Didžiosios lietuvių kalbos klaidos
5 (100%) 1 vote

Didžiosios lietuvių kalbos klaidos

Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai

Nevartotinos naujosios svetimybės

Neteiktini vertiniai

Žodžių ir junginių reikšmės klaidos

Žodyno klaidos

Klaidos Galimi klaidų taisymai1.1.1. adejalas, adijalas = apklõtas

1.1.2. aiva = svaraĩnis

1.1.3. akuratnas, -a, akurat(n)us, -i = tvarkìngas, -a, kruopštùs, -ì, padorùs, -ì; gẽras, -à; teisìngas, -a

akuračiai, akuratn(i)ai = tvarkìngai, kruõpščiai; padõriai*; geraĩ; teisìngai

1.1.4. apart = bè, išskýrus; be tõ

1.1.5. arenda = núoma

arenduoti = núomoti(s), iš(si)núomoti

1.1.6. babina = rìtė

1.1.7. bakanas = kẽpalas

1.1.8. balėja, balija = 1. skalbtùvė; 2. praustùvė

1.1.9. balkis = sijà

1.1.10. bantas = 1. kãspinas; 2. petelìškė (kaklaraištis)

bantuotas, -a = kaspinúotas, -a

1.1.11. baranka, baronka = riestaĩnis

baronkėlė, baronkytė = 1. riestainiùkas; 2. traškùtis

1.1.12. barchatas = aksómas

barchatinis, -ė = aksomìnis, -ė

1.1.13. basket(k)ės = sportùkai, spòrtbačiai; spec. krepšìnio bãtai

1.1.14. baumkuchenas, bankuchenas = šakõtis

1.1.15. benzokolonėlė, benzokolonkė, benzokolonka = 1. degalìnė; 2. (benzìno) kolonė̃lė

1.1.16. bevelyti = bū́ti liñkusiam, -iai, liñkti; plg. 1.1.84.

1.1.17. biednas, -a = neturtìngas, -a; skurdùs, -ì

biednai = neturtìngai, skur̃džiai

biedniokas = var̃gšas, var̃geta, skur̃džius

biednystė = var̃gas, skur̃das

biednuomenė = vargúomenė

1.1.18. biskis, biskelis, biskutis …; biškis, biškelis, biškutis …

= trupùtis, truputė̃lis, trupučiùkas, mažumė̃lis

biskį, biskelį, biskutį …; biškį, biškelį, biškutį …

= trupùtį, truputė̃lį, trupučiùką, mažumė̃lį (-ę), bent kíek

1.1.19. blicas = blýkstė

blicinterviu = akìmirkos (trum̃pas) interviù

blicpartija = žaĩbo pártija

blicturnyras = žaĩbo turnỹras

1.1.20. bliūdas = dubuõ

bliūdelis, bliūdukas = dubenė̃lis

pusbliūdis = pùsdubenis

1.1.21. bliuznyti = blevỹzgoti, pliaũkšti, nešvánkiai kalbė́ti

1.1.22. bonka, bonkė = bùtelis

bonkelė, bonkutė = buteliùkas

pusbonkis = pùsbutelis

1.1.23. bravoras = 1. (alaũs) daryklà; 2. (spìrito) varyklà

1.1.24. britva = 1. skustùvas; 2. (skutìmosi) peiliùkas

britvutė = (skutìmosi) peiliùkas

1.1.25. britvonas = keptùvas

1.1.26. broma = 1. tarpùvartė; 2. var̃tai; 3. árka

1.1.27. broniruoti = už(si)sakýti (iš añksto), rezervúoti

broniruotė = (išankstìnis) užsãkymas, rezervãvimas

1.1.28. brudas = 1. pur̃vas, nešvarùmai; núosėdos; 2. bjaurùmas, bjaurastìs; bjaurýbė

