Teisė ir valstybė
5 (100%) 1 vote

Teisė ir valstybė

1121314151617181

PLANAS

I Valstybės ir teisės sąveikos problema (įžanga)II Valstybės ir teisės santykis skirtngais požiūriais į teisės sampratą

1. Pozityvistinis požiūris:

a) valstybės ir teisės suvokimas,

b) kritika,

c) valstybės įtaka teisei.

2. Vertybinis (aksiologinis) požiūris:

a) valstybės ir teisės suvokimas,

b) teisinė valstybė,

c) kritika,

d) teisės įtaka valstybei.

3. Sociologinis požiūris:

a) valstybės ir teisės suvokimas,

b) kritika,

c) teisės ir valstybės sąveika ir santykinis savarankiškumas.

4. Lietuvos kelias į naują valstybės ir teisės suvokimą.

III Išvados

Šiame darbe nesistengiama išspręsti pačios teisės – valstybės santykio problemos, nes griežtai atmetant atskiras teorijas ir pasirenkant vieną vienintelę, galima tik sukurti uždarą sistemą – nesugebančią vystytis. Reikia suprasti įvairias teorijas, atrasti jų privalumus ir trūkumus. Tik taip galima suvokti šį klausimą. Be to, ko gero, nei vienas teisės teorijos klausimas negali būti išspręstas kartą ir visiems laikams. Kaip rašo A. Vaišvila, “teisės sampratos šiuolaikiškumas – tai jos apibrėžimų atitikimas konkrečios šalies einamojo momento žmogaus teisių saugos, socialinio kompromiso bei socialinės santarvės poreikius. Todėl istoriškai vėlesnės teisės definicijos nebūtinai turi būti nūdienos požiūriu moderniškesnės” . Analogiškai ir teisės bei valstybės santykio klausimas sprendžiamas konkrečių aplinkybių kontekste.

Teisės sampratos, teisės ir valstybės santykio klausimais Lietuvoje iki šiol buvo vengiama diskutuoti. Nors kardinaliai pasikeitė Lietuvos padėtis, Lietuvoje vyksta teisinė reforma, bet nekeičiamas visos teisės sistemos pagrindas – pats požiūris į teisę. Atrodo, kad šie klausimai vis dar laikomi reikšmingais vien teisininkams teoretikams. Bet teisės ir valstybės santykio klausimas nėra vien teorinis. Jo praktinės reikšmės esmė yra ta, ar valstybė yra susaistyta teisės, ar valstybei ir jos valdymo organams galioja visuomenei nustatyta tvarka, ar valstybė gali savo nuožiūra šią tvarką keisti . Teisės ir valstybės santykio klausimas iš tiesų yra svarbus. Kaip rašo P.Leonas, “kai tenka kalbėti apie teisės pagrindinius klausimus, neišvengi nepalietęs visuomenės ir valstybės, o kai kalbi apie visuomenės ir valstybės pagrindinius klausimus, negali nepaliesti teisės” . Todėl ateityje padėtis turėtų keistis, praktiniai sprendimai negali visą laiką pirmauti prieš teorinius. Taigi, kas žino, ar jau dabar prasidedantys šių klausimų svarstymai neperaugs į radikalius teisės teorijos problemų svarstymus.

Valstybės ir teisės santykis istoriškai keitėsi. Keitėsi ir požiūris į jį. Vyrauja nuomonė, kad valstybės ir teisės atsiradimas ir vystymasis – vieningas procesas, ir sunku nustatyti, kas atsirado pirmiau. Yra požiūris, kad teisė atsirado pirmiau už valstybę. Ji susiklosto ten, kur žmonės įsijungia į socialinius santykius, kur vystosi prekiniai santykiai, nuosavybė ir valdymas. O vėliau gimsta valstybė ir įstatymas kaip civilizuotesnė ir tobulesnė teisės forma. Kitu požiūriu, kaip rašo N.I. Matuzovas, “istoriškai valstybė ir teisė atsiranda vienu metu, veikiant toms pačioms priežastims” . Tai, kad vienu metu – nereiškia, kad tuo pačiu momentu ir adekvačiai. Tai sąlyginai ilgas periodas. Šiuo požiūriu valstybė ir teisė išauga iš papročių ir ekonominių poreikių. Savo nuomonę, be abejo, turi visos skirtingai teisę suvokiančios kryptis (ir normatyvistinė, ir sociologinė, ir kt.).

Galų gale, tai nėra labai svarbu. Daug svarbiau, kad teisei reikšmingu būdu valstybė iškyla tada, kai iškyla būtinybė teisės normas įtvirtinti ir įgyvendinti, tai yra dviejuose teisės objektyvizacijos etapuose: teisės idėjoms virstant teisės normomis ir teisės normoms reguliuojant teisinius santykius.

