią jis įkuria, išlaiko ir naudojasi. Vadinasi, verslo liudijimą išduos nuolatinės gyvenamosios vietos VMI, nesvarbu, kad veiklos objektas yra kitos vietos VMI teritorijoje.

Pavyzdys. Tarkime, kad asmuo gyvena Vilniuje ir asmeninės nuosavybės teise turi gyvenamąsias patalpas Palangoje, kurias nori išnuomoti. Patalpų nuomos verslo liudijimą jis turi įsigyti Vilniaus VMI.

1.1. Dokumentai,kuriuos reikia pateikti, norint įsigyti verslo liudijimą

Verslo liudijimus išduoda apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, tačiau veikla gali būti vykdoma kitos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorijoje. Gyventojų prašymu išduotame verslo liudijime gali būti įrašomi šie fiziniai asmenys: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas), tačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas. Verslo liudijime nurodyti asmenys turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas.

Norint įsigyti verslo liudijimą, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui pateikiami šie dokumentai:

• prašymas (jame nurodoma: vardas, pavardė; gyvenamoji vieta; kurios veiklos rūšies verslo liudijimą norima įsigyti; laikotarpis, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą; verslo liudijimo galiojimo dienos (tik prekybinei veiklai, kai verslo liudijimas galioja ne visą laikotarpį); duomenys, kuriais remiantis gali būti taikomas savivaldybių tarybų nustatyta mažesnis pajamų mokestis (nurodote, kad esate I, II arba III grupės invalidas, senatvės pensininkas, arba asmuo, kuris vienas auginate bent vieną vaiką iki 18 metų, taip pat sutuoktiniai, auginantys tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vaiką invalidą, bedarbis, įregistruotas teritorinėje darbo biržoje); duomenys apie kompiuterinių žaidimų komplektų skaičių, duomenys apie nuomojamas patalpas (kompiuterinių žaidimų bei patalpų nuomos verslo liudijimams įsigyti).

Apie nuomojamas patalpas pateikiami duomenys, tapatūs duomenims, pagal kuriuos savivaldybė nustatė pajamų mokesčio dydį. Jeigu įmanoma – nurodoma veiklos vieta, kuri įrašoma į verslo liudijimą. Prašymas gali būti laisvos formos arba vietos VMI parengtos tipinės formos.

• asmens pasas arba kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

• nuotrauka (3×4 cm formato);

• giminystę, santuoką, globą (rūpybą) patvirtinantys dokumentai (kai verslo liudijime įrašomi kiti fiziniai asmenys);

• dokumentai, kuriais remiantis gali būti taikomas savivaldybių tarybos nustatytas mažesnis pajamų mokestis (jeigu savivaldybės taryba yra priėmusi atitinkamą sprendimą);

• sudaryta su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais autorinė licencinė sutartis, suteikianti teisę platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (prekiauti jais ir (arba) juos nuomoti);

• leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba leidimas laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje (jeigu verslo liudijimą įsigyja užsienietis).

Šie dokumentai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui turi būti pateikti iki laikotarpio, kuriam išduodamas verslo liudijimas, pradžios. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos.

Verslo liudijimas neišduodamas, jeigu:

• apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui nepateikiami nurodyti dokumentai;

• gyventojas, norintis įsigyti
verslo liudijimą, yra skolingas už praėjusį laikotarpį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Kiekvienos veiklos rūšies verslo liudijimai išduodami atskirai. Jeigu prašyme gyventojas nurodo veiklos vietą, ji įrašoma verslo liudijime. Verslo liudijimą pasirašo ir antspaudu patvirtina apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

1.2. Laikotarpis, kuriam išduodamas verslo liudijimas

Verslo liudijimai išduodami pageidaujamam mėnesių skaičiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip mėnesiui (jeigu mėnuo, kuriam išduodamas verslo liudijimas, nesutampa su kalendoriniu mėnesiu, – ne trumpiau kaip 30 dienų), išskyrus prekybos verslo liudijimus.

