Teisės testai su atsakymais
5 (100%) 1 vote

Teisės testai su atsakymais

TESTAI

1. Nurodykite gerus atsakymus

Anoniminėms interesų grupėms:

a) pakeistos grupės narių pavardės

b) ryškių lyderių stoka

c) spontaniškas formavimasis

d) visiškas veiklos slaptumas

e) menkas organizuotumas

f) trumpalaikė egzistencija

g) nedalyvavimas protesto akcijose

2. Nurodykite gerą atsakymą

Elektoratas — tai:

a) elekcinio seimo nariai

b) visuomenės viršūnė

c) visuma rinkėjų, balsuojančių už kurią nors partiją

d) renkamieji

3. Nurodykite gerą atsakymą

„Šešėlinių kabinetu“ vadinamas:

a) opozicijos įsteigtas vykdomosios valdžios organas vyriausybės veiklai imituoti

b) masonų ložės valdymo organas

c) naktį posėdžiaujanti vyriausybė

4. Nurodykite gerą atsakymą

Daugiapartinėje sistemoje ne visada įmanoma suformuoti ministrų kabinetą, kurį remtų parlamentinė dauguma. Todėl dažnai susiklosto vadinamasis:

a) opozicijos kabinetas b) mažumos valdymas

c) šešėlinis kabinetas c) apskritasis stalas

5. Nurodykite gerus atsakymus

Valstybės piniginė parama įmonei yra vadinama:

a) subsidija d) devalvacija

b) premija e) steitizmu

c) dotacija

6. Nurodykite gerą atsakymą

Monarcho, atliekančio valstybės vadovo funkciją, kalba, pasakyta pirmajame po rinkimų parlamento posėdyje, vadinama:

a) karūnos kalba c) sosto kalba

b) spikerio kalba d) status quo kalba

7. Nurodykite gerą atsakymą

Protektoratas — tai:

a) šalis arba jos dalis, valdoma metropolijos

b) federacinė valstybė

c) valstybė, turinti tiek prezidentinio, tiek parlamentinio valdymo ypatumų

d) valstybė, esanti kitos, stipresnės, šalies priklausomybėje

8. Nurodykite gerus atsakymus

Pagal Lietuvos Konstituciją Vyriausybė privalo atsistatydinti šiais atvejais:

a) kai pasikeičia trečdalis ministrų

b) kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų

c) kai pasikeičia pusė ministrų

d) kai Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu atleidžia Ministrą pirmininką

e) kai atsistatydina seimo pirmininkas

f) kai seimas du kartus iš eilės nepritaria sudarytos Vyriausybės programai

g) kai Ministras pirmininkas atsistatydina ar miršta

h) kai Seimas pareiškia nepasitikėjimą Vyriausybe ar Ministru pirmininku

i) po Seimo rinkimų, kai sudaroma nauja Vyriausybė

9. Nurodykite gerą atsakymą

Pagal Lietuvos Konstituciją interpeliaciją Ministrui pirmininkui gali pateikti:a) penktadalis Seimo narių Daugiau kaip pusė ministrų

b) trečdalis Seimo narių Seimo pirmininkas

c) Prezidentas

10. Nurodykite gerus atsakymus

Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija (1789m.) skelbė šias žmogaus ir piliečio teises:

a) laisvas žmogus negali būti paimtas nelaisvėn už jokį nusikaltimą

b) žmonės gimsta laisvi ir lygiateisiai ir tokie išlieka

c) suverenios valdžios šaltinis yra tauta

d) įstatymai yra visų žmonių valios išraiška; jie turi būti visiems vienodi, ar saugotų, ar baustų

e) visuomenė turi teisę iš kiekvieno valdininko pareikalauti atsiskaityti už savo veiklą

f) kiekvienas pilietis turi teisę įteikti peticiją Parlamentui

g) piliečiui laiduojamas korespondencijos ir susižinojimo paštu, telefonu slaptumas; išimtį sudaro įstatyme nurodyti atvejai

h) nuosavybė yra šventa ir neliečiama, niekas negali jos atimti, nebent visuomenės poreikiai to aiškiai reikalautų, su sąlyga, kad bus deramai iš anksto atlyginta