Nors valstybė tėra civilizacijos reiškinys ir įkūnija jos prieštaringumą, tačiau kartu ji “įkūnija stipriausią socialinį veiksnį visuomenėje – organizuotą politinę valdžią, turinčią tiek pozityvią, tiek negatyvią reikšmę” . Anot S.S. Aleksejevo, o taip pat ir S. Vansevičiaus, ši pozityvi reikšmė yra ta, kad politinė valstybinė valdžia būtina siekiant užtikrinti visuomenės vientisumą civilizacijos sąlygomis, organizuotą jos funkcionavimą, racionalų valdymą, apginti visuomenę ir išreikšti bendrus gyventojų interesus. Tačiau tuo pat metu veikia ir negatyvioji destruktyvi socialinė psichologinė valstybės dalis. Mat valstybinę valdžią įgyvendina specialus valstybinis aparatas, valdingų organų sistema, kurie labiausiai patiria tiek visuomenės struktūrų, nacionalinių santykių, tiek savo pačios įstatymų, tai yra “politinės valdžios dėsningumų” įtaką. Štai dėl šių savo ypatybių ir dėsningumų, valstybinė valdžia suvokiama kaip negatyvus reiškinys – veikiantis per jėgą ir prievartą. Remdamasi savo monopoline prievartos teise, valstybinė valdžia gali pasukti absoliutizmo, nekontroliuojamo augimo keliu, “visko, kas dar galėtų turėti valdingą reikšmę, atmetimo” keliu. Tačiau kartu reikia nepamiršti ir kito šios problemos aspekto: “plėtojantis socialinei pažangai, stiprėjant laisvės ir humanizmo idėjoms, konkrečiuose visuomenės vystymosi etapuose
demokratijos būveine ir skleidėja tampa būtent išvystyta valstybė, kur realiai įmanomas politinės valstybės valdžios ribojimas” . O tai kelias į teisės progresą.

Teisė ir valstybė organiškai ir glaudžiai susiję. Jei teisė – tam tikra visuomeninė tvarka, tai ji negali nesiremti į valstybę, kaip tą tvarką formuojantį ir palaikantį mechanizmą. Tai yra teisės institucionalizacija. O institucine teisės samprata virsta todėl, kad “nori būti socialiai veiksminga” , tai yra, kad galėtų daryti realų poveikį visuomeniniams santykiams ir kad būtų kažkas daugiau, nei moralė. Štai kodėl teisei iškyla būtinybė vienytis su valstybe. Valstybė į teisės tapsmo procesą įsijungia atlikdama teisėkūros ir priežiūros funkcijas, atitinkamai kaip parlamentas ir teisėsaugos institucijos.

Kaip bebūtų, net ir esant tokiam glaudžiam teisės ir valstybė ryšiui, šio santykio prioritetų nustatymas nėra beprasmiškas – per daug reikšmingi jo rezultatai. Sprendžiant šį klausimą, daug kas priklauso nuo teisės sampratos, kuria remiamasi. Teisės kaip visuomeninio susitarimo (socialinio kompromiso) samprata verčia manyti, kad ir valstybė yra tokio kompromiso institucinis pagrindas. Ir atvirkščiai, jei teisė suprantama, kaip pajungimo priemonė, jei ji remiasi jėga, tai ir valstybė turi būti suprantama, kaip prievartos įrankis. Tačiau remiantis vien bendru požiūriu į teisę kaip į kompromiso priemonę, neįmanoma nustatyti, kam šiame santykyje priklauso prioritetas. Čia svarbu, kam teikiama pirmenybė pačiame ontologiniame teisės vystymesi ir apibrėžiant teisę: teisinėms idejoms, normoms ar santykiams. Teisės – valstybės santykis keičiasi atitinkamai vertybinėje, normatyvistinėje ir sociologinėje teisės sampratose.“…sprendiniui “geras“ duoda pradžią ne tie,

kuriems tas “gera“ yra daroma! Veikiau

jau patys “gerieji“, t.y. kilmingieji, galingieji,

aukštesnieji pareigūnai…“

Friedrich Nietzche

Teisinis normatyvizmas pradėjo formuotis, kai valstybę pradėta suvokti kaip suverenų politinį vienetą. Tuo metu įsigali pažiūra, kad vienintelė žmones tikrai įpareigojanti teisė yra pozityvioji teisė. Taigi tik pozityvioji teisė iš tikrųjų laikoma teise; prigimtinę ir dieviškąją teisę imta laikyti artimesnėmis moralei, nei teisei. Vėliau politinė praktika ilgą laiką šį požiūrį palaikė, nes valstybė buvo linkusi teisę laikyti savotišku priedu.

