Verslo organizavimas -verslo liudijimai individuali veikla
5 (100%) 1 vote

Verslo organizavimas -verslo liudijimai individuali veikla

ĮVADAS

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad fiziniai asmenys turi teisę verstis ūkine komercine veikla ir neįsteigę įmonės. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas tokią veiklą apibrėžia kaip individualią, kuria versdamasis fizinis asmuo (gyventojas) siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos. Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 “Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos”. Šiuo nutarimu taip pat patvirtintas individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas.

Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gavęs pajamų iš veiklos, uria vertėsi turėdamas verslo liudujimą, privalo iki kitų metų gegužės 1 dienos pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Deklaruojant pajamas iš minėtos veiklos, jokios išlaidos susijusios su ta individualia veikla, neatimamos,kadangi išlaidų suma fiksuoto pajamų mokesčio, sumokėto už verslo liudijimą, dydžiui įtakos neturi.

Gyventojams, kurie individualia veikla verčiasi turėdami verslo liudijimus, taip pat netaikomi nei pagrindinis, nei individualūs neapmokestinamieji pajamų dydžiai.I dalis. VERSLO LIUDIJIMAI

1. VERSLO LIUDIJIMO ĮSIGIJIMAS

Dėl verslo liudijimo įsigijimo reikia kreiptis į vietos VMI, kurios veiklos teritorijoje yra nuolatinė gyvenamoji vieta. Nuo 2003 m. sausio 1 d., įsigaliojus GPMĮ, nuolatinė gyvenamoji vieta apibūdinama kaip bet kokia vieta, kurioje fizinis asmuo turi galimybę gyventi ir kurią jis įkuria, išlaiko ir naudojasi. Vadinasi, verslo liudijimą išduos nuolatinės gyvenamosios vietos VMI, nesvarbu, kad veiklos objektas yra kitos vietos VMI teritorijoje.

Pavyzdys. Tarkime, kad asmuo gyvena Vilniuje ir asmeninės nuosavybės teise turi gyvenamąsias patalpas Palangoje, kurias nori išnuomoti. Patalpų nuomos verslo liudijimą jis turi įsigyti Vilniaus VMI.

1.1. Dokumentai,kuriuos reikia pateikti, norint įsigyti verslo liudijimą

Verslo liudijimus išduoda apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, tačiau veikla gali būti vykdoma kitos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorijoje. Gyventojų prašymu išduotame verslo liudijime gali būti įrašomi šie fiziniai asmenys: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas), tačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas. Verslo liudijime nurodyti asmenys turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas.

Norint įsigyti verslo liudijimą, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui pateikiami šie dokumentai:

• prašymas (jame nurodoma: vardas, pavardė; gyvenamoji vieta; kurios veiklos rūšies verslo liudijimą norima įsigyti; laikotarpis, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą; verslo liudijimo galiojimo dienos (tik prekybinei veiklai, kai verslo liudijimas galioja ne visą laikotarpį); duomenys, kuriais remiantis gali būti taikomas savivaldybių tarybų nustatyta mažesnis pajamų mokestis (nurodote, kad esate I, II arba III grupės invalidas, senatvės pensininkas, arba asmuo, kuris vienas auginate bent vieną vaiką iki 18 metų, taip pat sutuoktiniai, auginantys tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vaiką invalidą, bedarbis, įregistruotas teritorinėje darbo biržoje); duomenys apie kompiuterinių žaidimų komplektų skaičių, duomenys apie nuomojamas patalpas (kompiuterinių žaidimų bei patalpų nuomos verslo liudijimams įsigyti).

Apie nuomojamas patalpas pateikiami duomenys, tapatūs duomenims, pagal kuriuos savivaldybė nustatė pajamų mokesčio dydį. Jeigu įmanoma – nurodoma veiklos vieta, kuri įrašoma į verslo liudijimą. Prašymas gali būti laisvos formos arba vietos VMI parengtos tipinės formos.

• asmens pasas arba kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

• nuotrauka (3×4 cm formato);

• giminystę, santuoką, globą (rūpybą) patvirtinantys dokumentai (kai verslo liudijime įrašomi kiti fiziniai asmenys);

• dokumentai, kuriais remiantis gali būti taikomas savivaldybių tarybos nustatytas mažesnis pajamų mokestis (jeigu savivaldybės taryba yra priėmusi atitinkamą sprendimą);

• sudaryta su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais autorinė licencinė sutartis, suteikianti teisę platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (prekiauti jais ir (arba) juos nuomoti);

• leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba leidimas laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje (jeigu verslo liudijimą įsigyja užsienietis).

