Ilgalaikio turto apskaita imoneje
5 (100%) 1 vote

Ilgalaikio turto apskaita imoneje

TURINYS

1. ĮVADAS

2. UAB „ŽIEMGALOS AUTOMOBILIAI“

3. ILGALAIKIO TURTO RŪŠYS BEI JO PRIPAŽINIMAS

4. ILGALAIKIO TURTO GRUPAVIMAS IR JO APSKAITAI NAUDOJAMOS SĄSKAITO

5. Materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina perkant

6. Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos metodų klasifikavimas

7. IŠPERKAMOSIOS NUOMOS SUTARTIS

8. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NETEKIMO APSKAITA

9. NEMATERIALUSIS TURTAS

10. FINANSINIS TURTAS

11. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA ĮMONĖJE UAB“Žiemgalos automobiliai“

12. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimo formos

13. ILGALAIKIO TURTO APSKAITOS DOKUMENTAI

14. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO REGISTRACIJOS KNYGA

15. ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS PAGAL BUVIMO VIETĄ

16. ILGALAIKIO TURTO APSKAITOS KORTELĖ

17. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ĮVEDIMO Į EKSPLOATACIJĄ AKTAS

18. SAVOS GAMYBOS ILGALAIKIO TURTO PAJAMAVIMO AKTAS

19. ILGALAIKIO TURTO PERDAVOMO – PRIĖMIMO AKTAS

20. ILGALAIKIO TURTO LIKVIDAVIMO AKTAS

21. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ, GAUTŲ ARDANT IR DEMONTUOJANT PASTATUS BEI ĮRENGIMUS, PAJAMAVIMO AKTAS

22. ILGALAIKIO TURTO REMONTO SĄNAUDŲ KORTELĖ

23. SUREMONTUOTŲ, REKONSTRUOTŲ AR MODERNIZUOTŲ

24. OBJEKTŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

25. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJOS APRAŠAS

26. ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJOS APRAŠAS

27. VERTYBINIŲ POPIERIŲ INVENTORIZAVIMO APRAŠAS

28. ILGALAIKIO TURTO INVENTORIZACIJOS REZULTATŲ SUTIKRINIMO ŽINIARAŠTIS

29. ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO SKAIČIAVOMO ŽINIARAŠTIS

30. NAUDOTA LITERATŪRA

ĮVADAS

Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir materialinės. Šios sąlygos beveik kiekvienoje įmonėje vis kitokios, ir jos darosi vis įvairesnės, stengiantis atitikti didėjančius rinkos reikalavimus. Beveik kiekvienoje įmonėje reikšmingą vaidmenį vaidina ilgalaikis turtas – pastatai, mašinos, specialūs įrengimai, be kurių dažniausiai apskritai neįmanoma sėkminga kokia nors veikla. Šios sąlygos būtinos net prekiaujant ar teikiant paslaugas, jos dar reikšmingesnės perdirbimo atveju.

Šio darbo tema – ilgalaikio turto apskaita įmonėje. Įmonė kurios ilgalaikio turto apskaitą nagrinėsiu yra Uždaroji akcinė bendrovė ,,ŽIEMGALOS AUTOMOBILIAI”.

Rašydama ši darba panaudojau tiek teorines tiek praktines žinias, įgytas praktikos metu. Mano šio darbo tikslas – suprasti ir įsisavinti ilgalaikio turto apskaitos vedimo ypatumus įmonėje. Didžiausias dėmesys buvo skirtas į ilgalaikio turto rūšys bei pripažinimą, taip pat šio turto grupavimą ir įsigijimo savikainos nustatymą, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimą ir naudingo tarnavimo laiko nustatymą, pardavimą, nurašymą ir ilgalaikio turto atvaizdavimą finansinėje atskaitomybėje. Kad lengviau ir aiškiau būtų įsisavinti ilgalaikio turto apskaitos vedima, pateikiau imonės ilgalaikio turto dokumentų pavyzdžius.