Normatyvizmas, arba etatizmas, siekia suvokti teisę per teisės normas. Būtent jos pripažįstamos teisės šerdimi ir svarbiausiu elementu. Normatyvizmas “kalba tik apie teisės normas, o ne apie jų turinį. Jis abejingas šiam turiniui, nes viskas, ką valstybinė valdžia nustato, sankcionuoja, paverčia privalomo elgesio taisykle, čia laikoma teise.” Todėl šios teorijos šalininkai nesutiko su teisės ir valstybės atskyrimu. Štai Kelzenas manė, kad valstybė tiek pat neįmanoma be teisės, kaip ir teisė be valstybės, nes jos abi yra skirtingos vieno reiškinio pusės. Taigi teisė sutapatinama su įstatymu. Valdžia yra teisė. Valstybė kuria įstatymus (taigi teisę), ir visa tai yra teisinga bei teisėta. “Teisė kaip socialinis institutas yra valstybingumo elementas, organiškai įeinantis į valstybės struktūrą.“

Jei remsimės normatyvistiniu teisės supratimu, tai teisės ir valstybės santykyje pagrindinis vaidmuo priklauso valstybei. Teisė pavaldi valstybei, kaip teisinių normų, kurių sistema ji ir yra, kūrėjai. Vienintelis teisės šaltinis yra valstybės valia: nėra teisės šalia valstybės ir be valstybės. “Teisė – tai valstybės nustatyta ar sankcionuota bendro elgesio taisyklė, garantuota valstybės prievarta ir dėl to visuotinai privaloma“. Aišku, tada neįmanomas joks valstybės ribojimas teise: juk jei valstybės (t.y. jos valdančiųjų organų) teisė netenkina, tai teisės normos paprasčiausiai keičiamos. Šiuo atveju “pilietinės visuomenės interesus teisė atspindi tik tada, kai jie transformuojasi į valstybinius interesus“. Teisė tėra valstybės produktas, jos logiška pasekmė. Istoriškai teisė buvo sukurta valstybės, tačiau kartu normatyvistinėje interpretacijoje “teisė nėra istorinis procesas, o tik viena iškarpa iš to proceso, nes teise čia laikoma tik pozityvioji teisė.“ Visa teisės esmė čia sutelpa vienoje jos istorinio tapsmo stadijoje.

Yra skirtingų normatyvistinių teorijų, nors jos visos ir laiko teisę valstybės įsakmių paliepimų sistema. Apie jas rašo G.N. Manovas. Anot jo, kraštutinis normatyvizmas “teisės esmę beveik visiškai ištirpdo valstybėje, teisę nagrinėja kaip antrinį reiškinį lyginant su valstybe, kaip valstybės funkciją, jos instrumentą.“ Tada teisė neturi realios galios ir privalo visiškai remtis į valstybės prievartą. Nuosaikesnės kryptys bando susieti valstybę su visuomene, tarpininkaujant teisei; arba, kaip rašo M.I. Baitinas, iškilo būtinybė pažinti teisę “ir iš bendražmogiškų pozicijų“. Tačiau ir čia ryšys
“nuo valstybės prie visuomenės, nuo aktyvios kūrybinės jėgos prie įtakojamos, chaotiškos ar silpnai organizuotos terpės“. Teisė tėra valstybės priemonė reguliuoti visuomeniniams santykiams ir reguliuoja juos pagal joje įkūnytą valstybės valią. Todėl teisė visuomenėje gali būti tik viena, ir ji yra “vieninga ir vienarūšė su valstybe” . Anot to pačio M.I. Baitino, šiuolaikiniam normatyvizmui būdinga teisės, kaip valstybės sukurto, bet atspindinčio visuomenės valią, tapusią valstybine valia, oficialaus teisėtumo ir teisingumo kriterijaus samprata.

“Ji [valstybė], savo nuožiūra, jei jos valdymo

interesai pareikalaus, gali sulaužyti

priesaiką ir padaryti šventvagystę. Joks

melas, jokia apgaulė, joks žiaurumas

svetimiems ar saviems piliečiams negali

būti peikiamas, jeigu tuo pačiu jai

atneša naudą.”

Johanas Cheizinga

Be abejo, normatyvizmas – tai sudėtinga ir įvairialypė teorija, tačiau ji dažnai kritikuojama. Kodėl?