Pavyzdys. Gyventojas gali įsigyti siuvinėtų dirbinių gamybos verslo liudijimą 2003m. spalio mėnesiui ir nuo lapkričio 13d. iki gruodžio 12d. (t.y. – 30d.).

Prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami bet kuriam pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, tačiau šis laikotarpis negali nusitęsti į kitus kalendorinius metus, tai yra gyventojas gali įsigyti prekybos verslo liudijimą vienai arba kelioms dienoms, arba ilgesniam laikotarpiui. Prašyme turi būti įrašyta, kurio mėnesio kuriomis dienomis pageidaujama prekiauti, ir šios dienos nurodomos verslo liudijime.

Pavyzdys. Gyventojas gali įsigyti prekybos kioske verslo liudijimą 2003m. spalio 11 – 17 dienomis, spalio 20 ir 23 dienomis bei spalio 28 – lapkričio 12 dienomis.

Paskutinį kalendorinių metų mėnesį verslo liudijimas gali būti išduotas arba pratęstas laikotarpiui iki kalendorinių metų pabaigos, o mokėtinas pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Pavyzdys. Laikotarpiui iki 2003m. gruodžio 12d. įsigyti avalynės taisymo verslo liudijimą gyventojas gali pratęsti iki 2003m. gruodžio 31d., t.y. 19 dienų.

1.3. Verslo liudijimo galiojimo pratęsimas ir jo dublikato išdavimas.

Trumpesniam kaip kalendorinių metų laikotarpiui išduotas verslo liudijimas Jūsų pageidavimu gali būti pratęstas, kai sumokamas papildomas pajamų mokestis ir įmoka Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Prašymą pratęsti verslo liudijimo galiojimo laiką reikia pateikti, kol verslo liudijimas dar galioja. Verslo liudijimo galiojimo laikas pratęsiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo jį pratęsti pateikimo dienos. Laiku nepateikus prašymo, verslo liudijimo galiojimo laikas nepratęsiamas. Tokiu atveju gali būti išduotas naujas verslo liudijimas.

Jeigu verslo liudijimas prarandamas, vietos VMI galima pateikti prašymą išduoti verslo liudijimo dublikatą. Prašyme turi būti nurodytos verslo liudijimo praradimo priežastys. Kartu su prašymu reikia pateikti pasą ir nuotrauką.

1.4. Į verslo liudijimą įrašomi asmenys.

Gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, kuriai vykdyti išduotas verslo liudijimas, turi teisę dalyvauti ir šeimos nariai: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas). Tereikia, pateikiant vietos VMI prašymą dėl verslo liudijimo išdavimo, šiuos šeimos narius įrašyti į verslo liudijimą. Tačiau iš veiklos, kuriai vykdyti buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas.

Visi verslo liudijime nurodyti asmenys turi teisę (taip pat ir vienu metu) dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje kartu su verslo liudijimą įsigijusiu asmeniu ar jam nesant, tačiau tik vienoje veiklos vietoje, kadangi Tvarkoje nurodyta, kad veiklos vietoje privalu turėti verslo liudijimą (minėtoji Tvarka nenumato veikloje naudoti verslo liudijimų kopijų).

Užsienio valstybių piliečiai gali į verslo liudijimą įrašyti tik tuos individualioje veikloje dalyvausiančius šeimos narius, kurie turi leidimus nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

2. FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESTIS, JO APSKAIČIAVIMAS BEI SUMOKĖJIMAS

2.1. Pajamų mokesčio dydžiai

Vyriausybė rekomendavo savivaldybių taryboms nustatyti (patvirtinti) individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, kitų metų fiksuotus pajamų mokesčio dydžius.

Vyriausybė taip pat rekomendavo savivaldybių taryboms nustatyti mažesnį pajamų mokestį gyventojams:

– I, II arba III grupės invalidams,

– senatvės pensininkams,

– gyventojams, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų,

– sutuoktiniams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vaiką invalidą,

– bedarbiams, kurie nustatytąja tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose.