brudnas, -a = pur̃vinas, -à; mur̃zinas, -à; nešvarùs, -ì

1.1.29. brusas = tãšas

bruselis, brusokas = tašẽlis

1.1.30. bukietas = púokštė

bukietavimas = spec. rẽtinimas lizdaĩs

1.1.31. bulka = bandà; pyrãgas

bulkelė, bulkutė = bandẽlė, bandùtė

1.1.32. chrustai, krustai = žagarė̃liai, ausẽlės

1.1.33. čecholas = ùžvalkalas

čecholiukas = užvalkaliùkas

1.1.34. čerešnė = trẽšnė

1.1.35. daboti = 1. sáugoti, prižiūrė́ti; 2. žiūrė́ti

pasidaboti = 1. nusižiūrė́ti; 2. patìkti

1.1.36. dekis = užklõtas, ùžtiesalas, plèdas

1.1.37. dratas = vielà

dratinis, -ė = vielìnis, -ė

1.1.38. ermideris, ermyderis, ermidelis = 1. triùkšmas; 2. sámbrūzdis, maišatìs

1.1.39. fara = žibiñtas

1.1.40. farforas = porceliãnas

farforinis, -ė = porceliãninis, -ė

1.1.41. frizuoti(s) = garbiniú́oti(s); garbanóti(s)

frizūra = šukúosena

1.1.42. fundyti = 1. váišinti; 2. dovanóti

1.1.43. galka, galkė = (mėsõs) kukùlis

1.1.44. geska, geskutė = papetė̃

1.1.45. grafkė, grapkė, grafkutė = žiogẽlis; segtùkas

1.1.46. grimeris, -ė, grimierius, -ė = grimúotojas, -a

1.1.47. guzikas = sagà

1.1.48. gvintas = sriẽgis

gvintuoti = sríegti

1.1.49. išmiera žr. 1.1.78.

1.1.50. (iš)mislyti, (iš)mislinti = (pra)manýti, tar̃ti; (iš-), (su)galvóti, mąstýti

išmislas = prãmanas, prasimãnymas

mislis = mintìs

1.1.51. kaldra = añtklodė

1.1.52. kalnierius = apýkaklė

1.1.53. kavoti(s) = 1. slė̃pti(s); 2. láidoti (nesangr.)

kavon(k)ės = slėpỹnės, skiniùkas

1.1.54. kazarma(s) = kareivìnės

kazarminis, -ė = kareivìnių

1.1.55. kelnė = spec. mentė̃

1.1.56. kitka = spec. spùdulas

1.1.57. klapanas = 1. vožtùvas; 2. añtkišenis

1.1.58. kleckai = kukùliai

kleckienė = kukuliẽnė

kleckučiai = kukuliùkai

1.1.59. knatai = spec. pùsverpaliai

1.1.60. knatas = dãgtis

1.1.61. knopkė, knopka = 1. mygtùkas; 2. spraustùkas; 3. smeigtùkas

1.1.62. kolioti(s) = plū́sti(s), kõneveikti

1.1.63. kombikormas = spec. kombinúotieji pašaraĩ

1.1.64. konusas = kū́gis

konusinis, -ė = kū́ginis, -ė

1.1.65. košeliena = šaltíena

1.1.66. kūdas, -a = líesas, -à

(su)kūsti = (su)lýsti, (su)liesė́ti, (su)blõgti

1.1.67. kurtkė, kurtka = striùkė

1.1.68. kvasas = girà

1.1.69. kvoldas = klõstė

kvolduoti = klóstyti

1.1.70. lastai = plaũkmenys

1.1.71. lystelė = 1. juostẽlė; spec. leñtjuostė; 2. spec. ilgìnė; 3. spec. príesiuvas

1.1.72. lištva, lištvelė = juostẽlė; spec. leñtjuostė

1.1.73. liukras = spec.
sas, -a = laĩsvas, -à

liuosinti, liuosuoti = láisvinti

liuosuojantis, -i = láisvinamas, -a

liuoslaikis = laisvãlaikis

paliuosuoti = 1. atléisti (iš darbo); 2. paléisti

pasiliuosuoti = išeĩti (iš darbo)