11. Nurodykite gerus atsakymus

Pagal Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymą (1991m.) Lietuvos Respublikos piliečiai yra:

a) asmenys, iki 1940m. birželio 15d. turėję Lietuvos Respublikos pilietybę, ir jų vaikai (jeigu šie asmenys ar jų vaikai nerepatrijavo iš Lietuvos)

b) asmenys, kurių sutuoktinis Lietuvos pilietybę įgijo iki 1991m. lapkričio 4d.

c) asmenų, turėjusių Lietuvos pilietybę įgijo iki 1940m. birželio 15d., vaikaičiai, jeigu jie neįgijo kitos valstybės pilietybės

d) asmenys, 1919m. sausio 9d. – 1940m. birželio 15d. nuolat gyvenę dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat jų vaikai ir vaikaičiai, jeigu jie Pilietybės įstatymo įsigaliojimo dieną nuolat gyveno ir šiuo metu gyvena Lietuvoje ir nėra kitos valstybės piliečiai

e) lietuvių kilmės asmenys, gyvenantys kitose valstybėse, jeigu jie išvyko iš Lietuvos teritorijos iki 1918m. vasario 16d. ir neįgijo kitos valstybės pilietybės

12. Nurodykite gerus atsakymus

Jungtinių Tautų Organizacijos pagrindiniai organai yra:

a) Generalinė Asamblėja f) Ekonominė ir Socialinė taryba

b) Nacionalinis Susirinkimas g) Globos Taryba

c) Konventas h) Tarptautinis teismas

d) Saugumo taryba i) Sekretoriatas

e) Saugumo Komitetas

13. Nurodykite gerus atsakymus

Nuolatiniai Saugumo Tarybos nariai yra:

a) Kinija d) JAV g) Japonija

b) Rusija e) Didžioji Britanija h) Prancūzija

c) Belgija f) Kanada

14. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuvos politinių partijų organizacinė struktūra grindžiama:

a) teritorinių–gamybiniu principu

b) tik gamybiniu principu

c) tik teritoriniu principu

d) proporciniu principu

e) mišriu principu

f) savarankiškumo principu

g) idėjiniu principu

15. Nurodykite gerą atsakymą

Vieno kandidato rinkimų apygarda yra vadinama:

a) autoritarine d) monolitine

b) monotipine e) municipaline

c) uninominaline

16.

Nurodykite tikslius apibrėžimus

a) Kvota – tam tikras kiekis, dydis, dalis, norma

b) Kvorumas – susirinkimo dalyvių skaičius, laikomas būtina sąlyga, kad susirinkimo nutarimai būtų pripažinti galiojančiais

c) Kvorumas – rinkėjų įgaliojimas asmeniui atstovauti jiems kokiame nors aukštesnio lygio forume

d) Votumas – susirinkimo dalyvių skaičius, laikomas būtina sąlyga, kad susirinkimo nutarimai būtų pripažinti galiojančiais

e) Optacija – pilietybės pasirinkimas, laikantis tarptautinės sutarties arba nacionalinių įstatymų sąlygų

17. Nurodykite gerą atsakymą

Notifikacija vadinamas:

a) vienos valstybės pranešimas kitai apie savo nusistatymą vienu arba kitu tarptautiniu klausimu

b) normalių tarptautinių santykių nusistovėjimas

c) oficialus diplomatinis vienos valstybės kreipimasis į kitą, reiškiant pretenzijas, protestą ar informuojant apie kokius nors įvykius ar dalykus

d) pasirašytos tarptautinės sutarties patvirtinimas

e) skubus pranešimas

18. Nurodykite gerą atsakymą

Ministro pirmininko ar įgalioto ministro pasirašymas normatyviniame valstybės vadovo arba parlamento akte, suteikiantis tam aktui teisinę galią, vadinamas:

a) konfirmacija d) kontrasignacija

b) įgaliojimu e) signatūra

c) mandatu

19. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuva yra prisijungusi prie NATO paskelbtos programos, kuri vadinama:

a) „Valstybės be sienų“

b) „Nuo vakarų iki Rytų“

c) „Taika žmonijos labui“

d) „Partnerystė taikos labui“

e) „NATO be sienų“

20. Nurodykite gerus atsakymus

Kelios datos iš Europos Sąjungos istorijos:

a) 1951m. – Paryžiaus sutartimi įkurta Europos Anglies ir Pieno Bendrija – Europos Sąjungos pirmtakė

b) 1957m. – Romos sutartimi įkurta Europos Ekonominė Bendrija; šią sutartį pasirašė Belgija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas, Olandija (Nyderlandai), VFR

c) 1973m. – prie EEB prisijungė dar 6 valstybės

d) 1973m. – įvyko pirmieji rinkimai į Europos Parlamentą

e) 1986m. – į EEB įstojo Ispanija ir Portugalija

f) 1995m. – į EEB įstojo Austrija, Suomija, Švedija

g) 1999m. – į EEB įstojo Lenkija, Estija, Čekija

21. Nurodykite gerą atsakymą

Įtakinga valstybių sąjunga pavadinta Europos Sąjunga:

a) nuo įkūrimo dienos

b) paleidus Europos Ekonominę Bendriją

c) išleidus piniginį vienetą eurą

d) 1993m. Mastrichto sutartimi

e) JTO leidimu 1996m.

22. Nurodykite gerą atsakymą

Baltijos Asamblėjos narės yra:

a) Lietuva, Latvija, Estija

b) Lietuva, Latvija, Estija, Rusija

c) Visos valstybės, esančios prie Baltijos jūros

d) Lenkija, Švedija, Suomija, Lietuva, Latvija, Estija

e) Tokios asamblėjos iš viso nėra

23. Nurodykite gerus atsakymus

Valstybių parlamentai vadinami:

a) Medžlisu – Turkijoje e)Riksdagu– Olandijoje (Nyderlanduose)

b) Reichstagu – Vokietijoje f) Knesetu – Izraelyje

c) Konventu – Prancūzijoje g) Kortesais – Ispanijoje

d) Seimu – Lenkijoje

24. Nurodykite gerą atsakymą

Rinkimų sistema, pagal kurią pergalei rinkimuose pasiekti užtenka laimėti paprastą apygardos rinkėjų balsų daugumą, yra vadinama:

a) daugumos sistema

b) mažumos sistema

c) paprastosios daugumos sistema

d) proporcinio atstovavimo sistema

e) disproporcinio atstovavimo sistema

25. Nurodykite gerą atsakymą

Interpeliacija laikomas:

a) ypatingas nusikaltusio aukštųjų valstybės pareigūnų apkaltinimo ir jų bylų nagrinėjimo būdas, apkalta

b) parlamento deputato ar jų grupės paklausimas vyriausybei ar jos nariui kuriuo nors jų veiklos klausimu

c) teisių sumažinimas arba atėmimas tam tikrai kategorijai asmenų dėl kokių nors požymių

d) kai kurių bendrųjų įstatymų netaikymas ypatingą padėtį valstybėje užimantiems asmenims

26. Nurodykite gerus atsakymus

Totalitarinių valstybių pavyzdžiai:

a) Sovietų Sąjunga, valdoma Stalino

b) Pinočeto valdoma Čilė

c) Lietuva 1927–1940m. laikotarpiu

d) Čečėnija

e) Vokietija, valdoma Hitlerio

f) Izraelis

g) Franko valdoma Ispanija

h) Dabartinė Rusija

27. Nurodykite gerus atsakymus

Kitados rinkimų praktikoje buvo taikomi šie cenzai:

a) kraujo e) pažiūrų

b) amžiaus f) sėslumo

c) lyties g) kilmės

d) išsilavinimo h) turto

28. Nurodykite blogą atsakymą

Šie teiginiai atitinka Tarptautinio Teismo |Statusą (1945m.)

a) Teismo narius renka Generalinė Asamblėja ir Saugumo Taryba

b) Teismą sudaro 18 narių

c) Teismo būstinė – Haga

d) Teismas posėdžiauja nuolat, išskyrus atostogas

e) Teismo nariai negali būti atstovais, įgaliotiniais ar advokatais jokioje teismo byloje

f) Teismo nariai renkami devyneriems metams

29. Nurodykite gerą atsakymą

Nepriklausomų Valstybių Sandraugą sudaro:

a) Rusija, Ukraina, Uzbekistanas, Kazachstanas, Baltarusija, Azerbaidžanas, Tadžikistanas, Moldova, Kirgizija, Turkmėnija, Armėnija

b) Rusija, Ukraina, Baltarusija

c) Rusija, Ukraina, Uzbekija, Kazachija, Baltarusija, Azerbaidžanas, Gruzija, Tadžikija, Moldavija, Kirgizija, Turkmėnija, Armėnija