UAB „Žiemgalos automobiliai“

Bendrovė UAB “Žiemgalos automobiliai” įsteigta 1993 m. gruodžio 17 d. Bendrovės pagrindinė veikla – mažmeninė prekyba, prekyba lengvųjų ir sunkvežimių klasės automobiliais, autobusais, bei specialios paskirties technika. Iš šios veiklos įmonė uždirba daugiausiai pajamų.Kita Bendrovės veikla – teikiamos komiso tarpininkavimo paslaugos, patalpų nuoma, serviso patarnavimai.

UAB “Žiemgalos automobiliai” nuo įkūrimo pradžios prekiavusi įvairios paskirties automobiliais, 2004 metais pasirašė sutartį su Minsko automobilių gamykla ir gavo išskirtinę teisę surinkinėti Vilniuje bei pardavinėti visoje Europos Sąjungoje MAZ markės krovininius automobilius. Šios sutarties pasekoje 2004 m. rugsėjo mėn. buvo atidarytas įmonės filialas Vilniuje “MAZ Baltija”.

Filialas “MAZ Baltija” turi automobilių servisą, atitinkantį šiandien keliamiems reikalavimams, kuriame atliekamas tiek garantinis aptarnavimas, diagnostika bei remontas, tiek aptarnavimas ir remontas po garantinio laikotarpio pabaigos.

Bendrovė gamina MAZ markės automobilius ir parduoda juos Eropos sąjungos ir Sąjungai nepriklausančiose šalyse. Taip pat atlieka automobilių, kurie yra parduoti Lietuvoje, garantinį ir pogarantinį remontą Nuo 2007 metų sausio 1 dienos įmonė surinkinėja automobilius, kurių variklių išmetamųjų teršalų normos atitinka EURO 4 reikalavimus (tai taikoma visose Europos Sąjungos valstybėse).Šiuo metu yra baigiamos derybos su Deutz variklių gamykla Vokietijoje, kuri įmonei “Žiemgalos automobiliai” suteiks išskirtinę teisę prekiauti visų modelių Deutz varikliais Lietuvoje bei atlikti šių variklių garantinį/pogarantinį remontą.

Bendrovę įsteigė du asmenys – akcininkai, ji yra jų nuosavybė.,,Uždarosios akcinės bendrovės nuosavybė, paskirstoma akcijomis, dėl to bendrovės savininkai vadinami akcininkais. Akcijos – tai bendrovės nuosavybės teisių dalis; tai bendrovės nuosavybės vienetą paliudijantis sertifikatas”. Abiems akcininkams priklauso po 50% akcijų.

2006 metų kovo 30 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nutarta didinti bendrovės įstatinį kapitalą didinant akcijų skaičių: iš perkainojimo rezervo 2 537 405 Lt, papildomais akcininkų įnašais 450 000 Lt, iš viso 2 987 405 Lt.

2006 metų birželio 2 dieną juridinių asmenų registre įregistruotas bendrovės įstatinio kapitalo dydis 5 194 563 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 5 194 563 nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, kurios yra vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininkų teisę dalyvauti bendrovės valdyme.Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą – generalinį direktorių. Bendrovėje dirbantys vadovai ir kiti specialistai yra kvalifikuoti, turintys aukštąjį išsilavinimą, bei nemažą darbo patirtį. Dirbančiųjų skaičius kasmet didėja (šiuo metu dirba 54 darbuotojai ), nes bendrovė sparčiai plečia savo veikla. Materialiojo turto bendrovė turi nemazai, tad ir buhalterinė apskaita gan sudėtinga. Bendrovėje apskaita vedama „RIVILĖS „ programa.

„RIVILĖ“ gaminių lyderė apskaitos sistema „Balansas 2004“. Programa turi visus pagrindinius apskaitos modulius: Didžioji knyga, Skolos, Pardavimai, Pirkimai, Atsiskaitymai (kasa,bankas) Atsargos, Gamyba. Programa turi ryšį ir su atlyginimų skaičiavimo modulį. Visi moduliai veikia kliento – serverio (SQL) technologiniu pagrindu. Tai užtikrina didelį duomenų patikimumą, leidžia organizuoti ryšį tarp firmos padalinių ar net tarp firmų. Buhalterių darba gerokai palengvina Dokumentų registras. Jis skirtas fiksuoti ir kaupti duomenis, teikiamus Valstybinei mokesčių inspekcijai, „SODRAI“, Statistikos vadybai ir kitoms institucijoms.