1.1.75. maštabas = mãstas

1.1.76. mazolis, mozolis = núospauda

1.1.77. mereška = peltakỹs

mereškuoti = peltakiúoti

1.1.78. miera = 1. dỹdis, nùmeris, matmuõ; 2. mãtas; 3. mãstas, matãvimo į́rankis

išmiera = 1. matmuõ; 2. dỹdis, nùmeris

mieruoti(s) = matúoti(s)

mierkavoti = matúoti, (nu)táikyti

primierka = pri(si)matãvimas

1.1.79. mostis, mostelė = tẽpalas, tepaliùkas

1.1.80. mozoti = tèpti; teplióti, terlióti

1.1.81. (ne)boti = (ne)páisyti, (ne)žiūrė́ti

1.1.82. norka = audìnė

1.1.83. papkė = 1. ãplank(al)as; 2. segtùvas

1.1.84. (pa)velyti = 1. léisti; 2. linkė́ti

1.1.85. petruška = petrãžolė

1.1.86. planeris = sklandytùvas

1.1.87. planka, plankutė = 1. juostẽlė; 2. spec. príekraštis

1.1.88. plėmas, plėmė = dėmė̃

plėmuoti = dėmė́ti, palìkti dėmès

1.1.89. pletkas, pliotkas = ãpkalbos, pãskalos

pletkininkas, -ė = liežuváutojas, -a

pletkinti, pletkavoti = liežuváuti, apkalb(in)ė́ti

1.1.90. plintusas = spec. griñdjuostė

1.1.91. ploščius = líetpaltis

ploščinis, -ė, ploštinis, -ė = lietpaltìnis, -ė

1.1.92. pončka(s), pončkutė = spùrga

1.1.93. priča(s) = alegòrija, alegòrinis pãsakojimas; parãbolė

1.1.94. priklus, -i = įkyrùs, -ì; šleikštùs, -ì, bjaurùs, -ì; atgrasùs, -ì

1.1.95. proba = mėginỹs, bandinỹs

1.1.96. prosai = sóros

1.1.97. prosas = lygintùvas

prosyti, prosinti = lýginti

1.1.98. prūdas = kū́dra, tvenkinỹs

1.1.99. pundas, pundelis, pundulys = 1. ryšulỹs, -ė̃lis; 2. šū́snis; glėbỹs

1.1.100. rasoda = pasõdai, daigaĩ

1.1.101. rėdyti(s) = vil̃kti(s), reñgti(s) (drabùžiais); puõšti(s), dabìnti(s); reñgti, ruõšti