Informacija apie nustatytus (patvirtintus) fiksuotus pajamų mokesčio dydžius pateikiama vietos VMI, todėl į jas gali kreiptis gyventojas, norėdamas sužinoti kurios nors veiklos rūšies pajamų mokesčio dydžius.

2.2. Pajamų mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

Pajamų mokesčio, kurį gyventojas turi sumokėti įsigydamas verslo liudijimą, dydį apskaičiuoja vietos VMI, atsižvelgdama į prašyme išduoti verslo liudijimą nurodytus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius teisę į savivaldybių tarybų nustatytus mažesnius pajamų mokesčio dydžius. Mokėtinas pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikui. Jeigu prekybos verslo liudijimas išduodamas kelioms dienoms, nustatytas
pajamų mokestis dalijamas iš tų metų kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš prekiauti pageidaujamų dienų skaičiaus. Pajamų mokestis apvalinamas iki litų: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu. Pajamų mokestį gyventojas sumoka į vietos VMI biudžeto surenkamąją sąskaitą, nurodžius įmokos kodą. Pajamų mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sumokėjimo kvitų originalai turi būti pateikti vietos VMI iki verslo liudijimo išdavimo arba pratęsimo dienos.

2.3. Papildomo pajamų mokesčio sumokėjimas ar grąžinimas jau sumokėto

Jeigu verslo liudijimas išduotas ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis, per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos gyventojas privalo apie tai pranešti vietos VMI. Jeigu dėl duomenų pasikeitimo susidaro mokesčio permoka, ji gyventojui bus grąžinta arba įskaityta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525) nustatyta tvarka. Papildomai mokėtina arba grąžintina pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įvyko pasikeitimas, pirmosios dienos.Pavyzdys

Gyventojas yra III grupės invalidas, teikia elektrinių buities reikmenų taisymo paslaugas ir yra 4 mėnesiams (kovo – birželio) įsigijęs verslo liudijimą.

Šiai veiklos rūšiai savivaldybė yra nustačiusi metinį 1200 Lt pajamų mokestį arba mėnesinį 100 Lt mokestį. I, II ir III grupės invalidams savivaldybė pajamų mokestį per pusę sumažino: nustatė 600 Lt metinį arba 50 Lt mėnesinį pajamų mokestį.

Įsigydamas verslo liudijimą gyventojas sumokėjo 200 Lt pajamų mokesčio (50 x 4).

Medicininė komisija balandžio 12 d. gyventojo invalidumą panaikino, todėl iki balandžio 22 d.jis privalo apie tai pranešti vietos VMI ir iki verslo liudijimo galiojimo pabaigos (skaičiuojant nuo gegužės 1 dienos) sumokėti papildomą pajamų mokestį:

(100 – 50) x 2 = 100 Lt.

Tokia pat tvarka apskaičiuojama ir grąžintina pajamų mokesčio suma.Pajamų mokestis taip pat grąžinamas arba įskaitomas, kai verslo liudijime įrašytos rūšies veikla nutrūksta ir ja nesiverčiama iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos gyventojui:

– susirgus,

– išvykus nuolat gyventi į užsienį,

– mirus,

– kitais išimtinais atvejais vietos VMI vedėjo sprendimu.

Mirties atveju pajamų mokestis grąžinamas paveldėtojams arba įskaitomas palikėjo mokestinei nepriemokai padengti. Šiuo atveju grąžinama arba įskaitoma pajamų mokesčio suma skaičiuojama laikotarpio nuo palikimo atsiradimo momento iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

Ligos atveju,pateikus ligos faktą pagrindžiančius dokumentus, grąžintina pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo ligos pradžios iki verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

Kitais atvejais grąžinama arba įskaitoma pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo rašytinio prašymo grąžinti arba įskaityti pajamų mokestį vietos VMI gavimo dienos iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.Pavyzdys

Gyventojas buvo įsigijęs kurios nors veiklos verslo liudijimą sausio – kovo mėnesiams ir sumokėjo 300 Lt pajamų mokestį.

(1200 : 12) x 3 = 300 Lt, kur:

1200 – metinis pajamų mokestis,

12 – metų mėnesių skaičius,

3 – verslo liudijimo galiojimo laikas (mėnesiais).