Šie dokumentai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui turi būti pateikti iki laikotarpio, kuriam išduodamas verslo liudijimas, pradžios. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos.

Verslo liudijimas neišduodamas, jeigu:

• apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui nepateikiami nurodyti dokumentai;

• gyventojas, norintis įsigyti
verslo liudijimą, yra skolingas už praėjusį laikotarpį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Kiekvienos veiklos rūšies verslo liudijimai išduodami atskirai. Jeigu prašyme gyventojas nurodo veiklos vietą, ji įrašoma verslo liudijime. Verslo liudijimą pasirašo ir antspaudu patvirtina apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

1.2. Laikotarpis, kuriam išduodamas verslo liudijimas

Verslo liudijimai išduodami pageidaujamam mėnesių skaičiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip mėnesiui (jeigu mėnuo, kuriam išduodamas verslo liudijimas, nesutampa su kalendoriniu mėnesiu, – ne trumpiau kaip 30 dienų), išskyrus prekybos verslo liudijimus.

Pavyzdys. Gyventojas gali įsigyti siuvinėtų dirbinių gamybos verslo liudijimą 2003m. spalio mėnesiui ir nuo lapkričio 13d. iki gruodžio 12d. (t.y. – 30d.).

Prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami bet kuriam pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, tačiau šis laikotarpis negali nusitęsti į kitus kalendorinius metus, tai yra gyventojas gali įsigyti prekybos verslo liudijimą vienai arba kelioms dienoms, arba ilgesniam laikotarpiui. Prašyme turi būti įrašyta, kurio mėnesio kuriomis dienomis pageidaujama prekiauti, ir šios dienos nurodomos verslo liudijime.

Pavyzdys. Gyventojas gali įsigyti prekybos kioske verslo liudijimą 2003m. spalio 11 – 17 dienomis, spalio 20 ir 23 dienomis bei spalio 28 – lapkričio 12 dienomis.

Paskutinį kalendorinių metų mėnesį verslo liudijimas gali būti išduotas arba pratęstas laikotarpiui iki kalendorinių metų pabaigos, o mokėtinas pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Pavyzdys. Laikotarpiui iki 2003m. gruodžio 12d. įsigyti avalynės taisymo verslo liudijimą gyventojas gali pratęsti iki 2003m. gruodžio 31d., t.y. 19 dienų.

1.3. Verslo liudijimo galiojimo pratęsimas ir jo dublikato išdavimas.

Trumpesniam kaip kalendorinių metų laikotarpiui išduotas verslo liudijimas Jūsų pageidavimu gali būti pratęstas, kai sumokamas papildomas pajamų mokestis ir įmoka Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Prašymą pratęsti verslo liudijimo galiojimo laiką reikia pateikti, kol verslo liudijimas dar galioja. Verslo liudijimo galiojimo laikas pratęsiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo jį pratęsti pateikimo dienos. Laiku nepateikus prašymo, verslo liudijimo galiojimo laikas nepratęsiamas. Tokiu atveju gali būti išduotas naujas verslo liudijimas.

Jeigu verslo liudijimas prarandamas, vietos VMI galima pateikti prašymą išduoti verslo liudijimo dublikatą. Prašyme turi būti nurodytos verslo liudijimo praradimo priežastys. Kartu su prašymu reikia pateikti pasą ir nuotrauką.

1.4. Į verslo liudijimą įrašomi asmenys.

Gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, kuriai vykdyti išduotas verslo liudijimas, turi teisę dalyvauti ir šeimos nariai: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas). Tereikia, pateikiant vietos VMI prašymą dėl verslo liudijimo išdavimo, šiuos šeimos narius įrašyti į verslo liudijimą. Tačiau iš veiklos, kuriai vykdyti buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas.

Visi verslo liudijime nurodyti asmenys turi teisę (taip pat ir vienu metu) dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje kartu su verslo liudijimą įsigijusiu asmeniu ar jam nesant, tačiau tik vienoje veiklos vietoje, kadangi Tvarkoje nurodyta, kad veiklos vietoje privalu turėti verslo liudijimą (minėtoji Tvarka nenumato veikloje naudoti verslo liudijimų kopijų).