aprėdas, aprėdalas = ãpdaras, ãpdangalas, drabùžis; dangà

parėdas = papuošìmas, pãpuošalas; ãpdaras, apsirengìmas; išeigìniai drabùžiai

parėdymas = 1. pótvarkis; 2. nuródymas

1.1.102. rubežius = 1. síena; 2. ribà

rubežiuotis = ribótis

1.1.103. rūgoti(s) = bárti(s), kéikti(s), plū́sti(s), iškalbė́ti

1.1.104. ružavas, -a = rõžinis, -ė; raũsvas, -à

1.1.105. salka = mansárda

1.1.106. sasiska, sosiska, sosiskė = dešrẽlė

1.1.107. sklepas = 1. rūsỹs; 2. pùsrūsis

1.1.108. slaidas = skaidrė̃

1.1.109. smakas = slìbinas

1.1.110. sortuoti, sortiruoti = rūšiúoti

1.1.111. (su)bujoti = 1. (su)vešė́ti, (su)keróti, tar̃pti; 2. (su)klestė́ti

buinas, -a, buinus, -i = 1. vešlùs, -ì; iš(si)kerójęs, -usi; 2. riebùs, -ì

1.1.112. strausas, štrausas = strùtis

1.1.113. šlanga(s) = žarnà

1.1.114. šlipsas = kaklãraištis

1.1.115. šmotas = gãbalas

1.1.116. šniūras = 1. vir̃vė; 2. virvùtė; 3. spec. virvė́laidis

šniūrelis, šniūriukas = var̃stis, raĩštis, varsčiùkas, raištẽlis

1.1.117. špaklis, špaklius = glaĩstas

špakliuoti = glaistýti

1.1.118. špalas = pãbėgis

1.1.119. špilka, špilkutė = 1. smeigė̃, smeigẽlė; 2. (plaukų̃) segtùkas

špilkuoti = 1. smaigýti, badýti; 2. pašiẽpti, ironizúoti

1.1.120. špricas = švir̃kštas

špricuoti = švir̃kšti

1.1.121. štatas = valstijà

1.1.122. štatyvas = stõvas

1.1.123. štuka = 1. víenetas; 2. gãbalas; 3. pókštas, juokaĩ

štukinis, -ė = 1. vienetìnis, -ė; 2. gabalìnis, -ė

štukorius, -ė = pókštininkas, -ė, išdáigininkas, -ė; juokdarỹs, -ė̃

1.1.124. šuleris = 1. sùkčius, apgavìkas; 2. išdáigininkas

1.1.125. taimautas, taim-autas = 1. pértrauka; 2. spec. pertraukė̃lė

1.1.126. tapkės = šlepẽtės, šliùrės

1.1.127. tormozas = stabdỹs

tormozuoti, tarmozuoti = stabdýti

1.1.128. tomatai = pomidòrai

1.1.129. tušinti(s) = troškìnti(s)

tušintuvas = troškintùvas

1.1.130. ukolas = 1. dū̃ris; 2. injèkcija

1.1.131. ulioti, uliavoti = ū̃žti, ū́žauti; puotáuti

1.1.132. univermagas = universãlinė (parduotùvė)

1.1.133. universamas = savìtarnos universãlinė (parduotùvė)

1.1.134. vailokai, veilokai = veltìniai

1.1.135. zelcas = slėgtaĩnis

1.1.136. zrazai = suktìniai, vyniótiniai

1.1.137. zubras = stum̃bras

zubražolė = stumbrãžolė

zubrovka = stumbrìnė

1.1.138. ženyti(s) = tuõkti(s); vèsti; tekė́ti

ap(si)ženyti = tuõkti(s); vèsti; (iš)tekė́ti

1.1.139. žgutas = var̃žtis; spec. pynė̃

1.1.140. žiletas = liemẽnė

1.1.141. žiletė = (skutìmosi) peiliùkas

1.1.142. žilka = vãlas

1.1.143. žiurstas = prijuõstė

1.1.144. žulikas = 1. sùkčius, vagìšius; 2. spec. dvìšakis, trìšakis

Zodzio sandaros

Klaidos Galimi klaidų taisymai1.2.1. armrestlingas = sport. rañkos lenkìmas

1.2.2. autodetailingas = automobìlių puošýba, automobìlių apdailà

1.2.3. barteris = ekon. natū̃riniai (prẽkių) mainaĩ

barterinis: barteriniai mainai = ekon. natū̃riniai (prẽkių) mainaĩ

1.2.4. bereitorius = prajodinė́tojas

1.2.5. biznesmenas = ver̃slininkas

1.2.6. bodis = glaustinùkė, glaustìnis

1.2.7. bukeris = (manekènių ir pan.) ãgentas, angažúotojas

1.2.8. burgeris =
suvožtìnis

čyzburgeris = sūraĩnis, sū̃rio suvožtìnis

fišburgeris = žuvaĩnis, žuviẽs suvožtìnis

hamburgeris = mėsaĩnis, mėsõs suvožtìnis

1.2.9. čipsai = (bùlvių) traškùčiai

1.2.10. dartas, dartsas = 1. smigìnis, smìgis (žaidimas); 2. smigė̃, strėlýtė (smiginiui žaisti)

