Teisės kursinis
5 (100%) 1 vote

Teisės kursinis

TURINYS

1. Tikslai…………………………………………………………………………………….3

2. Įžanga…………………………………………………………………………………….4

3. Apskričių viršininkų administracijų 2002 m. veiklos apibendrinta ataskaita…………….5

4. Pagrindiniai pokyčiai apskričių viršininkų administracijų veikloje 2002 metais…….…..5

5. Apskričių misija ir strateginiai tikslai……………………………………..………….…..6

5.1 Valstybės valdyme…………………………………………………….……………….…7

5.2 Regioninės plėtros srityje……………………………………………..……………………7

5.3 Žemės ūkio ir žemėtvarkos srityje…………………………………………..……….……7

5.4 Sveikatos apsaugos srityje……………………………………………………….………..8

5.5 Socialinės apsaugos srityje…………………………………………………………….…8

5.6 Švietimo srityje……………………………………………………………….………..…8

5.7 Civilinės saugos srityje………………………………………………………………………………………….8

5.7.1 Apskrities civilinės saugos valdymo schėma…………………………….………………9

5.8 Kultūros, sporto srityse…………………………………………………..……………….9

6. Apskričių viršininkų administracijų 2002 m. vykdytos programos………………………9

7. Artimiausio laikotarpio planuojamos preoritetinės kryptys…………………………….13

8. Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymas………………………………..…….15

8.1 Bendrosios nuostatos……………………………………………………………………15

8.2 Apskrities viršininkas ir jo kompetensija……………………….………………………16

8.3 Valstybės valdymo institucijos apskrityje…………………..…………………….……..21

8.4 Apskrities viršininko santykiai su savivaldybių ir valstybės valdymo institucijomis..…21

8.5 Apskrities viršininko veiklos organizavimas……………………………………………22

9. Išvados………………………………………………………………………….……….23

10. 1. Priedas…………………………………………………..……………………………24

11. Naudota literatūra……………………………………………….………………………26

UŽDAVINIAI

• Aptarti Lietuvos respublikos žmogaus audinių, lastelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymą

• Aptarti katalikų bažnyčios požiūrį į organų donorystę ir transplantaciją

• Aptarti organų donorystę ir transplantacija lietuvoje, bei jos humaniškumą, moralę

• Aptarti sveikatos apsaugos ministerijos vykdomą programą (“donorystė ir organų transplantacija”)

• Aptarti Lietuvos civilinio kodekso straipsnį (Teisė į kūno neliečiamumą ir vientisumą), bei jo sąsajas su organų donoryste ir transplantacija

• Aptarti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą, dėl asmens sutikimo ar nesutikimo, kad jo audiniai ir (ar) organai po jo mirties būtų panaudoti transplantacijai

• Atlikti tyrimą, kurio pagrindinis tikslas, išanalizuoti ir palyginti Lietuvos bei kitų Europos valstybių donorystės ir transplantacijos statistiką

ĮŽANGA

Fizinis asmuo yra neliečiamas. Be paties asmens (o asmeniui esant neveiksniam – be jo atstovo pagal įstatymą) valios ir laisvo sutikimo su juo negali būti atliekami jokie moksliniai, medicinos bandymai ar tyrimai. Šia pagrindinia nuostata darbo autorius vadovausis analizuodamas organų donorystės ir transplantacijos problemas Lietuvoje.

Šiame darbe, darbo autorius remsis Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, sveikatos apsaugos ministro įsakymu, bandys analizuoti ir aptarti pagrindinius organų donorystės ir transplantacijos įstatymus kitus teisės aktus, jų atitikimą žmogaus moralės normoms, etikai, humaniškumui. Darbo autorius aptars ir analizuos katalikų bažnyčios požiūrį į organų donorystę ir transplantacija beis bandys susieti katalikų bažnyčios požiūrį su civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais. Jis aptars sveikatos apsaugos vykdomą programą, kuria bandoma suaktyvinti visuomenę, organų donorystės ir transplantacijos problemai spresti Lietuvoje. Bandys atskleisti donorystės problemų priežastis ir įstatimo spragas, kurios trukdo efektyviai vykdyti donorystę ir transplantaciją.

Darbo autorius atliks tyrimą, kuriuo pateiks organų donorystės ir transplantacijos statistiką Lietuvoje, bei kitose Europos valstybėse.