Vasario 20 d. nusprendė išvykti į užsienį ir veiklą nutraukė. Vasario 25 d. apie veiklos nutraukimą raštiškai pranešė vietos VMI.

Grąžintina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama taip:

(1200 : 365) x 35 = 115 Lt, kur:

365 – metų dienų skaičius,

35 – dienų skaičius nuo prašymo grąžinti pajamų mokestį įteikimo dienos iki verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.Jeigu verslo liudijime yra įrašyti šeimos nariai, tai grąžintina arba įskaitytina pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo to verslo liudijimo grąžinimo vietos VMI dienos iki verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

3. PAJAMŲ MOKESČIO UŽ VERSLO LIUDIJIMĄ MOKĖJIMAS BEI KITOS MOKESTINĖS PRIEVOLĖS

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas nustato, kad už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 “Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos” nustato, kad mokėtiną pajamų mokestį apskaičiuoja apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, atsižvelgdamas į prašyme nurodytus duomenis ir pateiktus dokumentus. Pajamų mokestis turi būti sumokėtas prieš išduodant verslo liudijimą.

Mokėtinas už verslo liudijimą pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikui. Jeigu prekybos verslo liudijimas išduodamas kelioms dienoms, nustatytas metinis pajamų mokestis dalijamas iš metų kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš prekiauti pageidaujamų dienų skaičiaus. Jeigu verslo liudijimas išduotas ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis,
gyventojas per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos privalo pranešti apie tai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui. Jeigu dėl duomenų, pagal kuriuos skaičiuojamas pajamų mokestis, pasikeitimų susidaro pajamų mokesčio permoka, ji grąžinama arba įskaitoma Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybių tarybos gali nustatyti mažesnį pajamų mokestį gyventojams – I, II arba III grupės invalidams, senatvės pensininkams, gyventojams, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų, sutuoktiniams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vaiką invalidą, taip pat bedarbiams, kurie nustatytąja tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Be to, verslo liudijimus įsigiję gyventojai:

• privalo registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais (PVM) ir šį mokestį mokėti pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, jeigu jų pajamos per metus ne mažesnės nei 100 tūkst. litų, o tuo atveju, kai jų pajamos per metus mažesnės nei 100 tūkst. litų, turi teisę registruotis PVM ir mokėti PVM, jei jie to pageidauja;

• neatleidžiami nuo prekyvietę eksploatuojančios įmonės rinkliavų ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų mokestinių prievolių.

4. VERSLO LIUDIJIMUS ĮSIGYJUSIŲ GYVENTOJŲ TEISĖS

Išduotas kurios nors veiklos rūšies verslo liudijimas suteikia teisę:

– verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla (neribojant veiklos teritorijos), jeigu kitaip nenustato individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas,

– parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, jeigu kitaip nenustatyta individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąraše. Minėtajame sąraše kai kurios veiklos rūšys pažymėtos ženklais:

(x). Šis ženklas reiškia, kad verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ar teikti paslaugų įmonei, jeigu veiklos rūšis, kuria verstis yra įsigytas verslo liudijimas, yra viena iš veiklos rūšių, kuria verčiasi įmonė;

Jeigu ši veiklos rūšis tik įrašyta į įmonės registravimo pažymėjimą, tačiau įmonė ja faktiškai nesiverčia, tai, turint verslo liudijimą, galima tokiai įmonei parduoti savo gamybos prekes ar teikti paslaugas.

Pavyzdys

Gyventojas įsigijo baldų gamybos verslo liudijimą, pažymėtą ženklu (x). Savo gamybos dirbinius jis gali parduoti prekybos įmonei ar įmonei, kuri verčiasi avalynės gamyba, tačiau minėtųjų dirbinių jis negali parduoti įmonei, kuri taip pat gamina baldus.(xx). Šis ženklas reiškia, kad verslo liudijimas suteikia teisę savo gamybos prekes ir paslaugas parduoti tik gyventojams;

Pavyzdys

Gyventojas įsigijo projektinių – konstruktorinių darbų verslo liudijimą, pažymėtą ženklu (xx). Gyvenamųjų namų projektuoti jis negali jokios rūšies įmonei, įstaigai ar organizacijai, o tik gyventojams.- prekybos verslo liudijimas suteikia teisę parduoti prekes gyventojams, taip pat parduoti prekes ir verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams. Parduodant prekes įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, gyventojų pajamos apmokestinamos GPMĮ nustatyta tvarka.