30. Nurodykite blogą atsakymą

Pliuralizmo – laisvo organizavimosi ir konkuravimo atveju interesų grupės savo
tikslų siekia:

a) revoliucijomis

b) jėga ir terorizmu

c) svarbios informacijos kontrole

d) rinkiminėmis kampanijomis

e) ekonominiu spaudimu

f) žiniasklaidos kampanijomis

31. Nurodykite gerą atsakymą

Būdamas kolegialaus organo nariui neleist įsigalioti daugumos narių priimtam sprendimui vadinamas:

a) tabu d) idee fixe

b) Liberum veto e) demagogija

d) veto

32. Nurodykite blogą atsakymą

Buvusių ir esamų diplomatinių rankų ar diplomatinių pareigų pavadinimai:

a) dragomanas f) konsulas

b) duajenas g) nuncijus

c) prefektas h) legatas

d) nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius i) reikalų patikėtinis

e) rezidentas k) atašė

33. Nurodykite blogą atsakymą

Neasocijuotų interesų grupių pavyzdžiai:

a) „neliečiamųjų“ kastos Indijoje

b) čigonai, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos

c) politinės organizacijos

d) JAV negrai XX a. 6—7-ame dešimtmetyje

34. Nurodykite blogą atsakymą

Dvipartinės sistemos trūkumai:

a) dažnos krizės

b) pernelyg didelė politinių partijų atsakomybė

c) vyriausybės stabilumo priklausomybė nuo rinkėjų siekių

d) maža galimybė iškilti trečiajai politinei partijai.

35. Nurodykite gerus atsakymus

Kalbant apie pilietybės pasirinkimą vartojami šie terminai:

a) Kvorumas d) ipso facto

b) Optacija e) natūralizacija

c) repatriantas f) jus gentium

36. Nurodykite gerą atsakymą

1949m. į NATO įstojo šios valstybės:

a) Belgija, Turkija, Šiaurės Airija, Islandija, JAV, ir dar 6 valstybės

b) Graikija, Turkija, JAV, Kanada, Prancūzija, ir dar 7 valstybės

c) Belgija, Prancūzija, Portugalija, Kanada, JAV, Olandija (Nyderlandai) ir dar 6 valstybės

37. Nurodykite tikslius apibrėžimus

a) Departamentas – kai kurių šalių ministerija, jos padalinys, žinyba

b) Departamentas – Prancūzijos administracinis teritorinis vienetas

c) Asociacija – suderinta kelių įstaigų veikla

d) Geopolitika – doktrina apie žemės turtų įtaką politikai

e) Peticija – kolektyvinis prašymas, įteikiamas aukščiausiems valdžios organams

38. Nurodykite gerą atsakymą

Oficiali Europos Tarybos kalba yra:

a) anglų ir prancūzų d) esperanto

b) anglų e) vokiečių, prancūzų ir ispanų

c) anglų, arabų ispanų

39. Nurodykite blogą atsakymą

Totalitarizmo Sąlygomis:

a) valdymas remiasi kairine jėga ir yra susiformavęs po karinio perversmo, po politinės demokratijos krizės, kurios valstybė neįveikia konstitucinėmis priemonėmis

b) vyriausybė nėra atsakinga ir atsakinga savo piliečiams

c) tauta visada gali nušalinti nuo valdžios netinkamus pareigūnus

d) nevyksta reguliarūs ir laisvi rinkimai, varžomos piliečių politinės teisės, ribojama arba iš viso draudžiama politinių organizacijų veikla, cenzūruojama spauda