1.2.11. daidžestas = (periòdikos) apžvalgà; sántraukos

1.2.12. e-mailas, imeilas = elektròninis pãštas

1.2.13. hepiendas = laimìnga pabaigà

1.2.14. holbolas = trijùlių krepšìnis

1.2.15. hororas = 1. siaũbo fìlmas; 2. siaũbas

1.2.16. hospisas = slaugõs namaĩ (nedidelė ligoninė nepagydomai sergantiems žmonėms)

1.2.17. hostelis = nakvýnės namaĩ

1.2.18. hotdogas = dešraĩnis

1.2.19. hotelis = viẽšbutis

1.2.20. imidžas = į́vaizdis; perk. r. var̃das, véidas (kartais ìšvaizda)

1.2.21. imobilaizeris = imobilizãtorius, fiksãtorius; (vaĩro) į́tvaras

1.2.22. impičmentas = (valstýbės) apkaltà

1.2.23. kileris = (sam̃domas) žudìkas

1.2.24. kornfleiksai = (kukurū̃zų) drìbsniai

1.2.25. krosvordas = kryžiãžodis

1.2.26. leginsai = tam̃prės, tìmpės

1.2.27. leiblas, leiblis = 1. etikètė; 2. emblemà; 3. (fìrmos) žénklas

1.2.28. miusliai = drìbsniai (su priẽdais); javaĩniai

1.2.29. ofisas = į́staiga (kartais bū́stinė, biùras, kontorà, rãštinė)

1.2.30. organaizeris = 1. užrašìnė (paprastà, elektròninė); 2. (kanceliãrinių reikmenų̃) dėklė̃

1.2.31. pabas = alìnė, alùdė; smùklė

1.2.32. pampersai = saũskelnės

1.2.33. parkingas = (automobìlių) aikštẽlė

1.2.34. peintbolas = dažãsvydis

1.2.35. pleiofai = atkriñtamosios rungtỹnės (varžýbos)

1.2.36. ploteris = braižýtuvas

1.2.37. polismenas = polìcininkas

1.2.38. popkornai = (kukurū̃zų) spragė̃siai

1.2.39. posteris = afišà; plakãtas

1.2.40. presa = spaudà

presatašė = dipl. spaudõs atašė̃; spaudõs atstõvas

prescentras = spaudõs ceñtras

preskonferencija = spaudõs konfereñcija

1.2.41. puzlis, pūzlė = 1. dė́stas, dėliõnė, dėstìnis (žaidimas); galvósūkis; 2. kibùčiai (žaidimo dalys)

1.2.42. rolikai, rolskeitai = riedùčiai

1.2.43. referis = sport. (vyresnỹsis) teisė́jas

1.2.44. rentingas = (trumpalaĩkė) núoma

1.2.45. serfingas = bañglentė

1.2.46. skeitbordas, skeitas = riẽdlentė

1.2.47. skeiteris = 1. riedùtininkas; 2. riẽdlentininkas

1.2.48. skinhedas, skinas = skustagal̃vis

1.2.49. skryningas = 1. atrankà, rūšiãvimas; 2. med. patìkrinimas

1.2.50. snekas = ùžkandis, užkandùkas

1.2.51. sponsorius, -ė = 1. rėmė́jas, -a; 2. mecenãtas, -ė

sponsorystė = 1. paramà, rėmìmas; 2. mecenãvimas

1.2.52. steikas = (amerikiẽtiškas) kepsnỹs, dìdkepsnis

1.2.53. steipleris = segìklis

1.2.54. stimeris = 1. šutintùvas; 2. gãro mašinà; 3. chem. gãrinimo aparãtas (garintùvas)

1.2.55. šeikeris = (kokteĩlių) plaktùvė

1.2.56. šopas = parduotùvė, kráutuvė

1.2.57. šorttrekas = sport. trumpàsis tãkas

1.2.58. šrederis = (dokumeñtų) naikìklis

1.2.59. taimeris = laĩkmatis

1.2.60. tyneidžeris, -ė = paauglỹs, -ė̃

1.2.61. vykendas = saváitgalis

1.2.62. vindserfingas = sport. 1. bùrlentė; 2. bùrlenčių spòrtas

Linksniu vartojimo

Klaidos Galimi klaidų taisymaiŽodžiai

1.3.1. apystova = aplinkýbė: Nusikaltimo apystovas (= aplinkybes) tiria ekonominių nusikaltimų skyriaus darbuotojai.

