Lietuvos statutai kaip rašytinės teisės paminklas1
5 (100%) 1 vote

Lietuvos statutai kaip rašytinės teisės paminklas1

112131415161

Turinys

Įvadas…………………………………………………………………………2

1. Lietuvos teisė iki Statuto…………………………………………..3

2. Statutų priėmimas…………………………………………………….5

2.1. Pirmasis Lietuvos Statutas………………………………………5

2.2. Antrasis Lietuvos Statutas………………………………………9

2.3. Trečiasis Lietuvos Statutas……………………………………10

3. Lietuvos Statutų fenomenas……………………………………..14

Išvados……………………………………………………………………..17

Literatūra………………………………………………………………….18

Įvadas

Svarbiausi iš rašytinių LDK teisės šaltinių buvo XVI a. išleisti feodalinės teisės kodeksai – Lietuvos Statutai. Teisės kodifikavimas buvo dėsningas feodalinės Lietuvos valstybės ir teisės raidos etapas. Valstybės valdymui centralizuoti ir krašto politinei vienybei stiprinti reikėjo kodekso, kuris vienodai reguliuotų santykius visoje šalies teritorijoje. Teisės kodifikavą skatino ekonominis krašto gyvenimas, amatų ir prekybos plėtra , didelių žemės plotų įtraukimas į ūkio apyvartą, o tam reikėjo turto perleidimo ir įkeitimo santykių vienodo detalaus reglamentavimo.

Lietuvos Statutai teisiškai įformino LDK aukščiausias valdžios institucijas ir teismų instancijas: Pirmasis Lietuvos Statutas – Ponų Tarybą ir didžiojo kunigaikščio vietininko teismus, Antrasis Lietuvos Statutas ir Trečiasis Lietuvos Statutas – Seimą bei nuoseklią teismų struktūrą ( su renkamu bajorų Žemės teismu). Taigi Lietuvos Statutai fiksuoja LDK visuomenės perėjimą nuo ponų oligarchinės santvarkos prie luominės monarchijos.

Šiame referate apžvelgsiu 3- jų Lietuvos Statutų, kaip rašytinės teisės šaltinių, parengimą, išleidimą bei jų turinį.

1. Lietuvos teisė iki Statuto

Neturime žinių apie ankstyviausią lietuvių teisę. Ji buvo nerašyta, tad rėmėsi vietos papročiais ir sprendimą darančiojo asmens nuožiūra. Dėl to teisė turėjo labai įvairuoti įvairiose krašto dalyse ir galėjo keistis nepastebimai, be atskirų įstatymo leidimo aktų. Vietos papročių niekas neužrašė, o teismų sprendimai buvo daromi žodžiu, ir nėra išlikę. Tik atidus ir kritiškas kronikų, vėlyvesniųjų privilegijų bei įvairių kitų rašytųjų šaltinių nagrinėjimas galėtų duoti mums šiek tiek žinių apie pirmykštę Lietuvos teisę.

Lietuvos valstybei plečiantis iš grynai lietuviškų žemių į Rusią, Lietuvos teisė darėsi dar labiau įvairesnė. Rusenai turėjo savo seną teisinę tradiciją, o Lietuvos valdovai, užvaldę kokią Rusios kunigaikštiją, stengėsi kiek galima mažiau keisti vietos žmonių gyvenimą, palikdami jiems ne tik jų kalbą ir religiją, bet taip pat visuomeninę ir teisinę santvarką, kiek tas neprieštaravo bendriesiems valstybės reikalams. Taigi žymios Rusios dalies, įskaitant ir patį Kijevą, įjungimas į Lietuvą nenutraukė savitos tų sričių teisinės tradicijos. Tokiu būdu ilgainiui įsigalėjo Lietuvoje dvi savo kilme skirtingos teisės – lietuviškoji ir rusiškoji, o kiekviena jų dar įvairavo vietos ir laiko atžvilgiu.