Normatyvizmas, atmesdamas sociologinį ir ideologinį teisės aspektą, skelbdamas valstybės valią vieninteliu teisės šaltiniu, nepripažindamas etikos ir filosofijos įtakos, tampa uždara sistema. “Jei viskas, ką valdžia reglamentuoja, yra teisė, tai teisė tvirtai užsklendžiama valstybinės valios ribose.” Teisėje dorovę “lygiaverčiai pavaduoja valstybės prievarta” . Valstybės veiksmams netaikomi žmogiškos moralės kriterijai. Net ir pati šiurkščiausia valdžios savivalė įstatyme įforminta tampa teise, o “įstatymų leidėjui užtenka tik žinoti, ko jis nori ir kaip tą savo norą (dažnai savavališką) paversti visiems privalomo elgesio taisykle” . Čia teisė yra privaloma tik pavaldiesiems, o valstybė vadovaujasi vien procedūrinėmis normomis. Taip šis požiūris nuošalyje palieka teisės turinį, neapima teisingumo ir teisėtumo turiningojo kriterijaus, todėl neskiria įstatymų nuo valdžios savivalės.

Tokioje teorijoje atsispindi stiprios valstybės siekimas, tačiau kartu, neigdama pliuralizmą ir valdžių susiskirstymą, ji pasmerkia valstybę totalitarinio režimo grėsmei. Būtent teisiniu etatizmu, kaip rašo A. Vaišvila, “buvo siekiama legalizuoti valstybės globojamą agresyvumą tų socialinių grupių, kurių interesas yra objektyvizuotas įstatymu nustatytoje socialinėje tvarkoje…Todėl pozityvioji teisė čia įsiprasmina ne kaip priemonė…savivalei apriboti, o kaip priemonė tai savivalei atpalaiduoti, ją legalizuoti bei sankcionuoti” . Taip yra, nes čia siekiama konflikto, kuriame laimės jėga, o ne teisė, taigi į teisėtumą pretenduos tik pakankama jėga paremti interesai. Taigi kaip tik etatizmas trukdo pereiti nuo tarnybos valdžiai prie tarnavimo žmogui. Normatyvistiškai suprantamoje teisėje “nėra nei pagarbos žmogaus teisėms, nei valdžios savivalės varžančios teisės, o yra tik pozityviosios teisės normose įtvirtinta valdžios valia, abejinga jos nustatomų elgesio normų santykiui su prigimtinėmis žmogaus teisėmis” .

Kitą normatyvizmo pavojaus aspektą nurodo G.N. Manovas. Jis teigia, kad logiškas normatyvizmo išbaigimas yra valstybės kultas, kuriame teisininkai “į įstatymų leidybą ir įstatymų tekstus žiūri kaip į Šventą Raštą” . Tokiu būdu normatyvizmas tampa vidumi prieštaringas, nes atmesdamas vertybinį (aksiologinį) požiūrį į teisę, jis aukščiausia vertybe paskelbia valstybę.

Taigi teisės ir valstybės santykį normatyvizme galima apibūdinti kaip totalitarinį (valstybė aukščiau teisės ir jos neribojama, o valstybinė (politinė) valdžia yra sukoncentruota). Iš tiesų, toks politinis terminas čia visai tinka, nes jei vertinsime šalutinį valstybės poveikį teisei, tai matysime, kad politinis režimas teisės – valstybės santykį smarkiai įtakoja, dažnai nulemdamas kitus jo bruožus ir ypatybes. Be to, politinis režimas, tiesiogiai veikdamas visuomenės būtį, tiesiogiai veikia ir teisės funkcionavimą bei vystymąsi. Kaip rašo S.S. Aleksejevas, “autoritarinio režimo sąlygomis teisė iš viso atlieka gana siauras, sutrauktas funkcijas…iš esmės veikia kaip “valdžios teisė” – jos įnagis, instrumentas” . Čia teisė faktiškai neveikia, vietoje jos veikia “įteisinusi savo veiksmus autoritarinė valstybė” , nereikalinga išvystytos teisės sistemos. Ir teisė praranda savarankišką reikšmingumą.

Normatyvizmo kritika atskleidžia, kad ši koncepcija nepriekaištinga tik iš pažiūros, o iš tiesų turi nemažai spragų bei trūkumų. Istoriškai normatyvizmas susikompromitavo fašistiniuose ir komunistiniuose režimuose. Jo atsisakymas “yra itin svarbus”, kaip rašo E. Kūris, tai “ypač išryškėja žvelgiant jau iš šių dienų perspektyvos, kai Vakarų politinės ir teisinės minties socialinis kryptingumas bene visuotinai įvardijamas teisinės valstybės arba teisės viešpatavimo (rule of law)
kategorijomis” .

