Valstybės ir teisės teorija dalykas metodas vieta teisės mokslų sistemoje
5 (100%) 1 vote

Valstybės ir teisės teorija dalykas metodas vieta teisės mokslų sistemoje

VALSTYBĖS IR TEISĖS TEORIJA: DALYKAS, METODAS, VIETA TEISĖS MOKSLŲ SISTEMOJE.

Turinys

Įvadas.

1. Valstybės sąvoka ir požymiai.

2. Teisės samprata.

3. Valstybės ir teisės teorija:

3.1. Valstybės ir teisės teorijos dalykas.

3.2. Valstybės ir teisės teorijos metodas.

3.2.1. Mokslinis teisės teorijos metodas.

3.2.2. Filosofinis teisės pažinimo metodas.

3.2.3. Istorinis teisės pažinimo metodas.

3.2.4. Sociologinis metodas.

3.2.5. Dogmatinis teisės metodas.

3.2.6. Kritikos metodas.

4. Valstybės ir teisės teorijos vieta teisės mokslų sistemoje.

Išvados.

Literatūros sąrašas.

ĮVADAS

Žmonijos visuomenė yra sudėtingų ir kartu vieningų santykių junginys. Todėl visuomenės funkcionavimo ir raidos būtina sąlyga yra šių santykių tvarkymas, jų reguliavimas. Žmonių, gyvenančių visuomenėje tam tikri klausimai, gali būti išspręsti tik visų bendromis pastangomis. Valstybės, kaip politiniai organizuoto socialinio junginio, uždaviniai ir yra tenkinti bendruosius žmonių – to socialinio junginio narių – reikalus, rūpintis jų bendrais interesais.

Teisė yra pagrindas teisinės valstybės gyvenime. Teisė, reikšdama žmonių pastangas versti savo interesus visai visuomenei privaloma tvarka ir ja remiantis viešpatauti arba sugyventi, yra vienas iš reikšmingiausių ir kartu sudėtingiausių žmogaus kūrinių. Pats klausimas, kas yra teisė, tradiciškas, bet atsakymai į jį netradiciniai. Tai klausimas, kuris neturi galutinių atsakymų; kiekviena epocha, o neretai ir žmonių karta vis iš naujo atsakinėja į jau seniai atsakytus klausimus.

Valstybės ir teisės teorija – tai visuomenės mokslas apie pagrindinius bei bendruosius valstybės ir teisės dėsningumus, esmę, paskirtį ir raidą. Tradiciškai laikoma, kad valstybės ir teisės teorija – tai studijų disciplina, kurią pirmiausia būtina studijuoti norinti sėkmingai įveikti tolesnę teisės studijų programą. Taigi šiame darbe nagrinėsime valstybės ir teisės sampratas, aptarsime valstybės ir teisės teorijos dalyką ir metodus, o taip pat jos vietą teisės mokslų sistemoje. Tik žinodami kas yra teisė, galėsime žinoti, kokie turi būti įstatymai, kad juos galėtume laikyti teisiniais.

Rašant šį dar naudojomės žymių teoretikų darbais, tokių kaip A. Vaišvilos, S. Vansevičiaus, P. Leono, E. Kūrio, o taip pat ir mokomaisiais valstybės ir teisės teorijos leidiniais.

1. VALSTYBĖS SĄVOKA IR POŽYMIAI

Valstybė – tai hierarchinis ir teritorinis darinys, reguliuojantis įvairias visuomenės gyvenimo sritis ir galintis disponuoti įvairiomis prievartos formomis. Valstybės esmė, kilmė, funkcijos ir raida – mokslo apie valstybę (valstybės teorijos) tyrimo objektas. Valstybė, kiek ji susijusi su politinės valdžios kūrimu ir organizavimu, pirmiausia yra politologijos kategorija ir turi tam tikrą autonomiškumą teisės atžvilgiu. Tačiau šis atribojimas nėra didelis, nes valstybė yra ir teisės kategorija. Iš valstybės kyla tokie esminiai teisės požymiai kaip visuotinis jos privalomumas ir garantavimas legalios prievartos priemonėmis. Valstybė išvedama iš teisės poreikių ir tais poreikiais apribota jos veikla.

Valstybė kaip teisės kategorija dažniausiai reiškiasi tada, kai kalbama apie teisėkūrą, teisės įgyvendinimo subjektus bei garantus.

Daugelis praeities ir dabartinių žymių filosofų, politikų, teisininkų bandė suformuluoti valstybės, kaip sudėtingo visuomeninio reiškinio apibrėžimą, parengė nemažai teorijų, įvairiai aiškinančių valstybės atsiradimo priežastis, valstybės valdžios esmę, jos tikslus, uždavinius ir paskirtį.