Tais atvejais, kai gamybos ir paslaugų, pažymėtų ženklu (xx), verslo liudijimus įsigiję gyventojai parduoda prekes ar savo gamybos gaminius bei teikia paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms (taip pat užsienio įmonėms ir organizacijoms), taip pat, kai gamybos ir paslaugų, pažymėtų ženklu (x), verslo liudijimus įsigiję gyventojai parduoda savo gamybos prekes ar teikia paslaugas įmonėms, kurių viena iš veiklos rūšių atitinka veiklos rūšį, kuria verstis yra įsigytas verslo liudijimas, tai jų gautos pajamos apmokestinamos GPMĮ nustatyta tvarka.

*. Šis ženklas reiškia, kad verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti nurodytomis savo gamybos prekėmis be prekybos verslo liudijimo.

Išduotas verslo liudijimas verstis kuria nors veiklos rūšimi nesuteikia teisę:

• prekiauti automobiliais, cukrumi;

• prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, turinčiose prekyvietės statusą), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose;

• prekiauti prekyvietėse gyventojams, įsigijusiems išnešiojamosios ir išvežiojamosios prekybos verslo liudijimus;

• Verstis licenzijuojama veikla.

5. DOKUMENTAI, NAUDOJAMI VEIKLOJE

Įsigijęs verslo liudijimą, jį gyventojas privalo turėti individualios veiklos vietoje.

Jeigu kartu veikloje dalyvauja ir į verslo liudijimą įrašytas vienas šeimos narių, tai jis veiklos vietoje privalo turėti notariškai patvirtintą giminystės ryšį su verslo liudijimą turinčiu gyventoju pagrindžiantį dokumentą.

5.1. Prekių, medžiagų ir žaliavų įsigyjimo dokumentai

Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, – prekybos vietoje, o gamybos verslo liudijimus, – gamybos vietoje privalo turėti verslo liudijimus ir šiuos prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus:

1. Sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš
juridinių asmenų arba užsienio valstybės juridinių asmenų, vykdančių veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje. Kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla – prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą. Tuomet, kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos ES valstybėse, prekybos (gamybos) vietoje būtina turėti dokumentą, kuriuo įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų tiekimas ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį.

2. Importo deklaraciją, kuria įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų importas į ES muitų teritoriją – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos ne ES muitų teritorijoje.

3. Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvito pirmąjį egzempliorių arba PVM sąskaitą faktūrą – kai prekės perkamos iš gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą verstis prekyba, kai iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo perkama jo pagaminta produkcija, kai žemės ūkio produkcija perkama iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba kai iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) perkami asmeninės nuosavybės teise priklausantys daiktai.

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, suteikiančius teisę prekiauti savo pagaminta produkcija, prekybos vietoje privalo turėti krovinio važtaraštį.

Prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentai, kurie yra specialūs apskaitos dokumentai, turi būti saugomi 5 metus, kiti dokumentai – 2 metus. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, šiuos dokumentus saugo patys arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka perduoda juos saugoti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui. Sutuoktiniai, įsigiję atskirus verslo liudijimus, toje pačioje prekyvietėje gali prekiauti prekėmis turėdami vieno iš jų vardu išrašytus prekių įsigijimo dokumentus ir notariškai patvirtintą santuokos liudijimo nuorašą.

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus platinti audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (prekiauti jais ir (arba) juos nuomoti), platinimo (prekybos ir (arba) nuomos) vietoje privalo turėti sudarytą su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais autorinę licencinę sutartį, suteikiančią teisę platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (prekiauti jais ir (arba) juos nuomoti).

Verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams rekomenduojama turėti laisvos formos žurnalus, kuriuose būtų registruojami valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekami tikrinimai.

5.2. Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo dokumentai

Įsigydamas verslo liudijimą gyventojas privalo įsigyti ir prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų knygeles bei turėti jas prekių pardavimo ar paslaugų teikimo vietoje. Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų galima įsigyti vietos VMI. Jų forma ir pildymo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379 ,,Dėl prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo”.

Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, parduodami prekes gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus, privalo išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus, o kitiems pirkėjams šie kvitai išrašomi jų pageidavimu. Kvitą išrašo prekių pardavėjas. Pirmasis kvito egzempliorius duodamas prekių pirkėjui, o antrasis – lieka pardavėjui.

Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus ir esantys PVM mokėtojais, parduodami prekes privalo pirkėjui pageidaujant išrašyti ir PVM sąskaitą faktūrą.

Gyventojai, įsigiję kitos nei prekybos veiklos verslo liudijimus, parduodami savo gamybos prekes (išskyrus atvejus, kai savo gamybos prekės parduodamos gyventojams, įsigijusiems verslo liudijimus) arba suteikdami paslaugas, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus privalo išrašyti pirkėjams arba paslaugų gavėjams jų pageidavimu. Kvitą išrašo prekių pardavėjas arba paslaugų teikėjas. Pirmasis kvito egzempliorius duodamas prekių pirkėjui, paslaugų gavėjui, o antrasis – lieka pardavėjui, paslaugų teikėjui.

Gyventojai, įsigiję kitos nei prekybos veiklos verslo liudijimus ir esantys PVM mokėtojais, parduodami savo gamybos prekes arba suteikdami paslaugas, pirkėjo arba paslaugos gavėjo pageidavimu privalo išrašyti ir PVM sąskaitą faktūrą.

Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą ir perkantis iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo (ne PVM mokėtojo) jo pagamintą produkciją arba perkantis žemės ūkio produkciją iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba perkantis iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus, privalo išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus. Šiuo atveju kvitą išrašo prekių pirkėjas. Antrasis kvito egzempliorius duodamas prekių pardavėjui, o pirmasis-lieka prekių pirkėjui.

6. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS

Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1976 patvirtintos Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos tvarkos 2 punkte nustatyta, kad gyventojai,
verslo liudijimus, privalo pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.

Žurnalo forma ir jo pildymo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 ,,Dėl Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 127-5760). Jį galima pamatyti VMI prie FM interneto puslapyje www.vmi.lt. Žurnalais nemokamai aprūpina vietos VMI.

Pateikiami šio žurnalo pildymo pavyzdžiai.

1. Titulinio lapo užpildymas.

Žurnalo pildymas pradedamas nuo titulinio lapo. Visi duomenys, kuriuos reikia įrašyti į titulinį lapą, yra verslo liudijime.

Titulinio lapo pildymo pavyzdys

GYVENTOJO,

ĮSIGIJUSIO VERSLO LIUDIJIMĄ,

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS

ŽURNALASa. k. 36503150255, Jonas Šimkūnas

(Gyventojo asmens kodas, vardas, pavardė)Nr. V 357001, 2003 m. rugsėjo 2 d.

(Verslo liudijimo Nr., išdavimo data)Prekyba kioskuose, 04. 01

(Veiklos pavadinimas ir kodas)Veiklos laikotarpio užrašymas.

Žurnalo pirmojo puslapio viršuje, tam skirtoje vietoje įrašomi veiklos metai ir mėnuo.

Pavyzdys

2003 metai, rugsėjo mėnuoŽurnalo formos sudėtis.

Žurnalo forma susideda iš 2-jų dalių: pajamų ir išlaidų

PAJAMOS IŠLAIDOSPajamų dalies pildymas.

1 skiltyje nurodomas dienos, kurią buvo gautos pajamos už parduotas prekes, savo gamybos produkciją ar atliktas paslaugas, eilės numeris. Ta diena, kurią gyventojas pradėjo veiklą ir gavo pirmąsias pajamas, eilės numeris bus ,,1“, toliau ,,2“ ir taip toliau.