Tačiau ir dabar toks etatistinis – normatyvistinis požiūris randa savo šalininkų. Juk normatyvistinę teisės sampratą palaiko ir tai, kad praktikoje teisininkai daugiausia dirba su teisės normomis, o tai yra jiems pagrindas teisės normas laikyti pagrindiniu lygmeniu. Praktikos atveju teisės normos tebelieka ypatingoje pozicijoje. Štai S.A. Komorovas rašo: “Teisė neegzistuoja be valstybės, ji [teisė] yra tiesioginis jos [valstybės] produktas,…[teisė] gimsta iš ypatingos valstybinės veiklos – teisėkūros procese… teisė yra politikos instrumentas…” . Anot jo:

TEISĖ

kyla iš valstybės

išreiškia valdžioje esančių politinių jėgų valstybinę valią

valstybės saugoma

yra visuomeninių santykių reguliatorius

charakterizuojama: a) formaliu apibrėžtumu,

b) normativiškumu,

c) sistemiškumu, tai yra teisės normų

d) dinamiškumu, bruožai

e) nepersonifikuotumu.

yra visuotinai reišminga ir visuotinai privaloma.

Teisė čia yra su valstybe susijęs juridinis instrumentas. Nors, reikia paminėti, kad autorius pripažįsta, jog teisė turi riboti valstybę.

Panašiai ir M.I. Baitinas linksta prie normatyvizmo. Tiesa, tai “šiuolaikinis normatyvizmas”, kuriame stengtąsi ištaisyti praeities klaidas. Jei anksčiau, anot jo, teisės normos buvo vertinamos kaip vertybės savaime, tai dabar normatyvizmas tiesiog priima teisę kaip teisės normų visumą, o tai atskleidžia aiškią, apibrėžtą teisės esmę – teisės kaip valdingo visuomeninių santykių reguliatoriaus.“…[valstybė] yra įstatymų šaltinis, ji visiems

valstybės nariams nustato – jų tarpusavio

santykių ir santykių su valstybe atžvilgiu –

normą, kas yra teisinga ar neteisinga.”

J.J. Rousseau

Normatyvizmas – tai plati teisinės minties kryptis: be abejo, ji negali būti visiškai klaidinga. Galime lengvai įsitikinti teisės ir valstybės ryšių reikšmingumu teisėkūros ir teisės įgyvendinimo bei priežiūros lygiuose.

Valstybė yra ypatingai reikšmingas visuomenėje socialinis veiksnys. Ji pirmiausiai priimama, kaip politologinė sąvoka, bet kartu ji yra ir teisinė sąvoka, nes tam, kad teisė darytų realų poveikį, būtų socialiai veiksminga ir išreikštų daugiau nei abstrakčius neprivalomus moralinius pageidavimus, ji (teisė) privalo ieškoti vidinio vienijimosi su valstybe galimybės, “teisės institucionalizacija – tai jos socialinio veiksmingumo užtikrinimas”.

Ši institucinė teisės samprata mus ir nukreipia į tą teisės tapsmo, ontologinio vystymosi momentą, kuriame išryškėja teisės apsijungimo su valstybe būtinybė, ir kartu ji parodo, kodėl iškyla šis teisės poreikis. Valstybė įgyja stulbinančią reikšmę teisei tame jos materializavimosi laike, kai reikia, įtvirtinti ir įgyvendinti teisės normas. Valstybės aktyvumas yra būtina to sąlyga. A. Vaišvila teigia, kad “valstybė užtikrina triadinį teisės egzistavimą, garantuoja teisės perėjimą nuo vieno ontologinio lygio prie kito…Teisės nebūtų, jei nevyktų šis ontologinis perėjimas…Valstybė tampa tuo organizaciniu mechanizmu, kuris užtikrina teisės kelią nuo teisės idėjų iki socialinės santvarkos realybės”. Taigi valstybė teisine kategorija tampa atlikdama dvi fukcijas: 1)teisėkūros ir 2) priežiūros.

Kaip matome, normatyvistai savo teorijos kūrimui turėjo tvirtą pagrindą. Be abejo, suabsoliutindami valstybės vaidmenį teisei, jie apribojo pačią teisę, atmetė reikšmingus jos bruožus. Tačiau kitų teisės sampratų kūrėjai (su retomis išimtimis) jokių būdu neneigė valstybės reikšmės. “Valstybinis nihilizmas ne mažiau pavojingas už teisinį nihilizmą” , – rašė V.V. Lazarevas. Istorinė patirtis rodo, kad teisės įgyvendinimas be valstybės būtų neįmanomas. Juk, kaip rašė S.S. Aleksejevas, “Jai [teisei] būdingas matomas ar nematomas valstybinis komponentas, ją žymi valstybinės valdžios “pėdsakas” . Daugelis autorių kaip pagrindinius teisės bruožus iškelia jos: valstybinį valinį, normatyvinį, valdingą – reguliacinį pobūdį, jos privalomumą ir valstybinio poveikio garantijas, jos neatskiriamumą, nuo valstybės etc. Šie bruožai dažnai tik kitais žodžiais išreiškia tą patį – dvi jau anksčiau minėtas valstybės, kaip teisinės sąvokos, funkcijas. Plačiau atskleistos jos ir parodys teisės santykį su valstybe, bei kiek pagrįstas yra tų teiginių iškėlimas.