1.3.2. gerbūvis = 1. geróvė: Reikėtų daugiau rūpintis žmonių gerbūviu (= gerove); 2. aplinkà: Tik noro pritrūko sutvarkyti namo gerbūvį (= aplinką); 3. aplinkótvarka: Ieškoma lėšų sostinės gerbūviui (= aplinkotvarkai).

1.3.3. įstatymdavys, -ė, įstatymleidys, -ė = įstãtymų leidė́jas, -a: Įstatymdaviai (= Įstatymų leidėjai) turi susirūpinti, kad ne visi gerbia valstybės įstatymus.

įstatymdavystė, įstatymleidystė = įstãtymų leidìmas, leidýba: Įstatymdavystė (= Įstatymų leidimas) – nelengvas, tačiau kilnus darbas. Įstatymleidystė (= Įstatymų leidyba, leidimas) Lietuvoje turi senas tradicijas.

1.3.4. išsireikšti = pasakýti, paréikšti: Ji ne visai tiksliai išsireiškė (= pasakė). Ar galima taip išsireikšti (= (pa)sakyti)? Kaip čia buvo išsireikšta (= pareikšta, pasakyta), statybos nejuda iš vietos.

išsireiškimas = pósakis, pasãkymas: Mokytoja parinko gražių išsireiškimų (= posakių). Tokie pikti išsireiškimai (= žodžiai, pasakymai) spaudoje nevienija tautos.

1.3.5. laisvanoris, -ė = savanõris, -ė: Gelbėjimo darbų ėmėsi kariai, policininkai ir laisvanoriai (= savanoriai) miesto gyventojai.

laisvanoriškas, -a = savanõriškas, -a: Taikos fondas sudaromas iš laisvanoriškų (= savanoriškų) aukų.

laisvanoriškai = sàvo nóru: Studentai kai kuriuos dėstomuosius dalykus gali pasirinkti laisvanoriškai (= savo noru).

1.3.6. nekuris, -i = šióks tóks, šiokià tokià; tam tìkras, tam tikrà: Mokinys įgijo nekurį (= šiokį tokį) pasitikėjimą (šiek tiek pasitikėjimo) savimi. Po nekurio (= tam tikro; kiek) laiko ir mums reikės daryti remontą.

nekurie, -ios = kai kuriẽ, kai kuriõs; šiokiẽ tokiẽ, šiókios tókios; kuriẽ ne kuriẽ, kuriõs ne kuriõs; víenas kìtas, vienà kità: Nekurias (= Kai kurias) mintis čia pacituosiu. Gali
nekurių (= šiokių tokių) įstatymo papildymų. Nekurie ligoniai (= Kai kurie; Kurie ne kurie ligoniai; Vienas kitas ligonis) nuo sunkių komplikacijų miršta.

1.3.7. neužilgo = netrùkus, tuõj(aũ), greĩtai, véikiai: Neužilgo (= Netrukus; Tuojau; Greitai; Veikiai) prasidės sėja.

1.3.8. obalsis = šū̃kis, devìzas: Tautinio išsivadavimo obalsiai (= šūkiai) padeda atgimti ir kalbai.

1.3.9. pasėka = padarinỹs, rezultãtas: Ši liga palieka savo pasėkas (= padarinius).