Užsienio valstybių piliečiai gali į verslo liudijimą įrašyti tik tuos individualioje veikloje dalyvausiančius šeimos narius, kurie turi leidimus nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

2. FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESTIS, JO APSKAIČIAVIMAS BEI SUMOKĖJIMAS

2.1. Pajamų mokesčio dydžiai

Vyriausybė rekomendavo savivaldybių taryboms nustatyti (patvirtinti) individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, kitų metų fiksuotus pajamų mokesčio dydžius.

Vyriausybė taip pat rekomendavo savivaldybių taryboms nustatyti mažesnį pajamų mokestį gyventojams:

– I, II arba III grupės invalidams,

– senatvės pensininkams,

– gyventojams, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų,

– sutuoktiniams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vaiką invalidą,

– bedarbiams, kurie nustatytąja tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose.

Informacija apie nustatytus (patvirtintus) fiksuotus pajamų mokesčio dydžius pateikiama vietos VMI, todėl į jas gali kreiptis gyventojas, norėdamas sužinoti kurios nors veiklos rūšies pajamų mokesčio dydžius.

2.2. Pajamų mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

Pajamų mokesčio, kurį gyventojas turi sumokėti įsigydamas verslo liudijimą, dydį apskaičiuoja vietos VMI, atsižvelgdama į prašyme išduoti verslo liudijimą nurodytus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius teisę į savivaldybių tarybų nustatytus mažesnius pajamų mokesčio dydžius. Mokėtinas pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikui. Jeigu prekybos verslo liudijimas išduodamas kelioms dienoms, nustatytas
pajamų mokestis dalijamas iš tų metų kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš prekiauti pageidaujamų dienų skaičiaus. Pajamų mokestis apvalinamas iki litų: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu. Pajamų mokestį gyventojas sumoka į vietos VMI biudžeto surenkamąją sąskaitą, nurodžius įmokos kodą. Pajamų mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sumokėjimo kvitų originalai turi būti pateikti vietos VMI iki verslo liudijimo išdavimo arba pratęsimo dienos.

2.3. Papildomo pajamų mokesčio sumokėjimas ar grąžinimas jau sumokėto

Jeigu verslo liudijimas išduotas ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis, per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos gyventojas privalo apie tai pranešti vietos VMI. Jeigu dėl duomenų pasikeitimo susidaro mokesčio permoka, ji gyventojui bus grąžinta arba įskaityta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525) nustatyta tvarka. Papildomai mokėtina arba grąžintina pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įvyko pasikeitimas, pirmosios dienos.Pavyzdys

Gyventojas yra III grupės invalidas, teikia elektrinių buities reikmenų taisymo paslaugas ir yra 4 mėnesiams (kovo – birželio) įsigijęs verslo liudijimą.

Šiai veiklos rūšiai savivaldybė yra nustačiusi metinį 1200 Lt pajamų mokestį arba mėnesinį 100 Lt mokestį. I, II ir III grupės invalidams savivaldybė pajamų mokestį per pusę sumažino: nustatė 600 Lt metinį arba 50 Lt mėnesinį pajamų mokestį.

Įsigydamas verslo liudijimą gyventojas sumokėjo 200 Lt pajamų mokesčio (50 x 4).

Medicininė komisija balandžio 12 d. gyventojo invalidumą panaikino, todėl iki balandžio 22 d.jis privalo apie tai pranešti vietos VMI ir iki verslo liudijimo galiojimo pabaigos (skaičiuojant nuo gegužės 1 dienos) sumokėti papildomą pajamų mokestį:

(100 – 50) x 2 = 100 Lt.

Tokia pat tvarka apskaičiuojama ir grąžintina pajamų mokesčio suma.Pajamų mokestis taip pat grąžinamas arba įskaitomas, kai verslo liudijime įrašytos rūšies veikla nutrūksta ir ja nesiverčiama iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos gyventojui:

– susirgus,

– išvykus nuolat gyventi į užsienį,

– mirus,

– kitais išimtinais atvejais vietos VMI vedėjo sprendimu.

Mirties atveju pajamų mokestis grąžinamas paveldėtojams arba įskaitomas palikėjo mokestinei nepriemokai padengti. Šiuo atveju grąžinama arba įskaitoma pajamų mokesčio suma skaičiuojama laikotarpio nuo palikimo atsiradimo momento iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

Ligos atveju,pateikus ligos faktą pagrindžiančius dokumentus, grąžintina pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo ligos pradžios iki verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

Kitais atvejais grąžinama arba įskaitoma pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo rašytinio prašymo grąžinti arba įskaityti pajamų mokestį vietos VMI gavimo dienos iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.Pavyzdys

Gyventojas buvo įsigijęs kurios nors veiklos verslo liudijimą sausio – kovo mėnesiams ir sumokėjo 300 Lt pajamų mokestį.