Paskutiniaisiais XIV amžiaus dešimtmečiais Lietuvoje atsirado naujas teisės šaltinis – rašytosios, valdovo duotos privilegijos, suteiktos atskiriems luomams, valstybės dalims, miestams, tautybėms ar pavieniams asmenims. Pirmasis valdovas, ėmęs plačiau dalinti privilegijas, buvo Jogaila, kuris 1387 m. suteikė svarbias privilegijas bajorams, dvasiškiams ir Vilniaus miestui. Nuo to laiko Jogaila, Vytautas ir jų įpėdiniai teikė kaskart didėjantį privilegijų skaičių. Privilegijos lietė arba visą kraštą ir buvo vadinamos žemės privilegijomis, arba kokią sritį, gyventojų grupę ar pavienį asmenį.

Bajorams teikiamos privilegijos saugojo ir plėtė jų teises bei laisves tiek asmens teisių, tiek turto srityje. Tos privilegijos buvo suteiktos tik naujai pakrikštytiesiems bajorams katalikams ir nelietė stačiatikių. Taigi šios privilegijos stiprino naujai pakrikštytų bajorų ištikimybę Katalikų Bažnyčiai, o antra – kėlė katalikiškojo, atseit, lietuviškojo, elemento svorį valstybėje ir laidavo lietuviams didesnes teises negu rusams. Vėlyvesnės privilegijos mažino teisinius skirtumus tarp Lietuvių ir rusų, bet jie galutinai išnyko tik žymiai vėliau, XVI a. antrojoj pusėj.

Jogailos ir Vytauto įpėdiniai tvirtindavo senąsias bajorų privilegijas ir suteikdavo naujas. Pastarųjų svarbiausia buvo 1447 m. Kazimiero duotoji, atleidžianti privačių dvarų valstiečius nuo įvairių pareigų valstybei ir tokiu būdu praplečianti žemės savininkų teises į jų dvarų ribose gyvenančius valstiečius. Ši privilegija kartu tvirtino visišką Lietuvos valstybinę nepriklausomybę.

Dvasiškiams duotosios privilegijos atleido bažnytinius dvarus nuo mokesčių ir net nuo prievolės eiti žemės tarnybą, t.y. karo atveju stoti karan ir pristatyti kareivius. Dvasiškių privilegijos iš pradžių buvo suteiktos Vilniaus vyskupijai, o, įkūrus Žemaičių vyskupiją, jos buvo išplėstos ir žemaičių dvasiškiams. Kunigai bei vienuoliai buvo išskirti iš valstybės
teismų jurisdikcijos; juos teisti buvo pavesta bažnytiniams teismams, kurie laikėsi kanonų teisės. Tokiu būdu Lietuvoje, greta lietuviškosios ir rusiškosios teisės, buvo įvesta trečioji teisinė sistema. Tuo pat laiku Lietuvos miestuose buvo įvesta ketvirta teisinė sistema, būtent, vokiškoji teisė, kuri išsivystė Magdeburgo mieste ir rėmėsi Saksų Veidrodžio (Sachsenspiegel) teisynu. Trys Vokietijos miestai – Kolnas, Lūbeckas ir Magdeburgas – išvystė savitas teisines sistemas, kurios buvo perimtos ne tik daugelio vokiečių miestų, bet plito ir už Vokietijos ribų. Viena šių sistemų, Magdeburgo teisė, per Čekiją ir Lenkiją pasiekė Lietuvą ir buvo valdovo, o vėliau seimo įvedama įvairiuose miestuose, pradedant Vilniumi 1387 metais, baigiant įvairiais smulkiais miestais net keturiais šimtmečiais vėliau, XVIII a. pabaigoje. Lietuvos teisinėje santvarkoje Magdeburgo teisė reiškė tą patį, ką ir miesto savivaldybė, ir kiekvienam miestui, kuriam buvo suteikta savivaldybė, tuo pačiu buvo suteikta ir Magdeburgo teisė, arba magdeburgija.

Privilegijos buvo teikiamos ne tik luomams, bet ir tautinėms mažumoms, būtent, žydams ir totoriams, laiduodamos jų tikėjimų laisvę ir reguliuodamos jų teises ir pareigas.

Kita privilegijų grupė buvo suteikta atskiroms teritorinėms valstybės dalims, Rusios kunigaikštijoms ar etnografinės Lietuvos žemėms. Pastarųjų svarbiausia privilegija buvo suteikta žemaičiams, laidavusi tos žemės autonomiją ir savitą santvarką, skirtingą nuo kitų Lietuvos dalių, kuri išsilaikė per visą nepriklausomos valstybės gyvavimo laiką, iki 1795 metų. Nuo šios privilegijos laikų valstybė imta vadinti Lietuvos, Rusios ir Žemaičių didžiąja kunigaikštija; taip valstybė vadinama ir Lietuvos Statuto įžangoje.