1.3.10. savistovus, -i = savarañkiškas, -a; nepriklaũsomas, -a: Turi būti sukurta savistovios (= savarankiškos) ekonominės politikos programa. Savistovi (= Nepriklausoma) valstybė pati tvarko savo užsienio politiką.

savistoviai = savarañkiškai, nepriklaũsomai: Ne kiekvienas įpratęs savistoviai (= savarankiškai) tvarkytis. Sūnus jau savistoviai (= savarankiškai, nepriklausomai) gyvena.

savistovumas = savarankiškùmas: Savistovumas (= Savarankiškumas) – geras žmogaus bruožas.

1.3.11. stovyla(s) = 1. statulà: Prie vartų pamatėme gipsines stovylas (= statulas); 2. figūrà: Toli priekyje dar galėjai įžiūrėti vyriškio stovylą (= figūrą).

1.3.12. vienok = bèt, tačiaũ, vìs dėlto: Buvo jam visokių valandų, vienok (= bet, tačiau, vis dėlto) jis nepalūžo.Junginiai

1.3.13. Su ant:

ant kiek = kaĩp, kíek: Matome, ant kiek (= kaip, kiek) išaugo mūsų institutas.

ant kiek …, ant tiek = kíek …, tíek: Ant kiek (= Kiek) išaugo kainos, ant tiek (= tiek) atlyginimai tikrai nepadidės.

ant savęs = sáu, savarañkiškai: Kada jūs pradėsite ant savęs (= savarankiškai) gyventi?

ant sveikatos = į sveikãtą: Toks sunkus darbas jam neišeis ant sveikatos (= į sveikatą). Ant sveikatos (= Į sveikatą)! [linkėjimas]

ant tiek = taĩp, tíek: Ligonė ant tiek (= taip, tiek) nusilpusi, kad be lazdos nepaeina.

1.3.14. [būti (yra, buvo…)] (ne) kurse = (ne)žinóti; bū́ti (ne)supažìndintam, -ai, (ne)susipažìnusiam, -iai, (ne)įsigìlinusiam, -iai: Dėl nutarimo manęs neklauskit – aš ne kurse (= nežinau; nesu susipažinęs; nesupažindintas). Jis kurse mūsų idėjos (= žino apie mūsų idėją; išmano, supranta mūsų idėją).

1.3.15. [būti, eiti] pas save = (bū́ti) sàvo kabinetè, kambaryjè ir kt.; (eĩti) į sàvo kabinètą, kam̃barį ir kt.: Viršininkas pas save (= savo kabinete). Einu pas save (= į savo kabinetą, kambarį).

1.3.16. ir taip = ir štaĩ; taĩgi; o dabar̃: Ir taip, (= Taigi; O dabar) laidą baigiame. Ir taip, (= Ir štai; Taigi) rungtynės baigėsi lygiosiomis.

1.3.17. iš kalno = iš añksto: Viskas iš kalno (= iš anksto) susitarta.

1.3.18. Su kaip:

kaip kartas, kaip sykis = kaip tìk: Kaip sykis (= Kaip tik) norėjau skambinti.

kaip tai žr. 1.3.21.

kaip taisyklė = paprastaĩ, dažniáusiai: Kaip taisyklė, (= Paprastai) pirmiausia brangsta naftos produktai.

1.3.19. Su kas:

kas liečia = (o) dė̃l: Kas liečia kredito grąžinimo sąlygas, (= Dėl; O dėl kredito grąžinimo sąlygų) susitarsime.

kas link = veiksmažodžių valdomieji linksniai ar linksniai su prielinksniais: Kas link tautybės, (= Tautybės; O tautybės tai) jie visi lietuviai. Kas link muzikos, (= Muzikai; O muzikai; Jei kalbėsim apie muziką, tai jai) mano vaikas visai negabus. Kas link mokslų, (= Mokslais) mano pusbrolis visai nesidomi – tik kas link pinigų (= pinigais). O kas link vestuvių, tai apie jas dar negalvoju (= O apie vestuves tai dar negalvoju).

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2638 žodžiai iš 8711 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.