40. Nurodykite gerą atsakymą

Lietuvos Respublikos ir JAV prezidento institucija yra bendra tai, kad:

a) kartu su prezidentu renkamas viceprezidentas

b) prezidentas renkamas visuotiniuose tiesioginiuose rinkimuose

c) prezidentas renkamas penkeriems metams

d) prezidentu gali būti renkamas asmuo, kuriam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau kaip keturiasdešimt metų

e) išrinktas prezidentas sustabdo savo veiklą politinėse partijose ir organizacijose iki naujos prezidento rinkimų kampanijos pradžios

f) prezidentas yra ministrų kabineto vadovas

g) prezidentas naudojasi suspensyvinio veto teise

h) prezidentas Konstitucijoje numatytais atvejais gali skelbti pirmalaikius parlamento rinkimus

i) prezidentas turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę

41. Nurodykite gerus atsakymus

Viduramžiais politinės filosofijos idėjas skelbė:

a) Nikolajus Makiavelis d) Tomas Akvinietis

b) Tomas Hadsonas e) Rodžeris Bekonas

c) Džonas Lokas

42. Nurodykite blogą atsakymą

Užsienio reikalų ministerija paprastai pavedami šie reikalai:

a) teikti parlamentui ir ministrų kabinetui informacija, kuria remdamiesi šie valdymo organai planuoja užsienio politikos kryptimi ir uždavinius bei priima politinius sprendimus šioje valstybės politikos sferoje

b) tarpininkauti savo šalies piliečiams įsidarbinant užsienio šalyse

c) tiesiogiai vadovauti valstybės diplomatinėms ir konsulinėms tarnyboms, veikiančioms užsienio kraštuose

d) atlikti tiek dvišalių, tiek daugiašalių valstybių ir vyriausybių susirinkimų ir derybų organizavimo parengiamąjį darbą

e) koordinuoti informacijos apie šalį teikiamą užsienio valstybėms

43. Nurodykite blogą atsakymą

Pagal paskirtį tarptautinė teisė taip skirstoma:

a) diplomatinė ir konsulinė teisė

b) tarptautiniu organizacijų teisė

c) kosmoso teisė

d) žemės gelmių išteklių teisė

e) oreivystės teisė

f) jūros teisė

g) normos, nustatančios valstybių sambūvio principus

h) normos, reguliuojančios tarpvalstybinių sutarčių sudarymo procedūrą bei sutarčių galiojimo sąlygas

i) tarptautinė humanitarinė teisė

j) normos, reguliuojančios tarptautinių ginčų sprendimą

44. Nurodykite blogą atsakymą

Socializmo politinė doktrina ilgainiui suskilo į dvi pagrindines atšakas – komunizmą ir socialdemokratiją, kurios turi daug panašumų:

a) abi stoja už socialinę lygybę

b) abi skelbiasi reiškiančios dirbančiųjų
ragina siekti valdžios tik demokratiniais rinkimais

d) abi gina socialinį teisingumą

e) abi skelbiasi esančios demokratinės

f) abi pritaria valstybiniam ekonomikos reguliavimui

g) abi skelbiasi palaikančios asmens laisvės idėją

h) abi jas jau buvo bandyta įgyvendinti

45. Nurodykite blogą atsakymą

Negalima įsivaizduoti šeimos, neturinčios darbo įrankių. Esama dvejopų įrankių: gyvų ir negyvų. Vergas yra gyvas įrankis. Jei kiekvienas įrankis galėtų gavęs įsakymą pats atlikti darbą, jeigu šaudyklės austų pačios, tada šeimos galva apsieitų be vergų. Yra viršesnių žmonių, kaip kad ir siela yra viršesnė už kūną.“

Čia cituojama:

a) T. Moro „Utopija“

b) Plato „Valstybė“

c) Ž.Ž. Ruso „Visuomenės sutartis“

d) L. Blano „Darbo organizavimas“

e) JAV „Nepriklausomybės deklaracija“

f) „Komunistų partijos manifestas“

g) Aristotelio „Politika“

h) T. Peino „sveikas protas“

46. Nurodykite blogą atsakymą

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ypatumai:

a) Konstitucinį Teismą sudaro 9 žmonės

b) Jo teisėjai skiriami devyneriems metams

c) Pirmininkas skiriamas iki gyvos galvos

d) Pirmininką skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2305 žodžiai iš 7682 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.