2 skiltyje įrašoma mėnesio diena, kurią buvo gautos pajamos. Pvz., 03, 05 ir taip toliau. Jeigu kurią mėnesio dieną veikla nevykdoma ir pajamos negaunamos – tos dienos į Žurnalą įrašyti nereikia.

3 skiltyje įrašoma per veiklos dieną gautų pajamų suma.

Įrašai apie gautas pajamas daromi kiekvieną dieną, kurią jos gautos.

Pavyzdys

PAJAMOS

Eilės numeris Mėnesio dienos,kurių duomenys įrašomi Suma

(litais)

1 2 3

1 05 200,-Jei kurią dieną pajamų negauta – įrašo daryti nereikia. Šioje skiltyje taip pat nerašomos pajamos, nesusietos su individualia veikla, pvz. pajamos už parduotą asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą.

Pasitaiko, kad parduodamos nekokybiškos prekės ar atliekamos nekokybiškos paslaugos, todėl prekės pirkėjas ar paslaugos gavėjas reikalauja grąžinti už jas sumokėtus pinigus. Jeigu pirkėjas arba paslaugos gavėjas teisus ir pinigai jam grąžinami, tai grąžinimo dieną 3 skiltyje įrašoma ,,išmokėti pinigai už grąžintas prekes“ arba ,,išmokėti pinigai už nekokybiškas paslaugas“ ir su minuso ženklu (-) įrašoma išmokėta pinigų suma, (pvz., -100 Lt).

Pavyzdys

PAJAMOS

Eilės numeris Mėnesio dienos, kurių duomenys įrašomi Suma (litais)

1 2 3

2 07 Išmokėti pinigai už grąžintas prekes – 100,-Pasibaigus mėnesiui suskaičiuojama kiek pajamų per šį mėnesį gauta, todėl reikia susumuoti visų dirbtų dienų pajamas, iš gautos sumos atimti grąžintus pinigus už nekokybiškas prekes ar paslaugas ir gautą mėnesio pajamų sumą reikia pažymėti žurnalo puslapio apačioje.

Žurnalo pajamų dalies pildymo pavyzdys

PAJAMOS

Eilės

numeris Mėnesio dienos, kurių duomenys įrašomi Suma (litais)

1 2 3

1 05 200,-

2 07 250,-

Išmokėti pinigai už grąžintas prekes – 100,-

…n …31 3050,-

IŠ VISO: 3400,-

Parašas Jonas Šimkūnas

Mėnesio pajamų suma bus reikalinga, kai pasibaigus metams reikės pildyti ir pateikti Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją.

Išlaidų dalies pildymas.

Prieš pradedant šią dalį pildyti reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 patvirtintoje Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pildymo tvarkoje prie žodžio ,,išlaidos“ visur prirašomas žodis ,,apmokėtos“. Todėl Žurnale reikia išlaidas įrašyti tik tuomet, kai už prekes ar paslaugas yra apmokėta.

Pavyzdys

2003 m. rugsėjo mėnesį gyventojas pirko prekių už 5 tūkst. litų ir jas apmokėjo, o pardavė tą mėnesį tų prekių už 2 tūkst. litų. Žurnalo 6 skiltyje jis turės nurodyti visą už pirktas prekes sumokėtą išlaidų sumą, t.y. 5 tūkst. litų, nesvarbu, kiek šių prekių parduota. Arba: 2003 m. rugsėjo mėnesį gyventojas pirko prekių už 5 tūkst. litų, tačiau tą mėnesį už prekes sumokėjo tik 3 tūkst. litų, likusių 2 tūkst. litų sumos sumokėjimą atidedant spalio mėnesiui. Šiuo atveju Žurnalo 6 skiltyje jis nurodo 3 tūkst. litų už prekes sumokėtą sumą, o likusioji 2 tūkst. litų suma turės būti parodyta spalio mėnesį, kai ji bus sumokėta

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 4427 žodžiai iš 8766 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 1,45 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.