Tokiu būdu Lietuvos teisės istorijoje galima skirti du periodus: iki 1387 m. – papročių teisę, o vėliau – maišytą privilegijų ir papročių teisę.

2. Statutų priėmimas

Viena pagrindinių rašytųjų įstatymų savybių yra ta, kad šalys gali geriau numatyti, koks bus kurios bylos sprendimas. Papročiais ir precedentais paremta teisė palieka didelę laisvę teisėjų nuožiūrai, ir tokiu būdu bylos šalys pasidaro labai priklausomos nuo kurio teisėjo asmeninių pažiūrų ir net interesų. Ano meto bajorų noras buvo sumažinti vaivadų ir kitų urėdų teisminę valdžią, priverčiant juos spręsti bylas pagal visiems prieinamus, rašytus ir visam kraštui bendrus įstatymus.

XVI amžiuje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ( LDK ) buvo priimti trys Lietuvos Statutai – galiojančios feodalinės teisės įstatymų sąvadai, apimantys visas teisės sričių normas.

Pirmasis Lietuvos Statutas buvo priimtas 1529 metais. Antrasis Lietuvos Statutas buvo kodifikuojamas beveik 12 metų ir patvirtintas 1566 metais. Abu pirmieji Statutai nebuvo išspausdinti. Išspausdintas buvo tik Trečiasis Lietuvos Statutas – tais pačiais, 1588, priėmimo metais.

2.1. Pirmasis Lietuvos Statutas

Rašytųjų visoje valstybėje lygiai veikiančių įstatymų reikalingumas ypač iškilo XVI a. pradžioje. Pirmasis Lietuvos Statutas buvo kodifikuojamas septynerius metus, sparčiai plintant Lietuvos valstybėje hunmanistinėms renesanso idėjoms, atsispindėjusiomis ir pačiame Statute.

Nors pagrindinė gyventojų masė – valstiečiai, liko už Statuto ribų, visgi kai kur, paliečiami ir jie. Be to, daugelyje straipsnių netiesiogiai per feodalų imunitetines teises valstiečiai gali paliudyti, prisiekti kartu su savo ponais, dalyvauti įvairiose bylose ir t. t.

Svarbus klausimas – istorinės Pirmasis Lietuvos Statutas pasirodymo sąlygos ir priežastys. Visuomenei skylant į klases, atsiranda valstybė, t. y. prievartos aparatas. Jis praturtėjusių bendruomenininkų rankose tampa prievartos įrankiu, nukreiptu prieš nuskurdusius dėl įvairių priežasčių kaimynus. Palaipsniui turtėdama ši bendruomenininkų kategorija virto atskira feodalų klase ir ėmė savintis sau įvairias privilegijas, iš pradžių paremtas papročiais, arba vadinamąja, paprotine teise. Vėliau, pasiekusi tam tikrą klasinės konsolidacijos laipsnį, ji stengėsi šias privilegijas surašyti į atskirus teisinius aktus ir pagaliau į ištisą įstatymų sąvadą, kuriuo lietuviams tapo 1529 metų Pirmasis Lietuvos Statutas. Jis suteikė gana plačias teises visam bajorų luomui, nepaisant jų turtinės padėties ir tikybos, arba tiksliau, tautinės priklausomybės. Priminsime, kad Lietuvos valstybė jau nuo Mindaugo laikų etniniu požiūriu buvo toli gražu nevienalytė. Jos sudėtyje buvo gana dideli Baltarusijos žemių ir Centrinės Rusijos plotai, buvo užkariautas net Brianskas ir Karačevas. Į LDK sudėtį įėjo ne tik visa Baltarusija ir Ukraina, bet ir dalis Rusijos žemių. Etnografinė Lietuva sudarė vos aštuntadalį ar dešimtadalį visos valstybės teritorijos ir trečdalį ar ketvirtadalį gyventojų. Taigi, jau Kazimiero Jogailaičio valdymo metu (1440 – 1492 m.) iškilo būtinybė sulyginti katalikų, (t. y. lietuvių) ir stačiatikių, (t. y. rusų, baltarusių, ukrainiečių) bajorų teises. Mat, pagal 1413 m. Horoldės privilegiją, bajorai katalikai naudojosi žymiai didesnėmis teisėmis. Ištaisyti šią neteisybę jau buvo bandyta 1447 metų Kazimiero Jogailaičio žemės privilegijoje.