Apibendrinta apskričių viršininkų administracijų 2002 m. metinės veiklos ataskaita parengta, remiantis apskričių viršininkų pateiktomis 2002 m. metinės veiklos ataskaitomis. Apibendrinta bei atskirų apskričių viršininkų ataskaitos pateikiamos, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2003 m. sausio 21 d. pavedimą Nr. 10-490, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 727 patvirtintą
formą.

Nuo 2001 m. apskričių viršininkai savo veiklą vykdo, vadovaudamiesi strateginiais veiklos planais, parengtais remiantis patvirtinta strateginio planavimo metodika. Ši sistema įdiegta, siekiant racionaliau planuoti ir panaudoti biudžeto lėšas.

Parengtuose 2002-2004 m. strateginiuose planuose apskritys apibrėžė savo misiją, strateginius tikslus, kurių įgyvendinimui numatė vykdyti atskiras programas. Asignavimai 2002 m. apskričių veiklai buvo skirti, remiantis programiniu principu, t.y., paskirstyti vykdomoms programoms.

Ataskaitose apibrėžta apskrities misija, strateginiai tikslai, nurodomos vykdytos programos, šių programų tikslai, uždaviniai, šiems uždaviniams įgyvendinti planuotos priemonės, uždavinių įvykdymas pagal jiems nustatytus vertinimo kriterijus, neįvykdymo priežastys ir problemos, taip pat artimiausio laikotarpio, t.y., 2003-2004 m. planuojamos veiklos prioritetinės kryptys.

PAGRINDINIAI POKYČIAI APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ ADMINISTRACIJŲ VEIKLOJE 2002 m.

2002 metais apskričių viršininkų administracijų veikloje vyko tam tikri pokyčiai, susiję su veiklą reglamentuojančių teisinių aktų pakeitimu, taip pat naujos redakcijos Regioninės plėtros įstatymo priėmimu:

1. Nuo 2002 m. balandžio 1 d. savivaldybėms buvo perduotos vykdyti kai kurios funkcijos žemės ūkio srityje, atitinkamai apskričių viršininkų administracijose buvo panaikinti žemės ūkio ir melioracijos skyriai.

2. Savivaldybėms buvo perduota kai kurių statybos leidimų išdavimo funkcija, atitinkamai sumažintas finansavimas bei etatai apskričių viršininkų administracijose.

Pakeista tipinė apskrities viršininko administracijos struktūra. Po nuolat vykdytų pertvarkymų senoji struktūra nebeatitiko tikrovės. Apskričių viršininkams įstatymu suteikta teisė patiems tvirtinti AVA struktūrą.

3. Nuo 2003 m. sausio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos perduoti apskričių viršininkų administracijų Kaimo plėtros programų skyriai.

4. Buvo rengiami ir atnaujinami regionų plėtros planai.

5. Suformuotas Ignalinos AE tikslinis regionas, įsteigta šio regiono taryba bei agentūra.

6. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Utenos apskritys įgyvendino PHARE 2000 ESS programą, jos administravimui užtikrinti apskričių viršininkų administracijose buvo suformuotos Regioninės projektų įgyvendinimo institucijos.

APSKRIČIŲ MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI

Apskričių viršininkų administracijų misiją apibendrintai galima išreikšti taip:

Siekti subalansuoto ekonominio, socialinio, aplinkosauginio ir kultūrinio visuomenės gerbūvio augimo visame regione, socialinių ekonominių skirtumų tarp regionų mažinimo, profesionaliai įgyvendinant valstybės politiką švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinės globos, teritorijų planavimo, žemėtvarkos, žemės naudojimo ir apsaugos, žemės ūkio, regioninės plėtros ir kitose srityse, racionaliai panaudojant turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, taikant naujas metodologijas ir mokslo pasiekimus.