UAB „Žiemgalos automobiliai“ dirba pelningai ir yra PVM mokėtoja. Bendrovė moka tokius mokesčius: juridinio asmens pelno mokestį, pridėtinės vertės mokestį, mokestį už aplinkos teršimą, muito mokestį, socialinio draudimo mokesčius, taip pat fizinių asmenų pajamų mokestį.

Įmonės buhalterija tvarko tokius apskaitos barus : ilgalaikio turto dokumentus, skolų apskaitos dokumentus, kasos operacijų apskaitos dokumentus, banko operacijų apskaitos dokumentus, įsipareigojimų apskaitos dokumentus, darbo užmokesčio apskaitos dokumentus, specialiųjų apskaitos dokumentus, blankų apskaitos dokumentus, pagrindinius sutarčių ir kitus juridinius dokumentus, savininkų nuosavybės dokumentus, įvairių pažymų ir apyskaitų dokumentus.

UAB „Žiemgalos automobiliai“ kaip minėjau, turi pakankamai daug ilgalaikio turto, kurį sudaro: žemė, pastatai ir statiniai, mašinios ir įrengimai, transporto priemonės, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai, programinė įranga. Šioj praktikos ataskaitoj, pateikdama bendrovės ilgalaikio tiek materialiojo tiek nematerialiojo turto dokumentų pavyzdžius, pamėginsiu išsiaiskinti šio turto esmę ir reikšmę įmonei.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Bendrovės dokumentai yra saugomi buhalterijoje, laikantis nustatytų LRV dokumentų saugojimo įstatymų reikalavimų , norminių aktų, o taip pat bendrovės vidaus taisyklių.

ILGALAIKIO TURTO RŪŠYS BEI JO PRIPAŽINIMAS

Kiekviena įmonė, nesvarbu, kokia jos nuosavybės forma, veiklos pobūdis ir dydis, disponuoja tam tikru turtu. Visas įmonės turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį pagal tai, kiek ilgai juo įmonė numato naudotis uždirbdama pajamas. Ilgalaikiu turtu pripažįstamas įmonės turtas, kurį ji numato naudoti gamybinėje, prekybinėje, administracinėje ar kitoje veikloje(pvz; nuomoti tretiesiems asmenims,) uždirbdama pajamas ilgiau nei vienerius finansinius metus.

Skirstymas į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą svarbus tuo, kad šios dvi turto rūšys nevienodai panaudojamos pelno uždirbimo procese materialaus turto sunaudojimo aspektu. Trumpalaikis turtas į parduotos produkcijos savikainą per vieną ataskaitinį laikotarpį įskaičiuojamas visa produkcijai pagaminti sunaudota verte. O ilgalaikio turto vertė į parduotos produkcijos savikainą įskaičiuojama dalimis. Priskiriant turtą ilgalaikio turto rūšiai, atsižvelgiama ir į jo kainą. Jeigu turtas naudojamas ir labai ilgai, bet jo kaina įmonei nereikšminga, toks turtas nebus laikomas ilgalaikiu, nes jo, kaip ilgalaikio turto, apskaita įmonei butų per brangi. Lengviau butų tą turtą iškart nurašyti. Tai priklauso nuo įmonės turto dydžio ir jos veiklos pobūdžio, įmonė pati gali pasirinkti nuo kokios sumos turtas laikomas ilgalaikiu, nes jokiame norminiame akte nėra tiksliai pasakyta, nuo kurios sumos turtas laikytinas ilgalaikiu. Priskiriant turtą ilgalaikiu, reikia įvertinti jo reikšmingumą įmonei. Ilgalaikis turtas gali būti labai skirtingas, jo įvairovė kartais lemia visiškai skirtingus to turto apskaitos būdus, jo įkainojimo ir atvaizdavimo atskaitomybėje tvarką. Finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje (balanse) ilgalaikis įmonės turtas, atsižvelgiant į jo pobūdį, skirstomas į nematerialųjį ir materialųjį. Visą ilgalaikį turtą būtina sugrupuoti – suskirstant į tam tikras vienarūšes klases, taigi , metinėje finansinėje atskaitomybėje (balanse) ilgalaikis turtas suskirstytas į penkias dideles grupes:

1. Formavimo savikaina (yra susijusi su turtu, atsiradusiu formuojant įmonę – kuriant ją arba plėtojant jau įsteigtos įmonės veiklą, keičiant jos veiklos profilį ar panašiai. Ją svarbu išskirti, nes formavimo savikaina yra susijusi su įmonės veiklos perspektyva. Ir šių išlaidų darymas turi įtakos tolesnei įmonės veiklai, gerovei. )

2. Nematerialusis
turtas (išskiriamas todėl, kad būtų parodyta , kiek įmonė turi teisių ir kitų panašių privilegijų suteikiančio turto, kuris egzistuoja tik tol, kol egzistuoja pati įmonė. Šio turto neįmanoma kam nors perparduoti.)

3. Materialusis ilgalaikis turtas (šio turto rodiklis rodo , kiek įmonėje yra apčiuopiamo ilgą laiką naudojamo turto. Ilgalaikiu materialiuoju turtu įmonė gali garantuoti skolų bankui ar tiekėjams grąžinimą, tai yra vienas iš svarbiausių nuosavybės garantų.)

4. Ilgalaikis finansinis turtas (išskiriamas todėl, kad atskirai būtų parodytas įmonės turtas, susijęs su dalyvavimu kitose įmonėse. Ši turto grupė dažniausiai yra susijusi su gerokai didesne rizika nei materialusis ilgalaikis turtas.)

5. Po vienerių metų gautinos sumos (rodo ilgalaikius trečių asmenų įsiskolinimus įmonei. Investuotojai turi matyti, kokią dalį viso įmonės turto sudaro trečiųjų asmenų įsiskolinimai, nes visuomet yra tam tikra tikimybė, kad šios skolos nebus grąžintos. Visada pravartu išsiaiškinti, ar nebūtų naudinga šį turtą naudoti savo įmonės veikloje, o ne skolinti jį kitiems.)

UAB „Žiemgalos automobiliai“

(įmonės pavadinimas)

įm.kodas 257593180 , Livonijos 21, Joniškis

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) PATVIRTINTA

20 06 m. kovo 31 d.

protokolo Nr. 2 2005 metų BALANSAS

(ataskaitinis laikotarpis)

20 06 m. kovo 20 d.

litais

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

TURTAS Pasta- bos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

A. ILGALAIKIS TURTAS 8337568 9004280

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 12363 14625

I.1. Plėtros darbai

I.2. Prestižas

I.3. Patentai, licencijos

I.4. Programinė įranga 12363 14625

I.5. Kitas nematerialusis turtas

II. MATERIALUSIS TURTAS 8325205 8989655

II.1. Žemė 211864 211864

II.2. Pastatai ir statiniai 7433984 7947616

II.3. Mašinos ir įrengimai

II.4. Transporto priemonės 232085 314136

II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 447272 516039

II.6. Nebaigta statyba

II.7. Kitas materialusis turtas

III. FINANSINIS TURTAS 0 0

III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms

III.3. Po vienerių metų gautinos sumos

III.4. Kitas finansinis turtas

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

1.PRIEDAS. Ištrauka iš UAB„Žiemgalos automobiliai“ 2005m. ataskaitinio laikotarpo balanso.

ILGALAIKIO TURTO GRUPAVIMAS IR JO APSKAITAI NAUDOJAMOS SĄSKAITOS

Kiekvienoje įmonėje svarbu ne tik užregistruoti visus ūkinius faktus, bet ir pateikti juos tam tikru būdu susistemintus, todėl visa apskaitos informacija turi būti susisteminama pagal tam tikrus požymius. Todėl kiekvienoje įmonėje yra naudojamas sąskaitų planas – sąrašas, kuris yra sudaromas pagal pavyzdinį sąskaitų planą konkrečiai įmonei, atsižvelgiant pagal jos darbo specifiką, dydį, poreikius.