Pirmajame Statute ir, visų pirma jo įvade, ši neteisybė
atitaisyta (suprantama, tai lietė tik bajorus) ir tos teisės sulygintos.

Statutą sudaro 13 skyrių, jungiančių beveik visų teisės šakų normas. Pažymėtina, kad feodalinė LDK teisė neturėjo aiškios vidaus struktūros, kuri būdinga šiuolaikinei teisei. Teisės sistema ir jos elementai formavosi pamažu. Nebuvo ir šiuolaikinės griežtai reglamentuotos juridinės technikos. Todėl tame pačiame Statuto skyriuje randama normų, priskiriamų prie skirtingų teisės šakų.

Pirmame Statuto skyriuje yra daugiausia normos, nustatančios didžiojo kunigaikščio teisinį statusą, bajorų atsakomybę už valstybinius nusikaltimus, dvarų disponavimo ribojimus ir kai kuriuos teisingumo vykdymo ypatumus; antrame skyriuje reglamentuojama feodalų karo tarnyba ir atsakomybė už karinius nusikaltimus; trečiame skyriuje nustatytos bajorų teisės ir laisvės; ketvirtajame skyriuje yra normos, reguliuojančios moterų paveldėjimo teisę ir jų išleidimą už vyrų; penkto skyriaus normomis reguliuoti globos santykiai; šeštame skyriuje reglamentuojamas teismo procesas; septintame skyriuje nustatyta atsakomybė už bajorų nužudymą, sumušimą ir prievartavimą; aštuntame ir devintame skyriuose reguliuojama feodalų žemės nuosavybė ir kiti turtiniai santykiai; dešimtame skyriuje nustatytas įkeistų už skolas dvarų valdymas ir disponavimas; vienuoliktame – atsakomybė už bajoru priklausomų žmonių nužudymą; dvyliktame – atsakomybė už feodalų turto pagrobimą ir tryliktame – atsakomybė už vagystes.

Pagrindiniai 1529 m. Lietuvos Statuto šaltiniai buvo paprotinė teisė, Žemės privilegijos ir romėnų teisė, paveikusi Statutą per kanonų teisę.

Pirmasis Lietuvos Statutas buvo bajorų teisės kodeksas. Kitiems luomams priklausančių žmonių teises ir pareigas Statutas reglamentavo tiek, kiek tai lietė bajorų luomo ir jo valdomos valstybės interesus. 1529 m. Lietuvos Statutas – realios ponų bajorų ir tarnybinių bajorų sluoksnių galios atspindys. Ponai išsaugojo dominuojančias pozicijas valstybėje ir visuomenėje. Nepakankamai politiškai ir ekonomiškai sutvirtėję, tarnybiniai bajorai nepasiekė lygiateisiškumo su ponais bajorais. Ponai ir toliau administruodavo ir teisdavo tarnybinius bajorus, todėl šie ėmė reikalauti Statuto pataisų.

Keletas žodžių dėl LDK valstybinės kalbos. Žinoma, anais metais tokio tiesmukiško valstybinės kalbos supratimo nebuvo, ir Statutai tiesiog to įstatymiškai nefiksavo. Tačiau po 1569 m. Liublino unijos Trečiojo Statuto kodifikavimo ir priėmimo metu susiklosčiusi padėtis buvo kiek panaši į dabartinę. Nors bet kokios istorinės aliuzijos į dabartį šlubuoja, bet kartais net istorikui sunku atsispirti pagundai. ir kai kurie teisės istorikai ir filologai linkę neigti senosios baltarusių kalbos kaip tam tikra prasme LDK valstybinės kalbos statusą. Tuo tarpu apsišvietusi LDK feodalinė visuomenė laikė senąją baltarusių kalbą „savąja, nuosava“ kalba, iš esmės valstybine. Vienas žymiausių Trečiojo Lietuvos Statuto kodifikatorių ir jo leidėjas, pakancleris Leonas Sapiega (vėliau LDK kancleris), šio Statuto prakalboje rašė: „O jeigu kuriai tautai gėda įstatymų savo nežinoti, tai pirmiausia mums, kurie ne kuria nors svetima kalba, tačiau savo nuosava įstatymus surašytus turime…“ Vadinasi, Leonui Sapiegai – tai „savo nuosava“ kalba. Reikalas tas, kad daugumos feodalinės Europos šalių įstatymai buvo surašyti lotynų kalba. .