Teisė kaip humanistinė idėja yra bejėgė, bet tam kad ji taptų teisės norma, visuotinai privalomo elgesio taisykle, prireikia politinės valdžios
– valstybės. Visuotinį privalomą “teisei iš šalies įneša valstybės valia, kuri suteikdama teisės normoms visuotinį vykdymo įsakmumą atskiria teisę nuo moralės”. Šiuo požiūriu valstybė kuria teisę. Per teisėkūrą valstybė tampa institucinės teisės dalimi. Teisėkūros prosese valstybė ir teisė susijungia į vieną.

Valstybė veikia ir kaip teisės normų vykdymo garantas. Ji iškyla, kai reikia užtikrinti, kad teisės normos būtų įgyvendintos socialiniuose santykiuose, virstų teisiniais santykiais. “Teisėje įforminta valia oficialiai patvirtinama ir užtikrinama valstybės”. Taigi valstybė užtikrina teisės gyvybingumą. Garantuojant teisės normų įgyvendinimą, valstybė naudoja savo poveikio priemones, o nevykdant teisės normų reikalavimų, ji gali panaudoti valstybinę prievartą – atitinkamą sankciją. Tada atrodo, kad šis privalomumas “yra tik valstybinės valdžios organų savavališkų sprendimų, valstybės paliepimų, įsakymų ir nurodymų privalomumo pasekmė”. Čia ir slypi normatyvizmo nuostatos šaknys.

Tai viena teisės – valstybės santykio pusė: valstybės įtaka teisei, bet ši įtaka nėra absoliuti. Ko gero, nė kiek nemažesnę įtaką daro ir teisė valstybei. Bet kad tai nustatyti, reikia pirmiau išsiaiškinti kitą požiūrį į teisę, kuris leis kitaip pažvelgti ir į teisės – valstybės santykį.

Trumpai apibrėžiant normatyvistinį valstybės – teisės santykį:
“Vis dėlto yra tikrasis įstatymas, teisingas

protas, – atitinkantis prigimtį, galiojantis

visiems, nekintamas ir amžinas, įsakmiai

raginantis atlikti pareigas, draudimais

atgrasantis nuo piktadarysčių.”

Ciceronas

Jau XVIII – XIX a. Vakarų Europoje atgimė dar antikos laikais iškelta pažiūra, kad pozityvioji teisė turinti atitikti tam tikrą aukštesniąją teisę. Nors etatizmui ir neturėta alternatyvos, bet teisės moralumo ir teisingumo klausimas buvo keliamas ir tada, ir prieš tai.

Žvelgiant iš vertybinės sampratos, pagal kurią teisės turinį ir esmę sudaro bendražmogiškos idėjinės vertybės, pozicijų, galima kalbėti apie teisės viršenybę valstybei. Teisė su savo turiningosiomis vertybėmis apsprendžia valdžios veikimą, todėl galima kalbėti apie teisės prioritetinę padėtį lyginant su valstybe ir apie teisinę valstybę. Net viduramžiais teisė nebuvo visiškai subordinuota politinei valdžiai – įstatymai ją (valdžią) varžė tol, kol nebuvo pakeičiami. Jau tada (XI – XII a.) buvo pasakyta, kad “yra teisė, turinti didesnę (juridinę) galią už valstybės sukurtąją.”

Aksiologinį požiūrį atstovauja skirtingos teorijos (pavyzdžiui, solidarumo, prigimtinės teisės, psichologinė ir kitos), todėl ir aukščiausios vertybės iškeliamos skirtingos. Bet kas tai bebūtų: dievo valia, įgimtos žmogaus savybės ar visuomeninė santvarka, bet tai pagrindinė teisės dalis, ir reali teisė turi orientuotis į šias vertybes. O jei teisė be valstybės turi tvirtą pagrindą ir todėl yra aukščiau už ją (valstybę), tai valstybė turi būti pajungta teisei, tapti teisei tarnaujančia jėga.

Bene tipiškiausia ir populiariausia yra prigimtinės teisės teorija. Prigimtinės teisės teorija sudaro esminį šiuolaikinės demokratinės teisės sampratos pagrindą. Šios krypties šalininkai teisės viršenybę kildino iš “prigimtinio įstatymo nesugriaunamumo ir juo besiremiančių individo subjektinių teisių neatskiriamumo.” M.N. Marčenko pabrėžia tokias vertybes: teisė turi būti visų ir kiekvieno laisvės priemonė (matas), įstatymai turi realiai tarnauti tautos ir valstybės interesams, o realizavimas privalo būti maksimaliai teisingas.