Visuomenės bendrųjų reikalų tvarkymo organizacija su stipria valdžia, sugebančia visiškai kontroliuoti gana didelę teritoriją ir joje gyvenančius žmones yra valstybė. Šiuolaikinė valstybė susiformavo laipsniškai evoliucijos būdu. Tai ilgas ir prieštaringas istorinis procesas.

Austrijos teisininkas H. Kelzenas pastebėjo, kad valstybės sampratą sunkina tai, kad šiuo terminu vadinami įvairūs dalykai ir reiškiniai. Plačiuoju požiūriu šiuo terminu apibūdinama visuomenė arba ypatinga jos forma. Siauruoju požiūriu jį vartoja specialiosios valdymo institucijos.

Pagal H. Kelzeną, valstybės sąvoka gali būti vartojama tokiomis prasmėmis:

1) valstybė suvokiama kaip gyvas “gamtos organizmas, socialinės biologijos forma (organinė valstybės teorija)”. Visuomenė tapatinama su organizmu, o valstybės paskirtis – aprūpinti savo piliečius;

2) socialiniu atžvilgiu valstybė yra socialinė bendrija, socialinė tikrovė, egzistuojanti nepriklausomai nuo teisėtvarkos ir teisinės tikrovės. Šiuo požiūriu valstybei būdinga valdžios paskirstymas įvairioms institucijoms, kurioms veikiant visuomenėje atsiranda tam tikri vyraujantys santykiai, daugybė įvairių valdymo aktų ir pajungimo būdų, kurių visuma vadinama socialine valstybe;

3) teisiškai valstybė yra juridinis asmuo (teisinis fenomenas) kaip tam tikra – korporacija, kadangi nuo kitų korporacijų valstybė skiriasi tik šalies mastu nustatyta teisine tvarka. Čia H. Kelzenas tapatina valstybę ir teisėtvarką, tačiau valstybės santykiai su teise turi būti tokie kaip ir individo, nors valstybė sankcionuoja teisę;

4) valstybė kaip normų sistema arba kaip
“politiškai organizuota visuomenė, kaip valstybė – valdžia”. Valstybė yra politinė organizacija, visų pirma, dėl to, kad nustato jėgos vartojimo tvarką ir turi jos vartojimo monopolį. Valstybė, visuomenės politinė organizacija, išplečia savo valdžią visai šaliai ir jos gyventojams, turi šiam reikalui specialų valdymo aparatą, leidžia visiems privalomus aktus ir sprendžia bendrus visuomenės reikalus.

“Sovietmečio laikotarpiu valstybės ir teisės teorijoje buvo pripažįstama vienintelė “teisinga” valstybės samprata: valstybės kaip mašinos palaikyti vienos klasės viešpatavimą kitų klasių atžvilgiu, t. y. valstybės – viešpatavimo įrankio samprata”. [2. P.484]

Politologija pateikia tokią šiuolaikinės valstybės sąvoką. “Šiuolaikinė valstybė – tai žmonių bendrija, kuri yra įsikūrusi tikslai apbrėžtoje teritorijoje, turi savo įteisintą viešąją valdžią, yra nepriklausoma ir pripažįstama kitų suverenių valstybių”.[10. P.36]

Šiuolaikinei valstybei būdingi šie požymiai:

1. Žmonių bendrija (tauta), kurios narius jungia bendra kalba, istorinė praeitis ir t. t. Be žmonių nėra ne tik valstybės, kaip ir bet kurios socialinės grupės.

2. Teritorija – tai viena svarbiausių valstybės egzistavimo sąlygų, be jos negali valstybė. Jeigu kokiame nors konkrečiame sausumos plote yra įsikūrusi viena valstybė, tai jame negali būti kitos valstybės, negali reikštis kitos valstybės valdžia.

3. Viešoji valdžia – prievartos (teisėsaugos institucijos) ir valdymo (įstatymų leidimo, vykdymo) institucijų visuma. Valstybinę valdžią visuomenėje vykdo ypatinga žmonių grupė, turinti valstybinius valdinius įgaliojimus, galinti leisti įstatymus, reikiamais atvejais naudoti valstybės prievartą, kad žmonių elgesys paklustų valstybės teisės aktuose išreikštai valiai.

4. Suverenitetas – valstybinės valdžios viršenybė šalies viduje ir valstybės nepriklausomybė užsienio reikaluose. Kai valstybė praranda suverenitetą, jos suvereni valdžia teritorijoje ir gyventojų atžvilgiu pereina kuriai nors kitai valstybei.