Daugelis Pirmojo Lietuvos Statuto straipsnių garantuoja piliečių, turto ir asmens neliečiamybę. Numatoma griežta bausmė už neteisėtą, nepagrįstą įskundimą: „Ir taip pat, – jei kas, apkalbėdamas ką nors, kaltintų dėl nešlovės arba dėl galvos netekimo ir sietųsi su gyvastimi ar savastimi ar bet kokia kita bausme, tai tas, kuris kitą apkalbėtų ir neįrodytų, pats turi būti ta bausme baudžiamas“. Čia derėtų priminti kad ir mūsų laikais šis straipsnis neprarado savo aktualumo. Ir, jeigu panašus įstatymas galiotų, tai reabilitacinių bylų (deja, neretai pomirtinių )būtų kur kas mažiau.

Bajorams buvo leidžiama laisvai keliauti. Trečiojo skyriaus aštuntajame straipsnyje sakoma: „Taip pat suteikiame minėtiems kunigaikštaičiarns ir ponams vėliavininkams, šlėktoms ir bajorams visišką laisvę išvykti iš tų mūsų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir kitų žemių sau geresnės laimės ieškoti ir riterių įgūdžių meno išmokti į bet kurias svetimas šalis, išskyrus mūsų priešų“.

Neabejotinai humaniškas buvo ketvirtojo skyriaus 15-as straipsnis, kuriame sakoma: „Taip pat įsipareigojame ir pasižadame mūsų, valdovo, dosnumu ir malone, jog mes patys ir mūsų įpėdiniai turime kunigaikščių ir ponų našles, kunigaikštytes – paneles bei merginas užlaikyti prie jų laisvių, o prievarta be jų valios už nieko neturime jų ištekinti; tik kiekvienai jų pasitarus su savo bičiuliais, galima tekėti už to, už kurio panorės“. Ir apskritai pats. moters teisės išskyrimas, feodalinei epochai buvo ne tik progresyvus, bet ir unikalus reiškinys. Nei vienas feodalinis Europos teisynas neturėjo tokio specialaus skyriaus.

Statutas draudė bet kokiu atveju paversti laisvą žmogų vergu. Devinto skyriaus 6-ame straipsnyje sakoma: „Taip pat nustatome, kad laisvasis žmogus už jokį nusižengimą neturi būti į amžiną nelaisvę paimtas. Ir jeigu už kurį
nusižengimą būtų įduotas už tam tikrą sumą pinigų, tai turi atidirbti…“ Humanistinė Renesanso dvasia vienaip ar kitaip atsispindėjo ir kituose Pirmojo Lietuvos Statuto straipsniuose. Tai jau suprato ir jo kūrėjai, aukštai vertinę Statutą.

Pirmasis Statutas veikė kone keturiasdešimt metų, bet per tą laiką nebuvo išspausdintas. Nauji jo egzemplioriai buvo ranka nurašomi. Vėlesniuose Statuto nuorašuose, greta 1529 m. priimtojo teksto, lygiomis įtraukti ir vėlesnieji papildymai. Kai 1566 m. buvo priimtas Antrasis Statutas, esamieji Pirmojo Statuto egzemplioriai nustojo praktinės reikšmės, ir niekas nesirūpino jų saugojimu. Iki mūsų laikų išliko tik keli jo egzemplioriai: vienas jų, dabar esąs Leningrade, kadaise yra buvęs Slucko jėzuitų bibliotekoje, ir todėl vadinamas Slucko rankraščiu. Du rankraščiai yra Lenkijoje: vienas Varšuvoje, vadinamas Zamoyskio rankraščiu, kitas grafų Dzialynskių rinkiniuose Kurnike. Dar vienas, vadinamas Firlėjaus rankraščiu, buvo žinomas XIX amžiuje, bet dabar nebežinia kur yra. Taip pat yra žinomas statuto vertimas į lotynų kalbą, vadinamas Pulavų rankraščiu.