Todėl valstybė negali savavališkai nustatyti teisės normų ir yra idėjinio teisės turinio suvaržyta. Taigi čia įmanomas, etatistų požiūriu, paradoksas: ne visada valstybės priimti įstatymai yra teisiniai. Ir net išvystyta įstatymų leidimo sistema nėra ženklas, kad įstatymai ir valstybė atitinka teisės reikalavimus. Tai akivaizdžiai parodo totalitarinių valstybių pavyzdžiai. Kaip apie tai rašo E. Kūris, įstatymų leidėjai yra viršesni už pozityviąją teisę ir neprivalo jai paklusti, kadangi patys ją kuria, bet, kurdami pozityviąją teisę, jie negali nukrypti nuo dieviškosios ar prigimtinės teisės reikalavimų. Pačios teisės normos tėra teisinių idėjų įsikūnijimas. Prigimtinė teisė, kylanti iš pačios žmogaus prigimties, yra privaloma visiems, tačiau nepakankamai pritaikyta konkretiems gyvenimo atvejams ir tik todėl detalizuojama pozityviojoje teisėje. Ji yra pozityviosios teisės kriterijus. Taigi teisė ir istoriškai, ir logiškai atsiranda anksčiau už
valstybę, yra viršesnė už ją, o valstybė niekada negali pretenduoti į pirminio teisės kūrėjo vietą. Čia, skirtingai nuo normatyvizmo, teisė nėra tapatinga įstatymams, o įstatymai tėra “viena iš teisės išraiškos formų.” Įstatymai yra tik tiek teisinis reiškinys, kiek išreiškia teisę. Neatitinkantis teisės idėjų ir principų įstatymas teise negali būti, todėl teisė nepriklauso nuo įstatymų leidėjo valios. Tik teisinis įstatymas gali būti laikomas “oficialia forma pripažinta, konkretizuota ir ginama teise.” Ir taip atsiranda pozityvioji teisė, turinti visus objektyviai suprantamus teisės bruožus. Valstybė privalo gerbti ir saugoti aukščiausias vertybes (pavyzdžiui, prigimtines žmogaus teises). Taigi įstatymas ne todėl yra privalomas, kad jis kyla iš valstybės, bet todėl, kad jis yra teisinis ir tokiu būdu ateina būtent kaip teisė. Ne teisė yra valstybinio privalomumo pasekmė, o šis privalomumas yra teisės pasekmė; pats savaime “įstatymas neturi savo nuosavo turinio, skirtingo nuo teisės turinio” , rašo V.S. Nersesianc. Teisės primato iškėlimas įtakoja ir žmogaus viršenybės prieš valstybę iškėlimą. Buvęs priemone, dabar žmogus tampa tikslu.

Be abejo, valstybė yra būtina, kaip įgyvendinanti institucinę teisės būtį, paverčianti teisę visuotinai privaloma elgesio taisykle, numatančia jos vykdymą ginančią sankciją. Jei pirmiausia teisė pasireiškia žmonių sąžinėje, tai vėliau išreiškiama teisės normose ir jos vykdymas prižiūrimas valstybės. Tokiu atveju galima pasakyti, kad “valstybė nesukuria teisės, tačiau užtikrina jos veikimą visomis stadijomis” . Ji teisę išveda ar suformuluoja iš realybės sąlygų. Bet valstybė ir jos kuriama pozityvioji teisė yra vertinamos teisinių vertybių atžvilgiu, todėl teisė yra valstybės ir jos leidžiamų įstatymų tikslas. Valstybės reikšmė ir prasmė apsprendžiama tuo, kiek ji nukreipia savo veiklą į teisės reikalavimų įgyvendinimą. Bet tai nesupriešina visuomenėje pavyzdžiui, prigimtinės ir pozityviosios teisės savaime. Demokratinėje visuomenėje teisinių idėjų (vertybių) svarbos iškėlimas neprieštarauja pozityviajai teisei, nes šios paskirtis yra jas (vertybes) įtvirtinti. Ir todėl, pavyzdžiui, prigimtinė teisė ir pozityvioji teisė gali sudaryti vientisą socialinių santykių reguliavimo sistemą. Vertybinio vertinimo lygiu įstatymo ir valstybės reikšmę lemia jų ryšiai su teise; valstybė ir įstatymas privalo būti teisiniais.

“Jie tobulins tuos [valstybės] apmatus,

žiūrėdami dviejų dalykų: kas prigimtyje

yra teisinga, gražu, nuosaiku ir panašiai

ir, antra, kaip visa tai pasireiškia

žmonėse.”