UAB ,,Žiemgalos automobiliai” turi sąskaitų planą, kuris esant reikalui gali būti išplėstas, įvedant naujų sąskaitų. Pateikiu šios bendrovės sąskaitų planą.1 klasė Ilgalaikis turtas

11 Nematerial.ilgalaik.turtas

114 Programinė įranga

1140 Įsigijimo savikaina

1148 Amortizacija (-)

115 Kitas nematerialusis turtas

1150 Įsigijimo savikaina

1151 išankstiniai apmokėjimai

1158 Amortizacija (-)

1159 Vertės sumažėjimas (-)

12 Materialusis turtas

120 Žemė

1200 Įsigijimo savikaina

12000 Įsavinta žemė

121 Pastatai ir statiniai

1210 Pastatai

12100 Įsigijimo savikaina

12101 Perkainojimas

12103 Kapitalizuotos remonto,rekonstr.išlaidos

12105 išankstiniai apmokėjimai

12107 Įsigijimo savik.nusidėvėjimas (-)

12108 Perkainuotos dalies nusidėvėjimas (-)

12109 Vertės sumažėjimas (-)

122 Transporto priemonės

12200 Įsigijimo savikaina

12201 Perkainojimas

12203 Kapitalizuoto remonto išlaidos

12205 išankstiniai apmokėjimai

12207 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12208 Perkainuotos dalies nusidėvėjimas (-)

12209 Vertės sumažėjimas (-)

123 Kt.įrengimai,įranga,įrankiai

1230 Kiti įrengimai

12300 Įsigijimo savikaina

12301 Perkainojimas

12303 Kapitalizuoto remonto išlaidos

12305 Išankstiniai apmokėjimai

12307 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12308 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

12309 Vertės sumažėjimas (-)

1231 Įranga

12310 Įsigijimo savikaina

12311 Perkainojimas

12313 Kapitalizuoto remonto išlaidos

12315 Išankstiniai apmokėjimai

12317 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12318 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

12319 Vertės sumažėjimas (-)

14 Kitas materialusis turtas

142 Ilgalaikis turtas

143 Ilgalaikis turtas (įsavinta žemė)

15 Nebaigta statyba ir išankst. apmok.

152 Autosalonas su autoservisu

16 Finansinis turtas

162 Po vienerių
gautinos sumos

1621 Prekybos skolos

1622 Išankstiniai apmokėjimai

16221 Ateinančių laikotarpių sąnaudos

1623 Lizingo(finansinės nuomos) skolininkai

1624 Po vienerių metų gautinos sumos

1628 Kontroliuotinos skolos

1629 Abejotinos skolos

164 Atidėto pelno mokesčio turtas

1641 Atidėto pelno mokesčio turtas

1649 Vertės sumažėjimas (-)

2 klasė Trumpalaikis turtas

20 Atsargos išankst.apmok.

201 Atsargos

2010 Atsargos savom reikmėms2014 Pirktos prekės skirtos perparduoti

2013 Nauji automobiliai

2015 Naudoti automobiliai

2011 Pagaminta produkc.(surinkti automobiliai)

2016 Kitos atsargos

20161 Kuras

20162 Krosninis kuras(malkos)

20163 Mažavertis inventorius

20164 Konsignacinės prekės

20165 Garantinio aptarnavimo prekės

2017 Atsargos kelyje

2018 Nutolę padaliniai

201810 Nutolę padaliniai į MAZ Baltija fil.

202 Išankstiniai apmokėjimai

202101 UAB“Žemaitės“

202102 UAB „Rubicon eventus“

202103 UAB „Lukoil-Baltija servis“

202104 Liet.nac.vežėjų asoc.“Linava“

2024 Ateinančių laikotarpių sąnaudos

24 Per 1 metus gautinos sumos

241 Pirkėjų įsiskolinimas

2411 Pirkėjai

2418 Kontroliuotinos skolos

2419 Abejotinos skolos

241901 OOO“Komersant-avto“

241902 „Mare Managment LLC“

243 Kitos gautinos sumos

24311 Gautinas pirkimo PVM

24312 Importo PVM

2432 Biudžeto skola įmonei

2433 „SODROS“skola įmonei

2434 Kitos gautinos sumos

2435 Atskaitingi asmenys

243501 Atsk.asm. Lina Gedvilienė

243502 Atsk.asm. Aurimas Ramonas

243503 Atsk.asm. Edmundas Ruškys

243504 Atsk.asm. Lilija Vnikova

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2159 žodžiai iš 7186 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.