Pirmąjį Statutą išspausdino mokslininkai XIX ir XX amžiais. Pažymėtinas jau minėtojo grafo Dzialynskio 1841 metų leidinys „Zbior Praw Litewskich“, išleistas Poznanėje; taip pat „Staryj Litovskij Statut 1529 goda“, paskelbtas „Vremennik Imperatorskago Moskovskago Obščestva Istorii i Drevnostej“, XII knyga, išleistas Maskvoje 1854 m. Mūsų laikais Konstantinas Jablonskis išleido Statutą originalo kalba ir jo rusišką vertimą atskiru leidiniu – „Statut Velikogo Kniažestva Litovskogo 1529 goda“ Minske 1960 m. Jablonskio leidinio pagrindu eina Dzialynskio rankraštis, o išnašose su juo palyginti likusieji rankraščiai. Iš Jablonskio leidinio Statutą išvertė į lietuvių kalbą – Jonė Deveikė. Čia tenka pažymėti, kad ji pakeitė II, V, VI, X ir XI skyrių straipsnių numeraciją. Rankraščiuose pirmieji šių skyrių straipsniai nenumeruoti, antrieji skyriai vadinami pirmaisiais, tretieji antraisiais, ir t.t. Jablonskio leidinyje tų skyrių straipsniai numeruojami dvigubai: duodamas rankraščio numeris ir, skliausteliuose, eilinis numeris. Deveikė šią sistemą suprastino, palikdama tik eilinį numerį. Šioje knygoje Statuto tekstas originalo kalba paimtas iš Jablonskio leidinio; straipsnių numeracija jame palikta nepakeista.

Deveikė nėra pirmoji išvertusi 1529 m. Statutą į lietuvių kalbą. Bar 1909 m. pasirodė Jono Šliūpo vertimas, paremtas lenkišku T. Czackio parengtu tekstu ir komentarais, išėjusiais 1800-1801 m. Šliūpo vertimas duoda gana nepilną tekstą: kai kurie straipsniai labai sutrumpinti, bet drauge išversti platūs Czackio komentarai, neatitinką dabartinių mokslo reikalavimų. Be to, 1909 m. lietuviškoji istorinė ir teisinė terminologija dar buvo nenusistojusi. Todėl šiandieną Statuto tyrinėtojams Šliūpo vertimas nebūtų naudingas.

Pirmasis Lietuvos Statutas, lyginant jį su ankstesniais arba artimo jam laikotarpio panašiais teisynais, buvo išskirtinis. Jis išsiskyrė teisinių formulių išbaigtumu, kalbos tobulumu ir savo laikmečio renesansine dvasia. Tačiau kartu, šis Statutas turėjo kai kurių eiliniams bajorams nepriimtinų teisinių nuostatų. Pirmiausia Pirmajame Lietuvos Statute buvo užfiksuotos labai plačios magnatų teisės, lyginant jas su smulkiųjų ir vidutinių bajorų teisėmis, ypač teismuose. Taip iš esmės buvo įteisinta ponų diktatūra. Tačiau Statutas neišsprendė eiliniams bajorams labiausiai rūpėjusio klausimo – klausimo dėl žemės nuosavybės. Pagal šį Statutą žemvaldžiai galėjo disponuoti savo nuožiūra tik vienu trečdaliu savo žemės valdų. Ir apskritai naudotis savo žemėvalda galėjo tik leidus didžiajam kunigaikščiui, arba jo urėdams. Tai kėlė didelį eilinių bajorų nepasitenkinimą ir jie ėmė vis atkakliau reikalauti jį radikaliai pertaisyti.

Nepaisant visų netobulumų, Pirmojo Lietuvos Statuto atsiradimas yra labai reikšmingas, nes jis buvo pirmasis ir jame jau buvo suformuluoti visi pagrindiniai lietuvių teisės įstatymai..