5. Tarptautinis pripažinimas – tai pagrindinis valstybės nepriklausomybės įrodymas, kai viena valstybė arba grupė valstybių pareiškia pripažįstanti naujai susikūrusią valstybę ir nusako santykių su ja pobūdį ir apimtį, sutinka gerbti jos nepriklausomybę.

Taigi nesant bent vienam iš paminėtų požymių, negali būti valstybės.

Valstybės esmė reiškiasi per jos pagrindines funkcijas, t. y. per valstybės veiklos svarbiausias kryptis, kurias lemia jos uždaviniai ir tikslai. Priklausomai nuo visuomeninių santykių specifikos šiuolaikinės valstybės funkcijos skirstomos į vidaus ir išorės. Vidaus funkcijos parodo pagrindines valstybės veiklos kryptis, apibūdina jos vidaus politiką. Išorinės funkcijos pasireiškia valstybės veikla tarptautinėje srityje, jos politiniu ir ekonominiu bendradarbiavimu su kitomis valstybėmis, šalies gynimu nuo išorės priešų.

Valstybės funkcijos sudaro valstybinių institucijų sistemos vientisą, susijusią veiklą, kuri turi būti nukreipta kurti sąlygas atskiros asmenybės ir visos visuomenės harmoningai raidai. Priklausomai nuo konkrečių istorinių sąlygų ir netgi valdžios asmenų grupės valstybė gali keisti savo funkcijas, akcentuodama vienas arba atsisakydama kitų.

S. Vansevičius pritaria valstybės kaip viešosios valdžios politiškai suverenios teritorinės organizacijos, turinčios specialų aparatą ir gebančios savo paliepimus padaryti privalomus visai šaliai, sampratai ir siūlo tokį valstybės apibrėžimą, kuriam pritariame ir mes: “ Valstybė yra visos visuomenės politinė organizacija, užtikrinanti jos vienybę ir vientisumą, tvarkanti visuomenės reikalus, suverenia viešąja valdžia suteikianti teisei bendrai privalomą reikšmę, garantuojanti piliečių teises, laisves, teisėtumą ir teisėtvarką”. [2. P.485]

2. TEISĖS SAMPRATA

Įvairios tradicijos, papročiai, neteisinės socialinės normos iki šiol turi didelę reikšmę gyvenime, tačiau šiuolaikinėje visuomenėje jų galimybės ribotos. Dar civilizacijos pradžioje, atsirandant nuosavybei ir kitiems civilizacijai būdingiems faktoriams, iškilo būtinybė universaliai reguliuoti visuomeninius santykius nei tai darė socialinės normos. Tokiu norminiu reguliatoriumi tapo teisė. Teisė – visuomenės organizuotumą lemiantys veiksnys, kuri atsiranda iš visuomenės, jos poreikių. Taigi keičiantis visuomenei, įvairioms aplinkybėms, kinta ir vaizdiniai apie teisę.

Teisės teorija liudija apie buvimą įvairiausių teisės sampratų, tačiau visų teisių įvairovė remiasi viena idėja: teisė – visuomeninės tvarkos palaikymo priemonė, įsisąmoninti žmonių interesai, paversti visuotinai privaloma elgesio taisykle, darančia realų poveikį žmonių tarpusavio santykiams. Toliau aptarsime keletą teisės sampratų.

XVII – ame amžiuje atsirado prigimtinės teisės teorija. Šitos srovės mokslininkai skelbė teisę esant visuomet tą pačią dėl to, kad “ji esanti žmogui prigimta. Proto jėga tik pažįsta ją, bet jos nekuria. Tik proto pažintoji prigimtinė teisė yra universali (visuotinė) teisė, privaloma visoms tautoms ir visiems laikams”. [5. P.21]

Prigimtinės teisės teorijos išeities taškas – prigimtis. Žmonės
pripažįstami lygūs pagal savo prigimtį. Šios teorijos atstovai stengėsi pažinti teisę tokią, kokia ji yra, bet jie nestebėjo teisės eigos ir augimo. Vėliau buvo suprasta, jog ta prigimtoji teisė yra taip pat ne kito kūno iš šalies žmogui duota, bet jo paties nustatyta, o žmogus kurdamas teisę, kad ir vadinamąją prigimtą, negali atsipalaiduoti nuo gyvenimo įvykių.