Platonas

Vien kalbant apie teisės prioritetą prieš valstybę, galima kalbėti ir apie teisinę valstybę. Kaip rašo R.Z. Livščicas, “apsprendžiantis turiningas teisinės valstybės požymis yra valstybės suvaržymas teise” , valstybės veiklos apribojimas teise, kuris, aišku, nėra tikslas pats savaime, o tik būdas užkirsti kelią valstybės (valdžios) savivalei. Valstybės apribojimas teise remiasi tuo, kad teisinėje valstybėje politika ir valdymas turi būti teisės, kaip teisingumo įsikūnijmo, įgyvendinimo priemonė. Vertybinis požiūris ir buvo filosofinis teisinės valstybės pagrindas, tai yra praktinio teisės viršenybės idėjos įgyvendinimo pagrindas.

Atrodo, kad pirmasis teisinę valstybę ir teisės viršenybę teoriškai pagrindė A.V.Dicey. Jis rašė: “Anglija yra valdoma pagal teisės viešpatavimo principą” , kuris reiškia, kad yra esminių teisingumo principų, kurių niekas negali pažeisti, net valstybė. Teisės vystymasis, jos principai, žmogaus teisės ir laisvės lemia valstybės veikimą ir vystymąsi. Šiuos principus ginant “teisės viešpatavimas yra priešpriešinamas kiekvienai valdžios sistemai, kuri remiasi valdžioje esančių žmonių plačiais ir diskretiškais įgaliojimais, užtikrinamais prievarta” ,- rašo A.V. Dicey. Tokių būdu, piliečiai gali per teisę apsiginti nuo valstybės savivaliavimo. Nors valstybė yra suvereni, bet prievartos taikymas joje paremtas teise, o tai daro neįmanoma savivalę. “Teisinėje valstybėje neturi būti jėgos sąvokos, o prievartos sąvoka turi būti interpretuojama kaip teisinė prievarta, kuri įgyvendinama įstatymų nustatytomis formomis ir procedūromis.” Aišku, valstybės apribojimas teise nepadaro asmens laisvės absoliučia. Ją irgi riboja teisė (kitų žmonių teisės ir interesai). Valstybė ir asmuo tampa abipusiai atsakingais.

Nepaisant teisinės valstybės specifikos, ji yra ir lieka valstybe. Suverenitete pasireiškia politinė jos prigimtis, ji turi specialų valdymo aparatą ir teisinių priemonių sistemą, taigi valstybė
visuomenėje. Bet, iš kitos pusės, jos ypatingumas parodo pagrindines veiklos kryptis – 1) žmogaus, kaip svarbesnio už valstybę ir visuomenę, teisių įtvirtinimas ir gynimas ir 2) valdžių atskyrimas, užtikrinantis demokratiją.

Žmogaus teisės ir laisvės iškyla kaip pagrindinė vertybė, jos yra aukščiau už kitus visuomeninius ar valstybinius sprendimus, yra neatskiriamos nuo žmogaus ir ne iš valstybės gautos. Neprieštaringumo žmogaus teisėms reikalavimas valstybės teisėkūrą padaro pavaldžia teisei, teisingumui ir dorovei, pozityviąją teisę – žmogaus teisių saugotoja, valstybę – žmogaus teisių ir laisvių apsaugos teisine organizacija. Kaip rašo A. Vaišvila, būtent “būtinybė padidinti žmogaus teisių apsaugą pašaukia į pozityviosios teisės leksiką tokias sąvokas kaip teisinis įstatymas, teisinė valstybė, teisinė tvarka ir kitas” . Ir jei teisinė valstybė reikalauja įtvirtinti įstatymo viršenybę, kaip rašo A.B. Vengerovas, kad “teisinėje valstybėje realizuojamas pagrindinis valstybiškai organizuotos visuomenės imperatyvas “įstatymo valdžia” , tai įstatymas suprantamas tik kaip objektyvios, nuo valstybės nepriklausomos, vertybės, garantija, apsauganti nuo valstybės savivalės. Valdžia save apriboja ne savo pačios leidžiamais įstatymais, o šiomis vertybėmis; ir tik šiuo būdu valstybė tampa valdoma teisės. Juk valstybės ir teisės uždavinys yra reguliuoti visuomeninius santykius, derinti priešingus interesus. Jei pripažįstamas teisės viešpatavimas, o visuomeniniai santykiai grindžiami ne jėga, o teise, tai tokia tvarka bus kompromisų tvarka. Tada jei teisė – socialinio kompromiso priemonė, tai valstybė – jo siekianti organizacija. “Teisė…turėtų virsti visuomenės savivaldos ir socialinės inžinerijos priemone…socialiniu institutu, vienijančiu valstybę ir civilizuotą pilietinę visuomenę…ir suteikiančiu pastarajai autonomijos galimybę.”

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 4777 žodžiai iš 9169 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.