2.2. Antrasis Lietuvos Statutas

Dėl anksčiau išdėstytų ir kitų priežasčių jau 1544 metais t. y. praėjus vos 15 metų, Brastos seime LDK feodalai, daugiausia eiliniai bajorai, pareikalavo taisyti Pirmąjį Lietuvos Statutą bei priimti naują. Tačiau tik 1551 m. Vilniaus seime buvo imtasi realių žygių naujam Statutui parengti, sudaryta speciali seimo komisija. Tikrų duomenį apie šios komisijos sudėtį ir jos darbo pradžią nėra. Viena visiškai aišku, kad komisija buvo sudaryta iš dešimties narių: penkių katalikų ir penkių pravoslavų, pripažįstant jų visišką lygybę. Taip pat yra žinoma, kad komisijos darbui vadovavo vienas iš to laikemečio išsilavinusių veikėjų, Žemaitijos vyskupas Jonas Domanevskis, kad jos sudėtyje buvo dar daugiau žinomų žmonių: Vilniaus vaitas Augustinas Rotundas ir Šv. Jono bažnyčios klebonas Petras Roizijus bei keletas vidutinių bajorų. Nėra taip pat abejonių, kad komisijos sudėtis per 15 metų keitėsi. Komisija, taip pat seimas, ne kartą svarstęs Antrojo Lietuvos Statuto projektą, ne šiaip sau pataisė Pirmąjį, o iš esmės parengė naują statutą, kurio pirmoji redakcija buvo priimta 1564 m. Bėlsko seime. Tačiau jis dar ištisus metus buvo „derinamas“,
papildomas, tobulinamas ir galutinai priimtas tik 1565 m. gruodžio 21 d. Vilniaus seime, o veikiančiu kodeksu pagal vienus šaltinius tapo nuo 1566 metų sausio 26 d., pagal kitus – nuo 1566 m. kovo 1d.

Antrasis Lietuvos Statutas visiems LDK žemvaldžiams, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties, suteikė plačias laisves ir privilegijas, įstatymiškai įteisino bajorų demokratijos įsigalėjimą. Šis Statutas išsprendė ir pagrindinį, eiliniams bajorams rūpėjusi klausimą – įstatymiškai pagrindė visiškai laisvą disponavimą žemės nuosavybe. Gavę neribotą teisę savo nuožiūra naudotis jiems priklausiusia žeme, bajorai tuo pačiu gavo ir visišką laisvę pardavinėti bei užrašinėti ir valstiečius, kurie dirbo dvarų žemes. Tokiu būdu ši bajorų laisvė virto visišku daugumos valstiečių įbaudžiavinimu, žemėtvarkoje įvykdyta valakų reforma, atėmusi iš valstiečių nuo seno jų valdomas žemes, ir visa tai buvo įteisinta Antrajame Statute. Šiuo statutu buvo išplėstos bajorų asmeninės teisės ir laisvės, suteikta jiems daugiau galimybių dalyvauti sprendžiant valstybės reikalus. Bajorai gavo galimybę sušaukti seimą. Galima teigti, kad Antrasis Lietuvos Statutas įteisino visišką ir labai plačią bajorų luomo diktatūrą.

Jame atsirado ir kitų naujų straipsnių, kurie išplėtė eilinių bajorų teises, suteikė jiems daugiau galimybių dalyvauti sprendžianti valstybės reikalus. Bajorų luomas plačiai ir žymiai aktyviau dalyvavo svarstant ir priimant patį Antrąjį Statutą. Bajorai gavo teisę reikalauti, esant būtinybei, sušaukti seimą (III skyriaus 6-as straipsnis) ir t.t. Tokiu būdu galima teigti, kad ALS įteisino visišką ir labai plačią bajorų demokratiją, nors labiau patyrę ir įžvalgesni politikai – ponai didikai – ir priešinosi tam, kadangi realiai iškilo klausimas ar politikoje mažą patyrimą turįs bajorų luomas sugebės atsargiai ir saikingai pasinaudoti tomis laisvėmis, kiek toli jis nueis šios feodalinės demokratijos keliu, ar nepražudys pačios valstybės? Būgštavimas nebuvo bergždžias, nes pagaliau taip ir atsitiko. LDK bajorai, sukūrė teisinę feodalinę valstybę, dėl savo klasinio egoizmo, galiojant praktikoje feodalinei „kumščio teisei“, nesugebėjo pasinaudoti Antrojo Statuto įstatymų vaisiais. Ir vis dėlto „kumščio teisės“, visuotinio smurto ir savivalės sąlygomis Antrojo Lietuvos Statuto straipsniuose įteisinti įstatymai buvo didžiai progresyvūs.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 3488 žodžiai iš 6651 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.