Apskričių viršininkų administracijų strateginiai tikslai nustatyti pagal atskiras jų veiklos sritis. Apibendrinus galima išskirti tokius strateginius tikslus:

Valstybės valdyme:

Užtikrinti tinkamą apskrities viršininko administracijos funkcionavimą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, administracinių gebėjimų ugdymą, vykdant apskrities viršininkui įstatymais priskirtas funkcijas;

koordinuoti apskrities įstaigų veiklą ir įgyvendinti valstybines programas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus strateginius tikslus (prioritetus) 2002-2004 metams;

• sudaryti sąlygas visiems piliečiams gauti juos dominančią informaciją, teikti savo pasiūlymus ir kritiką, užtikrinti realų piliečių dalyvavimą įvairaus lygio sprendimų priėmime. Regioninės plėtros srityje:

užtikrinti apskrities subalansuotą socialinę ir ekonominę plėtrą, vykdant regiono plėtros politiką;

• vykdyti funkcijas, susijusias su paramos iš Europos Sąjungos fondų gavimu ir panaudojimu;

stiprinti regiono įvaizdį panaudojant apskrities galimybes;

• užtikrinti sėkmingą tarpregioninį bendradarbiavimą. Žemės ūkio ir žemėtvarkos srityje:

• užbaigti žemės reformos vykdymą, atkuriant piliečiams nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą;

• skatinti žemės ūkio subjektų ir kaimo bendruomenės narių dalyvavimą Nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programose, kuo efektyviau panaudoti SAPARD programos lėšas;Sveikatos apsaugos srityje:

• įgyvendinti valstybės politiką sveikatos priežiūros srityje, užbaigti sveikatos reformą, siekti, kad sveikatos priežiūros įstaigos teiktų kokybiškas paslaugas gyventojams;

• vykdyti pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų gyventojams teikiamų paslaugų administravimą;

restruktūrizuoti apskrities sveikatos įstaigų tinklą, siekti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų. Socialinės apsaugos srityje:

• plėsti teikiamų socialinių paslaugų mastą, teikti kokybišką paramą ir globą socialiai remtiniems asmenims stacionariose apskrities globos įstaigose;

• globoti, mokyti ir rengti integracijai į visuomenę našlaičius ir vaikus su negalia, užtikrinti jiems lygias
galimybes įsigyti išsilavinimą; užtikrinti jų mokymo tęstinumą;

Švietimo srityje:

• vykdyti bendrosios švietimo politikos įgyvendinimo priežiūrą apskrities švietimo įstaigose;

• organizuoti asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, tobulinti ugdymo procesą, gerinti ugdymo sąlygas;

• vykdyti institucinę vaikų globą ir organizuoti specialųjį ugdymą bei socialinę globą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;

• optimizuoti ugdymo įstaigų tinklą demografiniu ir socialiniu aspektais, integruojant švietimo, kultūros ir kitas institucijas;

Civilinės saugos srityje:

• užtikrinti civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos funkcionavimą apskrityje, optimalų apskrities išteklių panaudojimą ūkio gyvybingumui palaikyti, ekstremalių situacijų židiniams lokalizuoti bei jų padariniams šalinti, ruošti visuomenę praktiniams veiksmams ekstremalių situacijų atvejais.

Apskrities civilinės saugos valdymo schėma:Kultūros, sporto srityse:

• įgyvendinti regioninius kultūros projektus, dalyvauti valstybinėse, tarptautinėse programose bei projektuose, siekiant suaktyvinti regiono kultūros institucijų tarpusavio bendradarbiavimą;

• užtikrinti etninės kultūros vertybių globą ir regiono savitumą; kelti krašto kultūros įvaizdį; padidinti kultūros, meno ir sporto paslaugų sklaidą apskrityje, suteikti gyventojams platesnes galimybes tenkinti savo kūrybos poreikius ir ugdyti vietos etnines tradicijas.

APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ ADMINISTRACIJŲ 2002 M. VYKDYTOS PROGRAMOS

2002 metais apskritys iš viso vykdė 51 programą, kurioms buvo skirta 325,7 mln. Lt (neįtraukta melioracijos ir dirvų kalkinimo programa, kurios vykdymas buvo nutrauktas nuo 2002 m. balandžio 1 d., perdavus kai kurias žemės ūkio funkcijas vykdyti savivaldybėms). Lyginant su 2001 m., vykdytų programų skaičius išaugo, tam įtakos turėjo specialiųjų programų įvedimas. Specialiosios programos atitinka pagrindines (pvz., “Specialioji socialinių paslaugų plėtros globos įstaigose programa”), tačiau jų vykdymas finansuojamas iš surenkamų už teikiamas mokamas paslaugas lėšų. Visas apskričių vykdytas programas galima suskirstyti į šias grupes:

I. Programos, kurias vykdė visos apskritys (2002 m. skirta asignavimų suma – 246252,3 tūkst. Lt., 75,6 proc. visų asignavimų):

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1443 žodžiai iš 4804 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.