(1200 : 12) x 3 = 300 Lt, kur:

1200 – metinis pajamų mokestis,

12 – metų mėnesių skaičius,

3 – verslo liudijimo galiojimo laikas (mėnesiais).

Vasario 20 d. nusprendė išvykti į užsienį ir veiklą nutraukė. Vasario 25 d. apie veiklos nutraukimą raštiškai pranešė vietos VMI.

Grąžintina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama taip:

(1200 : 365) x 35 = 115 Lt, kur:

365 – metų dienų skaičius,

35 – dienų skaičius nuo prašymo grąžinti pajamų mokestį įteikimo dienos iki verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.Jeigu verslo liudijime yra įrašyti šeimos nariai, tai grąžintina arba įskaitytina pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo to verslo liudijimo grąžinimo vietos VMI dienos iki verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

3. PAJAMŲ MOKESČIO UŽ VERSLO LIUDIJIMĄ MOKĖJIMAS BEI KITOS MOKESTINĖS PRIEVOLĖS

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas nustato, kad už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 “Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos” nustato, kad mokėtiną pajamų mokestį apskaičiuoja apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, atsižvelgdamas į prašyme nurodytus duomenis ir pateiktus dokumentus. Pajamų mokestis turi būti sumokėtas prieš išduodant verslo liudijimą.

Mokėtinas už verslo liudijimą pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikui. Jeigu prekybos verslo liudijimas išduodamas kelioms dienoms, nustatytas metinis pajamų mokestis dalijamas iš metų kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš prekiauti pageidaujamų dienų skaičiaus. Jeigu verslo liudijimas išduotas ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis,
gyventojas per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos privalo pranešti apie tai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui. Jeigu dėl duomenų, pagal kuriuos skaičiuojamas pajamų mokestis, pasikeitimų susidaro pajamų mokesčio permoka, ji grąžinama arba įskaitoma Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybių tarybos gali nustatyti mažesnį pajamų mokestį gyventojams – I, II arba III grupės invalidams, senatvės pensininkams, gyventojams, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų, sutuoktiniams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vaiką invalidą, taip pat bedarbiams, kurie nustatytąja tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Be to, verslo liudijimus įsigiję gyventojai:

• privalo registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais (PVM) ir šį mokestį mokėti pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, jeigu jų pajamos per metus ne mažesnės nei 100 tūkst. litų, o tuo atveju, kai jų pajamos per metus mažesnės nei 100 tūkst. litų, turi teisę registruotis PVM ir mokėti PVM, jei jie to pageidauja;

• neatleidžiami nuo prekyvietę eksploatuojančios įmonės rinkliavų ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų mokestinių prievolių.

4. VERSLO LIUDIJIMUS ĮSIGYJUSIŲ GYVENTOJŲ TEISĖS

Išduotas kurios nors veiklos rūšies verslo liudijimas suteikia teisę:

– verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla (neribojant veiklos teritorijos), jeigu kitaip nenustato individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas,

– parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, jeigu kitaip nenustatyta individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąraše. Minėtajame sąraše kai kurios veiklos rūšys pažymėtos ženklais:

(x). Šis ženklas reiškia, kad verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ar teikti paslaugų įmonei, jeigu veiklos rūšis, kuria verstis yra įsigytas verslo liudijimas, yra viena iš veiklos rūšių, kuria verčiasi įmonė;

Jeigu ši veiklos rūšis tik įrašyta į įmonės registravimo pažymėjimą, tačiau įmonė ja faktiškai nesiverčia, tai, turint verslo liudijimą, galima tokiai įmonei parduoti savo gamybos prekes ar teikti paslaugas.

Pavyzdys

Gyventojas įsigijo baldų gamybos verslo liudijimą, pažymėtą ženklu (x). Savo gamybos dirbinius jis gali parduoti prekybos įmonei ar įmonei, kuri verčiasi avalynės gamyba, tačiau minėtųjų dirbinių jis negali parduoti įmonei, kuri taip pat gamina baldus.(xx). Šis ženklas reiškia, kad verslo liudijimas suteikia teisę savo gamybos prekes ir paslaugas parduoti tik gyventojams;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2649 žodžiai iš 8758 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.