Normatyvistinės teisės sampratos atstovai pirmenybę teikia teisės normoms. Jų požiūriu teisės esmę sudaro pačios normos kaip elgesio taisyklės, kuriomis reguliuojami visuomeniniai santykiai. Šios teorijos atstovas H. Kelzenas atskyrė teisės mokslą nuo idėjų ir vertybių. Jo nuomone, teisė yra norminė tarp individualių santykių tvarka, arba žmogaus elgesį reguliuojanti sistema. H. Kelzenas manė, kad valstybė tiek pat neįmanoma be teisės, kaip ir teisė be valstybės, nes jos abi yra skirtingos vieno reiškinio pusės. Taigi teisė sutapatinama su įstatymu. Valdžia yra teisė. Valstybė kuria įstatymus (teisę), ir visa tai yra teisinga bei teisėta.

Teisė – ne tai kas užrašyta, o kas nusistovėję tikrovėje – tai sociologinės krypties teisės sampratos tezė. Pirmenybė teikiama teisiniams santykiams, t. y. tiriamas realus gyvenimas, teisės įgyvendinimo dokumentai, teismų sprendimai.

Šios trys pateiktos teisės sampratos yra pagal požiūrį į teisės formą, t. y. kokiame pavidale galime teisę stebėti, naudoti ir taikyti. Manytume, kad kiekviena iš jų turi pagrindą egzistuoti, nes išreiškia konkretaus istorinio laikotarpio tiesą, o jų nagrinėjimas padeda suprasti teisės esmę. Kiekviena teorija yra teisinga tiek, kiek ji paaiškina istorinius įvykius, kiek gali prognozuoti tų reiškinių ateitį.

Teisės sąvoką apibrėžti stengiasi nemažai mokslininkų, tačiau galutinės nuomonės kol kas neprieinama. Tačiau jei yra “teisės” sąvoka, tai turi būti ir jos turinys, kurį reikėtų išnagrinėti norint geriau suprasti pačią sąvoką.

Teisės turinys – žmonių socialinis interesas, paverstas visuomenine tvarka, elgesio taisykle. Pateikiame dvi teisės sampratas pagal požiūrį į teisės turinį. Pagal tai kaip socialiniai interesai yra paversti visuomenės tvarka, visos pažiūros į teisės turinį gali būti apibūdintos dviem principinėmis idėjomis: prievarta ir kompromisu. Šios idėjos išreiškia prievartos ir visuomeninės sutarties teorijas. Prievartos teorija aiškina valstybę ir teisę kaip jėgos priemonę, kuri įveikia interesų priešpriešą ir užtikrina tvarka smurtu. Šia prasme teisė ir valstybė yra vienos žmonių grupės įrankis įgyvendinti savo interesus visai visuomenei privaloma elgesio taisykle. Savo interesą valdantieji organizuotu būdu paskelbia teise ir įtvirtina privalomo elgesio normomis.

Visuomeninės sutarties teorija arba socialinių funkcijų teorija teigia, kad valstybė ir teisė atsiranda ne iš prievartos, o iš būtinybės taikiom priemonėm įveikti žmonių interesų priešpriešą, derinant kompromisu.

Teisė – priešingų interesų kompromisas, pavirtęs elgesio taisykle. Šioms teorijoms bendra yra tai, kad jos supranta teisę kaip į bendrą interesą ir skiriasi nuoroda į skirtingas priemones, kuriomis ta transformacija virsta prievarta ir socialiniu kompromisu. Du suderinti kompromisai virsta vienu.

Teisės sampratos aiškinimų yra daug, tačiau esmė yra ta, kad teisės samprata turi padėti nustatyti ar žmonių elgesys yra teisėtas ar ne. Visuomenė yra tarpusavio santykių junginys, todėl būtinas visuomeninių santykių tvarkymas ir reguliavimas. Visuomeninius santykius reguliuoja socialinės normos, tai yra žmonių sukurtos ir jiems skirtos elgesio taisyklės. Socialinės normos yra privalomos, o teisė priklauso socialinių normų grupei. Ji yra vienas iš sudėtingiausių visuomenės reiškinių.

R. Bakševičienės nuomone, kai kurios aptartos teisės sampratos yra priimtinesnės, kitos tarsi svetimkūnės Lietuvoje. “Teisę galima būtų suvokti kaip susiformavusių tautoje – valstybės sankcionuotų ar būtinų valstybei funkcionuoti – valstybės nustatytų, visuomeninių santykių dalyvių elgesio taisyklių, garantuotų nacionaliniu pritarimu, o prireikus – valstybės prievarta, visuma.” [1. P. 27]

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2193 žodžiai iš 7153 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.